ใบงาน. เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office Excel 2007 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ - PDF

Description
ใบงาน 20 เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office Excel 2007 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 คาช แจง ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5-6 คน ร วมก นอภ ปรายข นตอนการสร างสม ดงาน และ การจ

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 74 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบงาน 20 เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office Excel 2007 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 คาช แจง ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5-6 คน ร วมก นอภ ปรายข นตอนการสร างสม ดงาน และ การจ ดการแผ นงาน ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007รวมท งร วมก นสร ปผลลงในใบ งานและส งต วแทนกล มน าเสนอผลงานหน าช นเร ยน (10 คะแนน) (การว ดและประเม นผลอย ในด ลพ น จของคร ผ สอน) แบบฝ กห ด 21 ช อ-สก ล ช นม ธยมศ กษาป ท.../ เลขท... คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 คาช แจง ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน (10 คะแนน) 1. โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 เป นโปรแกรมชน ดใด (1 คะแนน) เซล (Cell) หมายถ ง (1 คะแนน) พ นท การท างานของ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 จะม ล กษณะเป นช องตาราง ซ งประกอบแถวแนวต ง หร อเร ยกว า (1 คะแนน) พ นท การท างานของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 จะม ล กษณะเป นช องตารางซ ง ประกอบแถวแนวนอน หร อเร ยกว า (1 คะแนน) จากคอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD น บรวมได ก คอล มน (1 คะแนน) แถว (Row) ซ งม จ านวนเท าใด (1 คะแนน) เราเร ยกไฟล ของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ว าอย างไร (1 คะแนน) แถบ Quick Access Toolbar หมายถ ง (1 คะแนน) Ribbon โดยแสดงเป นแท บ แทนท การใช ส งใด ในเวอร ช น ก อนๆ (1 คะแนน) จ ดต ดท คอล มน D ในแถวท 35 จะเร ยกว าเซล (1 คะแนน)... เฉลยแบบฝ กห ด 22 คาช แจง ให น กเร ยนตรวจผลการท าแบบฝ กห ดด งน 1. โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 เป นโปรแกรมชน ดใด โปรแกรมสเปรดช ด (Spread Sheet) 2. เซล (Cell) หมายถ ง (1 คะแนน) ตารางสาหร บเก บข อม ลท เป นต วเลขลงในช อง 3. พ นท การท างานของ Excel จะม ล กษณะเป นช องตารางซ งประกอบแถวแนวต ง หร อเร ยกว า คอล มน (Column) 4. พ นท การท างานของ Excel จะม ล กษณะเป นช องตารางซ งประกอบแถวแนวนอน หร อเร ยกว า แถว (Row) 5. จากคอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD น บรวมได ก คอล มน 16,384 คอล มน 6. แถว (Row) ซ งม จ านวนเท าใด 1,048,576 แถว 7. เราเร ยกไฟล โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ว าอย างไร สม ดงาน (Workbook) 8. แถบ Quick Access Toolbar หมายถ ง แสดงป มคาส งท ใช บ อยๆ โดยปกต ด ฟอลต (ค าเร มต น) จะแสดงเคร องม อ ซ งเรา สามารถกาหนดเคร องม อในส วนน เองได 9. Ribbon โดยแสดงเป นแท บ แทนท การใช ส งใด ในเวอร ช น ก อนๆ เมน คาส ง (Menu Bar) 10. จ ดต ดท คอล มน D ในแถวท 35 จะเร ยกว าเซล เซล D35 แบบฝ กท กษะ 23 เร อง การจ ดการแผ นงาน (Worksheet) คาช แจง ให น กเร ยนเข าส โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 แล วปฏ บ ต ด งน เพ มจ านวน แผ นงาน ให ได 10 แผ นงาน เปล ยนช อแผ นงาน ด งต วอย าง ก าหนดส ของแผ นงาน ให แตกต างก น บ นท กสม ดงาน โดยการต งช อ ประเภท และ ต าแหน งด งต วอย าง 24 25 ย ายแผ นงานด งต วอย าง เกณฑ การให คะแนนการฝ กภาคปฏ บ ต 1. พฤต กรรมจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน 2. ผลงานจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน รวมคะแนน 20 คะแนน 26 เกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต เกณฑ การให คะแนน เกณฑ ในการให คะแนนฝ กท กษะการปฏ บ ต การจ ดการแผ นงาน ในโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ม ด งน 1. พฤต กรรมการฝ กท กษะ 10 คะแนน 1.1 ปฏ บ ต ไม ผ ดเลย ได 10 คะแนน 1.2 ปฏ บ ต ผ ด 1 คร ง ได 9 คะแนน 1.3 ปฏ บ ต ผ ด 2 คร ง ได 8 คะแนน 1.4 ปฏ บ ต ผ ด 3 คร ง ได 7 คะแนน 1.5 ปฏ บ ต ผ ด 4 คร ง ได 6 คะแนน 1.6 ปฏ บ ต ผ ด 5 คร ง ได 5 คะแนน 1.7 ปฏ บ ต ผ ด 6 คร ง ได 4 คะแนน 1.8 ปฏ บ ต ผ ด 7 คร ง ได 3 คะแนน 1.9 ปฏ บ ต ผ ด 8 คร ง ได 2 คะแนน 1.10 ปฏ บ ต ผ ด 9 คร ง ได 1 คะแนน 1.11 ปฏ บ ต ผ ด 10 คร งข นไป ได 0 คะแนน 2. ผลงานจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน 2.1 ความถ กต อง ได 5 คะแนน 2.2 ความรวดเร ว ได 3 คะแนน 2.3 ความสวยงาม ค ดสร างสรรค ได 2 คะแนน รวมคะแนนการฝ กปฏ บ ต 20 คะแนน เกณฑ การผ านการประเม น ได คะแนนรวมต งแต 10 คะแนนข นไป ถ อว าผ านเกณฑ ประเม น แบบทดสอบหล งเร ยน 27 เร อง สม ดงาน (Workbook) ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว 1. ต วเล อกใดต อไปน เร ยงล าด บการเป ดใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได ถ กต อง 1. Start All Program Accessories Microsoft Excel Start All Program Microsoft Office Microsoft Excel Start All Program Macromedia Microsoft Excel Start All Program Startup Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 เป นโปรแกรมใช งานประเภทใด 1. Presentation 2. Database Management 3. Word Processing 4. Spread Sheet 3. เราเร ยกช อไฟล ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ว าอย างไร 1. Column 2. Cell 3. Workbook 4. Worksheet 4. คอล มน ส ดท ายค อคอล มน ใด 1. XFD 2. FDX 3. DFX 4. XDF 5. ต วเล อกใดกล าวถ ง เซล (Cell) ไม ถ กต อง 1. จ ดต ดท คอล มน D ในแถวท 8 จะเร ยกว าเซล D8 2. ช อหมายเลขแถวตามด วยคอล มน ค. จ ดต ดระหว าง Row และ Column ง. ช อคอล มน ตามด วยหมายเลขแถว 6. แถบส ตรค านวณท ใช ส าหร บใช ส ตร แก ไข และแสดงส ตรค านวณของเซลท เล อก เร ยกว า 1. Title Bar 2. Name Box 3. Formula Bar 4. Worksheet 7. สามารถเพ มจ านวนช ตใหม โดย 1. คล ก 2. กดค ย [Ctrl] + [N] 3. กดค ย [Shift]+[F11] 4. ต วเล อก ก. และ ค. 8. ต าแหน งเซลท เล อกใช งานป จจ บ น ส งเกตได จากเส นขอบหนาๆ ท แสดงอย รอบเซล เราเร ยกว า 1. Cell 2. Function 3. Active Cell 4. Sheet Tab 9. ต วเล อกใดกล าวถ กต องเก ยวก บการบ นท กชน ดแฟ มเป น Excel เพ อน าไปใช ก บเวอร ช นเก า ( ) หร อเวอร ช นอ นท ส งกว า 2. เพ อน าไปใช ก บเวอร ช นเก า ( ) เท าน น 3. สามารถน าใช ก บเวอร ช น 2007 ได 4. ต วเล อก ก และ ค 28 10. ว ธ การสร างสม ดงานใหม แบบรวดเร วท าได อย างไร 1. กดค ย [Ctrl]+[N] 2. กดค ย [Shift]+[F11] 3. กดค ย [Shift]+[N] 4. กดค ย [Ctrl]+[ F11] 29 กระดาษคาตอบการทดสอบหล งเร ยน 30 โรงเร ยนส รว ทยาคาร จ งหว ดส ร นทร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 33 ช อ-สก ล... ช นม ธยมศ กษาป ท.../... เลขท... ว นท... เด อน...พ.ศ.... คาช แจง ให น กเร ยนเล อกค าตอบในแบบทดสอบแล วท าเคร องหมาย X ลงในช องต วเล อกท ถ กต องท ส ดเพ ยงต วเล อกเด ยว คะแนน ผลการทดสอบหล งเร ยน คะแนนเต ม 10 คะแนนท ได ข อ ก ข ค ง เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน 31 เร อง สม ดงาน (Workbook) คาช แจง ให น กเร ยนตรวจค าตอบของการทดสอบหล งเร ยนจากการเฉลยค าตอบ ด งน ข อ ต วเล อก มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด แบบประเม นเจตคต ต อการเร ยนร 32 คาช แจง ให น กเร ยนท าเคร องหมาย ลงในช องระด บการประเม นตามความค ดเห นของ น กเร ยนต อการเร ยนร ด วยช ดการเร ยนร เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft office Excel 2007 ระด บการประเม น ท รายการประเม น 1 ช ดการเร ยนร ช วยสร างบรรยากาศในการเร ยนร ให ก บ น กเร ยน 2 น กเร ยนได ร บความร ด วยตนเองจากการเร ยนร ด วยช ด การเร ยนร 3 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนได เร ยนร เก ยวก บสม ดงาน (Workbook) Microsoft Office 2007 ได รวดเร วข น 4 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนได ร บความสะดวกในการ เร ยนร 5 ช ดการเร ยนร สร างความสนใจในการเร ยนร เก ยวก บ สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office 2007 ให ก บน กเร ยน 6 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนม ท กษะในการจ ดการ เว ร คช ตเพ มข น 7 ช ดการเร ยนร ท าให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเก ยวก บ สม ดงาน (Workbook) ส งข น ข อเสนอแนะเพ มเต ม บรรณาน กรม 33 ณ ฐพงศ ฐ ต มานะก ลและท มงาน. ค ม อ Windows Vista & Office กร งเทพมหานคร : ส าน กพ มพ สว สด ไอท, น นทน แขวงโสภา. ส ตร ฟ งก ช น Excel ฉบ บ Advanced. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทโปรว ช น, ดวงพร เก ยงค า.ค ม อ Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทโปรว ช น, พ นจ นทร ธนว ฒน เสถ ยร. Microsoft Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : ซ มพล ฟาย, พ นจ นทร ธนว ฒน เสถ ยรและอ มร นทร เพ ชรก ล. Microsoft Windows Vista+Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทซ คเซสม เด ยจ าก ด ไพบ ลย เป ยศ ร. รวมส ดยอด Office ฉะเช งเทรา : พ เอ นเอ นกร ป, ส ธ ดา หงส บ ญเสร มและกองบรรณาธ การ. ม อใหม ห ดใช คอม Vista+Office กร งเทพมหานคร : โปรว ช น, ส ธ นวก ล. ครบท กเร อง : Windows Vista & Office กร งเทพมหานคร : ซ เอ ดย เคช น, 2551.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks