โครงการศ กษาการส งข อม ล WiFi ระยะไกล(สามเสน-ปากเกร ด) - PDF

Description
1 โครงการศ กษาการส งข อม ล WiFi ระยะไกล(สามเสน-ปากเกร ด) หล กการและเหต ผล การส อสารม ว ว ฒนาการอย างต อเน อง รวดเร ว และม ประโยชน อย างมากในการพ ฒนาองค กร ซ งกรมชลประทานได น าเทคโนโลย ด านการส อสารมาใช

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 24 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 โครงการศ กษาการส งข อม ล WiFi ระยะไกล(สามเสน-ปากเกร ด) หล กการและเหต ผล การส อสารม ว ว ฒนาการอย างต อเน อง รวดเร ว และม ประโยชน อย างมากในการพ ฒนาองค กร ซ งกรมชลประทานได น าเทคโนโลย ด านการส อสารมาใช ประโยชน เพ อสน บสน นในภารก จต าง ๆ ในประเด น ย ทธศาสตร กรมชลประทานไม ว าจะเป นการพ ฒนาแหล งน า การบร หารจ ดการน า การป องก นและบรรเทาภ ยอ น เก ดจากน าต งแต อด ตถ งป จจ บ นกรมชลประทานใช ประโยชน จากว ทย ส อสารในการต ดต อประสานงานเพ อส งการ และเข าส ารวจพ นท ส าหร บพ ฒนาจ ดหาแหล งน าให ก บเกษตรกร ในพ นท ก นดารซ งโทรศ พท ย งเข าไปไม ถ ง การใช ประโยชน จากว ทย และเคร อข ายส อสารของโทรศ พท เคล อนท เพ อเป นต วกลางในการร บ-ส งข อม ลของระบบโทรมาตร เพ อพยากรณ และเต อนภ ยในล มน าต าง ๆ และต ดต อประสานงานระหว างหน วยงานภายในของกรมชลประทาน เพ อการบร หารจ ดการน า และแจ งเต อนไปย งหน วยงานภายนอกเพ อป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า ซ งจะ เห นได ว าการส อสารร บ-ส งข อม ลไม ว าจะใช ในร ปแบบใดก ล วนแล วแต สามารถตอบสนองและสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร และพ นธก จชองกรมชลประทานได อย างม ประส ทธ ภาพเสมอ ในป จจ บ นการพ ฒนาด านการส อสารม หลากหลาย การใช คล นว ทย ในการส อสารแบบไร สาย(Wireless Communication) ก เป นอ กร ปแบบหน งท ม การพ ฒนาให ก าวข ามข ดจ าก ดเพ อตอบสนองร ปแบบการใช งานท ม มากข นอย างต อเน อง ซ งเป นท ทราบก นด ว าอ ปกรณ ในระบบไร สายท ใช ส าหร บส งข อม ลในอด ตน นสามารถร บ-ส ง ได ระยะทางไม เก น 100 เมตรในท โล งซ งร จ กก นด ในช อ WiFi (Wireless Fidelity) ภายใต มาตรฐาน IEEE b และ IEEE g ใช ย านความถ 2.4 GHz และป จจ บ นได ม การพ ฒนามาตรฐาน IEEE a โดย ใช ย านความถ 5 GHz เพ อให ใช ประโยชน การส อสารไร สายได ระยะมากข นและอ ตราเร วในการร บ-ส ง ข อม ลมาก ข น กล มงานโทรคมนาคมจ งม แนวค ดในการทดลองใช อ ปกรณ ส อสารไร สายระบบ WiFi ในย านความถ 5 GHz ส าหร บร บ-ส งข อม ลระยะไกลระหว างกรมชลประทาน(สามเสน) และกรมชลประทาน(ปากเกร ด) ซ งจะท าให เพ ม ช องทางในการส อสารโทรคมนาคมอ กช องทางหน งในอนาคต อ กท งย งเป นตอบสนองพ นธก จชองศ นย สารสนเทศ ในเร องการป องก นและจ ดการความเส ยงอ นจะเก ดข นได ก บระบบส อสารและเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศของ ระหว างกรมชลประทาน(สามเสน)และกรมชลประทาน(ปากเกร ด)อ กด วย โครงการศ กษาการส งข อม ล WiFi ระยะไกล(สามเสน-ปากเกร ด) เป นการทดสอบและใช ประโยชน จาก เทคโนโลย ส อสารโทรคมนาคมท ม การพ ฒนาข นในป จจ บ นเพ อเป นแนวค ดและทางเล อกใหม ในการน าเทคโนโลย ด งกล าวเข ามาปร บใช ก บกรมชลประทานเพ อตอบสนองเป าประสงค ของศ นย สารสนเทศ ในด านการเพ ม ประส ทธ ภาพและการพ ฒนาระบบส อสารโทรคมนาคมให ท นสม ย และสน บสน นการด าเน นการของ กรมชลประทานต อไป 2 1.ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อทดสอบความเป นไปได ในการร บ-ส งข อม ลระยะไกลจากกรมชลประทาน(สามเสน) ไปย งกรมชลประทาน(ปากเกร ด) 1.2 เพ อเป นการเพ มช องทางในการส อสารใหม ของกรมชลประทาน 1.3 เพ อสามารถประย กต ใช ประโยชน จากการร บ-ส งข อม ลในภารก จของกรมชลประทาน 2. เป าหมายการทดสอบใช งาน 2.1 พ ฒนาร ปแบบการร บ-ส งข อม ลระยะไกลด วยการส อสารในล กษณะ WiFi ปร บใช ตามภารก จของ กรมชลประทาน 2.2 รองร บการใช ประโยชน จากเทคโนโลย ส อสารโทรคมนาคมท ม การพ ฒนาอย างต อเน องในป จจ บ น และปร บใช ในการสน บสน นภารก จของหน วยงานของกรมชลประทานในส วนภ ม ภาค 2.3 บ คลากรของกรมชลประทานม ความร ทางด านเทคโนโลย ส อสารโทรคมนาคมท ท นสม ย 3.ขอบเขตการทดสอบ ในการด าเน นการน จะเป นการทดสอบการร บ-ส งข อม ลจากกรมชลประทาน(สามเสน)ไปย ง กรมชลประทาน(ปากเกร ด) ต ดต งอ ปกรณ เป นระยะเวลา 4 เด อนเพ อทดสอบค ณสมบ ต ต าง ๆ ของอ ปกรณ ซ งม รายละเอ ยดด งน 3.1 การศ กษาความเป นไปได ของอ ปกรณ ท น ามาใช เพ อร บ-ส งข อม ลระยะไกล 3.2 จ ดหาอ ปกรณ ส าหร บทดลองการร บ-ส งข อม ลระยะไกล 3.3 ทดลองต ดต งอ ปกรณ และร บ-ส งข อม ลระยะไกล 3.4 สร ปประเม นผลการทดลองร บ-ส งข อม ล 4. สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นการ 4.1 การศ กษาความเป นไปได ของอ ปกรณ ท น ามาใช เพ อร บ-ส งข อม ลระยะไกล โครงการศ กษาการส งข อม ล WiFi ระยะไกล(สามเสน-ปากเกร ด) เป นโครงการท ต องสามารถ ร บ-ส งข อม ลจากกรมชลประทาน(สามเสน) ไปย งกรมชลประทาน(ปากเกร ด) ให ได โดยไม ใช สายน าส ญญาณซ ง จากการศ กษาด านพ นท ภ ม ประเทศแล วพบว าระยะทางในการส งส ญญาณไร สายทางอากาศระหว าง (สามเสน-ปากเกร ด)น น ห างก นประมาณ ก โลเมตร เท ยบโดยใช แผนท ทางอากาศจากโปรแกรม Google Earth ซ งแสดงด งร ปต อไปน ร ปถ ายทางอากาศแสดงระยะทางระหว างกรมชลประทาน(สามเสน-ปากเกร ด) จากร ปจะแสดงให เห นถ งระยะทางและท ศทางท ต องต ดต งอ ปกรณ กระจายส ญญาณ(Wireless) นอกจากระยะทางและท ศทางท ต องถ กต องแล วจะต องค าน งถ งหล ก (Line of sight) เป นส าค ญอ กด วย ซ ง (Line of sight) ค อเส นทางท คล นว ทย เด นทางจากต นทางไปย งปลายทางเป นเส นตรงและไม ม ส งก ดขวาง ระหว างเส นทางน น นอกจาก Line of sight แล วย งต องพ จารณาหล กการของ Fresnel effect ซ งอาจท าให เก ด ป ญหาก บลดทอนค ณภาพของส ญญาณท ส งไปจากต นทางปลายทางด วย Fresnel effect ค อ พ นท ร ปไข ท อย รอบบร เวณ Line of sight โดยขนาดของพ นท ข นอย ก บระยะทาง และความถ ในการส งส ญญาณ ซ งหากม ส งก อสร าง หร ออ น ๆ มาบดบ งพ นท ของ Fresnel zone ก จะท าให ค ณภาพของการร บ-ส งข อม ลลดลง ด งน นเราต องแก ไขโดยเพ มความส งของเสาอากาศในการร บ-ส งข อม ลเพ อให ได ค ณภาพในการส งส ญญาณส งส ด ในการค านวณ (Line of sight) ของการส อสารระหว าง สถาน สามเสน ปากเกร ด ในโครงการน ใช โปรแกรมหาความเหมาะสมของการต ดต งอ ปกรณ ท งหมดซ งม ช อว าโปรแกรม Radio mobile โดยโปรแกรมน จะสามารถบอกได ถ งค าความเหมาะสมของการร บ-ส งข อม ลหน วยเป น dbm ตามค าจร งในพาราม เตอร ของ อ ปกรณ ท ต ดต ง อาท เช น ความส งของการต ดต งสายอากาศ ค ณสมบ ต ของสายอากาศท งภาคร บ-ภาคส ง ค า Network Properties พ นฐานในการค านวณ Loss ของระบบตามท ต ดต งจร ง ซ งม ว ธ ใช โปรแกรม Radio mobile ก าหนดค าของอ ปกรณ ตามข นตอนต อไปน 3 4 1.ก าหนดพ ก ดสถาน ร บ-ส ง ในร ปแบบพ ก ด ละต จ ด (Latitude) และ ลองก จ ด (Longitude) ซ งใน ท น ค อ สถาน กรมชลประทาน(สามเสน) พ ก ด 13 47' 40 N และ ' 42 E ส วนท สถาน กรม ชลประทาน(ปากเกร ด) พ ก ด 13 53' 41 N และ ' 31 E ลงบนแผนท ในโปรแกรมเพ อก าหนดค า เร มต นในท ต องการค านวณ 2.ก าหนดค าพ นฐานของระบบ Network Properties - ค าก าล งส งของอ ปกรณ ท ใช ในระบบ Transmit Power (Watt) = เล อกชน ดของการแพร กระจายส ญญาณของสายอากาศในท น เล อก Antenna type แบบ ellipse.ant - ค าอ ตราขยายของสายอากาศตามค ณล กษณะของอ ปกรณ ท ใช Antenna gain(dbi) = 27 - ค าความส งของเสาอากาศท ต ดต งตามจร ง โดยก าหนดความส งของสถาน กรมชลประทาน(สามเสน)ต ดต ง บนเสาส ญญาณของอาคารเสาน าส ญญาณของอาคาร 14 ช นความส งจากพ นว ดได 60 เมตร ส วนท สถาน กรมชลประทาน(ปากเกร ด) ต ดต งบนเสาหน าอาคารส อสารความส งจากพ นว ดได 45 เมตร - ความถ ของอ ปกรณ ท ใช ในโครงการน ตามจร งท โดยให ความถ Minimum Frequency เป น 5470 MHz และความถ Maximum Frequency เป น 5725 MHz 3.ท าการ Run Program เพ อให Program แสดงผลการค านวณท ได จากค า Network Properties ตามท ก าหนด ร ปแสดงต าแหน งของสถาน ร บ-ส งข อม ลท ต องการค านวณ 5 ร ปแสดงการก าหนดเส นทางของสถาน ร บ-ส งข อม ลตามท ค านวณ ร ปแสดงการก าหนดค าพ ก ดของสถาน ร บ-ส ง(สถาน สามเสน) 6 ร ปแสดงการก าหนดค าพ นฐาน (Network properties) ของสถาน ร บ-ส ง(สถาน สามเสน) ร ปแสดงการก าหนดค าพ ก ดของสถาน ร บ-ส ง(สถาน ปากเกร ด) 7 ร ปแสดงการก าหนดค าพ นฐาน (Network properties) ของสถาน ร บ-ส ง(สถาน ปากเกร ด) ร ปแสดงการแพร กระจายส ญญาณของสายอากาศชน ด ellipse ของระบบ 8 ร ปแสดงการค านวณค าการร บ-ส งข อม ลด วยโปรแกรม ผลจากการค านวณด วยโปรแกรม ได ค า Rx Level dbm ซ งใช ความส งของเสาท สามเสน 60 เมตร ต งอย บนอาคาร 14 ช น และท ปาดเกร ดใช เสาของส าน กงานส อสาร ปากเกร ดส ง 45 เมตร ใช ความถ 5.2 GHz. ใช Power 0.4 watt ซ งถ อว าเป น LINKท ม เสถ ยรภาพด โดยม ค า Rx Level dbm 4.2 จ ดหาอ ปกรณ ส าหร บทดลองการร บ-ส งข อม ลระยะไกล หล งจากท ทราบล กษณะทางภ ม ศาสตร ท เหมาะสมระหว างการร บ-ส งข อม ลจากต นทางท กรมชลประทาน(สามเสน)ไปย งปลายทางท กรมชลประทาน(ปากเกร ด)แล วน น จ าเป นต องศ กษาอ ปกรณ ท ม ค ณล กษณะในการร บ-ส งข อม ลในระยะทางด งกล าวให ได ซ งจากการตรวจสอบหาข อม ลพบว าอ ปกรณ กระจาย ส ญญาณตามมาตรฐาน IEEE a ท ใช งานในย านความถ GHz น าจะสามารถทดสอบการร บ-ส งได อย างม ประส ทธ ภาพส าหร บโครงการน โดยม รายการอ ปกรณ เบ องต นด งน - EnGenius EOC-5610 จ านวน 2 ต ว - EAG dbi Grid Antenana จ านวน 2 ต ว - อ ปกรณ แปลงส ญญาณทางไฟฟ าเข าสาย LAN (POE) จ านวน 2 ต ว - สาย LAN ความยาว 150 เมตร 9 ค ณล กษณะเฉพาะของอ ปกรณ ม ด งน ร ปแสดงอ ปกรณ ท ใช ในการทดสอบ EnGenius EOC Power Output up to 26 dbm - Support 5 GHz - POE 24 V(Power Over Ethernet) up to 100 m UTP - 8 MB Flash/32MB SDRAM Enhances Operation Efficiency and performance to support huge amount of concurrent network sessions - Flexible Application with 3 mode,access Point/Client Bride/Client Router EAG dbi Grid Antenana - Frequency Range GHz - Gain 27 dbi - Vertical Beamwidth Horizontal Beamwidth 10 - Connector N Female - Input Impedance 50 ohm นอกเหน อจากการจ ดหาอ ปกรณ ส งส ญญาณไร สายแล วย งต องจ ดหากล อง IP Camera เพ อใช ในการ ทดสอบตามท ได ออกแบบไว ค อ เราใช การร บ-ส งส ญญาณภาพเป นต วก าหนดว าสามารถร บ-ส งข อม ลผ านระบบ WiFi ระหว างกรมชลประทาน(สามเสน)และกรมชลประทาน(ปากเกร ด) ได หร อไม เหต ผลท ใช กล อง IP Camera น นเน องจากการร บส งภาพท เป น Real-Time จ าเป นต องใช Bandwidth ท ส งด งน นจ งใช เป นข อม ล อ างอ งประส ทธ ภาพของการร บ-ส งข อม ลในการทดลองโครงการศ กษาการร บส งข อม ล WiFi ระยะไกล (สามเสน-ปากเกร ด) ได ร ปแสดงกล อง IP Camera ท ใช ในระบบ ทดลองต ดต งอ ปกรณ และร บ-ส งข อม ลระยะไกล จากกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks