ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) - PDF

Description
ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 13 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม, คล น หร อใส ส จากอ อนไปแก โดยอาศ ยโปรแกรม WordArt ท ทางานอย ภายใต โปรแกรม Word อ กท สาหร บข อความในส วนห วหร อหากต องการเพ มความโดดเด นให ก บข อความบางส วนมากย งข น ก สามารถใช WordArt หร อท เร ยกว าอ กษรศ ลป เข ามาแทนได โดยโปรแกรมได เตร ยมร ปแบบของ WordArt ไว ให ใช งานมากมายและเม อสร างเสร จเร ยบร อยแล ว ย งสามารถปร บเปล ยนร ปแบบ ร ปทรง ส พ น เส นขอบ รวมท งใส เงา และกาหนดให ม ล กษณะเป น ม ต เร มต นสร างอ กษรศ ลป ด วย WordArt การสร างข อความศ ลป WordArt สามารถได อย างง ายดาย เพ ยงเล อกร ปแบบและพ มพ ข อความท ต องการลงไปน น หร อหากม ข อความอย แล วต องการเปล ยนให เป น WordArt ก สามารถทาได เช นก น โดยปกต การสร าง WordArt จะคล กให เคอร เซอร กะพร บ ณ ตาแหน งท ต องการก อน จากน นจ งคล ก ป ม WordArt และเล อกร ปแบบท ต องการ ข อความท พ มพ ไว ก จะสวยงามแตกต างไปจากเด ม. คล กให เคอร เซอร กะพร บ ตาแหน งท ต องการสร าง WordArt. ท แท บ lnsert ใหคล กป ม WordArt และเล อกร ปแบบของ WordArt จากน น ไดอะล อกบ อกซ Edit WordArt Text ข นมา. กาหนดร ปแบบต วอ กษร เช น ฟอนต ขนาด ต วหนา ต วเอ ยง ได เหม อนก บข อความปกต ท วไป 4. พ มพ ข อความท ต องการลงไปในช อง Text 5. คล กป ม OK เพ อย นย นคาส ง จากน นจะปรากฏ WordArt ข นมาบนตาแหน ง 4 5 5 การเปล ยนข อความปกต ให เป น WordArt ถ าต องการเปล ยนข อความใดๆ ให เป น WordArt ก สามารถทาได อย างรวดเร ว ด งน. เล อกข อความท ต องการเปล ยนให เป น WordArt. ท แท บ lnsert คล กป ม WordArt และเล อกร ปแบบของ WordArt จากน นไดอะล อกบ อกซ Edit WordArt Text ข นมา. ข อความท เล อกปรากฏข นมาในช อง Text ซ งสามารถพ มพ เปล ยนให เป นข อความใหม ได เช นก น 4. กาหนดร ปแบบต วอ กษร เช น ฟอนต ขนาด ต วหนา ต วเอ ยง ได เหม อนก บข อความปกต ท วไป 5. คล กป ม เพ อย นย นคาส ง 6. ข อความท เล อกจะถ กเปล ยนกลายเป น WordArt 4 5 6 การจ ดการก บข อความ WordArt การจ ดการก บข อความ WordArt สามารถทาได หลายว ธ ไม ว าจะเป นการแก ไขข อความ การปร บ ระยะห างระหว างต วอ กษร การปร บความส งของต วอ กษรให เท าก น การเปล ยนให แสดง WordArt ใน แนวต ง หร อกาหนดแนวในการจ ดวาง WordArt สาหร บรายละเอ ยดม ด งน การแก ไขข อความ WordArt ภายหล งจากสร างข อความศ ลป ด วย WordArt เร ยบร อยแล ว หากต องการแก ไขข อความก สามารถ ทาได ด วยป ม Edit Text (แก ไขข อความ) ซ งจะช วยอานวยความสะดวกทาให ไม ต องการแก ไขข อความซ า หลาย ๆ คร ง ด งน. เล อก WordArt ท ต องการแก ไขข อความ. ท แท บ Format ให คล กป ม Edit Text จากน นจะปรากฏไดอะล อกบ อกซ EditWordArt Text (การแก ไขข อความศ ลป ) ข นมา. พ มพ เปล ยนหร อกาหนดร ปแบบของข อความใหม 4. คล กป ม เพ อย นย นคาส ง จากน นข อความ WordArt จะเปล ยนตามท ต องการ 4 การปร บระยะห างของต วอ กษร หากเห นว า WordArt ม ระยะห างระหว างต วอ กษร แน นจนเก นไปทาให ยากต อการอ าน ก สามารถ ปร บให ม ระยะห างเพ มมากข นได เช นเด ยวก บการทางานก บข อความปกต ซ งสามารถทาได ด งน. เล อก WordArt ท ต องการปร บระยะห างระหว างต วอ กษร. ท แท บ Format ให คล กป ม Spacing และเล อกระยะห างระหว างต วอ กษรของ ข อความ WordArt โดยรายละเอ ยดด งน Very Tight ต วอ กษรถ กขนาดให ต ดก นแน นท ส ด Tight Normal Loose ต วอ กษรถ กขยายขนาดให ต ดก น ต วอ กษรในข อความถ กเร ยงตามระยะห างปกต ต วอ กษรถ กบ บขนาดให ห างก น Very Loose ต วอ กษรถ กบ บขนาดให ห างก นท ส ด. ข อความจะม ระยะห างระหว างต วอ กษรตามท ต องการ การปร บความส งของต วอ กษรให เท าก น โดยปกต เม อพ มพ ข อความ สระและวรรณย กต จะอย เหน อต วอ กษร ส วนข อความท เป นภาษาอ งกฤษ ต วพ มพ เล กจะม ขนาดเล กกว าต วพ มพ ใหญ แต ถ าต องการให ต วอ กษรม ความส งท เท าก นท งหมด ก สามารถ ทาได เพ ยงคล กป ม Even Height ด งน. เล อก WordArt ม ต องการปร บปร งความส งของต วอ กษรให เท าก น. แท บ Format ให คล กป ม Even Height (ความส งเท าก น). ต วอ กษรจะม ความส งท เท าก นท งหมด ถ าไม ต องการให คล กป มยกเล กการปร บความส ง การเปล ยน WordArt ให แสดงในแนวต ง ข อความ WordArt ท ปรากฏข นมาจะแสดงอย ในแนวนอนของหน าเอกสารซ งถ าต องการเปล ยนแนว ให แสดงอย ในแนวต งแทน ก สามารถทาได ด วยป ม WordArt Vertical Text. เล อก WordArt ท ต องการเปล ยนให แสดงในแนวต ง. ท แท บ Format ให คล กป ม WordArt Vertical Text (ข อความแนวต ง). จากข อความจะถ กแสดงในแนวต ง 4. หากต องการปร บขนาดของ WordArt สามารถทาได เพ ยงคล กให ต วช เมาส เปล ยนเป นล กศร ห ว และลากเมาส ปร บขนาดได ตามต องการ การกาหนดแนวในการจ ดวาง WordArt ในการสร าง WordArt ไดอะล อกบ อกซ Edit WordArt Text สามารถ Enter เพ อข นบรรท ดใหม ได ซ งปกต โปรแกรมจะกาหนดให แสดงข อความอย ตรงกลาง แต หากต องการเปล ยนแนวในการจ ดวาง เช น ให ข อความท งหมดอย ทางด านซ ายหร อด านขวา ก สามารถทาได ด งน. เล อก WordArt ท ต องการกาหนดแนวในการจ ดวาง. ท แท บ Format ให คล กป ม Align Text (การจ ดแนว). เล อกตาแหน งในการแสดงข อความ การตกแต ง WordArt ให สวยงาม การตกแต ง WordArt ให สวยงามสามารถทาได หลากหลายว ธ ไม ว าจะเป นการเปล ยนร ปแบบ เปล ยนส พ น เปล ยนเส นขอบ เปล ยนร ปทรง ใส เงา หร อกาหนด WordArt ให เป น ม ต การเปล ยนร ปแบบของ WordArt เม อพ มพ ข อความเสร จเร ยบร อยแล ว หากเห นว าร ปแบบของ WordArt ท เล อกใช งานย งไม สอดคล องหร อไม เข าก บเน อหาท พ มพ ก สามารถเปล ยนให เป นร ปแบบใหม ได โดยไม จาเป นต อง ข อความเด มท ง. เล อก WordArt ท ต องการเปล ยนร ปแบบ. ท แท บ Format ให คล กป ม WordArt Styles (ล กษณะอ กษรศ ลป )ให คล กป ม More. เล อกร ปแบบ WordArt ท ต องการ 4. ข อความ WordArt จะม ร ปแบบเปล ยนแปลงไป 4 การเปล ยนส พ นของ WordArt WordArt จะม ส ตามร ปแบบท เล อกใช งาน แต หากต องเพ มความโดดเด นและความแตกแต งให มาก ย งข น ก สามารถเปล ยนส พ นของ WordArt ให เป นส อ นๆได ด งน. เล อก WordArt ท ต องการเปล ยนส พ น. ท แท บ Format ให คล กป ม Shape Fill (เต มส ร ปร าง). เล อกเปล ยนส พ นได ตามต องการ โดยม รายละเอ ยดด งน Theme Colors ส ของช ดร ปแบบท ใช งาน Standard Colors ส มาตรฐาน No Fill ยกเล กการใส ส พ น More Fill Colors เล อกส อ นๆเพ มเต ม Picture นาภาพมาเป นพ นหล ง Gradient ใส ส แบบไล โทน Texture ใส ลวดลายให พ นหล ง Pattern ใส ลายเส นให พ นหล ง การเปล ยนเส นกรอบของ WordArt การเปล ยนเส นขอบจะช วยให WordArt ด ไม กลมกล นไปก บข อความบนหน าเอกสารจนเก นไป โดย สามารถเล อกเปล ยนส ปร บขนาด เปล ยนร ปแบบ หร อใส เลยเส นให เส นขอบได ด งน. เล อก WordArt ท ต องการเปล ยนเส นขอบ. ท แท บ Format ให คล กป ม Shape Outline (เส นกรอบร ปร าง). เล อกร ปแบบเส นขอบท ต องการโดยม รายละเอ ยด Theme Colors ส ของช ดร ปแบบท ใช งาน Standard Colors ส มาตรฐาน No Outline ยกเล กการใส ส เส นขอบ More Outline Colors เล อกส อ นๆเพ มเต ม Weight Dashes ขนาดของเส นขอบ ร ปแบบของเส นขอบ Pattern ใส ลายเส นให พ นหล ง การเปล ยนร ปทรงของ WordArt WordArt จะม ล กษณะร ปทรงตามร ปแบบท เล อกไว ซ งหากต องการเปล ยนให เป นร ปทรงอ นๆ เช น ร ปเส นโค ง คล น สามเหล ยม ฯลฯ ก สามารถทาได ด วยป ม Change WordArt Shape (เปล ยนร ปร าง) ม ข นตอนด งน. เล อก WordArt ท ต องการเปล ยนร ปทรง. ท แท บ Format ให คล กป ม Change WordArt Shape (เปล ยนร ปร าง). เล อกร ปทรงท ต องการ การใส เงาให ก บ WordArt การใส เงาให ก บ WordArt ด ม ม ต มากย งข น โดยหากต องการปร บเปล ยนท ศทางการทอดของเงาก สามารถทาได ด วยป ม Shadow Effects (ล กษณะพ เศษเงา). เล อก WordArt ท ต องการใส เงา. ท แท บ Format ให คล กป ม Shadow Effects (ล กษณะพ เศษเงา). เล อกร ปแบบท ศทางของเงา การกาหนดให WordArt เป น ม ต นอกจากการใส เงาแล ว ป ม -D Effects จะช วยให สามารถเล อกและกาหนด WordArt ล กษณะ ม ต ได เช นก น สาหร บข นตอนม ด งน. เล อก WordArt ท ต องการกาหนดให เป น ม ต. ท แท บ Format ให คล กป ม -D Effects (ล กษณะพ เศษ ม ต ). เล อกร ปแบบของ ม ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks