โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 - PDF

Description
หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 19 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว าหาข อม ล ท าหน าท เสม อนเป นห องสม ด ออนไลน เป นเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย การต ดต อส อสารท สะดวก และรวดเร ว เป นแหล งรวบรวม ข อม ลแหล งใหญ ท ส ดของโลก ท าให เก ดช องทางในการเข าถ งข อม ลท รวดเร วข น ช วยในการต ดส นใจ และม ความจ าเป นท งระด บบ คคลและองค กร ทางสมาคมพน กงานเทศบาลแห งประเทศไทยเล งเห นความส าค ญด านการพ ฒนาส อ Online และ ตระหน กถ งป ญหาของหน วยงานต างๆ ท งท ม เว บไซต แล ว และย งไม ม เว บไซต ทางสมาคมจ งเป ดโครงการ การผล ตเว บไซต ข น เพ อให ผ เข าร วมโครงการได เร ยนร กระบวนการผล ตและพ ฒนาเว บไซต ต งแต เร มต นจน สามารถน าเว บไซต ไปใช งานได จร ง ซ งจะช วยให เข าใจระบบการท างานได ด ย งข น และเพ อให ง ายต อการด แล พ ฒนาเว บไซต ขององค กรน นๆ ต อไป ท งน ทางสมาคมฯ ร วมก บบร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด ได ออกแบบโปรแกรมบร หารจ ดการ เว บไซต ซ งเป นล ขส ทธ ของบร ษ ทฯ โดยโปรแกรมด งกล าวจะสอดคล องและเหมาะสมก บการใช งานจร งของ หน วยงานการปกครองส วนท องถ นเป นหล ก จ งม ห วข อและร ปแบบท ง ายต อการพ ฒนาเว บไซต ของหน วยงาน ราชการโดยเฉพาะ ต วอย างผลงานของผ จ ดอบรม 1.องค การบร หารส วนจ งหว ดนครปฐม (http://www.nkppao.go.th) 2. เทศบาลเม องสม ทรสงคราม (http://www.smsk-city.go.th) 3. เทศบาลต าบลเกาะส ช ง (http://www.kohsichang.go.th) 4. เทศบาลเม องบางศร เม อง (http://www.bangsrimuang.go.th) 5. เทศบาลต าบลบางว ว (http://www.bangwua.go.th) และอ นๆ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเก ดผลงานด านเว บไซต โดยผ เข าอบรมเอง และเข าใจกระบวนการท างานท กข นตอน 2. เพ อถ ายทอดเทคโนโลย สารสนเทศและกระบวนการด แลเว บไซต อย างถ กว ธ ให ก บผ ร บการ อบรม 3. เพ อฝ กอบรมบ คลากรของหน วยงานท เข าร บการอบรมให สามารถปร บปร งและพ ฒนาเว บไซต ได ด วยตนเอง 4. เพ อเป นจ ดศ นย กลางแลกเปล ยนประสบการณ งานด แลเว บไซต -2-5. ให ค าปร กษาและช แนะว ธ การแก ไขป ญหาให แก ผ เข าร บการอบรม ส งท จะได ร บจากการเข าร วมโครงการ 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ในการจ ดท า และพ ฒนาเว บไซต ของหน วยงานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. หน วยงานจะได ร บช อ โดเมนเนม (.go.th) และพ นท Hosting ส าหร บเว บไซต หน วยงาน สามารถน าไปใช งานได จร งและเป นเว บไซต ประจ าหน วยงาน 3. เว บไซต ของหน วยงานท ผล ตและพ ฒนาข นโดยผ เข าร วมโครงการ 4. โปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต (Easy Program) กล มเป าหมาย ผ เข าร วมโครงการ บ คลากรหน วยงานเทศบาลและองค การบร หารส วนต าบล จ านวน 50 หน วยงาน ต อร น (หน วยงานละ 2 คน) โดยม ผ ช วยว ทยากร คอยให ค าช แนะและช วยเหล อตลอดระยะเวลาฝ กปฏ บ ต ฯ ระยะเวลาด าเน นการ ร นท 1 ว นท พฤษภาคม 2553 รวมเวลา 5 ว น สถานท จ ดอบรม โรงแรมประจ กษ ตรา จ งหว ดอ ดรธาน งบประมาณ 1. ค า โปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต (Easy Program) จ านวน 16,500 บาท / หน วยงาน 2. ค าลงทะเบ ยนจากผ เข าร วมปฏ บ ต การ จ านวน 3,000 บาท/หน วยงาน (หน วยงานละ 2 คน) เพ อ จ ดเป นค าใช จ ายในด าเน นการโครงการพ เศษ เช น ค าเอกสารประกอบการใช งาน ค าตอบแทนว ทยากร ค า Hosting ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว าง ค าใช จ ายอ น ๆ ในการจ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ 3. ค าใช จ ายในการเด นทาง ค าเบ ยเล ยง ค าท พ กและค าลงทะเบ ยนเบ กจากด านส งก ด ตาม กระทรวงการคล งได วางไว ตามหน งส อด วนท ส ดท กค /ว 78 ลงว นท 15 ก นยายน 2549 ระเบ ยบ กระทรวงมหาดไทย ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมขององค กรปกครองส วนท องถ นพ.ศ.2549 หน วยงานร บผ ดชอบ - สมาคมพน กงานเทศบาลแห งประเทศไทย - บร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ผลงาน เว บไซต 1 Web/หน วยงาน สามารถน าไปใช ได จร งและเป นเว บไซต ประจ าหน วยงาน 2. บ คลากรท เข าโครงการสามารถผล ตและพ ฒนา เว บไซต ของหน วยงานได ด วยตนเอง -3-3. ผ เข าร วมโครงการสามารถน าเว บไซต ท พ ฒนาข นไปใช ประโยชน ในการต ดต อส อสาร และ เผยแพร ข าวสารของหน วยงานได 4. เป นแรงกระต นให เก ดความต องการพ ฒนาเว บไซต ของหน วยงานให ม ความเคล อนไหวทางด าน ข าวสาร 5. ผ เข าร วมโครงการสามารถพ ฒนา และปร บปร งเว บไซต ให เหมาะสมต อการใช งานของแต ละ หน วยงานได ด วยตนเอง 6. หน วยงานท ส งผ เข าร วมโครงการม เว บไซต ประจ าหน วยงานท พร อมใช งานได จร ง 7. เก ดการแลกเปล ยนประสบการณ ในการพ ฒนาเว บไซต ของสมาช กผ เข าร วมการอบรม ว ทยากร 1. นายส รศ กด แก วเสมา ผ เช ยวชาญในงานออกแบบเว บไซต 2. นายเขมชาต จ นทร อ ดม ผ เช ยวชาญด าน Multimedia Designer 3. นายไชยว ฒ ว ว ฒนอาร ก ล โปรแกรมเมอร ผ เช ยวงานระบบบร หารจ ดการเว บไซต ลงช อ...ผ เข ยนโครงการ / ผ เห นชอบโครงการ ( นายส รศ กด แก วเสมา ) ต าแหน ง กรรมการผ จ ดการบร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ ( นายพนมไพร ปารม ) ต าแหน ง กรรมการฝ ายว ชาการและประชาส มพ นธ ลงช อ...ผ อน ม ต โครงการ ( นายสรณะ เทพเนาว ) ต าแหน ง นายกสมาคมพน กงานเทศบาลแห งประเทศไทย เน อหาโครงการการจ ดท าเว บไซต ว นท 1 เวลา น. - ลงทะเบ ยน - ต ดต งโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต ว นท 2 เวลา น. - แนะน าการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต - ท าความร จ กก บ Server - ปฏ บ ต งาน (Workshop) ใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต - แนะน าการจ ดวางเน อหา (Content) ท าอย างไรให สวย - ปฏ บ ต งาน (Workshop) จ ดวางเน อหาตามร ปแบบท เล อก ว นท 3 เวลา น. - แนะน าการแต งเว บสวยด วยงานกราฟ ก - ปฏ บ ต งาน (Workshop) ตกแต งเว บไซต ด วยงานกราฟ ก ว นท 4 เวลา น. - แนะน าการท า Animation เพ มเสน ห ให เว บไซต - ปฏ บ ต งาน (Workshop) ท า Animation Head และ Animation ส วนต างๆ - ปฏ บ ต งาน (Workshop) ปร บแต งเว บไซต ให สมบ รณ พร อมใช งาน ว นท 5 เวลา น. - ปฏ บ ต งาน (Workshop) ส งงานข นบน Server จร ง - พ ธ มอบใบประกาศน ยบ ตร การประเม นผล 1. ต ดตามผลจากการเย ยมชมเว บไซต ของหน วยงานท เข าร วมการฝ กปฏ บ ต การ 2. บร ษ ทฯ จะให ค าปร กษา แนะน าในการพ ฒนาปร บปร งเว บไซต แก ผ เข าร วมโครงการภายหล งการฝ ก ปฏ บ ต การแล ว หมายเหต ผ เข าร บการฝ กปฏ บ ต การต องน าโน ตบ กเพ อใช ในการอบรม 1 เคร อง/คน มาด วย (เพ อน าโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต ท เจ าหน าท ลงให กล บไปใช งานจร งในการพ ฒนาเว บไซต ของ หน วยงานต อไป) ต วอย างผลงานของหน วยงานท ใช โปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต 1. เทศบาลต าบลบางไทร 2. เทศบาลต าบลด าเน นสะดวก 3. เทศบาลต าบลบางแพ 4. เทศบาลต าบลโรงช าง 5. องค การบร หารส วนต าบลท าจ น 6. องค การบร หารส วนต าบลต นมะม วง 7. องค การบร หารส วนต าบลเหม องใหม 8. องค การบร หารส วนต าบลบ อโพง 9. องค การบร หารส วนต าบลบางหญ าแพรก 10. องค การบร หารส วนต าบลหนองขนาก แบบตอบร บเข าร วมโครงการ การฝ กปฏ บ ต การเพ อผล ตเว บไซต ประจ าหน วยงานด วยตนเอง(ร นท 1) โครงการจ ดข นระหว างว นท พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมประจ กษ ตรา จ งหว ดอ ดรธาน กร ณากรอกข อม ลด านล าง พร อมแนบเอกสารการโอนเง น ส งกล บมาย งบร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด โทรสาร โทร ภายในว นท 23 เมษายน 2553 o เทศบาล. o องค การบร หารส วนต าบล.. ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด... โทรศ พท...โทรสาร... เว บไซต... รายนามผ เข าร บการอบรม ล าด บ ท ช อ - สก ล ต าแหน ง โทรศ พท ม อถ อ รวมผ เข าร บการฝ กอบรม...คน พร อมโอนเง น จ านวน 19,500 บาท (หน งหม นเก าพ นห าร อยบาทถ วน) รวมภาษ ม ลค าเพ มแล ว ช องทางการโอนเง น ช อบ ญช บร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด 1. ธนาคารกร งไทย สาขาภาษ เจร ญ เลขท บ ญช ธนาคารออมส น สาขาบางแค เลขท บ ญช ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร สาขาภาษ เจร ญ เลขท บ ญช สอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด โทรศ พท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks