Ю. В. Алексійчук. Середовище створення сайтів ucoz - PDF

Description
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем янчука Факультет кібернетики Кафедра математичного моделювання Ю. В. Алексійчук

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 157 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем янчука Факультет кібернетики Кафедра математичного моделювання Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів ucoz Науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд. техн. наук Рівне 2012 УДК Ал ексі йчук Ю.В. Середовище створення сайтів ucoz. Науковий керівник Р.М.Літнарович. Монографія. МЕГУ, Рівне, с. Aleksiychuk Ju. V. Website development environment ucoz. Scientific leader R.M.Litnarovich. Monograph. MEGU, Rivne, p. Рецензенти: В.Г.Бурачек,доктор технічнихнаук,професор Є.С.Парняков, доктор технічних наук, професор В.О.Боровий, доктор технічних наук, професор Відповідальний за випуск: Й.В. Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор. Проводиться аналіз роботи у середовищі створення сайтів ucoz. Покроково описано хід роботи створення web-сторінки (сайту) починаючи від реєстрації акаунта на uid(unet) та закінчуючи процесом наповнення ресурсом сайту. Вміст монографії містить актуальні матеріали довідкового характеру по створенню сайту, індексації сайту у пошукових системах тощо. Ключові слова: середовище створення сайту, реєстрація, активне поле, доменне ім я. Проводится анализ работы в среде создания сайтов ucoz. Пошагово описан ход работы создания web-страницы (сайта) начиная от регистрации аккаунта на uid (unet) и заканчивая процессом наполнения ресурсом сайта. Содержание монографии содержит актуальные материалы справочного характера по созданию сайта, индексации сайта в поисковых системах и т.д.. Ключевые слова: среда создания сайта, регистрация, активное поле, доменное имя The analysis of the environment in creating websites ucoz. SingleStep with the process of the creation 2 of web-pages (site) from registering an account on uid (unet) and ending process of filling resource site. Content monograph contains relevant materials for reference on site, site indexation in search engines like. Keywords: environment site creation, registration, active field, domain name. Алексійчук Ю.В. Юрій Васильович Алексійчук магістрант інформаційних технологій 3 ЗМІСТ Додатки Вступ...6 Розділ 1. Середовище та засоби для створення web-сторінки (сайту) Поняття інформаційної технології...10 Що таке інформаційна технологія...10 Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології грунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки...10 Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів Розвиток глобальної мережі Internet Розвиток web-технологій...24 Історія...24 Суть і складові частини Web технології...25 HTML - введення Список базових тег HTML Система ucoz. Історія...28 РОЗДІЛ 2. Реєстрація профілю та створення домену в систмі Ucoz Реєстрація профілю на системі ucoz...47 Для того, щоб зареєструвати власний профіль на системі ucoz потрібно перейти по посиланню де необхідно буде ввести свої дані для подальшого користування. Зазвичай цей процес займає хвилин 10 і не становить ніяких складних завдань. Нище наведено мал Мал Після введення необхідних даних, необхідно буде перейти по посиланню, яке буде відправлено на введений у полях заповненя . Після реєстрації користувачеві буде дано пароль та логін для входу у систему unet Реєстрація домену на unet.com Аналіз середовища створення сайту у системі ucoz РОЗДІЛ 3. Розробка інфораційної сторінки Назва сайту. Вибір дизайну Створення сторінок та наповненя їх ресурсом...58 Список використаних джерел...62 ІН 21М...72 Додатки 58 5 Вступ Інформація - явище незрівнянно більш давнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всіх галузях: від освіти і до менеджменту. Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп ютерними технологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням відповідних інформаційних компю терних технологій, які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо. Насправді, перспективи розвитку інформаційних комп ютерних технологій безмежні. Саме тому мною була обрана така цікава тема наукової роботи, як оформлення інформаційної web-сторінки. Наукова робота містить детальний опис етапів розвитку інформаційних технологій, розвитку глобальної мережі Internet, розвиток web-технологій, перспективи їх використання, а також основну частину дипломної роботи, в якій йдеться про сучасні засоби та платформи, за допомогою яких створються web-сторінки. 6 Актуальність обраної теми наукової роботи безперечна, оскільки на даний момент сьогодення просто не можна уявити без інформаційних технологій. Жодна сфера у сучасному світі не існує без інформаційних технологій. Які б інститути не взяти до уваги: прості підприємства, фірми, освітні установи, то жоден із них просто не зможе існувати без інформаційних технологій. Якщо подивитися із точки зору бізнесу, то ще сам Білл Гейтс сказав, що в майбутньому бізнес поділиться на дві частини: - та група, котра буде використовувати інформаційні технології у процесі розвитку. Її, за словами Гейтса, чекатиме великий успіх та світле майбутнє; - та, котра буде працювати без інформаційних технологій. На думку Гейтса, таких організацій та установ чекатиме крах та банкрутство у майбутньому, оскільки вони просто не встигатимуть за тими, хто постійно буде оновлювати свою інформаційну базу. Мета наукової роботи створення інформаційної сторінки на базі конструктора ucoz, наповненя web-сторінки ресурсом потрібної тематики. Для досягнення мети поставлено наступні завдання: - опрацювати теоретичні відомості про факультет кібернетики, а саме про одну із спеціальностей інформатика; - зібрати необхідні теоретичні відомості по спеціальності для подальшого використання, а саме розміщення на web-сторінці; - опрацювати теоретичні відомості про роботу на базі конструктор ucoz та засвоїти основні прийоми; - розглянути основні прийоми роботи із cms - система керування вмістом; - пригадати основні теги HTML для редагування коду блоків сайту; 7 - опрацювати матеріал по реєстрації на ucoz та роботу в unet; - провести аналіз основних подальших науковихробіт та конференцій, що відбуваються на факультетіт для розміщення на web-сторінці. Об єкт, спеціальність який є основою для написання наукової роботи Інформатика факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем янчука. Практичне значення одержаного результату полягає в розробці інформаційної сторінки, розробці рекомендацій щодо її вдосконалення, впровадження в діяльність. Структура наукової роботи Наукова робота складається із вступу,- обґрунтування обраної теми для написання наукової роботи, трьох розділів опрацьованої інформації, додатків, висновку та списку літератури. У першому розділі розкрито основні відомості про інформаційні технології, етапи їх розвитку. Також розглянуто розвиток мережі мереж Internet, розвиток web-технологій. В останньому підпитанні розділу розглядається система Ucoz. У розділі 2 детально описано середовище створення сайту ucoz. Детально розглянуто основні меню, за допомогою яких відбувається керування процесом створення меню, розділів, категорій, наповнення ресурсом. 8 Розділ 3 свого роду є практичною частиною наукової роботи, оскільки у ньому розглядається створеня самої інформаційної сторінки. Описано створення меню сайту, показано, як сайт наповнювався ресурсом поетапно. Список літератури складається із 25 джерел. 9 Розділ 1. Середовище та засоби для створення web-сторінки (сайту) 1.1 Поняття інформаційної технології. Що таке інформаційна технологія Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології грунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки. Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів. Етапи розвитку інформаційних технологій Існує декілька точок зору щодо розвитку інформаційних технологій із використанням комп'ютерів, що визначаються різноманітними ознаками поділу. Загальним для усіх викладених нижче підходів є те, що з появою персонального комп'ютера почався новий етап розвитку інформаційної 10 технології. Основною ціллю стає задоволення персональних інформаційних потреб людини як для фахової сфери, так і для побутової. Ознака поділу - вид задач і процесів опрацювання інформації: 1-й етап (60-70-і рр.) - опрацювання даних в обчислювальних центрах у режимі колективного користування. Основним напрямком розвитку інформаційної технології була автоматизація операційних рутинн
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks