การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP - PDF

Description
การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP เร ม ต น โดยการเซ ตให บ ตเคร องจาก CD-Rom Drive ก อน โดยการเข าไปปร บต งค าใน bios ของเคร อง คอมพ วเตอร โดยเล อกล าด บการบ ต ให เล อก CD-Rom Drive เป นต วแรก ท าการปร

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 32 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP เร ม ต น โดยการเซ ตให บ ตเคร องจาก CD-Rom Drive ก อน โดยการเข าไปปร บต งค าใน bios ของเคร อง คอมพ วเตอร โดยเล อกล าด บการบ ต ให เล อก CD-Rom Drive เป นต วแรก ท าการปร บเคร อง เพ อให บ ตจาก CD-Rom ก อน จากน นก บ ตเคร องจากแผ นซ ด Windows XP Setup โดยเม อบ ต เคร องมา จะม ข อความให กดป มอะไรก ได เพ อบ ตจากซ ด ให กด Enter ไปหร อป มอะไรก ได หน งคร ง ด งร ปท 2 นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 1 โปรแกรมจะท าการตรวจสอบและเช คข อม ล รอจนข นหน าจอถ ดไป เข าส หน า Welcome to Setup กดป ม Enter เพ อท าการต ดต งต อไป นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 2 หน าของ Licensing Agreement กดป ม F8 ยอมร บข อตกลง เพ อท าการต ดต งต อไป ระบบตรวจเช คเจอระบบปฏ บ ต การ Windows XP Professional ต งเก า กดป ม ESC เพ อต ดต งต อไป นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 3 เล อก Partition ท จะต ดต ง กด D ลบ Partition เพ อต ดต ง Windows ใหม กด Enter เพ อด าเน นการต อไป นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 4 กด L เพ อด าเน นการลบ Partition เม อท าการลบ Partition (Drive C) เร ยบร อบแล ว ท าการสร าง Partition ใหม โดยการกด C นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 5 ใส ขนาด (size) ตามความต องการ แล วกด Enter เม อสร าง Partition เสร จแล ว ให กด Enter เพ อต ดต ง Windows ต อไป นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 6 เล อกระบบการจ ดเก บข อม ลลง Harddisk ม แบบ FAT ก บ NTFS ใน ระบบ FAT จะ ไม สน บสน นการบ บอ ด ข อม ล การเข ารห สข อม ล และไม ม Feature ในเร องของการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลด วยการก าหนดส ทธ ในการเข าถ ง ข อม ล ซ งต างก บระบบ NTFS ให เล อก Format the partition using the NTFS file system (Quick) ระบบเร ม Format Partition นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 7 ระบบเร มต นข นตอนการต ดต งค ดลอกไฟล หล ง จากน น โปรแกรมจะท าการ Restart เคร องใหม อ กคร ง (ให ใส แผ นซ ด ไว ในเคร องแบบน น แต ไม ต องกดป ม ใด ๆ เม อบ ตเคร องใหม ปล อยให โปรแกรมท างานไปเอง) นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 8 Windows XP Boot Screen เร มต ดต ง Windows ต อไป เร มต นข นตอนการต ดต งต าง ๆ นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 9 ต งค า Regional and Language เล อก Customize.. ส วนท เล อกย งไม สามารถเล อกเป น Thai ได ข ามไปท Tab Languages ก อน นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 10 Tab Languages ให เล อก Install files complex script and right-to-left languages (including Thai) และ Install files for East Asian languages แล วคล ก Apply Tab Regional Options ในส วนของ Standards and format เล อกเป น Thai, Location เล อกเป น Thailand นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 11 Tab Advanced ในส วนของ Language for non-unicode programs ให เล อกเป น Thai แล วคล ก Apply คล ก Next เพ อด าเน นการต อ นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 12 ใส ช อและบร ษ ทของผ ใช งาน แล วกดป ม Next เพ อท าการต ดต งต อไป ท าการใส Product Key กดป ม Next เพ อท าการต ดต งต อไป นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 13 Computer name ให ใส ช อคอมพ วเตอร ของเรา ส วน Password ของ Administrator ให ปล อยว าง ไว กดป ม Next เพ อท าการต ดต งต อไป เล อก Time Zone ให เป นของไทย (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta กดป ม Next เพ อท าการต ดต งต อไป นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 14 เข าส ข นตอนการต ดต ง Windows ต อไป ต งค า Network เล อก Typical setting กดป ม Next นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 15 ต งค า Workgroup ให ต งช อ Workgroup กดป ม Next เข าส ข นตอนการต ดต ง Windows ต อไป นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 16 ข นตอนส ดท ายของการต ดต ง Windows เสร จแล วคอมพ วเตอร จะ Restart และบ ต Windows ใหม อ กคร ง นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 17 คล ก OK เพ อต งค าหน าจออ ตโนม ต คล ก OK เพ อย นย นการต งค าหน าจอ นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 18 รอส กคร เพ อเข าส Windows Welcome to Microsoft Windows คล ก Next นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 19 Help protect your PC เล อก Not right now คล ก Next Checking your Internet connectivity คล ก Skip นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 20 Ready to register with Microsoft? เล อก No, not at this time คล ก Next Who will use this computer? ให ใส User Name ของผ ใช ลงไปเช น Admin คล ก Next นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 21 Thank you! ข นตอนส ดท าย คล ก Finish เข าส หน าจอ Welcome นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 22 เข าส หน าจอ Windows นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 23 การ Update Driver คล กขวา My Computer เล อก Properties หน าต าง System Properties แท บ Hardware คล ก Device Manager นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 24 ในกรณ ท ให ค นหา Driver ใน แผ น CD อ ตโนม ต Device Manager เล อกอ ปกรณ คล กขวา Update Driver เล อก Yes, this time only คล ก Next นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 25 เล อก Install the software automatically (Recommended) คล ก Next แสดงข นตอนในการค นหา Driver นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 26 เล อก Driver ต ดต ง ตรวจเช คระบบปฏ บ ต การท ต ดต ง Driver นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 27 แสดงความค บหน าในการต ดต ง Driver การต ดต ง Driver เสร จส น คล ก Finish นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 28 ในกรณ ท เล อก Driver เองในคอมพ วเตอร Device Manager เล อกอ ปกรณ คล กขวา Update Driver เล อก Yes, this time only คล ก Next นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 29 เล อก Install from a list or specific location (Advanced) คล ก Next เล อก Include this location in the search กดป ม Browse เพ อเล อก Folder ของ Driver คล ก Next นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 30 แสดงข นตอนในการค นหา Driver แสดงความค บหน าในการต ดต ง Driver นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 31 การต ดต ง Driver เสร จส น คล ก Finish นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 32 การต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 เร มต อนการต ดต ง โปรดรอส กคร ขณะจ ดเตร ยมแฟ มการต ดต ง กรอกรห สผล ตภ ณฑ (Serial Number) คล กท าต อไป นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 33 คล กก าหนดเองเพ อก าหนดต วเล อกเอง แท บต วเล อกการต ดต ง เล อกเร ยกท งหมดจากเคร องคอมพ วเตอร ของฉ น นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 34 แท บต าแหน งท ต งแฟ ม ระบ ต าแหน งไดรว และโฟลเดอร ท จะต ดต งโปรแกรม แท บข อม ลผ ใช กรอกข อม ลผ ใช คล กต ดต งเด ยวน นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 35 แสดงความค บหน าในการต ดต งโปรแกรม คล กป ด จบการต ดต ง นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 36 แสดงหน าต าง Microsoft Word นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 37 การต ดต งโปรแกรม Microsoft Office Language Pack English เร มต นการต ดต ง โปรดรอส กคร ขณะจ ดเตร ยมแฟ มการต ดต ง เล อก Microsoft Office Language Pack 2007 English คล ก Continue นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 38 เล อก I accept the terms of this agreement ยอมร บข อตกลงการใช งาน คล ก Continue คล ก Customize เพ อก าหนดต วเล อกเอง นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 39 แท บ Installation Options เล อก Run all My Computer แท บ File Locations ระบ ต าแหน งไดรว และโฟลเดอร ท จะต ดต งโปรแกรม นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 40 แท บ User Information กรอกข อม ลผ ใช คล ก Install Now แสดงความค บหน าในการต ดต งโปรแกรม นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 41 คล ก Close จบการต ดต ง แสดงหน าต าง Microsoft Word เมน ภาษาอ งกฤษ นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 42 การต งค าภาษา Microsoft Office 2007 คล กท Start Menu All Programs Microsoft Office เคร องม อ Microsoft Office Microsoft Office 2007 การต งค า ภาษา แทบ Display Language สามารถเล อกภาษาได ตามต องการ นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 43 การต ดต ง 2007 Microsoft Office Add-in - Microsoft Save as PDF ด บเบ ลคล กท ไฟล SaveAsPDF.EXE เล อก Click here to accept the Microsoft Software License Terms. ยอมร บข อตกลงการใช งาน คล ก Continue แสดงความค บหน าในการต ดต งโปรแกรม คล ก Close จบการต ดต ง นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 44 สามารถจ ดพ มพ ส าเนาเอกสารเป น PDF ได นายอภ ส ทธ โคตะน นท น กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร หน า 45
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks