ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) - PDF

Description
กรมชลประทาน ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ด านวางโครงการ กระบวนการสร างค ณค า กระบวนการพ ฒนาแหล งน า กรมชลประทาน คณะท างานย อยจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ ม ถ นายน 2553 ค าน า ค ม อการปฏ บ

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 24 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กรมชลประทาน ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ด านวางโครงการ กระบวนการสร างค ณค า กระบวนการพ ฒนาแหล งน า กรมชลประทาน คณะท างานย อยจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ ม ถ นายน 2553 ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ ฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะท างานย อยจ ดท า ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการสร างค ณค า หมวด 6 (คณะท างานย อยด านวางโครงการ) ตามค าส ง กรมชลประทาน ท 977/ 2552 ลงว นท 10 พฤศจ กายน 2552 ท งน เพ อให เป นไปเกณฑ การพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ ซ งกรมชลประทานม แผนด าเน นการในป งบประมาณ 2553 กระบวนการวางโครงการ เป น กระบวนการย อยของกระบวนการพ ฒนาแหล งน าซ ง เป นกระบวนการสร างค ณค า ตามข อก าหนดท ส าค ญของกรมชลประทาน ซ งกระบวนการ วางโครงการเป นกระบวนการแรกของการพ ฒนาแหล งน า ซ งหล งจากกระบวนการวางโครงการ เสร จแล ว จ งจะสามารถด าเน นการตามกระบวนการออกแบบ และกระบวนการก อสร างต อไปได ค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการฉบ บน จ ดท าเป นคร งแรก ซ งอาจม การทบทวน หล งจากท ได น าไปปฏ บ ต งานแล ว โดยการประช มและจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ว เคราะห และ ปร บปร งกระบวนการ เพ อให ผลการด าเน นการด ข นต อไป คณะท างานย อยจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ด านวางโครงการ ม ถ นายน 2553 สารบ ญ หน า ว ตถ ประสงค และขอบเขต 1 ค าจ าก ดความ 3 แผนภ ม แสดงการเช อมโยงผ งกระบวนงานภาพรวมด านวางโครงการ 2-2 ผ งกระบวนการ การจ ดท ารายงานเบ องต น (Reconnaissance Report) รวม 2-3 ผ งกระบวนการ การจ ดรายงานวางโครงการ (Pre-feasibility Report) รวม 2-4 ผ งกระบวนการ การจ ดท ารายงานเบ องต น (แสดงรายละเอ ยด) 2-5 ผ งกระบวนการ การศ กษาด านเศรษฐก จและส งคม ในรายงานเบ องต น 2-10 ผ งกระบวนการ การศ กษาส งแวดล อมเบ องต น ในรายงานเบ องต น 2-11 ผ งกระบวนการ การจ ดท ารายงานวางโครงการ (แสดงรายละเอ ยด) 2-12 ผ งกระบวนการ การศ กษาส งแวดล อมเบ องต น ในรายงานวางโครงการ 2-17 ผ งกระบวนการ การศ กษาและว เคราะห โครงการด านเศรษฐศาสตร ในรายงานวางโครงการ 2-18 ผ งกระบวนการ ค านวณปร มาณน าต นท น ของส าน กอ ทกว ทยาและบร หารน า 2-20 ผ งกระบวนการ ค านวณความต องการใช น า ของส าน กอ ทกว ทยาและบร หารน า 2-21 มาตรฐานการศ กษาฯ การจ ดท ารายงานเบ องต น 3-1 มาตรฐานการศ กษาฯ การจ ดท ารายงานวางโครงการ 3-4 ภาคผนวก 1 : ป จจ ยพ จารณาจ าแนกประเภทกระบวนงาน ภาคผนวก 1-1 ภาคผนวก 2 : กฎ ระเบ ยบ ค าส ง ภาคผนวก 2-1 ภาคผนวก 3 : ต วอย างแบบฟอร ม ภาคผนวก 3-1 ภาคผนวก 4 : รายช อผ จ ดท า ภาคผนวก 4-1 ค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ กรมชลประทาน คณะท างานย อยจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ ม ถ นายน 2553 ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการวางโครงการ 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให กรมชลประทานม ค ม อการปฏ บ ต งาน ด านวางโครงการ ท ช ดเจน อย างเป นลายล กษณ อ กษร ท แสดงถ งรายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งานชองก จกรรม/กระบวนการต าง ๆ ของหน วยงาน และสร าง มาตรฐานการปฏ บ ต งานท ม งไปส การบร หารค ณภาพท วท งองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ เก ดผลงานท ได มาตรฐานเป นไปตามเป าหมาย ได ผลผล ตหร อบร การท ม ค ณภาพ และบรรล ข อก าหนดท ส าค ญของ กระบวนการ 1.2 เพ อเป นหล กฐานแสดงว ธ การท างานท สามารถถ ายทอดให ก บผ เข ามาปฏ บ ต งานใหม พ ฒนา ให การท างานเป นม ออาช พ และใช ประกอบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร รวมท งแสดงหร อ เผยแพร ให ก บบ คคลภายนอก หร อผ ใช บร การ ให สามารถเข าใจและใช ประโยชน จากกระบวนการท ม อย เพ อ ขอร บการบร การท ตรงก บความต องการ 1.3 เพ อให การจ ดท ารายงานการศ กษาต าง ๆ ด านวางโครงการ ท จ ดท าโดย ส าน กบร หาร โครงการ หร อ ส าน กชลประทาน ม มาตรฐานเด ยวก น สามารถน าไปใช ใน ส ารวจ ออกแบบ และก อสร าง เพ อ บรรล ว ตถ ประสงค ของการพ ฒนาแหล งน า ตามย ทธศาสตร ของกรมชลประทานได 2. ขอบเขต กรมชลประทานม แผนพ ฒนาในสภาพรวมของล มน า ซ งในภาพรวมน น ได ม การพ จารณาเบ องต นว า ม โครงการพ ฒนาแหล งน าท ม ศ กยภาพท จะพ ฒนาไว ระด บหน งแล ว ค ม อการปฏ บ ต งานน จะครอบคล ม ข นตอนในการน าโครงการพ ฒนาแหล งน าท ม ศ กยภาพน น มาด าเน นการศ กษาในรายละเอ ยด ด งน 2.1 การจ ดท ารายงานเบ องต น (Reconnaissance Report) ซ ง ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการ ตรวจสอบอย างงรวดเร วถ งความเป นไปได ทางว ศวกรรมของโครงการ ตรวจสอบแผนท ช นค ณภาพล มน า แผนท ป าไม ประกาศพ นท ล มน า ฯลฯ หากโครงการม ความ เป นไปได ก จะ ก าหนดขอบเขตการส ารวจ เพ อ เป นข อม ลใช ในการศ กษาข นต อไป 2.2 การจ ดท ารายงานวางโครงการ (Pre-feasibility Report) รายงานวางโครงการม ว ตถ ประสงค 2 ประการ ข นอย ก บขนาดของโครงการ ค อ กรณ ท เป นโครงการขนาดกลาง รายงานฉบ บน จะใช ประกอบการ ต ดส นใจด าเน นโครงการ หากโครงการม ความเหมะสม ก จะจ ดเข าแผนเพ อออกแบบและก อสร าง หร อศ กษา ทางด านส ง แวดล อมและระบบน เวศน ต อไป หากม ความจ าเป น กรณ ท เป นโครงการขนาดใหญ รายงานฉบ บ น จะเป นการการตรวจสอบถ งความเป นไปได ทางด านว ศวกรรมของโครงการโดยละเอ ยด รวมท งตรวจสอบ เบ องต นถ งความค มท นของโครงการ หากม ความเหมาะสมก จะศ กษาโดยละเอ ยดท กด าน ในข นรายงานความ เหมาะสมต อไป 1 ค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ กรมชลประทาน คณะท างานย อยจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ ม ถ นายน การศ กษาด านเศรษฐก จและส งคม 2.4 การศ กษาด านส งแวดล อม เน อหาในภาพรวมของของการวางโครงการม ข นตอนโดยย อ พอสร ปได ด งน 1. การช ป ญหา (Problem Identification) ก อนการวางโครงการ จ าเป นจะต องร ป ญหาท เคยเก ดข นใน อด ต ป ญหาท ก าล งเผช ญอย ในป จจ บ น และ ป ญหาท อาจจะเก ดข นในอนาคต เพ อให โครงการท จ ดท าข น สามารถแกป ญหาได และตรงก บความต องการ การช ป ญหาอาจเร มจากการว จ ยจากความต องการของ ประชาชน จากค าส งผ บ งค บบ ญชาหร อจาก ค าแนะน าของผ อ น ฯลฯ โดยผ วางโครงการจะต องค นหาจ ดส าค ญ และความย งยากของป ญหาให ได เพ อจะได ก าหนดว ธ การแก ไขป ญหาให ตรงก บเป าหมายต อไป 2 การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการ (Objective and Target Setting) เม อทราบถ ง ป ญหาต าง ๆ แล ว ผ วางโครงการจะต องต งว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของโครงการ จะต องต งว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของโครงการไว เพ อแก ป ญหาให ได แต การก าหนดว ตถ ประสงค หร อเป าหมายจะต องไม ก าหนดไว ส งเก นไป จนไม เหมาะก บทร พยากรท ม อย รวมท งต องพ จารณาถ งข อจ าก ด (Constraints) อ นๆ 3 การหาและรวบรวมข อม ล (Data Collection) การรวบรวมและการเสาะหาข อม ลต าง ๆ ม ความจ าเป นมากส าหร บการวางโครงการ การหาข อม ล อาจจะหามาก อนการก าหนดว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของโครงการ การวางโครงการจ าเป นจะต องม ข อม ล ต าง ๆ เก ยวก บโครงการน นๆพอสมควร โดยท วๆ ไป ข อม ลต าง ๆ ม กจะไม เพ ยงพอหร อไม ตรงก บความ ต องการ ด งน น หากม ข อม ลท ไม ถ กต อง หร อม ข อม ลน อยเก นไป ก ไม สามารถจะวางโครงการได หร อ ถ าวาง ได ก เป นการวางโครงการท ไม สมบ รณ 4 การว เคราะห และการศ กษาข อม ล (Data Analysis and Study) ในการวางโครงการน นเม อได ข อม ลมาแล ว จะต องใช ว ธ การทางการค านวณหร อสถ ต และความร อ นๆ เข ามาช วย เพ อหาข อม ลท ขาดไปหร อเพ อหาค าตอบ ตามทฤษฎ ท ได มาตามว ธ ค านวณและสถ ต รวมท ง การตรวจสอบผลล พธ ด วย การวางโครงการจะต องพ จารณาถ ง องค ประกอบอ น ๆ ด วย เช น ด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม รวมท งความม นคงปลอดภ ยของประเทศประกอบด วย แต จะเน นหน กในองค ประกอบใด องค ประกอบใดมากหร อน อยย อมแล วแต กรณ 5 การก าหนดแผนงาน (Plan Formulation) เม อได ร บอน ม ต ในหล กการแล ว ผ วางโครงการจะต องวางแผนปฏ บ ต งานให ละเอ ยดพอสมควร ป จจ บ นการวางแผนชน ดระบบเช อมโยง (Net work Planning) หร อท ร จ กก นในระบบ PERT และ CPM. เป นท น ยมใช ก นอย ท วไป 3. ค าจ าก ดความ 3.1 ด านว ศวกรรม โครงการ (Projects) หมายถ ง 1) ก จกรรมหร องานท เก ยวข องก บการใช ทร พยากร 2 ค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ กรมชลประทาน คณะท างานย อยจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานด านวางโครงการ ม ถ นายน ) เป นก จกรรมท ท าข นเพ อหว งผลประโยชน ตอบแทนท งทางตรงและทางอ อม 3) เป นก จกรรมท สามารถจะว เคราะห วางแผนและ น าไปปฏ บ ต ได 4) เป นก จกรรมท สามารถด าเน นการบร หารได โดยอ สระ 5) เป นก จกรรมท ม การก าหนดจ ดเร มต นและจ ดส นส ดไว 6) เป นก จกรรมท จ ดท าข นเพ อให บรรล ถ งว ตถ ประสงค และเป าหมายท ได ก าหนดไว โดยท วไปอาจจ าแนกประเภทโครงการ ออกเป นประเภท ใหญ ๆได 2 ประเภท ค อ 1) โครงการประเภทหว งผลก าไร (Profit making projects) 2) โครงการประเภทไม หว งผลก าไร (Non profit making project) โครงการประเภทหว งผลก าไร ส วนใหญ เป นโครงการในภาคเอกชน (Private Sector) ซ งโดยเป าหมายของการด าเน นงาน ม ง แสวงหาผลก าไรจากการลงท น ต วอย าง เช น การสร างโรงงานผล ตป นซ เมนต โรงงานน าตาลโรงงานทอผ า โรงงานผงซ กฟอก โรงงานส บปะรดกระป อง โรงงานอ ตสาหกรรมอ นๆ ท งขนาดใหญ และเล ก ฯลฯ โครงการประเภทไม หว งผลก าไร ส วนใหญ เป นโครงการในภาคร ฐบาล (Government Sector) ซ งโดยเป าหมายของการด าเน นงาน ไม ได ม งหว งผลก าไร ม งเพ ยงแต การใช ค นเง นลงท นในการก อสร าง รวมท งการด แลบ าร งร กษาโครงการเท าน น ต วอย าง เช น โครงการพ นฐานทางเศรษฐก จ (infrastructures) ต าง ๆ เช น ไฟฟ า ประปา ถนน ชลประทาน ฯลฯ หร อ โครงการพ นฐานทางส งคม ต าง ๆ เช น การศ กษา สาธารณส ข สว สด การส งคม ฯลฯ หร อโครงการ เพ มผลผล ตทางการเกษตรอ นๆ ฯลฯ ความหมายของการวางโครงการ (Project Planning) การวางโครงการ หมายถ ง การน าทร พยากรธรรมชาต ท ม อย อย างจ าก ดมาใช อย างฉลาด ระม ดระว ง โดยม การวางแผนไว ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks