เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร - PDF

Description
เอกสารประกอบการอบรม แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร สารบ ญ เร อง หน า แนะน าการใช งาน Windows Interface หร อหน าตาใหม ๆ ของ Windows 7 - หน าต างแบบใหม

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 22 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการอบรม แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร สารบ ญ เร อง หน า แนะน าการใช งาน Windows Interface หร อหน าตาใหม ๆ ของ Windows 7 - หน าต างแบบใหม ใน Windows 7 - เก ยวก บ Folders - การใช งาน Pin และ UnPin แนะน าการใช งาน Office 2 แนะน าการใช งาน Windows 7 Windows 7 ค อ Windows เวอร ช นใหม ท พ ฒนาแทน Windows Vista โดยพ ฒนาต อยอดจน ป จจ บ น Windows 7 ม interface ใหม ๆ ด งน Interface หร อหน าตาใหม ๆ ของ Windows 7 ป ม Start - ป มส าหร บเร มต นใช งาน Windows รวมท งการ Shutdown Windows หน าต าง Computer - แหล งเก บข อม ลภายในคอมพ วเตอร 3 System - แหล งรวม Device ต างๆ ภายในคอมพ วเตอร พร อมแจกแจงสมบ ต Spec ของเคร องคอมพ วเตอร Personalization - ปร บแต งหน าตาของ Windows, background, Screen Saver 4 Control Panel - ปร บแต ง Windows แถบเคร องม อแบบใหม Windows 7 ส าหร บผ เร มใช Windows 7 คงประสบป ญหาหาเมน File ไม พบเวลาเป ดหน าต าง Computer ซ งจะ ท าให ไม สามารถใช ค าส งต างๆ ได เช น Folder Options เป นต น ป ญหาน สามารถแก ไขได โดยการศ กษาเร อง แถบเคร องม อใน Windows 7 (แถบเคร องม อจะอย ด านบนของหน าต าง หร อต าแหน ง เมน บาร (Menu bar เด ม) แถบเคร องม อ เร องท ต องท าความเข าใจ เม อเวลาเราท าอะไรอย างหน งอย างใดบนแถบเคร องม อบน Windows 7 จะม การเปล ยนแปลงไป แต อย างไรก ตาม จะม ค าส งหน งท ไม เปล ยน น นค อ Organize ซ งเป นค าส งหล กของแถบเคร องม อ ซ ง 5 ประกอบด วยค าส งหล กๆ ค อ Cut, Copy, Paste รวมท งค าส ง Layout เราสามารถส งให แถบเคร องม อ แสดง เมน ค าส งปกต ได โดยการคล กท Organize เล อกค าส ง Layout จากน นคล กให Menu bar แสดง/ซ อนได ด วย การใช แถบเคร องม อ ให เราคล กท Computer จะพบค าส งล ดต างๆ ปรากฏด งน Organize ค อ ค าส งหล กของแถบเคร องม อ System properties ค อ ค าส งหล กในการตรวจสอบระบบคอมพ วเตอร Uninstall or change a program ค อ ค าส งในการต ดต ง ปร บปร งโปรแกรมท ม การต ดต ง Map network drive ค อ การเช อมต อไปย งเคร อข ายและสร างเป น drive หน งในคอมพ วเตอร Open Control Panel ค อ ค าส งในการเข าถ งการจ ดการคอมพ วเตอร ท งหมด ถ าจะให เข าใจง ายข น แนะน าให ลองคล กไปด ในแต ห วข อด แล วจะพบความแตกต าง หน าต างแบบใหม ใน Windows 7 ส าหร บผ ใช งาน WindowsXP และเปล ยนมาเป น Windows 7 คงเห นความแตกต างอย างเห นได ช ด ยกเว นผ ท ค นเคยก บ Windows Vista มาก อน จะเห นว าใกล เค ยงมากๆ (จร งๆ แล ว Windows 7 ก ค อน อง ของ Windows Vista น นเอง) ส าหร บความเปล ยนแปลงอย างหน งท เห นได ช ด ค อ หน าต างเวลาเราเป ด โปรแกรม Windows Explorer จะเห นว า การแสดงรายช อไฟล เปล ยนไป แถมม ค าส งและหน าต างแปลกๆ เพ มเต มข นมา อะไรอย ท ไหน เร ยกว าอะไรใน Windows Explorer 6 1. ส วนแสดงรายช อของโฟลเดอร /ด สก - Navigation Pane 2. ป มย อนหล ง เด นหน า - Back and Forward Buttons 3. ท ลบาร - Toolbar 4. บาร แสดงเส นทางท อย ท เก บข อม ล - Address Bar 5. ช อ / รายละเอ ยดของห องท เก บข อม ล- Library Pane 6. ส วนห วของคอล มน - Column headings 7. แสดงรายช อไฟล - File List แสดงรายช อพร อมรายละเอ ยด ท งน ข นก บม มมองในการแสดงข อม ล 8. กล องส าหร บค นหา - Search Box ใช ส าหร บค นหาข อม ลภายในคอมพ วเตอร ของเราเอง 9. แสดงรายละเอ ยด - Details Pane ม อะไรน าสนใจเก ยวก บ Folders ส าหร บผ ใช งาน Windows 7 จะเห นความแตกต างบ างเล กน อยเก ยวก บการใช งานโฟลเดอร ใน ร ปแบบการแสดงข อม ล ซ งในเวอร ช นเก าๆ จะเราสามารถแสดงข อรายช อของไฟล ในร ปแบบต างๆ เช น แสดง เฉพาะช อ แสดงเฉพาะช อและขนาดของไฟล พร อมว นท เวลา หร อแสดงเป นไอคอน เป นต น แต ส าหร บ Windows 7 เราสามารถส งให แสดงรายละเอ ยดแบบคร าวๆ ในไฟล ท เราเล อกได ด วย ค าส ง Preview Pane ซ งจะท าให เราสามารถตรวจสอบไฟล น นๆ ก อนว า ใช ไฟล ท เราต องการหร อเปล า ค าส ง Preview Pane 7 1. เป ดหน าต างโฟลเดอร ท เราต องการ 2. ย ายไปต าแหน งของโฟลเดอร ท เก บไฟล ท เราต องการด 3. คล กค าส งให แสดง Preview Pane หร อ ซ อน นอกจากน จะเห นว า ค าส งปร บเปล ยนม มมองในโฟลเดอร ย งม ค าส งเพ มเต มอ นๆ อ กเช น Extra Large Icons - แสดงไอคอนขนาดใหญ พ เศษ Large Icons - แสดงไอคอนขนาดใหญ Medium Icons - แสดงไอคอนขนาดกลาง Small Icons - แสดงไอคอนขนาดเล ก ค าส ง Pin ค ออะไร Pin ค อค าส งในการป กหม ดให ก บโปรแกรม (แอพพล เคช น) เพ อให แสดงใตต าแหน ง Start Menu หร อใน ส วน Taskbar เร ยกว าเป นการท าให โปรแกรมน นๆ ไม ถ กเปล ยนไป ท าให เราสามารถเร ยกใช งานได สะดวก รวดเร ว ส วนกรณ ต องกรยกเล กการป กหม ด ก เพ ยงใช ค าส ง Unpin แทนเท าน น 8 ว ธ ใช งาน Pin และ UnPin 1. เล อกต าแหน งของโปรแกรมท ต องการ Pin 2. ไปท ไอคอนของโปรแกรม เช น Microsoft Live Mail เป นต น 3. คล กขวาเล อก Pin to Taskbar หร อ Pin to Start Menu 4. แค น โปรแกรม Microsoft Live Mail ก จะแสดงในต าแหน งท ต องการเสมอ ท าให เราสามารถ เร ยกใช โปรแกรมน ได สะดวก 5. ส วนการยกเล กการ Pin ให คล กขวาท ไอคอนของโปรแกรมท ถ ก Pin และเล อกค าส ง Unpin from Start Menu หร อ Unpin from taskbar ท งน แล วแต เราจะเล อกส วนไหนท ต องการยกเล ก 9 ปร บเปล ยนโปรแกรมในการใช งาน ส าหร บผ ใช งาน Windows ท กเวอร ช น เวลาเราเป ดโปรแกรมใช งานหลายๆ ต วพร อมก น เราสามารถ เปล ยนไปใช งานโปรแกรมอ กต วหน งได อย างรวดเร ว โดยการปกป มท แป นพ มพ หร อ keyboard โดยกดป ม Alt+Tab ค างไว เราจะเห นหน าต างเล กๆ แสดงรายช อโปรแกรมต างๆ ท เราเป ดใช งานอย ถ าต องการ เปล ยนไปเล อกอ กต ว ก เพ ยงกดป ม Alt ค างไว เหม อนเด ม และกดป ม Tab ท ละคร ง (ลองท าตามด) ถ กใจ โปรแกรมไหน ก ปล อยท งป ม Alt และ Tab Windows+Tab เป นมากกว า Alt + Tab นอกเหน อจากการเปล ยนไปเป ดใช งานอ กโปรแกรมด วย Alt+Tab แล ว ต งแต Windows Vista และ Windows 7 ก ม ความสามารถใหม น น นค อ Windows + Tab ซ งจะม หล กการเด ยวก บ Alt + Tab แต จะ แสดงโปรแกรมท เป ดค างไว ในร ปแบบของ 3 ม ต สวยงาม (ความสามารถน จะข นก บสมบ ต ของคอมพ วเตอร แต ละเคร องด วย) พร อมแล วก บ Windows 7 แล วหร อย ง ส าหร บผ ใช งาน Windows XP และ Windows Vista ท กๆ คน เช อว าหลายๆ คนร จ ก Windows 7 มาบ างแล ว Windows 7 เป นอ กหน งเวอร ช นท ถ ดจาก Windows Vista โดยม การปร บปร งการท างานหลายๆ ง ายให ด ข น ง ายข น และรวดเร วมากย งข น ด อย างน แล วเราจ าเป นจะต องอ พเกรดมาเป น Windows 7 หร อไม ส าหร บผ ใช งาน Windows Vista แล ว ความแตกต างในการใช งาน ระหว าง Windows 7 ก บ Windows Vista ก ไม แตกต างก นมากน ก แต ส าหร บผ ใช งาน Windows XP และต ากว าน ร บรองเห นถ งความ แตกต างก นค อนข างมาก อย างไรก ตาม การจะอ พเกรดมาเป น Windows 7 น น คงต องเร มจากสมบ ต ของ คอมพ วเตอร ก อนมาสามารถรองร บการท างานได หร อไม 10 ส าหร บผ ใช งาน Windows Vista อย ส วนใหญ สามารถอ พเกรดเป น Windows 7 ได เพราะความ ต องการสมบ ต ของคอมพ วเตอร ไม ต างก นมากน ก อาจท าให ท างานได เร วกว าเด มด วยซ า ส าหร บผ ใช งาน Windows XP แนะน าให ตรวจสอบสมบ ต ก อน คอมฯ ร นเก าๆ บางร นก ต ดต ง Windows XP ได แต ถ าลง Windows 7 อาจท างานช าลงไปบ าง ส าหร บผ ใช งาน Windows ต ากว าน เช น Windows 95, Windows 98, Windows NT หร อ Windows 2000 แนะน าว าเปล ยนเคร องคอมพ วเตอร ก อนจะเหมาะสมกว า และอ กอย างหน งท ส าค ญมากท ควรพ จารณา น นค อโปรแกรมท ใช งานป จจ บ น อาจย งไม รองร บก บการท างาน ของ Windows 7 ด งน น ถ าม การใช โปรแกรมท พ ฒนาโดยบร ษ ทต างๆ ควรสอบถามให แน ใจก อนว า รองร บ การใช งาน Windows 7 หร อไม ประโยชน ท ได ร บจากการอ พเกรด Windows 7 เร องพ นฐาน แต ส าค ญมากๆ ในเร องของประโยชน ในการอ พเกรดเป น Windows เวอร ช นใหม ๆ น น ค อ ระบบร กษาความปลอดภ ยของเคร องคอมฯ หร อ Security เพราะ Windows เวอร ช นใหม ๆ ส วนใหญ ก จะม การป องก นท ด กว าเด ม และท างานได เร วข น และม ป ญหาน อยลง ส วนเร องอ นๆ น น ต องพ จารณาเป น รายๆ แนะน าการใช งาน Office 2007 (Microsoft Office Word) การต งค าหน ากระดาษ 1. เข าเมน เค าโครงหน ากระดาษ เล อกค าส ง ระยะขอบ แล วเล อก ระยะขอบแบบกำหนดเอง... ด งภาพข างล าง แล วต งค าในแท บ ระยะขอบท แนะน า ด งน บน: 2.5 ซม. ล าง: 2.5 ซม. ซ าย: 3 ซม. ขวา: 2 ซม. 2. เล อกแท บ กระดาษ และตรวจสอบด ว าขนาดกระดาษเป น A4 หร อไม หากเป นขนาดอ น ให เปล ยนเป นขนาด A เล อกแท บ เค าโครง แล วเปล ยนค าห วกระดาษและท ายกระดาษให เป น 2 ซม. แล วเล อก ตกลง 14 การต งค าแท บ 1. เข าเมน หน าแรก เล อกป ม ท ม มล างด านขวาของเมน ย อย ย อหน า 2. จะเข าส เมน การย อหน า แล วคล กท ป ม ต งค าแท บหย ดเร มต นเป น 1.27 ซม. แล วเล อกป ม ตกลง 15 การจ ดเลขหน า 1. เข าเมน แทรก และเล อกค าส ง หมายเลขหน า ด านบนของหน า ต วเลข ธรรมดา 3 (เลขหน าจะอย ขวาม อ) ในกรณ ท ต องการก าหนดให หน าน นๆ เป นเลขหน าท เราต องการ ทาได ด งน 1.1 หล งจากท เราใส หมายเลขหน าตามข อ 1 เร ยบร อยแล ว เข าเมน แทรก เล อกค าส ง หมายเลขหน า จ ดร ปแบบหมายเลขหน า ใส เลขหน าท ต องการในช อง เร มท : แล วเล อกป ม ตกลง จะได เลขหน าออกมาเช นน โดยปกต แล ว MS Office จะใส เลขหน าในหน าแรกมาด วย หากไม ต องการ ให แสดงหมายเลขในหน าแรก ให ด บเบ ลคล กท หมายเลขหน า แล วจะม แท บ เคร องม อห วกระดาษ และท าย กระดาษ ข นมา ให ท หน าแรกต างก น ต วอย าง กรณ ท ไม ได เล อกให แสดงหมายเลขในหน าแรก 18 ต วอย าง กรณ ท เล อกให แสดงหมายเลขในหน าแรก 1.4 การเปล ยนร ปแบบอ กษรและขนาดของเลขหน า เน องจากเคร องคอมพ วเตอร ส วนใหญ เลขหน าท ใส มา จะไม ใช ต วอ กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt ตามท ได ก าหนดไว ด งน น จ งม ว ธ การเปล ยนร ปแบบอ กษรและขนาด ของเลขหน าให ถ กต องตามท ก าหนด ด งน จะม เส นจ ด บเบ ลคล กท เลขหน าท ปรากฏบนม มบนขวาของหน ากระดาษ เม อด บเบ ลคล กแล ว ดไข ปลาบอกแนวห วกระดาษ ใช เมาส คล กคล มต วเลขให เป นส ดา แล วเล อกร ปแบบอ กษรและขนาดให เป น TH SarabunPSK ขนาด 16 pt แล วเล อกป ม ป ดห วกระดาษและท ายกระดาษ ก จะได เลข หน าท ถ กต องท งร ปแบบอ กษรและขนาดท ก าหนด โดยไม ต องแก ไขท กหน า เพราะ ท กหน าจะม ร ปแบบ อ กษรและขนาดเหม อนก นหมด การสร างตาราง 1. เข าเมน แทรก เล อกค าส ง ตาราง แล วเล อกจ านวนคอล มน และแถวตามต องการ 20 ต วอย างตารางท สร างข นใหม 21 2. ผ อบรมฯควรร างตารางท ต องการในกระดาษก อน เพ อให ทราบล กษณะคร าว ๆ ของตาราง ว าม จ านวน คอล มน และจำนวนแถวมากน อยเท าใด ถ าสร างตารางผ ดจะแก ไขล าบากก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks