หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล - PDF

Description
หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล การจ ดการก บส วนงานต างๆ ของร ปเล มรายงาน การเข ยนการศ กษาเอกเทศประกอบด วยส วนต างๆ 3 ส วนด งน ส วนประกอบตอนต น ส วนเน อหา ส วนประกอบตอนท

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 9 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล การจ ดการก บส วนงานต างๆ ของร ปเล มรายงาน การเข ยนการศ กษาเอกเทศประกอบด วยส วนต างๆ 3 ส วนด งน ส วนประกอบตอนต น ส วนเน อหา ส วนประกอบตอนท าย ส วนประกอบตอนต นหร อส วนนา (The Front Matter Preliminaries) ใบรองปก (Blank Page) (ถ าม ) หน าปกใน (Title Page) หน าอน ม ต (Approval Sheet or Acceptance Page) ก ตต กรรมประกาศ (Acknowledgment) บทค ดย อ (Abstract) สารบ ญ (Table of contents) สารบ ญตาราง (List of Tables) สารบ ญภาพหร อแผนภ ม (List of Figures) อ กษรย อและส ญล กษณ R (Abbreviations and Symbols) (ถ าม ) 1.รายละเอ ยดของปกนอก ปกนอก (Cover or Binding) หมายถ งปกหน าท ห มเล ม เป นปกแข ง ส เข ยวอ อนไม ม ลายท ม รายละเอ ยดต างๆ เหม อน หน าปกใน o การจ ดระยะขอบกระดาษ (บน ซ าย ขนาด 1.5 น ว) และ (ขวา ล าง ขนาด 1 น ว) o จากขอบบนถ งตรามหาว ทยาล ย ห าง 1.5 น ว o ต วอ กษรเป น TH SarabunPSK ขนาดย ง 20 ต วหนา o จากตรามหาว ทยาล ยถ งช อเร อง เคาะ 1 Enter ขนาด 20 p o จากช อภาษาอ งกฤษถ งช อผ แต งห าง 3 Enter ขนาด 20 p (ท งข างบน - ข างล าง) o การจ ดระยะขอบกระดาษ 2. ปกใน (บน ซ าย ขนาด 1.5 น ว) และ (ขวา ล าง ขนาด 1 น ว) o จากขอบบนถ งตรามหาว ทยาล ย ห าง 1.5 น ว o ต วอ กษรเป น TH SarabunPSK ขนาดย ง 18 ต วหนา o จากตรามหาว ทยาล ยถ งช อเร อง เคาะ 1 Enter ขนาด 18 p o จากช อภาษาอ งกฤษถ งช อผ แต งห าง 3 Enter ขนาด 18 p (ท ง ข างบน - ข างล าง) 3. หน าอน ม ต ระยะขอบกระดาษ ด าน บน ด านซ าย ขนาด 1.5 น ว ด านขวา ด านล าง ม ขนาด 1 น ว ร ปแบบต วอ กษรใช TH SarabunPSK ขนาด 8 การเย อง (แต ละแบบ) จากขอบซ ายม อ ให ระยะห าง 1.75 cm 4. ก ตต กรรมประกาศ การต งค าหน ากระดาษ ด าน บน ขนาด 2 น ว ด านซ าย ขนาด 1.5 น ว ด านขวา ด านล าง ม ขนาด 1 น ว เฉพาะ ห วข อก ตต กรรมประกาศ ใช ต วอ กษร TH SarabunPSK ต วหนา ขนาด 18 การเย องหร อแท บแรกม ขนาด 1.75 cm ม ท งหมด 3 พารากราฟ และระยะห างเคาะ 1 enter ขนาด 8 pt ต วอ กษรท ใช เป น TH SarabunPSK ขนาด 16 ต วธรรมดา 5. บทค ดย อ การต งค าหน ากระดาษ ด าน บน ขนาด 2 น ว ด านซ าย ขนาด 1.5 น ว ด านขวา ด านล าง ม ขนาด 1 น ว เฉพาะ บทค ดย อ ใช ต วอ กษร TH SarabunPSK ต วหนา ขนาด 18 การเย องหร อแท บแรกม ขนาด 1.75 cm ม ท งหมด 3 พารากราฟ และระยะห างเคาะ 1 enter ขนาด 8 pt ม คาหร อข อความต างๆ ได ไม เก น 300 ค า ต วอ กษรท ใช เป น TH SarabunPSK ขนาด 16 ต วธรรมดา ม การจ ดร ปแบบเป นแบบกระจาย Distribute 6. สารบ ญ การต งค าระยะขอบกระดาษ ด าน บน ขนาด 2 น ว ด านซ าย ขนาด 1.5 น ว ด านขวา ด านล าง ม ขนาด 1 น ว คาว า สารบ ญ ต วอ กษร TH SarabunPSK ต วหนา ขนาด 18 คาว า หน า เคาะ Enter แล วช ดขวา ต วอ กษร TH SarabunPSK ต วหนา ขนาด 16 ไม ต องใส เลขหน า เร มต นท ห วข อ ก ตต กรรมประกาศ ช ดซ าย ต วอ กษร TH SarabunPSK ต วธรรมดา ขนาด 16 6. สารบ ญ (ต อ) การเย อง บทท เป นเลขห วข อย อย แท บขนาด 1.75 cm เคาะ 1 Enter ก อนถ ง บรรณาน กรม เย องภาคผนวก เป น 1.75 cm เคาะ 1 Enter ก อนประว ต ผ ว จ ย ในกรณ ท ไม สามารถเข ยนห วข อสารบ ญให หมดในหน าเด ยวสามารถ เข ยนเพ มอ กหน า แต ต องร นเลขหน าเป นต วอ กษร 7. สารบ ญตาราง ต งค าหน ากระดาษเหม อนก บ สารบ ญ ก อนข นบรรท ดให เคาะ 1 Enter ขนาด 16 p การเย องต วเลขสารบ ญตารางเร มต นต วเลขให ตรงก บ ราง 8. สารบ ญร ปภาพ ต งค าหน ากระดาษเหม อนก บ สารบ ญตาราง ก อนข นบรรท ดให เคาะ 1 Enter ขนาด 16 p การเย องต วเลขสารบ ญตารางเร มต นต วเลขให ตรงก บ พ ส วนเน อหา The text บทท 1 บทนา (Introduction) บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวของ (Literature Reviews) บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย (Materials and Methods) บทท 4 ผลการดาเน นการว จ ย (Results) บทท 5 สร ปผลการดาเน นการว จ ยและขอเสนอแนะ (Conclusion) ส วนเน อหา บทท 1-5 การต งค าระยะขอบกระดาษ หน า บทท ด านบน 2 น ว ด านซ าย 1.5 น ว ด านขวา ด านล าง 1 น ว ต วอ กษรคาว า บทท และคาบรรยาย ใช TH SarabunPSK ต วหนา ขนาด 18 ห วข อย อย ใช TH SarabunPSK ต วหนา ขนาด 16 ช ดขอบซ าย ต วอ กษรท วไปใช TH SarabunPSK ต วธรรมดา ขนาด 16 จ ด แบบกระจาย ห วข อย อยรอง เย อง 1.75 cm ให ตรงก บอ กษรต วแรก ส วนเน อหา บทท 1 5 (ต อ) การต งค าระยะขอบกระดาษ หน าถ ดไป (ไม ม บทท ) ด านบน และ ด านซ าย 1.5 น ว ด านขวา และ ด านล าง 1 น ว เลขหน าอย ด านบนช ดขวา TH SarabunPSK ต วธรรมดา ขนาด 16 * ระยะขอบ บน 1 น ว ขวา 1 น ว ต วอ กษรเย องขนาด 1.75 cm การเย องเพ มข นท ละ 0.5 cm การจ ดการร ปภาพ ให จ ดแบบภาพให อย ก งกลาง ระยะภาพห างจากคาอธ บาย เคาะ 1 Enter ขนาด 8 p คาอธ บายอย ใต ภาพ ช ดซ าย TH SarabunPSK ต วธรรมดา ขนาด 16 ต งช อภาพตามบทท ม ภาพน นๆ บรรท ดต อมาเป นท มา (กรณ นามาจากเว บไซต หร อ ท อ นๆท ม ล ขส ทธ ) การจ ดการตาราง คาอธ บายอย ด านบนของภาพ ช ดซ าย TH SarabunPSK ต วธรรมดา ขนาด 16 ให จ ดแบบตารางให อย ก งกลาง ระยะตารางห างจากคาอธ บาย เคาะ 1 Enter ขนาด 8 p ต งช อตารางตามบทน นๆ ท มาอย ด านล างของตาราง (กรณ นามาจากเว บไซต หร อ ท อ นๆท ม ล ขส ทธ ) บรรณาน กรม การต งค าหน ากระดาษ ด านบน 2 น ว ด านซ าย 1.5 น ว ด านขวา ล าง 1 น ว ช อผ แต งคนแรกห างจากบรรณาน กรม 1 Enter ช ดซ าย TH SarabunPSK ต วธรรมดา ขนาด 16 กรณ ท ข อความล นให เย องมา 1.5 cm ร ปแบบท ใช ในการเข ยน ผ แต ง.//ช อหน งส อ.//เล มท (ถ าม ).//คร งท (ถ าม ).//ช อช ดหน งส อ และลาด บท (ถ าม ).//สถานท พ มพ /:/สาน กพ มพ,//(ป ท พ มพ ). ภาคผนวก คาว า ภาคผนวก ต วอ กษร TH SarabunPSK ต วหนา ขนาด 18 อย ก งกลางหน ากระดาษ การต งค าหน ากระดาษ ด านบน - ด านซ าย ขนาด 1.5 น ว ด านขวา ด านล าง ขนาด 1 น ว ภาคผนวก ก ใส เลขหน าขนาด ต วอ กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ต วหนา ภาคผนวก ข ใส เลขหน าขนาด ต วอ กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ประว ต ผ ว จ ย o การต งค าหน ากระดาษ ด านบน ขนาด 2 น ว ด านซ าย ขนาด 1.5 น ว ด านขวา ด านล าง ขนาด 1 น ว o รายละเอ ยดประกอบด วย ช อ-สก ล ว น/เด อน/ป ท อย จ งหว ด/ประเทศ ประว ต การศ กษา (เร มจาก ม.6 ระด บปร ญญาตร ป พ.ศ.2555) o ร ปแบบอ กษร ต วอ กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ต วธรรมดา ส นปก ประกอบด วย ป พ.ศ ช ดซ ายระยะห าง 1 น ว ช อเร องท ทาโครงการเอกเทศ อย ก งกลาง ช อผ แต ง ช ดขอบขวา ระยะห าง 1 น ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks