เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. - PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.)

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 36 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ในอด ตการต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการน น ภาคเอกชน ร ฐว สาหก จ และองค กรท ม งส ความเป นเล ศ จะให ความส าค ญในด งกล าวส ง แต ป จจ บ นภาคราชการเองก ให ความส าค ญก บ ด งกล าวไม แตกต างจากองค กรข างต น ด งน น ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น (ส าน กงาน ปปง.) จ ง ม การผล กด นการพ ฒนาระบบราชการให ม ความเป นร ปธรรมมากข นเป นล าด บ โดยม การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการและถ ายทอดต วช ว ดจากองค กรส หน วยงานต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐และลงส บ คคล ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงาน ปปง. ด าเน นการตามเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด ๒ การวางแผนย ทธศาสตร โดยในประเด น SP๕ ก าหนดให ส วนราชการม การถ ายทอด (Casacding) ต วช ว ดและองค การส หน วยงาน (ส าน ก/กอง) ท กหน วยงาน (ท งท เป นส าน ก/กองท ม โครงสร างรองร บตามกฎ และส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และบ คคล (อย างน อย ๑ หน วยงาน) อย างเป นระบบ โดยส าน กงาน ปปง. ก าหนดให ท กส าน ก/กล มจ ดท าค าร บรองฯ ส บ คคลในท กหน วยงานและในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ จารณาน าเสนอ ส าน กคด (คด.) เป นหน วยงานร บการตรวจประเม น ม กระบวนการจ ดท า Strategy Map ก าหนดต วช ว ดและค า และจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการใน ผอ.ส าน ก ก บ ลปง. และ ผอ.คด. ก บบ คลากรในส าน ก รวมถ งม การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๒ คร ง ค อ รอบ ๙ เด อน และรอบ ๑๒ เด อน เน อหาต อจากน จะน าเสนอผลการประเม นผลของการปฏ บ ต ราชการตามต วช ว ดฯ ซ งประกอบด วย ๓ ส วนแก ๑) ว ธ การประเม น ๒) ผลการปฏ บ ต ราชการตามแนวทางการถ ายทอดต วช ว ด และองค กรส บ คคล โดยม ส าน กคด (คด.) เป นหน วยงานน าร องร บการตรวจประเม นฯ ๑. ว ธ การประเม น การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงาน ปปง. ด าเน นการตามกรอบแนวทางการด าเน นการถ ายทอด ต วช ว ดและค าจากองค กรส หน วยงานและบ คคลของส าน กงาน ปปง. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยม ส าน กคด (คด.) เป นหน วยงานน าร อง ซ งส าน กงาน ปปง. ใช ว ธ การประเม นแบบ เด ยวก น ค อ เม อผ ร บผ ดชอบต วช ว ดรายงานผลการปฏ บ ต งานโดยการประเม นตนเอง (Self Assessment) แล ว กล มพ ฒนาระบบบร หารจะน าผลไปค านวณเป น ของต วช ว ด ซ งม ว ธ ค านวณด งน = ท x ๑๐๐ เม อแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. ผลการประเม น ๙๐ ๑๐๐ ด มาก ๗๐ ๘๙ ด ๕๐ ๕๙ ปานกลาง ๓๐ ๔๙ ต า ๒๐-๒๙ ต ามาก ๒. ผลการปฏ บ ต ราชการตามการถ ายทอดต วช ว ดและป าองค กรส ส าน ก ผอ.ส าน ก/กล ม จ ดท าแผนท ย ทธศาสตร ส าน ก (Strategy Mep) ของส าน ก/กล ม ให สอดคล องก บ ประสงค และประเด นย ทธศาสตร ส าน กงาน ปปง. โดยม การก าหนดต วช ว ด และเกณฑ การ ประเม นผล ม การลงนามในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการระหว างเลขาธ การ ปปง. ก บ ผอ.ส าน ก/ กล ม และรายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดท ก าหนดไว โดยสามารถสร ปด งน ๒.๑ สร ปผลการประเม น ส าน กงาน ปปง. ม การแบ งส วนราชการส าน ก ๑๐ ส าน ก และกล มงานท ข นตรงก บเลขาธ การ ปปง. จ านวน ๒ กล ม ซ งในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ม จ านวนต วช ว ดส าน ก/กล ม รวมท งส น ๑๓๕ ต วช ว ด (ตาราง ๒.๑.๑ ) โดยส าน กบร หารจ ดการทร พย ม จ านวนต วช ว ดมากท ส ด จ านวน ๑๘ ต วช ว ด ส วนส าน กท ม ต วช ว ดน อยท ส ดค อ ส าน กบร หารกลาง และกล มตรวจสอบภายใน โดยม ต วช ว ดจ านวน ๗ ต วช ว ด ซ งต วช ว ด ส าน กน ผ ปฏ บ ต หน าท ผอ.ส าน ก/กล ม เป น ผ ก าหนดและร บผ ดชอบของต วช ว ดตาม ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการท ท าไว ก บเลขาธ การ ปปง. เม อพ จารณาผลการปฏ บ ต ราชการในภาพรวมของส าน กงาน ปปง. พบว า รอบ ๙ เด อน ม ค าเฉล ย ๗๕.๕๓ และในรอบ ๑๒ เด อน ม เพ มข น ๑๗.๓๔ เป น ๙๒.๘๗ ซ งถ อว าเป นท อย ในด มาก และเม อพ จารณาผลการปฏ บ ต ราชการราย ส าน ก/กล ม ณ ส นป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ พบว าส าน กท ม ในด มาก ม จ านวน ๙ ส าน ก แก ส าน กบร หารกลาง ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กความร วมม อระหว างประเทศ กล มตรวจสอบภายใน กล มพ ฒนาระบบบร หาร ส าน กคด ส าน กบร หารจ ดการทร พย ส น (บส.) ส าน กกฎ ส วนส าน กท อย ในด ม จ านวน ๓ ส าน ก แก ส าน กก าก บตรวจสอบและเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กภารก จพ เศษ และส าน กตรวจสอบและว เคราะห (ตาราง ๒.๑.๑ ) ๒.๑.๑ สร ปผลการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการฯ เปร ยบเท ยบ รอบ ๙ เด อน และรอบ ๑๒ เด อน ส าน ก / กล มงาน จ านวน ต วช ว ด ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๙ เด อน ๑๒ เด อน ผลการ ประเม น ๑. ส าน กบร หารกลาง ๗ ผอ.รงรอง ๗๘.๕๘ ๑๐๐.๐๐ ด มาก ๒. ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ๙ ผอ.ปสพกรณ ๕๗.๐๐ ๙๘.๐๐ ด มาก ๓. ส าน กคด ๑๗ ผอ.อภ ชาต ๗๘.๔๐ ๙๔.๘๐ ด มาก ๔. ส าน กตรวจสอบและว เคราะห ๑๔ ผอ.ส วน ย ๕๓.๘๑ ๘๒.๓๓ ด ๕. ส าน กก าก บตรวจสอบและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑๒ ผอ.ว ค ณ ๕๕.๐๐ ๘๙.๐๐ ด ๕. ส าน กบร หารจ ดการทร พย ส น ๑๘ ผอ.พนพภณษฎ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ด มาก 2 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. ส าน ก / กล มงาน จ านวน ผ ร บผ ดชอบ ผลการ ต วช ว ด ต วช ว ด ๙ เด อน ๑๒ เด อน ประเม น ๗. ส าน กภารก จพ เศษ ๑๑ ผอ.ชาญช ย ๘๔.๐๐ ๘๔.๐๐ ด ๘. ส าน กกฎ ๑๐ ผอ.ว ทยา ๗๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ด มาก ๙. ส าน กความร วมม อระหว างประเทศ ๘ ผอ.ปราณ ๗๕.๐๐ ๙๘.๐๐ ด มาก ๑o. ส าน กข าวกรองและส บสวนทางการเง น ๑๒ ผอ.ว ค ณ ๗๐.๕๒ ๙๑.๕๕ ด มาก ๑๑. กล มตรวจสอบภายใน ๗ ผอ.วรรณภา ๗๕.๐๐ ๙๘.๐๐ ด มาก ๑๒. กล มพ ฒนาระบบบร หาร ๑๐ ผอ.ว ภาร ตน ๘๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ด มาก รวม ๑๓๕-๙๑๘.๓๑ ๑๑๑๔.๔๙ ค าเฉล ย ๑๑.๒๕-๗๕.๕๓ ๙๒.๘๗ ด มาก ท มา: ค านวณโดยใช ข อม ลจากการประเม นตนเอง (Self Assessment) ของผ ร บผ ดชอบต วช ว ด เหต : รายละเอ ยดของต วช ว ดและของต วช ว ดสามารถด ใน ตารางผนวกท ๑ ๒.๑.๒ สร ปรายละเอ ยดภาพรวมผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองของส าน ก/กล ม ท ค า ต ากว า ๓ (รอบ ๑๒ เด อน) ล า ด บ ท หน วยงาน ๑ ส าน กบร หารกลาง (๗ KPI) ๒ ส าน กนโยบายและ ย ทธศาสตร (๙ KPI) ท (ค ดเป น ) ๕.๐๐ (๑๐๐%) ๔.๙๐๐ (๙๘.๐๐%) จ านวนต วช ว ดในแต ละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๗ ๑ ๘ ช อต วช ว ดท ค าต ากว า ๓ ๓ ส าน กคด (๑๗ KPI) ๔.๗๔๐๒ (๙๔.๘๐%) ๑ ๑-๒ ๙ คด.๑.๑ : ของคด ท เก ยวก บ ทร พย ส นท ศาลช นต นม ค าส งให ทร พย ส นตกเป นของแผ นด นเท ยบก บ คด ท เก ยวก บทร พย ส นท ศาลช นต นม ค าส งท งหมด ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (=๒.๙๘) คด.๑.๗ : ของจ านวนคด ท คณะกรรมการธ รกรรมเห นชอบ ตามท พน กงานเจาหน าท ของคด เสมอ (= ๐*) คด.๑.๘ : ของจ านวนค าส งท ย ดหร ออาย ดด าเน นการแล วเสร จ และส งให พน กงานอ ยการภายใน ๙๐ ว นหล งจากม ค าส งย ดหร ออาย ด ทร พย ส น (= ๐*) คด.๑.๙ : ของจ านวนท พน กงานอ ยการย นค าร องต อศาล 3 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. ล า ด บ ท หน วยงาน ๔ ส าน กตรวจสอบและ ว เคราะห (๑๔ KPI) ๕ ส าน กก าก บตรวจสอบ และเทคโนโลย สารสนเทศ (๑๒ KPI) ๖ ส าน กบร หารจ ดการ ทร พย ส น (๑๘ KPI) ๗ ส าน กภารก จพ เศษ (๑๑ KPI) ๘ ส าน กกฎ (๑๐ KPI) ท (ค ดเป น ) ๔.๑๑๖๗ (๘๒.๓๓%) ๔.๔๕๐๐ (๘๙.๐๐%) ๔.๗๐๐๐ (๙๔.๐๐%) ๔.๒๐๐๐ (๘๔.๐๐%) ๔.๗๐๐ (๙๔.๐๐%) จ านวนต วช ว ดในแต ละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ช อต วช ว ดท ค าต ากว า ๓ แพ งเท ยบก บจ านวนท ส าน กงาน ปปง. ส งให พน กงานอ ยการพ จารณา (= ๐*) คด.๑.๑๒ : ของท ม การ ประสานเพ อน าไปส การจ บก มใน ความผ ดฐานฟอกเง นตามจ บ ของพน กงานสอบสวน(= ๐) คท.๑.๑๗ : ของการเบ ก จ ายเง นงบประมาณรายจ ายภาพรวม (= ๑) - ๒ ๑ ๘ ๓ ตส.๑.๑ : จ านวนท ม การตรวจสอบ ส บสวน รวบรวมพยานหล กฐานแล ว สามารถส งให คด. ภพ. ด าเน นการก บ ทร พย ส น (= ๒.๘๓๓๓) ตส.๑.๔ : จ านวนคร งของการส งข อม ล ท จากการว เคราะห ตรวจสอบธ รกรรม แล วในหน วยงานท เก ยวข อง (=๒.๖๖๖๖ ) ๑-๒ ๑ ๘ กท.๑.๑๒ : การเบ กจ ายเง น งบประมาณตามแผนปฏ บ ต การของ กท. (= ๑) - - ๑ ๒ ๑๕ ๓-๒ - ๖ ภพ.๑.๒ : จ านวนรายท ม การ ด าเน นการก บทร พย ส นท เก ยวก บ การกระท าความผ ด (= ๑) ภพ.๑.๕ : จ านวนรายท ม การ ด าเน นการก บทร พย ส นใน ต างประเทศ (= ๑) ภพ.๑.๖ : จ านวนท ร บจาก หน วยงานต างประเทศแล ว ด าเน นการก บทร พย ส น (= ๑) - - ๑-๘ กม.๑.๗ : ในการ ด าเน นการประช มคณะกรรมการ ธ รกรรม (= *) 4 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. ล า ด บ ท หน วยงาน ๙ ส าน กความร วมม อ ระหว างประเทศ (๘ KPI) ๑๐ ส าน กข าวกรองและ ส บสวนทางการเง น (๑๒ KPI) ๑๑ กล มตรวจสอบภายใน (๗ KPI) ๑๒ กล มพ ฒนาระบบ บร หาร (๑๐ KPI) ท (ค ดเป น ) ๔.๙๐๐ (๙๘.๐๐%) ๔.๕๘๓๐ (๙๑.๖๖%) ๔.๗๐๐ (๙๔.๐๐%) ๔.๗๓๕๐ (๙๔.๗๐%) จ านวนต วช ว ดในแต ละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๗ ช อต วช ว ดท ค าต ากว า ๓ ๑ - - ๓ ๘ ขส.๑.๓ : จ านวนคร งของการส ง รายงานแนวโน มร ปแบบของว ธ การ ฟอกเง นให หน วยงานท เก ยวข อง ทราบ (= ๑) ๑ - - ๑ ๕ ตน.๑.๕ : ของใน การเบ กจ ายงบประมาณ (=๑) - ๑ ๑ ๘ เหต : *ต วช ว ดส าน กคด (คด.๑.๗, คด.๑.๘, คด.๑.๙) ปรากฎค า= ๐* เน องจากไม ม คณะกรรมการธ รกรรม ๒.๒ ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ จากการประมวลแบบฟอร มการรายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ด ส าหร บการรายงานผลการ ปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก และบ คคลประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๙ เด อน สามารถสร ป ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะต วช ว ดในภาพรวมของส าน กงาน ปปง. ด งน ๑) การต งต วช ว ดท ว ดท ไม เหมาะสม การต งช ว ดท ต องพ งพ งหน วยงานภายนอกหร อบ คคลภายนอก ต วอย างเช น จ านวนท ร บแจ งเบาะแสหร อข อม ลข าวสารจากภาคเอกชนและประชาชน กรณ เช นน ท าให หน วยงานหร อบ คคลท ถ อต วช ว ดน จะต องรอการแจ งจากภาคเอกชนและประชาชนเท าน น น หากของภารก จน ต องม น เป นส าค ญก ต องต งให เป นการด าเน นการต อ จากการร บ เช น ของท ร บแจ งเบาะแสหร อข อม ลข าวสารจาก ภาคเอกชนและประชาชน ร บการการตรวจสอบ เป นต น การต งต วช ว ดท ต องปฏ บ ต ให ตามกฎและไม สามารถกระท าผ ด ของ ทร พย ส นท เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks