การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วยโปรแกรม Webquest - PDF

Description
หน า 1 การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วย เค าโครงเน อหา จ ดประสงค การเข าส การต งค าแบบทดสอบ การพ มพ แบบทดสอบ การบ นท กแบบทดสอบ การแก ไขแบบทดสอบด วยโปรแกรม Microsoft Word เม อศ กษาหน วยท 1 เร องแนะน าโปรแกรม

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 12 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน า 1 การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วย เค าโครงเน อหา จ ดประสงค การเข าส การต งค าแบบทดสอบ การพ มพ แบบทดสอบ การบ นท กแบบทดสอบ การแก ไขแบบทดสอบด วยโปรแกรม Microsoft Word เม อศ กษาหน วยท 1 เร องแนะน าโปรแกรม Microsoft จบแล ว ผ ฝ กอบรม สามารถ 1. สามารถการเข าส ได 2. สามารถต งค าแบบทดสอบได 3. สามารถพ มพ แบบทดสอบด วย ได 4. สามารถบ นท กข อสอบได 5. สามารถแก ไขแบบทดสอบด วยโปรแกรม Microsoft Word ได หน า 2 การสร างแบบทดสอบบนเว บด วย โปรแกรมสร างแบบทดสอบบนเว บ Webquest เป นโปรแกรมจ ดท าข อสอบ online อย างง าย พ ฒนาโปรแกรมโดย นายไตรร ตน เช อทองพ ท กษ โรงเร ยนก นทรารมณ อ าเภอก นทรารมณ จ งหว ดศร สะเกษ ซ งได พ ฒนาโปรแกรมอย างต อเน องจนถ งป จจ บ น ท ใช ในคร งน ค อ V 1.3 สามารถสร างแบบทดสอบได ท งแบบ ปรน ย 4 แบบต วเล อก และแบบอ ตน ย เต มค าตอบ (ปลายป ด) จ านวน 5-40 ข อ เป น โปรแกรมท น ามาใช เพ อการศ กษาได โดยไม ม ล ขส ทธ (Freeware) สามารถใช ได โดยไม ต อง ท าการต ดต งโปรแกรม เพราะโปรแกรมม หน วยความจ าเพ ยง 581 kb ข นตอนในการใช V 1.3 ม ด งน การเข าส การเข าส V 1.3 ม ข นตอน ด งน 1. ค ดลอกไฟล Webquest V 1.3 จากแผ น CD-Rom มาวางไว ในไดร D:\ 2. ด บเบ ลคล ก ท ไอคอน ของ Webquest V 1.3 ใน D:\ โดยไม ต อง set up จะ ปรากฏหน าจอด งภาพข างล าง 2 หน า 3 3. จะปรากฏหน าของ V 1.3 ซ งประกอบด วย แฟ มข อม ล โดยม เมน การใช งานอย 3 เมน ค อ เมน ค าเร มต น เมน แก ไขแบบทดสอบ เมน เก ยวก บโปรแกรม 4. คล กท เมน เก ยวก บโปรแกรม เพ อศ กษารายละเอ ยด ด งภาพ 3 4 หน า 4 การต งค าแบบทดสอบ 1. เร มต นโดยคล กท เมน ค าเร มต น ซ งจะปรากฏรายละเอ ยด ด งภาพข างล าง คล กท ช องช อว ชา แล วพ มพ ระบ รายละเอ ยดของว ชา /ระด บช น ช อเร อง ช อผ จ ดท า และค าส งในการท าแบบทดสอบ 3. ระบ คะแนนเพ อเป นเกณฑ บอกระด บค ณภาพแต ละระด บ โดยคล กท ล กศร เพ อเพ มหร อลดเกณฑ 4. ระบ ชน ดค าถาม โดยคล กในวงกลม 5. คล กในช อง ท ต องการให แสดงผลหล งท าแบบทดสอบเสร จ เคร องหมาย ถ ก จะปรากฏข น อาจเล อกได ท งให แสดงระด บคะแนนและแสดงเฉลยและค าอธ บาย นอกจากน นย งสามารถเล อกส พ นหล งได ตามต องการ 6. คล ก แล วเล อกส พ นหล งแบบทดสอบ 7. ระบ จ านวนข อทดสอบ เช น 10 ข อ 20 ข อ เป นต น ซ ง V 1.3 สามารถสร างแบบทดสอบได ระหว าง 5-40 ข อ หน า 5 การพ มพ แบบทดสอบ 1. คล กท เมน แก ไขแบบทดสอบ 2. คล กในช องค าถาม พ มพ ค าถามลงในช องค าถาม และคล กในช องค าตอบ พ มพ ค าตอบในช องค าตอบในแต ละข อจนครบสมบ รณ คล กในวงกลม เพ อท าเคร องหมาย หน าค าตอบท ถ กต อง 4. คล กเคร องหมายล กศรถ ดจากค าว า เล อนข อต อไป (ขวาล าง) เพ อไปย งแบบทดสอบข อต อไป การบ นท กข อม ล กรณ ท พ มพ ข อสอบย งไม เสร จ แล วจะแก ไขเพ มเต มในคร งต อไป 1. คล กท ค าส ง แฟ มข อม ล 2. เล อกบ นท กแฟ มเป น (save as ) แล วระบ ท เก บข อม ล หน า ในท น ให เก บไว ท d\: Producer Practice 4. ช อแฟ มว า แบบทดสอบ... (ตามด วยช อเร องส อท สร าง) จะได ไฟล ข อม ลประเภท text file 6. เม อเสร จแล วคล กป มบ นท กข อม ล (Save) แล วป ดโปรแกรม หน า 7 ถ าต องการพ มพ แบบทดสอบเพ มเต มในคร งต อไป ม ข นตอนด งน 1. เป ด V คล กท ค าส ง แฟ มข อม ล จะปรากฏกล องข อความ เล อกแฟ มข อม ลท ต องการ ข นมา 3. เล อกแฟ มข อม ลท เคยบ นท กไว (d\: Producer Practice ช อ แบบทดสอบ...) แล วคล กป ม Open หล งจากน นจะปรากฏหน าแรกของแฟ มข อม ล เมน ค าเร มต น 5. คล กเมน แก ไขแบบทดสอบ เพ อพ มพ แบบทดสอบท เหล อ 6. พ มพ แบบทดสอบจนครบจ านวนตามท ระบ ไว (จากต วอย างก าหนด แบบทดสอบไว จ านวน 10 ข อ) หน า การบ นท กข อม ลเป นไฟล html กรณ ท พ มพ ข อสอบครบตามจ านวนท ระบ ไว เสร จเร ยบร อยแล ว 5.1 คล กท เมน ค าเร มต น 5.2 ต งช อไฟล ควรให ต งช อให เหม อนก บการพ มพ แบบทดสอบก อนหน าน ค อ แบบทดสอบ คล กท ป ม สร างแบบทดสอบ html 5.4 เม อท ากระบวนการสร างไฟล html เสร จเร ยบร อย จะปรากฏกล องให ตรวจสอบการท างาน ให คล กป ม OK. หน า คล กป ม Brower จะปรากฏแบบทดสอบท ได สร างไว ข างต น ท เป นไฟล ประเภท.html ด งภาพ ถ าปรากฏแถบข อความการป องก นไว ด งข อความท ล กศรช พร อมกล อง ข อความ Information Bar ข นมา ให คล กป ม OK หน า พอกล องข อความหายไป ให คล กขวาท แถบด งกล าว แล วเล อก Allow Blocked Content จะม กล องข อความ Security Warming ข นมา ให คล กป ม Yes แล วให ป ดโปรแกรม จะได ไฟล แบบทดสอบประเภท.html ท พร อมใช บนเว บ หร อน าไปใช ในการจ ดท าส ออ เล กทรอน กส ต างๆ ท งโปรแกรม MS-Producer และอ นๆ หน า 11 การแก ไขแบบทดสอบด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดเด นของแบบทดสอบท สร างด วย อ กอย างหน งก ค อ สามารถแก ไขไฟล แบบทดสอบท จ ดท าข นแล ว ซ งเป นไฟล ประเภท html ได เช นเด ยวก บ การตกแต งร ปแบบเอกสารท วไป ท งแบบอ กษร ขนาด การแทรกภาพหร อการแก ไข เอกสารอ นๆ โดยใช โปรแกรม Microsoft Word ม ข นตอน ด งน การเป ดไฟล แบบทดสอบ การเป ดไฟล แบบทดสอบ ม ข นตอน ด งน 1. คล กขวาท ไฟล ข อสอบนามสก ล html ท ได สร างไว 2. จะปรากฏแถบข อความข นมา ให เล อก Open With 3. แล วเล อก Choose Program หน า เล อก Microsoft Office Word แล วคล กป ม OK 6. ปรากฏหน าจอ ด งข างล าง หน า 13 การก าหนดพ นหล งแบบทดสอบ การก าหนดพ นหล งแบบทดสอบ ม ข นตอนด งน 1. คล กเมน ร ปแบบ 2. เล อนแถบไปย ง พ นหล ง ซ งจะปรากฏพ นหล งส ต างๆให เล อก 3. เล อกส พ นหล ง โดยคล กป มส ท ต องการ (ต วอย างเล อกส เข ยวอ อน) จะปรากฏพ นหล งแบบทดสอบ ด งภาพ หน า 14 กรณ เล อกจากส เพ มเต ม ม ข นตอน ด งน 4. คล กเมน ร ปแบบ 5. เล อนแถบไปย ง พ นหล ง 6. เล อกส เพ มเต ม จะปรากฏกล องส ให เล อก ซ งสามารถเล อกส อ อนหร อส เข มตามท ต องการได 8. คล กป ม ตกลง พ นหล งจะเปล ยนเป นส ท เล อก 8 7 หน า 15 กรณ เล อกจากเต มล กษณะพ เศษ ม ข นตอน ด งน 9. คล กเมน ร ปแบบ 10. เล อนแถบไปย ง พ นหล ง 11. เล อกเต มล กษณะพ เศษ ก าหนดล กษณะพ เศษของ ส ท ต องการ ส ซ งม ท ง ส เด ยว สองส และ ส ท ก าหนด (ต วอย างเล อก 2 ส แล ว เล อกส ท ต องการ) ก าหนดล กษณะการแรเงา ซ งม ท ง แนวนอน แนวต ง เส นทแยง ม มข น เส นทแยงม มลง จากม ม และ จากก งกลาง โดยส งเกตล กษณะ จากแวเร ยนต ขวาม อ เม อก าหนดส และล กษณะ การแรเงาเร ยบร อยแล ว ให คล กป ม ตกลง จะได ส พ นหล งตามท ต องการ ด งภาพหน าต อไป หน า 16 การแทรกร ปภาพลงในแบบทดสอบ ถ าต องการแทรกร ปภาพท เก ยวข อง หร อภาพเพ อการตกแต งแบบทดสอบให สวยงาม น าสนใจ สามารถท าได ด งข นตอนต อไปน 1. คล กเมน แทรก 2. เล อนแถบไปย ง ร ปภาพ 3. เล อกแถบ จากแฟ ม หน า ระบ ไดร (drive) และโฟลเดอร (floder) แล วคล กร ปภาพท ต องการ 5. คล กป ม แทรก 4 5 หน า 18 จะปรากฏร ปภาพแทรกเข ามา ถ าร ปภาพน น ท าให ข อความในแบบทดสอบแยก ออกจากก น ซ งสามารถท าการแก ไขตามข นตอน ด งน 6. คล กขวาท ร ปภาพ จะปรากฏแถบข อความข นมา แล วเล อนเม าส ไปแถบ จ ดร ปแบบร ปภาพ 6 7. จะปรากฎกล อง 7 จ ดร ปแบบร ปภาพข นมา ให คล ก 8 เมน เค าโครง 8. ให เล อกเค าโครง ร ปภาพข างหล งข อความหร อข าง 9 หน าข อความ 9. จ ดต าแหน งแนวนอน ของร ปภาพ 10. คล กป ม ตกลง 10 จะปรากฏผลด งภาพ ซ งสามารถ ย อหร อขยายร ปภาพได โดย การคล กท ร ปภาพ แล วลากม มร ปภาพเพ อย อหร อขยายร ปภาพตามขนาดท ต องการ หน า 19 ลองฝ กท านะคะ ไม ยากหรอกค ะ หน า 20 การแก ไขร ปแบบต วอ กษร ถ าผ สร างแบบทดสอบต องการปร บเปล ยนร ปแบบต วอ กษร ให ม ร ปแบบ ต วอ กษรตามท ต องการ สามารถท าได ด งน 1. เล อกข อความท ต องการแก ไขต วอ กษร 2. คล กเมน ร ปแบบ 3. คล กแถบ แบบอ กษร 2 3 1 หน า จะปรากกล อง แบบอ กษร ข นมา ให คล กล กศร เพ อเล อกแบบอ กษร ล กษณะแบบอ กษร ขนาดต วอ กษร ท งภาษาไทยและภาษาลาต น (ด แบบอ กษรท เล อก จากภาพแสดงต วอย างด านล างกล องข อความ ร ปแบบต วอ กษรท น าไปใช ควรเป นร ปแบบมาตรฐานท สามารถใช งานได ด ก บไฟล ประเภท html เช น Microsoft Sans Serif, Time New Roman 5. เม อได แบบอ กษรตามท ต องการแล วให คล กป ม ตกลง 4 5 จะได แบบทดสอบท ม ร ปแบบ ด งภาพ หน า จากน นให บ นท กแฟ ม โดยคล กท เมน แฟ ม 7. เล อก บ นท กแฟ มเป น ระบ ไฟล เป นประเภท html 8 9. ป ดโปรแกรม หน า 23 จะได ไฟล แบบทดสอบเป นไฟล html เพ อไปใช บนเว บ (online) หร อน าไปประย กต ใช ในการสร างส อคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ยเพ อการศ กษาต อไป ลองฝ กทบทวนอ กคร งนะคะ แล วท าการประเม นตนเอง และ ท าแบบทดสอบท ายเล มค ะ ศ กษาเล มต อไปค ะ เช ญคร บ หน า 24 บรรณาน กรม ไตรร ตน เช อทองพ ท กษ (ผ ผล ต). (ม.ป.ป.). โปรแกรมสร างข อสอบบนเว บ Webquest V 1.3 [ซ ด ]. โรงเร ยนก นทรารมณ อ าเภอก นทรารมณ จ งหว ดศร สะเกษ. หน า 25 แบบประเม นตนเองในการปฏ บ ต ก จกรรม ค าช แจง ให ผ อบรมท าเคร องหมาย ลงในช อง ปฏ บ ต ได หร อ ปฏ บ ต ไม ได ตามความเป นจร ง เพ อประเม นและตรวจสอบต วเองและใส ความเห นลงในช องหมาย เหต กรณ ท ไม สามารถปฏ บ ต ได ท เร อง ปฏ บ ต ได ปฏ บ ต ไม ได หมายเหต 1 การเข าส โปรแกรม 2 การต งค าแบบทดสอบ 3 การพ มพ แบบทดสอบ 4 การบ นท กแบบทดสอบ 5 การแก ไขแบบทดสอบด วยโปรแกรม Microsoft Word หน า 26 แบบทดสอบ ค าช แจงในการท าแบบทดสอบ แบบทดสอบน เป นแบบทดสอบความร ความเข าใจ เร อง การสร างแบบทดสอบ บนเว บด วย เป นแบบทดสอบ 4 ต วเล อก จ านวน 12 ข อ โดยให ผ กอบรมเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยว ใช เวลาในการทดสอบ 10 นาท 1. โปรแกรมสร างแบบทดสอบบนเว บ Webquest สามารถสร างแบบทดสอบ แบบใดได บ าง ก. แบบปรน ย ข. แบบอ ตน ย ค. แบบปรน ยและจ บค ง. แบบปรน ยและอ ตน ย 2 สร างแบบทดสอบได จ านวนก ข อ ก ข อ ข ข อ ค ข อ ง ข อ 3. การเข าส ต องปฏ บ ต อย างไร ก. ด บเบ ลคล กท Set up ข. ด บเบ ลคล กท ไอคอน Webquest ค. ด บเบ ลคล กท Install ง. ถ กท กข อ หน า ในการพ มพ แบบทดสอบ ถ าต องการข นบรรท ดใหม ต องใช ค าส งพ เศษข อใด ก. /u ข. br ค. /b ง. /i 5. แท บ(Tab) การใช งานของ ม อะไรบ าง ก. ค าเร มต น แก ไขแบบทดสอบ เก ยวก บโปรแกรม ข. ค าเร มต น แก ไขแบบทดสอบ เก ยวก บผ จ ดท า ค. ค าเร มต น พ มพ แบบทดสอบ แก ไขแบบทดสอบ เก ยวก บผ จ ดท า ง. ค าเร มต น พ มพ แบบทดสอบ แก ไขแบบทดสอบ เก ยวก บโปรแกรม 6. สามารถส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks