З відкритою камерою згорання С открытой камерой сгорания SWH-20-E4. З закритою камерою згорання С закрытой камерой сгорания SWH-20-SE3 - PDF

Description
Автоматичний газовий проточний водонагрівач Автоматический газовый проточный водонагреватель З відкритою камерою згорання С открытой камерой сгорания SWH-20-E4 З закритою камерою згорання С закрытой камерой

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 16 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Автоматичний газовий проточний водонагрівач Автоматический газовый проточный водонагреватель З відкритою камерою згорання С открытой камерой сгорания SWH-20-E4 З закритою камерою згорання С закрытой камерой сгорания SWH-20-SE3 Посібник користувача Пособие пользователя 1 Зміст Правила техніки безпеки Символи, що застосовуються в цій інструкції.. 1 Технічні характеристики 1.1 Декларація відповідності до існуючих норм Комплектація Загальний опис Функціональна схема 1.5 Габаритні розміри Електрична схема Експлуатація Технічні характеристики... 2 Інсталяція 2.1 Місце встановлення апарату. 2.2 Мінімальні відстані Монтаж пристрою Підключення до водопроводу Підключення до мережі газопостачання. 3 Експлуатація Підготовка до експлуатації Регулювання температури води... 4 Технічне обслуговування Планове технічне обслуговування Запуск після технічного обслуговування 4.3 Видалення води.. 5 Можливі несправності Содержание Правила техники безопасности Символы, используемые в этой инструкции... 1 Технические характеристики Декларация соответствия существующим нормам 1.2 Комплектация Общее описание Функциональная схема 1.5 Габаритные размеры 1.6 Электрическая схема Эксплуатация 1.8 Технические характеристики.. 2 Инсталляция Место установки аппарата Минимальные расстояния Монтаж устройства Подключение к водопроводу Подключение к сети газоснабжения.. 3 Эксплуатация 3.1 Подготовка к эксплуатации. 3.2 Регулирование температуры воды.. 4 Техническое обслуживание. 4.1 Плановое техническое обслуживание 4.2 Запуск после технического обслуживания 4.3 Удаление воды.. 5 Возможные неисправности Правила техніки безпеки При виникненні запаху газу: 1. Закрийте запірний кран подачі газу на газовій трубі. 2. Відчиніть вікна в приміщенні. 3. Забороняється користування будь-якими електричними вимикачами. 4. Загасіть відкритий вогонь. 5. Не користуйтесь телефоном в приміщенні. 6. Телефонуйте з іншого приміщення та негайно сповістіть відповідальну газову установу та Уповноважений сервісний центр (далі УСЦ). Поблизу водонагрівача категорично забороняється складування, зберігання і використання вибухонебезпечних та легкозаймистих матеріалів і рідин (папір, розчинники, фарби і та інше)! Монтаж водонагрівача повинен виконуватись персоналом, що має відповідну підготовку та ліцензію на виконання даного виду робіт. Технічне обслуговування, огляд та профілактика апарата проводиться спеціалістами Уповноваженого сервісного центру. Виробник гарантує тривалу бездоганну роботу апарата тільки при дотриманні положень цієї Інструкції та проведенні його регулярного технічного обслуговування спеціалістами УСЦ. Інструкція передається користувачеві. Спеціаліст УСЦ повинен пояснити користувачеві принцип дії та правила техніки безпеки й експлуатації апарата. У випадку небезпеки замерзання слід вимкнути апарат та злити з нього воду. Перед наступним увімкненням апарата перевірте, що вода в ньому не замерзла і може вільно протікати крізь теплообмінник. Для цього відкрийте кран гарячої води і впевніться, що струмінь води з крану має звичайну силу. У випадку виникнення проблем слід звернутись до спеціаліста УСЦ. Правила техники безопасности При возникновении запаха газа: 1. Закройте запорный кран подачи газа на газовой трубе. 2. Откройте окна в помещении. 3. Запрещается пользование любыми электрическими выключателями. 4. Затушите открытый огонь. 5. Не пользуйтесь телефоном в помещении. 6. Звоните по телефону из другого помещения и немедленно известите ответственное газовое учреждение и Уполномоченный сервисный центр (далее УСЦ). Вблизи водонагревателя категорически запрещается складирование, хранение и использование взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов и жидкостей (бумага, растворители, краски и другое)! Монтаж водонагревателя должен выполняться персоналом, который имеет соответствующую подготовку и лицензию на выполнение данного вида работ. Техническое обслуживание, осмотр и профилактика аппарата проводится специалистами Уполномоченного сервисного центра. Производитель гарантирует длительную безукоризненную работу аппарата только при соблюдении положений этой Инструкции и проведении его регулярной технической профилактики специалистами УСЦ. Инструкция передается пользователю. Специалист УСЦ должен объяснить пользователю принцип действия и правила техники безопасности и эксплуатации аппарата. В случае опасности замерзания следует выключить аппарат и слить из него воду. Перед следующим включением аппарата проверьте, что вода в нем не замерзла и может свободно протекать сквозь теплообменник. Для этого откройте кран горячей воды и удостоверьтесь, что струя воды из крана имеет обычную силу. В случае возникновения проблем следует обратиться к специалисту УСЦ. 3 Символи, що використовуються в цій інструкції: Увага: При недотриманні цих умов може виникнути небезпека для життя і здоров'я людей, або є вірогідність пошкодження устаткування Примітка: Цим символом відмічені найбільш важливі вказівки Символы, которые используются в этой инструкции: Внимание: При несоблюдении этих условий может возникнуть опасность для жизни и здоровья людей, или есть вероятность повреждения оборудования Примечание: Этим символом отмечены наиболее важные указания Примітка: Цим символом відмічені вказівки для спеціаліста УСЦ Примечание: Этим символом отмечены указания для специалиста УСЦ 4 1 Технічні характеристики 1.1. Декларація відповідності до існуючих норм При установці водонагрівача слід дотримуватись чинних місцевих норм, в тому числі ДБН В Монтаж може виконувати лише спеціально підготовлений персонал. Технічній огляд та профілактика колонок проводиться спеціалістами УСЦ. 1.2 Комплектація Газовий водонагрівач. Коаксіальна труба (для моделі SWH-20- SE3). Інструкція. 1.3 Загальний опис Інформаційний рідкокристалічний дисплей (РКД). Пальник. Закрита камера згорання (для моделі SWH-20-SE3). Відкрита камера згорання (для моделі SWH-20-E4). Вентилятор (для моделі SWH-20-SE3). Електронний розпал. Регулятор витрати води. Регулятор потужності пальника. Датчик температури води на виході. Система безпеки: контроль наявності полум я за допомогою електроду іонізації. термостат перегріву теплообмінника. прилад контролю тяги (пресостат для моделі SWH-20-SE3 та термостат димових газів для моделі SWH-20-E4). підігрівач теплообмінника для уникнення розмерзання (для моделі SWH-20-SE3). Живлення від мережі змінного струму 220 В (для моделі SWH-20-SE3). Живлення від двох лужних батарей 1,5 В (для моделі SWH-20-E4). 1 Технические характеристики 1.1 Декларация соответствия к существующим нормам При установке водонагревателя следует придерживаться действующих местных норм, в томе числе ДБН В Монтаж может выполнять только специально подготовленный персонал. Технический осмотр и профилактика колонок проводится специалистами УСЦ. 1.2 Комплектация Газовый водонагреватель. Коаксиальная труба (для модели SWH-20- SE3). Инструкция. 1.3 Общее описание. Информационный жидкокристаллический дисплей (ЖКД). Горелка. Закрытая камера сгорания (для модели SWH-20-SE3). Открытая камера сгорания (для модели SWH-20-E4). Вентилятор (для модели SWH-20-SE3). Электронный розжиг. Регулятор расхода воды. Регулятор мощности горелки. Датчик температуры воды на выходе. Система безопасности: контроль наличия пламени с помощью электрода ионизации. термостат перегрева теплообменника. прибор контроля тяги (прессостат для модели SWH-20-SE3 и термостат дымовых газов для модели SWH-20- E4). подогреватель теплообменника для избежания замерзания (для модели SWH-20-SE3). Питание от сети переменного тока 220 В (для модели SWH-20-SE3). Питание от двух щелочных батарей 1,5 В (для модели SWH-20-E4). 5 1.4 Функціональна схема Модель з закритою камерою згорання (SWH-20-SE3) 1.4. Функциональная схема Модель с закрытой камерой сгорания (SWH-20-SE3) Позначення: 1- Патрубок виходу гарячої води 2- Патрубок входу газу 3- Патрубок входу холодної води 4- Фільтр 5- Регулятор температури води (протоку) 6- Пресостат 7- Блок форсунок 8- Електрод розпалу 9- Вентилятор 10- Коаксіальна труба 11- Герметична камера 12- Теплообмінник 13- Термостат перегріву 14- Електрод контролю полум'я 15- Пальник 16- Плата управління 17- Газовий клапан 18- Регулятор потужності пальника 19- Датчик температури гарячої води 20- Дисплей 21- Мікроперемикач протоку води 6 Обозначения: 1- Патрубок выхода горячей воды 2- Патрубок входа газа 3- Патрубок входа холодной воды 4- Фильтр 5- Регулятор температуры воды (протока) 6- Прессостат 7- Блок форсунок 8- Электрод розжига 9- Вентилятор 10- Коаксиальная труба 11- Герметичная камера 12- Теплообменник 13- Термостат перегрева 14- Электрод контроля пламени 15- Горелка 16- Плата управления 17- Газовый клапан 18- Регулятор мощности горелки 19- Датчик температуры горячей воды 20- Дисплей 21-Микропереключатель протока воды Моделі з відкритою камерою згорання (SWH-20-E4) Модели с открытой камерой сгорания (SWH-20-E4) Позначення: 1 - Теплообмінник 2 - Пальник 3 - Регулятор потужності пальника 4 - Мембрана 5 - Регулятор температури води (протоку) 6 - Електроди розпалу 7 - Електрод контролю полум'я 8 - Термостат перегріву Е - вхід холодної води U - вихід гарячої води G - підключення газу Обозначения: 1 - Теплообменник 2 - Горелка 3 - Регулятор мощности горелки 4 - Мембрана 5 - Регулятор температуры воды (протока) 6 - Электроды розжига 7 - Электрод контроля пламени 8 - Термостат перегрева Е - вход холодной воды U - выход горячей воды G - подключение газа 7 1.5 Габаритні розміри Модель з закритою камерою згорання (SWH-20-SE3) 1.5 Габаритные размеры Модель с закрытой камерой сгорания (SWH-20-SE3) 8 Модель з відкритою камерою згорання (SWH-20-E4) Модель с открытой камерой сгорания (SWH-20-E4) 9 1.6 Електрична схема Модель з закритою камерою згорання (SWH-20-SE3) 1.6 Электрическая схема Модель с закрытой камерой сгорания (SWH-20-SE3) Позначення: 1 - плата управління 2 - пресостат 3 - дисплей 4 - температурний датчик 5 - вентилятор 6 - трансформатор 7 - газовий клапан 8 - електрод розпалу 9 - електрод контролю полум я 10 - заземлення Обозначения: 1 - плата управления 2 - прессостат 3 - дисплей 4 - температурный датчик 5 - вентилятор 6 - трансформатор 7 - газовый клапан 8 - электрод розжига 9 - электрод контроля пламени 10 - заземление 10 Модель з відкритою камерою згорання (SWH-20-E4) Модель с открытой камерой сгорания (SWH-20-E4) Позначення: 1 - електрод розпалу 2 - електрод контролю полум я 3 - газовий клапан 4 - термостат 5 - блок живлення 6 - дисплей 7 - температурний датчик 8 - мікроперемикач протоку води 9 - плата управління 10 - заземлення Обозначения: 1 - электрод розжига 2 - электрод контроля пламени 3 - газовый клапан 4 - термостат 5 - блок питания 6 - дисплей 7 - температурный датчик 8 - микропереключатель протока воды 9 - плата управления 10 - заземление 11 1.7 Експлуатація Гаряча вода Відкрити газовий та водяний запірні вентилі і перевірити щільність усіх гідравлічних та газових з єднань. Як тільки буде відкрито кран гарячої води, через газоводяний блок піде проток холодної сантехнічної води і це призведе до спрацювання мікроперемикача протоку води, що знаходиться в блоці, сигнал від мікроперемикача протоку надходить до плати управління. Внаслідок сигналу: пристрій розпалу починає виробляти іскру та, одночасно, відкриваєть
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks