XL-E100H(BK) MANUAL DE UTILIZARE VARTOJIMO VADOVAS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PRIROČNIK ZA UPORABO OPERATION MANUAL - PDF

Description
RRMCGA226AWSA ZESTAW HI-FI HI-FI RENDSZER HI-FI SYSTÉM HI-FI SYSTÉM CИСТЕМА HI FI SISTEM HI-FI COMPONENT HI FI KOMPONENTŲ SISTEMA HI-FI COMPONENT SYSTEM HI-FI KOMPONENTNI SISTEM HI FI COMPONENT SYSTEM

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 22 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
RRMCGA226AWSA ZESTAW HI-FI HI-FI RENDSZER HI-FI SYSTÉM HI-FI SYSTÉM CИСТЕМА HI FI SISTEM HI-FI COMPONENT HI FI KOMPONENTŲ SISTEMA HI-FI COMPONENT SYSTEM HI-FI KOMPONENTNI SISTEM HI FI COMPONENT SYSTEM INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATII ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ MODEL MODEL MODEL MODEL МОДЕЛЬ MODEL MODELIS ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL MODEL XL-E100H(BK) MANUAL DE UTILIZARE VARTOJIMO VADOVAS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PRIROČNIK ZA UPORABO OPERATION MANUAL Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Sharp Manuals PL - WAŻNE INFORMACJE Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, jego wewnętrzne elementy są pod napięciem. Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, może zostać włączone przy pomocy zegara lub pilota. Ostrzeżenie: Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów wymagających obsługi użytkownika. Obudowa może być zdejmowana wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Wewnętrzne elementy urządzenia znajdują się pod napięciem. Przed zdjęciem odbudowy, lub gdy urządzenie ma zostać przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Ostrzeżenie: Żeby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażeniu prądem, urządzenie należy chronić przed zalaniem lub wilgocią. Na urządzeniu nie wolno ustawiać żadnych zbiorników z wodą - np. wazonów. Opisywane urządzenie jest sklasyfikowane jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. OSTRZEŻENIE Ponieważ wiązka lasera zastosowanego w tym odtwarzaczu płyt CD jest niebezpieczna dla oczu, nie wolno samodzielnie demontować obudowy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać osobom wykwalifikowanym. Wykorzystanie elementów sterujących oraz wykonywanie czynności innych niż opisano w niniejszej instrukcji może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego promieniowania. HU - SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK Amikor az ON/STAND-BY gomb STAND-BY (Készenléti) állásban van, a készülék akkor még feszültség alatt van. Amikor az ON/STAND-BY gomb STAND-BY (Készenléti) állásban van, bekapcsolhatja a készüléket a távvezérlővel vagy az időzítés funkcióval. Figyelmeztetés: A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket. Soha ne távolítsa el a burkolatot, hacsak nem rendelkezik megfelelő képesítéssel. A készülék veszélyes feszültség alatt van. Mindig húzza ki a hálózati tápcsatlakozót az elektromos aljzatból bármilyen Downloaded szervizelési From DvDPlayer-Manual.com tevékenység előtt, illetve Sharp Manuals amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket. CZ - ŮLEŽITÉ INFORMACE Když je tlačítko ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÍ REŽIM) v poloze STAND-BY (POHOTOVOSTNÍ REŽIM), v přístroji se stále nachází napětí. Když je tlačítko ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÍ REŽIM) v poloze STAND-BY (POHOTOVOSTNÍ REŽIM), přístroj se dá zprovoznit pomocí režimu časovače nebo dálkového ovládání. Upozornění: Tento přístroj neobsahuje žádné součástky, jejichž servis by mohl vykonávat uživatel. Nikdy neodstraňujte kryty, pokud na to nemáte kvalifikaci. Tento přístroj obsahuje nebezpečné napětí. Před každým servisním zákrokem (nebo pokud přístroj nebudete déle používat) vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky. Upozornění: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zabraňte kontaktu tohoto zařízení s kapalinami. Na zařízení neklaďte žádné předměty s kapalinami (jako například vázy). Tento výrobek je klasifikován jako LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že je laserový paprsek použitý v tomto přehrávači kompaktních disků škodlivý pro oči, nepokoušejte se rozmontovat skříň. Servis svěřujte výhradně kvalifikovanému personálu. Použití ovládacích prvků, nastavení či provádění postupl jinak než je uvedeno v těchto pokynech může mít za následek expozici škodlivému záření. SK - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Keď je tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM) v polohe STAND-BY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM), v prístroji sa stále nachádza napätie. Keď je tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM) v polohe STAND-BY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM), prístroj sa dá sprevádzkovať pomocou režimu časovača alebo pomocou diaľkového ovládača. Výstraha: Tento prístroj neobsahuje žiadne súčiastky, ktorých servis by mohol vykonávať užívateľ. Nikdy neodstraňujte kryty, pokiaľ na to nemáte kvalifikáciu. Tento prístroj obsahuje nebezpečné napätie. Pred každým servisným zákrokom (alebo ak výrobok nebudete dlhšie používať) vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. UA - ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ Коли пристрій є в режимі очікування, його внутрішні елементи знаходяться під напругою. Коли пристрій є в режимі очікування, його можна вимкнути за допомогою таймера або пульта дистанційного керування. Попередження: Всередині пристрою немає елементів, які б вимагали ремонту або обслуговування з боку користувача. Забороняється самотужки виконувати демонтаж пристрою, це повинні робити кваліфіковані працівники. Внутрішні елементи пристрою знаходяться під напругою. Перед демонтажем корпусу, або коли не користуєтесь пристроєм довгий час, необхідно його відключити від джерела живлення (витягнути штепсель з розетки). Попередження: Аби уникнути пожежі чи ураження електричним струмом, оберігайте пристрій від надмірної вологи. Не ставте на пристрій ємностей з водою (напр., вази з квітами). Описаний пристрій класифікується як ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ КЛАСУ 1. Примітка: Використання елементів керування, регулювання або виконання процедур з метою, що відрізніться від зазначеної, може призвести до виникнення шкідливого радіоактивного випромінювання. Не намагайтеся демонтувати корпус, оскільки лазерний промінь, що використовується у цьому компактному програвачі дисків, є небезпечним для очей. Звертайтеся лише до кваліфікованих спеціалістів. RO - OBSERVAŢII SPECIALE Când butonul ON/STAND-BY este setat în poziţia STAND-BY, voltajul principal este prezent în unitate. Când butonul ON/STAND-BY este setat în poziţia STAND-BY, unitatea poate fi pornită de ceas sau cu ajutorul telecomenzii. Atenţie: Această unitate nu conţine componente, care pot fi reparate de utilizator. Nu îndepărtaţi niciodată carcasa, dacă nu sunteţi calificat în Downloaded acest From sens. DvDPlayer-Manual.com Această unitate conţine Sharp voltaje Manuals periculoase. Înainte de orice fel de acţiuni de întreţinere sau în cazul neutilizării deconectaţi unitatea din priză. LT - SPECIALIOS PASTABOS Kai mygtukas ON/STAND-BY nustatytas STAND-BY pozicija, maitinimo įtampa vis dar yra prietaiso viduje. Kai mygtukas ON/STAND-BY nustatytas STAND-BY pozicija, prietaisas gali būti įjungiamas laikmačiu arba nuotolinio valdymo pultu. Įspėjimas: Šis prietaisas neturi dalių, kurias galėtų taisyti pats vartotojas. Niekada nenuimkite dangos, nebent tai atlikti esate paliepti. Prietaisas talpina povojingą įtampą, todėl prieš bet kokį veiksmą arba nenaudojant prietaiso ilgą laiką, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Įspėjimas: Kad išvengtumėte ugnies arba elektros šoko pavojaus, nenaudokite šio įrenginio prie lašėjimą arba purslojimą įgalinančių veiksnių. Jokie skysčiu pripildyti objektai, pvz. vazos, neturi būti pastatyti ant aparato. Šis produktas yra klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS. ĮSPĖJIMAS Atlikdami čia nenurodytus įrangos valdymo ar derinimo veiksmus, galite sukelti pavojingą radiacijos išeigą. Kadangi šio kompaktinių diskų grotuvo lazerio spindulys yra kenksmingas akims, nebandykite įrangos ardyti patys. Dėl jos apžiūros kreipkitės tik į kvalifikuotą specialistą. GR - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Όταν το πλήκτρο ON/STAND-BY βρίσκεται στη θέση STAND-BY, τα τμήματα στο εσωτερικό της συσκευής είναι ακόμα υπό τάση. Όταν το πλήκτρο ON/STAND-BY είναι στη θέση STAND-BY, η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί από το χρονοδιακόπτη ή το τηλεχειριστήριο. Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη. Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα εκτός αν έχετε τα απαραίτητα προσόντα. Η συσκευή περιέχει επικίνδυνες τάσεις. Αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή εάν δεν τη λειτουργήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προειδοποίηση: SI- POSEBNE OPOMBE Če je gumb ON/STAND-BY (VKLOP/PRIPRAVLJENOST) v položaju STAND-BY (PRIPRAVLJENOST), je v enoti še vedno električna napetost. Če je gumb ON/STAND-BY (VKLOP/PRIPRAVLJENOST) v položaju STAND-BY (PRIPRAVLJENOST), enoto lahko vklopite preko časovnika ali daljinskega upravljalnika. Opozorilo: Ta enota nima nobenih servisnih delov. zato nikoli ne odstranjujte ohišja, razen če niste za to ustrezno usposobljeni. Ker je v notranjosti enote visoka napetost, pred servisiranjem ali če je ne mislite uporabljati dlje časa, obvezno odstranite napajalni kabel iz vtičnice. Opozorilo: Za preprečevanje nevarnosti električnega udara, naprave ne izpostavljajte polivanju ali škropljenju. Na napravo tudi ne postavljajte nobenih predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, npr. vaze. Ta predvajalnik je razvrščen kot LASERSKI IZDELEK RAZRED 1. POZOR Ker so laserski žarki v tem predvajalniku za CD-je škodljivi za oči, ne razstavljajte ohišja. Servis prepustite usposobljenim osebam. Uporaba kontrol, popravkov ali izvršitev postopkov, ki niso navedeni v tem dokumentu, lahko vodi v nevarno izpostavljanje sevanju. ENG - SPECIAL NOTES When the ON/STAND-BY button is set at STAND-BY position, mains voltage is still present inside the unit. When the ON/STAND-BY button is set at STAND-BY position, the unit may be brought into operation by the timer mode or remote control. Warning: This unit contains no user serviceable parts. Never remove covers unless qualified to do so. This unit contains dangerous voltages, always remove mains plug from the socket before any service operation and when not in use for a long period. Warning: To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. This product is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT. CAUTION As the laser beam used in this compact disc player is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. Use of controls, adjustment or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. ADVERSEL-SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. SE IKKE IND I STRÅLEN-HELLER IKKE MED OPTISKE INSTRUMENTER. VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN ÄLÄKÄ KATSO SITÄ OPTISEN LAITTEEN LÄPI. VARNING-SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN I STRÅLEN OCH BETRAKTA EJ STRÅLEN GENOM OPTISKT INSTRUMENT. Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Sharp Manuals VAROITUS! LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTA A ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALL ISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. VARNING - OM APPARATEN ANVÄN DS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERAS. KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASER- STRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR PL - INFORMACJE DOTYCZ CE USUWANIA ZU YTEGO URZ DZENIA Uwaga: Pa stwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza to, e zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego nie nale y czy z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje odr bny system zbiórki odpadów. A. Informacje dla u ytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotycz ce usuwania odpadów 1. W krajach Unii Europejskiej Uwaga: Je li chc Pa stwo usun to urz dzenie, prosimy nie u ywa zwyk ych pojemników na mieci! Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny nale y usuwa oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotycz cymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego. Po wdro eniu przepisów unijnych w Pa stwach Cz onkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mog bezp atnie* zwraca zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach* mo na bezp atnie zwróci stary produkt do lokalnych punktów sprzeda y detalicznej pod warunkiem, e zakupi Pa stwo podobny nowy produkt. *) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat nale y skontaktowa si z lokalnymi w adzami. Je li zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny jest wyposa ony w baterie lub akumulatory, nale y je usun oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Je li ten produkt zostanie usuni ty we w a ciwy sposób, pomog Pa stwo zapewni, e odpady zostan poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mog yby mie miejsce na skutek niew a ciwej obróbki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Je li chc Pa stwo pozby si produktu, nale y skontaktowa si z w adzami lokalnymi i uzyska informacje na temat prawid owej metody usuni cia produktu. B. Informacje dla u ytkowników biznesowych dotycz ce usuwania odpadów 1. W krajach Unii Europejskiej W przypadku gdy produkt u ywany jest do celów handlowych i zamierzaj go Pa stwo usun : Nale y skontaktowa si z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o mo liwo ci zwrotu wyrobu. By mo e b d Pa stwo musieli ponie koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w ma ej liczbie) mo na zwróci do lokalnych punktów zbiórki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Je li chc Pa stwo usun ten produkt, nale y skontaktowa si zw adzami lokalnymi i uzyska informacje na temat prawid owej metody jego usuni cia. INFORMACJA NA TEMAT USUWANIA BATERII W krajach Unii Europejskiej: Przekre lony pojemnik na odpady oznacza, e zu ytych baterii nie nale y wyrzuca do pojemników z odpadami domowymi! Dla zu ytych baterii istniej oddzielne systemy zbiórki, które zapewni prawid owe przetwarzanie i odzysk zgodnie z obowi zuj cym prawem. Szczegó y na temat systemów zbiórki otrzymaj Pa stwo u lokalnych w adz. W Szwajcarii: Zu yte baterie mo na zwróci w punkcie sprzeda y. Kraje pozaunijne: W celu uzyskania szczegó owych informacji na temat prawid owej metody pozbycia si zu ytych baterii, prosz o kontakt z w adzami lokalnymi. HU - TÁJÉKOZTATÓ A MEGFELEL ÁRTALMATLANÍTÁSRÓL A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások) Downloaded From DvDPlayer-Manual.com 1. Az Sharp Európai Manuals Unióban Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések CZ - INFORMACE O LIKVIDACI POUŽITÉHO VYBAVENÍ Upozorn ní: Váš výrobek je ozna en tímto symbolem. Znamená to, že je zakázáno likvidovat použitý elektický nebo elektronický výrobek s b žným domácímodpadem. Pro tyto výrobky je k dispozici samostatný sb rný systém. A. Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti) 1. V zemích Evropské unie Upozorn ní: Toto za ízení nelikvidujte v b žných odpadkových koších! Použíté elektické a elektronické vybavení je t eba likvidovat samostatn a v souladu s legislativou, která vyžaduje ádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitého elektického a elektronického vybavení. Na základ dohody lenských stát mohou domácnosti v zemích Evropské unie vracet použité elektrické a elektronické vybavení v ur ených sb rnách zdarma*. V n kterých zemích* od vás m že místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek, pokud zakoupíte nový podobný. *) Další podrobnosti vám sd lí orgány místní správy. Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je p edem samostatn v souladu s místními vyhláškami. ádnou likvidací toho výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným zp sobem zlikvidován, obnoven a recyklován a zabráníte tak možnému poškození životního prost edí a zdraví obzvatel, ke kterému by mohlo dojít v p ípad nesprávné likvidace. 2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii Chcete-li tento výrobek zlikvidovat obrat te se na místní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace. B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty 1. V zemích Evropské unie Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro ponikatelské ú ely: Obrat te se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatn ny. Malé výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sb rny odpadu. 2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii Chcete-li tento výrobek zlikvidovat obrat te se na místní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace. INFORMACE O LIKVIDACI BATERIÍ V zemích Evropské unie: P eškrtnutá nádoba na odpad znamená, že použíté baterie nesmí být vyhozeny do domácí popelnice! Pro vybité baterie existují zvláštní systémy sb ru, které umož ují správné op tné použítí a recyklaci v souladu s platnými právními p edpisy. Pro podrobnosti spojené se systémy sb ru kontaktujte lokální ú ady. Ve Švýcarsku: použíté baterie mohou být vráceny do prodejny. Zem mimo Evropskou unii: Pro podrobnosti spojené se správným zp sobem zbavení se vybitých baterií kontaktuje lokální ú ady. SK - INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII POUŽITÉHO ZARIADENIA Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Sharp Manuals A. Informácie o likvidácii pre používate ov (domácnosti) 1. V Európskej únii Pozor: Ak chcete zlikvidovat toto zariadenie, nepoužívajte bežný kôš na odpadky! Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byt spracované oddelene a pod a platných zákonov, ktoré vyžadujú správne zaobchádzanie, obnovu a recyklovanie použitých elektrických a elektronických zariadení. Pod a implementácie v jednotlivých lenských štátoch môžu domácnosti v štátoch EÚ vrátit použité elektrické a elektronické zari
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks