วารสาร. Year : 2012 / 2555 ว นท PAGE : 1 / 6 ส งเสร มศ กยภาพธ รก จไทย ตามแนวทางการบร หารค ณภาพ ท วท งองค กร - PDF

Description
ว นท PAGE : 1 / ฉบ บท 3 19 November พฤศจ กายน ส งท น าสนใจ : เต อน! ท น ากระป องจากไทยไม ผ านมาตรฐานน าเข าย โรป ประมงแจง EU ไม ได แบนปลาท น ากระป องจากประเทศไทย PBS

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 14 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว นท PAGE : 1 / ฉบ บท 3 19 November พฤศจ กายน ส งท น าสนใจ : เต อน! ท น ากระป องจากไทยไม ผ านมาตรฐานน าเข าย โรป ประมงแจง EU ไม ได แบนปลาท น ากระป องจากประเทศไทย PBS โจมต ก งไทยใช แรงงานเด ก แรงงานราคาถ กและค ามน ษย ต อต านการค ามน ษย ลมหายใจเฮ อกส ดท ายอ ตสาหกรรม ประมง-ก งไทย วารสาร ส งเสร มศ กยภาพธ รก จไทย ตามแนวทางการบร หารค ณภาพ ท วท งองค กร ว นท PAGE : 2 / 6 บทนา ( Introduction ) : เด มผมต งใจจะออกวารสารข าวตอนส นเด อนน แต ด ไปด มา คงจะไม ท นการณ..เน องจากอ ตสาหกรรม อาหารทะเลเก ดว กฤตหน ก ท งท น าและก งไทย.. จ งขออน ญาตท กท าน..ส งข าวเฉพาะกล มอ ตสาหกรรม อาหารทะเล..ออกมาให บรรดาสมาช กก อนคร บ เพ อให ร บทราบป ญหาและหาแนวทางแก ไขโดยด วนคร บ แต จร งๆ.คงจะร บทราบเร องน โดยท วก นแล ว. แต ผมคงช วยเหล อในการกระจายข าวอ กแรงก แล วก นน ะ คร บ ด วยความน บถ อ คมส นต พฆ นก ล ผ จ ดการท วไป / ท ปร กษาธ รก จ อาหารทะเล ( Sea Food ) : อ ตสาหกรรมท น า ( Tuna Ind. ) เต อน! ท น ากระป องจากไทย ไม ผ านมาตรฐานนาเข าย โรป : ประเทศสมาช กสหภาพย โรป เช น นอร เวย โปแลนด ฟ นแลนด และ สหราชอาณาจ กร ได แจ งผ านระบบการแจ งเต อนส นค าอาหารและ อาหารส ตว ของสหภาพย โรป ( Rapid Alert for Food and Feed System: RASFF ) กว า 17 คร ง ในรอบ 8 เด อนของป 2555 ว า ผล ตภ ณฑ ท น ากระป องจากไทยไม ผ านมาตรฐานการน าเข า ท งจาก ป ญหาการฆ าเช อด วยความร อนไม เพ ยงพอ และป ญหาปนเป อน ฮ สตาม น ส งผลให ผล ตภ ณฑ ถ กต กล บหร อทาลายเป นจ านวนมาก ล าส ด สมาคมอ ตสาหกรรมส ตว น า Anfaco-Cecopesca ของสเปน ได เร ยกร องให สหภาพย โรปดาเน นการตรวจสอบโรงงานในประเทศไทย และถอดถอนรายช อโรงงานท ผล ตส นค าไม ผ านมาตรฐานด งกล าว รวมท งให ความเห นว า การควบค มมาตรฐานการผล ตตามหล กการ HACCP ในประเทศไทยอย ในระด บท ไม สามารถยอมร บได ป จจ บ นไทยเป นประเทศผ ส งออกท น ากระป องอ นด บหน ง โดย ครอบครองส วนแบ งถ ง 30% ของการผล ตท วโลก ม ปร มาณการผล ตถ ง ป ละกว า 400,000 เมตร กต น ท มา : ACFS-Early-Warning อ างอ ง : SeafoodSource ( 7พ.ย.55 ) ประมงแจง EU ไม ได แบนปลาท น ากระป อง จากประเทศไทย กรมประมงย นย นอ ตสาหกรรม ปลาท น ากระป องไทยย งไปต อได สหภาพย โรปไม ได แบนตามข าว แต อย างใด เตร ยมเจรจา เพ อร กษาแชมป ส งออกท น า กระป อง จากกรณ ท ม ข าวว าสมาคมอาหาร กระป องของประเทศสเปนได ทา หน งส อไปถ งสหภาพย โรป เพ อให ระง บการน าเข าปลาท น ากระป อง จากประเทศไทย โดยอ างสาเหต ว าการใช ความร อนในการฆ าเช อไม เพ ยงพอ หร อ Inadequate Process อ กท ง ย งแจ งอ กว า ท ผ านมาห องปฏ บ ต การของประเทศนอร เวย ก ม การตรวจ พบเช อจ ล นทร ย บางชน ดในปลาท น ากระป องของไทย หลายคร งน น ดร.ว มล จ นทรโรท ย อธ บด กรมประมง ช แจงถ งเร อง ด งกล าวว า ไม ตรงก บข อเท จจร งและก อให เก ดความ เข าใจผ ดและความเส ยหายก บอ ตสาหกรรมปลาท น า ว นท PAGE : 3 / 6 กระป องของไทยอย างมาก เน องจากสหภาพย โรปม ได ม การแบนท น ากระป องของไทย เพ ยงแต บางประเทศใน สหภาพย โรปได ม การส งกล บปลาท น ากระป องของไทย เฉพาะของบางโรงงาน เน องจากพบม การปนเป อน โดย ว ธ การตรวจของประเทศน นๆ ในส นค าท ส งไป ช วงเด อน ธ.ค. 54-ก.ค.55 จากการตรวจสอบของกรมประมงในราย ท ม ป ญหา ไม พบส งผ ดปกต ในกระบวนการฆ าเช อของ ผล ตภ ณฑ แต อย างใด ท งการควบค มอ ณหภ ม และ ระยะเวลาในการฆ าเช อก เป นไปตามข อก าหนด ด งน น โอกาสท อาจเก ดข นได น อยมากค อเก ดการปนเป อนในน า ระหว างท าให กระป องเย น แต เพ อความม นใจได ให โรงงานดาเน นการควบค มกระบวนการผล ตน เข มข นย งข น และกรมประมงก ไดเข าไปส มตรวจค ณภาพของน าหล อ เย นและผล ตภ ณฑ เป นระยะๆ ซ งม นใจได ว าโรงงานได แก ไขป ญหาได อย างม ประส ทธ ภาพ อย างไรก ตาม ขณะน กรมประมงกาล งประสานก บสหภาพ ย โรปเพ อประช มหาร อสร างความม นใจให ก บผ บร โภคใน สหภาพย โรป เพ อให ร บทราบถ งระบบการควบค ม ตรวจสอบของภาคร ฐและกระบวนการผล ตของ ภาคเอกชนไทยท ผ านการร บรองจากกรมประมงซ งจะต อง ม การปฏ บ ต ตามหล กการผล ตท ด (Good Manufacturing Practice หร อ GMP) และควบค มจ ดว กฤตในกระบวนการ ผล ต (Hazard Analysis and Critical Control Point หร อ HACCP) ซ งเป นไปตามหล กมาตรฐานสากลจนท า ให ประเทศไทยได ช อว าเป นประเทศผ ส งออกปลาท น า กระป องเป นอ นด บ 1 ของโลก...อธ บด กรมประมงกล าว ท มา : ฝ ายประชาส มพ นธ 08/11/2555 ฝ ายประชาส มพ นธ สาน กงานเลขาน การกรม กรมประมง อาหารทะเล ( Sea Food ) : อ ตสาหกรรมก ง สาหร บข อกล าวอ างท ว าม การใช ความร อนในการฆ าเช อ ไม เพ ยงพอทาให ตรวจพบเจอเช อจ ล นทร ย น น ไม น าจะม โอกาสเก ดข นไดเพราะหากเป นจร งอาหารท อย ภายใน จะต องม สภาพผ ดปกต และเก ดการเน าเส ย กระป องก ม กจะบวม แต ส นค าปลาท น ากระป องช ดท เก ดป ญหา ด งกล าว สภาพท งภายในและภายนอกกระป องไม ผ ดปกต อ กท ง ผ ผล ตก ได น าต วอย างส นค าไปว เคราะห โดย ห องปฏ บ ต การท ได ร บการร บรองระบบ ISO/IEC ก ไม พบเช อจ ล นทร ย ชน ดท ถ กตรวจพบโดยสหภาพย โรป แต อย างใด ท งน กรณ ท เก ดข นด งกล าว สหภาพย โรปไม ได ยกเล ก การน าเข าปลาท น ากระป องจากไทยแต อย างใด เพ ยงแต ผ ผล ตท ประสบป ญหาได สม ครใจท จะชะลอการส งออก ส นค าไปย งสหภาพย โรปเป นการช วคราวเอง เพราะเกรง ว าอาจจะเก ดผลกระทบในภาพรวมของอ ตสาหกรรมปลา ท น ากระป อง ส วนผ ผล ตรายอ นๆ สามารถส งออกก นได ตามปกต PBS โจมต ก งไทยใช แรงงานเด ก แรงงาน ราคาถ กและค ามน ษย จากกรณ ท สถาน โทรท ศน PBS ( Public Broadcasting System ) ไดเผยแพร ข อม ลโจมต อ ตสาหกรรมการผล ต ก งแช แข งของประเทศไทยท ม การส งออกไปท วโลก โดยเฉพาะในตลาดสหร ฐอเมร กาท ม การน าเข าก งจาก ประเทศไทยจ านวนมหาศาลในแต ละป เพราะความ ต องการส นค าราคาถ กจากประเทศไทยผ ซ อม ได ค าน งถ ง ถ งเบ องหล งของอ ตสาหกรรมท ถ กปกป ดไว ไม ว าจะเป น การใช แรงงานเด ก แรงงานราคาถ ก การใช ความร นแรง การท จร ตคอร ปช น รวมถ งการค ามน ษย โดยกล าวถ ง จ งหว ดสม ทรสาครท เป นแหล งท ต งโรงงานผล ตต งแต ขนาดเล กจนถ งขนาดใหญ ท ส งออกไปย งผ ซ อรายใหญ ในสหร ฐฯ ว นท PAGE : 4 / 6 โดยม การซ อว ตถ ด บจากโรงงานขนาดเล กท ม การปฎ บ ต ต อแรงงานเย ยงทาส โดยม การส มภาษณ แรงงานพม า 2-3 รายถ งประสบการณ ท ได ร บ อาท การถ กโกงค าแรง การถ กบ งค บให ทางานเป นเวลาหลาย ช วโมงต ดก น โดยไม ม ว นหย ด การถ กข มข ทาร าย รวมถ ง การส มภาษณ น กว จ ยท กาล งท าว จ ยเก ยวก บแรงงานพม า ในประเทศไทย รวมถ งองค กรอ สระท ท าหน าท ส งเสร ม ค ณภาพช ว ตแรงงานท ได ท างานคล กคล อย ก บแรงงาน และร บร ถ งสภาพช ว ตของแรงงานต างชาต ท เข ามาทางาน ในประเทศไทยเป นอย างด การเผยแพร รายงานเร อง Thai Shrimp Industry Exploits Workers to Whet Global Appetite for Cheap Shrimp ของ PBS เม อว นท 20 ก นยายน 2555 ได สร างความเส ยหายต อภาพล กษณ ของอ ตสาหกรรม และประเทศไทยเป นอย างมาก โดยเฉพาะอย างย งก บ จ งหว ดสม ทรสาคร ท เป นพ นท ๆ ถ กพาดพ ง ท งน เม อว นท 4 ต ลาคม 2555 ท ผ านมา นายจ ลภ ทร แสงจ นทร ผ ว าราชการจ งหว ดสม ทรสาคร พร อมด วย ต วแทนจากภาคร ฐและเอกชน ได ร วมก นจ ดการแถลงข าว ข น ณ ศาลากลางจ งหว ดสม ทรสาคร เพ อช แจง ข อเท จจร งและได แถลงนโยบายการบร หารจ ดการในการ ดาเน นงานของจ งหว ดเพ อแก ไขป ญหาด านแรงงาน โดย ได ด าเน นการแต งต งคณะกรรมการศ นย ปฎ บ ต การป องก น และปราบปรามการค ามน ษย การจ ดต งคณะกรรมการศ นย ปฎ บ ต การช วยเหล อแรงงานหญ งและเด ก การต งศ นย ประสานงานและอานวยการด านแรงงานข ามชาต เพ อให ความช วยเหล อและให ค าปร กษาก บแรงงานไทยและ แรงงานต างด าวในเร องกฎหมายและส ทธ ด านแรงงาน เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนในอนาคต การแต งต ง คณะท างานตรวจสถานประกอบก จการประเภทแปรร ป และเก บถนอมอาหารทะเลพร อมจ ดให ม การตรวจสถาน แปรร ปส ตว น าเบ องต นหร อล ง ท ม จ านวนประมาณ 674 แห ง ในจ งหว ด นอกจากน จ งหว ดสม ทรสาครได ดาเน นการร วมก บหน วยงานพ นธม ตร อาท องค กร แรงงานระหว างประเทศ (ILO) ในการจ ดทาแผนท สถาน แปรร ปส ตว น าเบ องต น เพ อเป นฐานข อม ลในการ ดาเน นการของจ งหว ด นอกจากน ย งจ ดท าแผน ประชาส มพ นธ และรณรงค ให ผ ประกอบการในจ งหว ด สม ทรสาครได ตระหน กและเห นความสาค ญในการใช แรงงานท ถ กกฎหมาย สาหร บสมาคมอาหารแช เย อกแข งไทยท อย ในฐานะ หน วยงานท เป นต วแทนอ ตสาหกรรมและต วแทนสมาช กท เป นผ ประกอบการผล ตและส งออกส นค าประมง ได ตระหน กและเล งเห นความสาค ญของป ญหาด านแรงงาน มาโดยตลอด ต งแต The Solidarity Center ได จ ดทา รายงานว จ ยอ ตสาหกรรมก งในประเทศไทยและถ กน ามา ต แผ นอกเหน อจากบทความและรายงานข าวท ม ให เห น ตามมาเป นระยะ ซ งป ญหาท เก ดข นม กเป นป ญหาท เก ดจากต นน าของ อ ตสาหกรรม อาท สถานแปรร ปส ตว น าเบ องต น เร อประมง ท ย งไม ม หน วยงานไหนเป นเจ าภาพด แลอย าง แท จร งและปล อยให เก ดข นจ านวนมากโดยไม ม การ ควบค มด แลและบร หารจ ดการให ถ กต อง ส งเหล าน ส งผล กระทบต อผ ประกอบการแปรร ปเพ อการส งออกซ งเป นผ ท ต ดต อทาธ รก จการค าก บล กค าโดยตรง ด งจะเห นได จากรายงานต วเลขทางจ งหว ดท ม สถาน ประกอบการแปรร ปส ตว น าเบ องต นกว า 700 แห ง โดยม การรายงานข นทะเบ ยนก บกรมประมงเพ ยง 150 แห ง โดย 97 แห งเป นสถานประกอบการท ม การดาเน นธ รก จ ร วมก บโรงงานแปรร ปของสมาช กสมาคมฯ ท ม อย 183 โรง ท งน สมาคมฯ ได ม การจ ดทานโยบายในการกาก บ ด แลโรงงานสมาช กและสถานแปรร ปส ตว น าเบ องต นท อย ในส งก ดให ปฎ บ ต ตามกฎหมายแรงงานไทยอย าง เคร งคร ด นอกเหน อจากการปฎ บ ต ตามมาตรฐานด าน ส ขล กษณะท ด (GMP, HACCP) เพ อเพ มความม นใจ ให แก ผ น าเข าและผ บร โภค โดยม การลงพ นท ตรวจสอบ อย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks