หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส - PDF

Description
1 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส าหร บส วนประกอบของหน าจอ Word 2007 ม ด งน 2 เมน ของ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 58 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส าหร บส วนประกอบของหน าจอ Word 2007 ม ด งน 2 เมน ของ MS-Word 2007 ป ม Microsoft Office หร อป ม Office จะแสดงอย ท ม มซ ายส ดของหน าต างโปรแกรมใช ส าหร บเป ดเมน การใช งานพ นฐาน เช น คาส ง New Open Save Save As Print และอ นๆ รวมถ งคาส งท ใช ปร บแต งการท างานพ นฐานของโปรแกรม Word Options เป นต น คาส งหล กๆ ในป ม Microsoft Office ม ด งน New สร างเอกสารใหม Open เป ดเอกสารเก าท ม อย Save บ นท กเอกสาร Save As บ นท กเอกสารท เคยบ นท กแล วเก บไว ในช อใหม หร อร ปแบบเอกสารใหม Print ส งพ มพ เอกสาร และด เอกสารก อนพ มพ (Print Preview) Prepare รวบรวมคาส งเก ยวก บการเตร ยมความพร อมหร อความปลอดภ ยให เอกสาร ก อนน าไปเผยแพร Send ส งเอกสารไปทางอ เมล หร อแฟกซ Publish การพ บล ชเอกสารข น Blog หร อข น Server Close ป ดเอกสารหร อโปรแกรม ป ม Word Options ก าหนดค าพ นฐานเบ องต นส าหร บการท างานต างๆ ภายในโปรแกรม ป ม Exit Word ป ดโปรแกรม 3 แท ปและร บบอนของ Word 2007 แท ปของ Word 2007 จะแยกกล มออกตามฟ งก ช นการท างานของโปรแกรม ถ าผ ใช ต องการแทรก ว ตถ หร อภาพลงในเอกสารก ต องคล กแท ป แทรก แล วร บบอนท เก ยวข องก จะแสดงข นมา เป นต น ร บบอน (Ribbon) ได พ ฒนาข นมาแทนคาส งท งหมดของ Word 2007 ซ งเด มเราต องเข าไปเล อกใช ผ านเมน หล ก แต ในร น 2007 น เราเพ ยงคล กเล อกร บบอนท ต องการใช งานก สามารถท างานได ท นท หน าแรก (Home) : เป นแท ปแรกของ Word 2007 แท ปน จะรวมร บบอนท ใช งานบ อยๆ เอาไว เช น การจ ดการหน าของเอกสาร ร ปแบบต วอ กษร เป นต น แทรก (Insert) : แท ปน จะเก ยวก บการแทรกร ปภาพหร อเลขหน าลงในเอกสาร หร อแทรกสมการ คณ ตศาสตร เพ อใช งาน เป นต น เค าโครงหน ากระดาษ (Page Layout) : เป นแท ปส าหร บออกแบบหน าเอกสาร เช น การก าหนด ขนาดและระยะขอบของเอกสาร การใส ส พ นหร อการแทรกสดมภ เป นต น การอ างอ ง (References) : แท ปน จะรวบรวมร บบอนท เก ยวก บการจ ดหน าสารบ ญของเอกสาร การส งจดหมาย (Mailings) : รวบรวมร บบอนทางด านการสร างจดหมายเว ยน ป ายผน กใบปะ หน าและโทรสาร เป นต น 4 ตรวจทาน (Review) : เป นแท ปท เก ยวก บการตรวจสอบเอกสาร เช น การตรวจสอบคาผ ดหร อ การใส หมายหต ของเอกสาร เป นต น ม มมอง (View) : แท ปน จะรวมการแสดงผลของโปรแกรม Word 2007 เช น การต งค าม มมองของ เอกสารและการขยายเอกสาร เป นต น 5 อธ บายเคร องม อพ นฐานท ใช ในการสร างเอกสาร - แถบ เคร องม อมาตรฐาน 1. เก บบ นท กเอกสาร 2. ยกเล กคาส งหร อการท างานคร งล าส ด 3. เร ยกท าคาส งหร อการท างานท ถ กยกเล กไป 4. แสดงต วอย างก อนพ มพ 5. สร างเอกสารช ดใหม 6. เร ยกเอกสารช ดเก าท เก บบ นท กไว มาใช 7. ส งพ มพ เอกสารลงบนกระดาษ 8. ตรวจสอบการสะกดคาตามพจนาน กรม - แถบเคร องม อ แทรก 1. ใช ส าหร บแทรกใบปะหน าท จ ดร ปแบบแล ว 2. ใช ส าหร บแทรกหน าใหม 3. ใช ส าหร บเล อนหน าถ ดไปท ตาแหน งป จจ บ น 4. ใช ส าหร บสร างตาราง 5. ใช ส าหร บแทรกร ปภาพจากแฟ ม 6. ใช ส าหร บแทรกภาพต ดปะ 7. ใช ส าหร บแทรกร ปร างส าเร จร ป 8. ใช ส าหร บแทรกกราฟฟ ก SmartArt 9. ใช ส าหร บแทรกแผนภ ม 10. ใช ส าหร บแก ไขห วกระดาษ 11. ใช ส าหร บแก ไขท ายกระดาษ 12. ใช ส าหร บแทรกหมายเลขหน า 13. ใช ส าหร บแทรกกล องข อความ 14. ใช ส าหร บแทรกอ กษรศ ลป 6 การสร างเอกสารใหม แบบว างๆ (Blank and Recent) การสร างเอกสารใหม แบบว างๆ เป นการสร างเอกสารท ม แต หน ากระดาษเปล า และไม ม การ จ ดร ปแบบใดๆ ซ งจะเหม อนก บตอนท ผ ใช ได เร ยกเป ดโปรแกรม MS-Word คร งแรก ม ข นตอนการสร าง ด งน 1. คล กป ม Office 2. เล อกคาส ง New 3. เล อก Blank and Recent 4. ด บเบ ลคล กท Blank document การบ นท กเอกสาร ตามค าเร มต นเอกสารในช ด Office 2007 จะถ กบ นท กไฟล ในร ปแบบของ XML โดยม นามสก ลของ ช อแฟ มใหม ท เพ ม X หร อ M เข ามา โดยใช X ตามหล งเป นค าเร มต น เช น.docx.pptx เอกสารท สร างด วย MS-Word 2007 สามารถเล อกบ นท กได หลายแบบ ซ งข นอย ก บความต องการ ของผ ใช งาน ถ าจะใช ก บเวอร ช น 2007 เพ ยงอย างเด ยว ก ให บ นท กเป นไฟล.docx แต ถ าต องการให สามารถ น าไปใช งานก บเวอร ช นเก าๆ ก อนหน าน ก ต องเล อกบ นท กเป น.doc (Word ) นอกจากน ย งสามารถ บ นท กไฟล ในร ปแบบอ นๆ เพ อน าไปใช งานได หลากหลาย เช น pdf หร อ xml เป นต น ข นตอนการบ นท ก เอกสารม ด งน การใส รายละเอ ยดของไฟล เพ มเต ม ในข นท 5 ม ด งน ช อง Authors ใส ช อเจ าของท สร างเอกสารน ช อง Tags ใส ข อความพ เศษ เพ อช วยในการค นหาและจ ดหมวดหม การน าเสนอได ต วเล อก Save Thumbnail ใช ส าหร บบ นท กร ปแสดงต วอย างเอกสารบนไอคอน ไฟล ด วย (ต วเล อกน ส าหร บ Windows Vista เท าน น) 7 ข อแตกต างของไฟล.docx และ.doc การบ นท กไฟล ท ง 2 แบบ จะแตกต างก นเม อม การน าไปใช งานด งน ประเภทไฟล ค ณสมบ ต ท ใช ได ค ณสมบ ต ท ใช ไม ได.docx ใช ค ณสมบ ต ใหม ท โปรแกรมม ได ท กอย าง ไม สามารถน าไปเป ดก บ MSWord เวอร ช นก อน หน าน ได.doc เป ดใช งานบน MS-Word 2007 ได สามารถจ ดร ปแบบพ นฐานและใช คาส ง ต างๆได ตามปกต แต จะไม สามารถใช คาส งพ เศษบางคาส งได หากจ ดร ปแบบด วยค ณสมบ ต ใหม ใน MS-Word 2007 8 การบ นท กช อใหม หร อประเภทใหม เม อบ นท กเอกสารในร ปแบบของ MS-Word (.docx) ไปแล ว หากคล กท ป ม Save หร อใช คาส งSave โปรแกรมจะบ นท กลงช อตาแหน งเด ม หากต องการบ นท กลงช อใหม ตาแหน งใหม หร อเล อกประเภทของไฟล ใหม ต องใช คาส ง Save As เพ อบ นท กและเปล ยนแปลงค าได ข นตอนการบ นท กเอกสารในร ปแบบอ นสามารถท าได ด งน 1. คล กป ม Office 2. เล อกการบ นท กได ด งน 3. ก าหนดรายละเอ ยดการบ นท กด งน เล อกตาแหน งของไดร ฟและโฟลเดอร ใหม ท จะบ นท กไฟล ในช อง File Name (ถ าต องการ) เปล ยนช อไฟล ใหม ในช อง Save as Type (ถ าต องการ) เล อกประเภทของไฟล ใหม ท จะบ นท ก ในช อง Tags แก ไขใส ข อความพ เศษ เพ อช วยในการค นหาและจ ดหมวดหม เอกสาร 4. คล กป ม Save เพ อบ นท กไฟล 9 การปร บแต งต วอ กษร หากต องการเพ มความแตกต างให ก บข อความและเอกสารท เป นห วข อใหญ ๆ หร อ ประโยคท ต องการ เน นให ช ดเจน ด น าสนใจ สามารถก าหนดให เป น ต วข ดเส นใต ต วหนา หร อต วเอ ยง หร อต องการเพ มส ส น ข อความให ช ดเจน ก ท าได ด วยการใส ส ใส ไฮไลท ให ก บข อความเหล าน น การจ ดตาแหน งข อความ เป นการก าหนดข อความในย อหน าให ช ดด านใดด านหน งของหน ากระดาษภายในขอบเขตของ ขอบเอกสาร (Margins) โดยเล อกให ช ดด านซ าย ขวา เสมอก นท ง 2 ด าน หร อจ ดแบบกระจาย ซ งปกต เร มแรกน นข อความจะถ กจ ดช ดซ ายเสมอ แต เราสามารถจ ดเป นแบบอ นได 10 ว ธ สร างตารางแบบรวดเร วใน Word 2007 ตารางไม จาเป นต องสร างจาก Excel โปรแกรม Microsoft Word ได เตร ยมเคร องม อในการสร างตาราง (Table) มาให พร อมใช งานได ท นท เราสามารถตารางแบบรวดเร วผ านทางแท ปเมน Insert ได ง าย ๆ พร อมท งก าหนดจ านวนของ แถว (Row) และคอล มภ (Column) ได ท นท ส าหร บข นตอนการใช งาน ม ด งน ว ธ การสร างตารางแบบรวดเร วใน Word เป ดเอกสาร Word เล อนเคอร เซอร ไปย งตาแหน งท ต งงการสร างตาราง 3. คล กแท ป Insert 4. คล กไอคอน ห วข อ Table 5. โปรแกรมจะแสดงตารางให เล อก 6. คล กเล อก โดยการลากเม าส จ านวน row และ column ท ต องการ 7. จากน นปล อยเม าส 8. ตารางจะถ กสร างให อย างอ ตโนม ต 11 ว ธ ใส ร ปภาพใน Microsoft Word 2007 คาส งในการใส ร ปภาพจากห วข อเมน insert และเล อกเมน ย อย Pictures ในแถบ Illustrations 1. เป ดเอกสารท ต องการ 2. คล กเมน Insert 3. คล กเล อกแท ป Illustrations 4. คล ก Pictures 5. เล อกโฟลเดอร ท เก บร ปภาพ เช น โฟลเดอร My Pictures เป นต น 6. คล กเล อกร ปภาพท ต องการ จากน นคล กป ม Insert 7. ร ปภาพจะถ กแทรกในเอกสารท เราต องการ ท ปการปร บแต งร ปภาพด วยเคร องม อ Pictures Styles 1. คล กร ปภาพท ต องการปร บแต ง 2. จะส งเกตเห นเมน ด านบนเปล ยนไป จะเห นแท ป Format ถ กแสดงข น และม คาส งต างๆ ให เราเล อกแก ไขได ใน Picture Styles 3. ลองคล กเล อกร ปภาพท ต องการ จะเห นว าร ปภาพของเราก ถ กปร บเปล ยนด วยเช นก น 12 สร างข อความศ ลป ด วย WordArt ส าหร บข อความในส วนห วหร อหากต องการเพ มความโดดเด นให ก บข อความบางส วนมากย งข น ก สามารถใช WordArt หร อท เร ยกว าข อความศ ลป เข ามาแทนได โดยโปรแกรมได เตร ยมร ปแบบของ WordArt ไว ให ใช งานมากมายและเม อสร างเสร จเร ยบร อยแล ว ย งสามารถปร บเปล ยนร ปแบบ ร ปทรง ส พ น เส นขอบ รวมท งใส เงา และก าหนดให ม ล กษณะเป น 3 ม ต เร มต นสร างข อความศ ลป ด วย WordArt การสร างข อความศ ลป WordArt สามารถได อย างง ายดาย เพ ยงเล อกร ปแบบและพ มพ ข อความ ท ต องการลงไปน น หร อหากม ข อความอย แล วต องการเปล ยนให เป น WordArt ก สามารถท าได เช นก น สร าง WordArt ใหม โดยปกต การสร าง WordArt จะคล กให เคอร เซอร กะพร บ ณ ตาแหน งท ต องการก อน จากน นจ ง คล กป ม WordArt และเล อกร ปแบบท ต องการ ข อความท พ มพ ไว ก จะสวยงามแตกต างไปจากเด ม 1. คล กให เคอร เซอร กะพร บ ตาแหน งท ต องการสร าง WordArt 2. ท แท บ lnsert ใหคล กป ม WordArt และเล อกร ปแบบของ WordArt จากน นไดอะล อกบ อกซ Edit WordArt Text ข นมา 3. กาหนดร ปแบบต วอ กษร เช น ฟอนต ขนาด ต วหนา ต วเอ ยง ได เหม อนก บข อความปกต ท วไป 4. พ มพ ข อความท ต องการลงไปในช อง Text 5. คล กป ม เพ อย นย นคาส ง จากน นจะปรากฏ WordArt ข นมาบนตาแหน ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks