Word clouds- word it out

Description
1. WORDCLOUDSWORD IT OUT Júlia Jaumot Lluch 3er dESO-A INS Sant Just 2. Per començar una word clouds, vol dir núvol de paraules. És un lloc on tu inscrius untext, i…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 3 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. WORDCLOUDSWORD IT OUT Júlia Jaumot Lluch 3er dESO-A INS Sant Just
 • 2. Per començar una word clouds, vol dir núvol de paraules. És un lloc on tu inscrius untext, i aleatòriament es posen ordenades. I normalment on les paraules més importantssón més grans que les altres.Això sobretot serveix per diversió, però també va molt bé per resumir documents i més iaixí més entretingut pels nens. I en aquesta web no requereix fer-te una conta, es vavirtualment.Per crear la teva word cloud has de seguir els passos següents:
 • 3. 1.Per posar el text que has decidit, a la pàgina principal a dalt posa create, i cliques.Set obrira una pestanya com la de la imatge que tens a continuació.Fiques el text, les paraules el que sigui, i li dones a word it out.2.Desprès dhaver-li donat a word it out, et sortira el text que has posat, però desordenat, iamb paraules més gran que altres. Si vols el pots guardar i li dones a save (guardar).A continuació tens un exemple de com pot quedar.
 • 4. 3.Quan tens el text dispersat, pots decorar-ho. Pots canviar el color de fons, format delletra, mida de lletra, color de las paraules, com vols que estiguin posades, etc. Això hotrobaràs sota de la teva word cloud. I per aplicar-ho has de clicar a apply.4. Desprès li pots donar si vols a text, on el que has fa és personalitzar la configuració decom el text original, haurà de ser analitzada.
 • 5. 5.Potser també tinteressa revisar, personalitzar, les paraules. Si vols que estiguinordenades alfabèticament, aleatòries i pots escollir el nombre total dentrades. I per aixòhas de clicar a word list. I cliques a apply perquè es quedi guardat.6.Si vols veure els word clouds de laltre gent li dones a discover, i és una manera dagafaridees, i divertir-te. I desprès de tot això ja ho pots tancar tot.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks