ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด - PDF

Description
ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 13 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ สด ฉบ บน จ ดทาข นเพ อให ทราบถ งเทคน คและข นตอนการ จ ดทาเว บเพจงานพ สด เร มต งแต ความ เป นมา ความจาเป น และความสาค ญ บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ หล กเกณฑ ว ธ การปฏ บ ต งานและเง อนไข เทคน คในการปฏ บ ต งาน รวมถ งป ญหาอ ปสรรค แนวทางแก ไข และการพ ฒนางาน ค ม อฉบ บน เป นการนาเทคโนโลย ไปใช ในการพ ฒนางานของบ คลากร เพ อการพ ฒนาการ ให บร การในร ปแบบออนไลน และลดข นตอนก ารปฏ บ ต งาน ลดการใช กระดาษ อ กท งย งสน บสน นการ ให บร การ ในร ปแบบของ สาน กงานอ ตโนม ต (e-office) เพ อตอบสนองนโยบายของสาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน น ท จะก าวเป นห องสม ดอ ตโนม ต นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร ส งหาคม 2557 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทนา 1 ความเป นมา ความจาเป น และความสาค ญ 1 ว ตถ ประสงค 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 2 ขอบเขตของการจ ดทาค ม อ 2-3 บทท 2 บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ 4 บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ 4 ล กษณะงานท ปฏ บ ต 4-5 โครงสร างการบร หารจ ดการ 6-11 บทท 3 หล กเกณฑ ว ธ การปฏ บ ต งานและเง อนไข 12 หล กเกณฑ การปฏ บ ต งาน 12 ข นตอนและว ธ การ เง อนไข/ข อส งเกต/ข อควรระว ง/ส งท ควรคาน งถ งในการปฏ บ ต งาน บทท 4 เทคน คในการปฏ บ ต งาน 27 แผนกลย ทธ ในการปฏ บ ต งาน 27 ข นตอนในการปฏ บ ต งาน ว ธ การให บร การก บผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจ 45 ว ธ การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน 45 แนวปฏ บ ต ท ด ในการปฏ บ ต งาน 45 จรรยาบรรณ ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 45 บทท 5 ป ญหา อ ปสรรค แนวทางแก ไข และการพ ฒนางาน 46 ป ญหาอ ปสรรคในการปฏ บ ต งาน 46 แนวทางแก ไขและพ ฒนางาน 46 ข อเสนอแนะ 46 1 บทท 1 บทนา 1. ความเป นมา ความจาเป น และความสาค ญ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เป นสถาบ นระด บอ ดมศ กษา ส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ จ ดการ เร ยนการสอนในระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา ม งเน นการสร างบ ณฑ ตท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล และส งเสร มการว จ ย ม หน วยงานประกอบด วย 10 คณะ 1 ว ทยาล ย และม หน วยงานสน บสน น จานวน 3 หน วยงาน ได แก สาน กงานอธ การบด สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย และสาน กว ทยบร การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลร าชธาน เป นหน วยง านช วยสน บสน นการเร ยน การ สอนและการว จ ย ม งเน นการบร การสารสนเทศ และผล ตส อ การเร ยนการสอนท ท นสม ย ประกอบด วย ฝ าย หอสม ด ฝ ายเทคโนโลย ทางการศ กษา สาน กงานเลขาน การ และฝ ายผล ตและบร การเอกสาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ เป นหน วยงานท ช วยสน บสน นการการดาเน นงานและ การให บร การของฝ ายต างๆ โดยแบ งส วนงานออกเป นงานบร หารงานท วไป ประกอบด วย งานบ คคล งาน สารบรรณ งานประชาส มพ นธ งานยานพาหนะ งานสวน งานคล งและพ สด ประกอบด วย งานการและ บ ญช งานพ สด งานแผน งบประมาณ แ ละสารสนเทศ ประกอบด วย งานนโยบายและแผน งานประก น ค ณภาพ งานพ สด เป นงานเก ยวก บการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศต างๆ เพ อสน บสน นการเร ยนการ สอนและการดาเน นงานของหน วยงาน เพ อให การดาเน นการด านต างๆ ขององค กรส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท วางไว แต ในการปฏ บ ต งานด านพ สด น น ม ข อจาก ดในการปฏ บ ต งานหลายด าน เช น กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ม ข นตอนและกระบวนการทางาน มากมาย ซ งต องย ดถ อปฏ บ ต และในหลายๆคร ง ผ ร บบร การไม เข าใจหร อ เก ดความเข าใจท คลาดเคล อนถ งข นตอน ว ธ การในการปฏ บ ต งาน หร อได ร บข อม ล ข าวสารไม ท วถ ง ไม สามารถตอบสนอง ต อความต องการของผ ร บบร หารได ท นท วงท จ งเก ดป ญหา ในการ ปฏ บ ต งานต างๆ ตามมามากมาย จากความเป นมา ความจาเป น และความสาค ญ ตลอดจนป ญหาในการปฏ บ ต งานท กล าว มาข างต น จ งได จ ดทาเว บไซต งานพ สด สาน กว ทยบร การ เพ อเป นการช วยแก ไขป ญหาและและพ ฒนาการ ให บร การในงาน ซ งเป นประโยชน ต อองค กรเป นอย างมาก เพราะผ ใช บร การจะสามารถเข าถ งข อม ลข าวสาร ได ง ายเป นป จจ บ นและท นเหต การณ ได ร บบร การอย างสะดวก รวดเร ว ช วยลดระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน และผ ปฏ บ ต งานพ สด ย งสามารถจ ดเก บฐานข อม ลต างๆ ได อย างเป นระบบมากย งข น อ กท งย งเป นการพ ฒนา บ คลากรในการทาเทคโนโลย มาใช ในการปฏ บ ต งาน พ ฒนาการให บร การของสาน กงานเลขาน การ สน บสน น นโยบายท จะม งไปส การเป นห องสม ดอ เล กทรอน กส (e-library) 2 2. ว ตถ ประสงค ในการจ ดทาค ม อการทาทาเว บไซต งานพ สด สาน กว ทยบร การ ม ว ตถ ประสงค ของการจ ดทา จานวน 5 ข อ ค อ 1. ผ ใช บร การได ถ อปฏ บ ต ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น สอดคล องตามระเบ ยบ ว ธ ปฏ บ ต และการบ งค บใช 2. เพ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน โดยแสดงให เห นถ งข นตอนกระบวนการทางาน พ สด ท ช ดเจน 3. อานวยความสะดวกแก ผ ใช บร การ 4. เผยแพร ข อม ลข าวสารงานพ สด 5. จ ดเก บฐานข อม ลงานพ สด เพ อประกอบการต ดส นใจของผ บร หาร 3. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ผ ใช บร การปฏ บ ต งานเป นไปในท ศทางเด ยวก น สอดคล องก บระเบ ยบ ว ธ ปฏ บ ต และ การบ งค บใช 2. ผ ท ปฏ บ ต งานด านพ สด และผ ท เก ยวข อง ทราบถ งแนวทางและเข าใจถ งข นตอน กระบวนการปฏ บ ต งาน 3. เก ดความสะดวกรวดเร วในการบร การ 4. ผ ใช บร การได ร บข อม ลข าวสารท ถ กต องท นเหต การณ 5. จ ดเก บฐานข อม ลงานพ สด ได อย างม ระบบ ใช ประกอบการต ดส นใจของผ บร หารได 4. ขอบเขตของการจ ดทาค ม อ ค ม อการจ ดทาฐานข อม ลงานพ สด ฉบ บน จ ดทาข นเพ อเป นแนวทางในการ จ ดการข อม ลงาน พ สด เพ อให อย ในร ปแบบอ เล กทรอน กส และพ ฒนาการบร การงานด านพ สด สาน กว ทยบร การ ประกอบด วย 5 บท ซ งม รายละเอ ยด ด งน 1. บทนา ประกอบด วย - ประว ต ความเป นมา ความจาเป น ความสาค ญ - ว ตถ ประสงค - ผลท คาดว าจะได ร บ - ขอบเขตของการจ ดทาค ม อ 2. บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ประกอบด วย - บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบของตาแหน ง - ล กษณะงานท ปฏ บ ต - โครงสร างการบร หารจ ดการ 3 3. หล กเกณฑ ว ธ การปฏ บ ต งานและเง อนไข - หล กเกณฑ การปฏ บ ต งาน - ว ธ การปฏ บ ต งาน - เง อนไข/ข อส งเกต/ข อควรระว ง/ส งท ควรคาน งในการปฏ บ ต งาน - แนวค ดหร องานว จ ยท เก ยวข อง (ถ าม ) 4. เทคน คในการปฏ บ ต งาน - แผนกลย ทธ ในการปฏ บ ต งาน - ข นตอนการปฏ บ ต งาน - ว ธ การให บร การก บผ ร บบร การให ม ความพ งพอใจ - ว ธ การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน - แนวปฏ บ ต ท ด ในการปฏ บ ต งาน - จรรยาบรรณ ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 5. ป ญหา อ ปสรรค แนวทางแก ไขและการพ ฒนางาน - ป ญหา อ ปสรรคในการปฏ บ ต งาน - แนวทางแก ไขและพ ฒนางาน - ข อเสนอแนะ - บรรณาน กรม - ภาคผนวก (ถ าม ) 4 2.1 บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ บทท ๒ บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ผ ปฏ บ ต งานบร หาร ปฏ บ ต การ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานซ งไม จาเป นต องใช ผ สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร โดยใช ความร ความสามารถปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบ นท กข อม ลเพ อใช ก บเคร องคอมพ วเตอร งานธ รการ งานสารบรรณ งานประชาส มพ นธ งานงบประมาณ งานการเง นและบ ญช งานพ สด งานสถ ต งานเวชสถ ต หร องานบร การ ท วไป ตามคาส ง หร อแบบ หร อแนวทางปฏ บ ต หร อค ม อท ม อย อย างกว างๆ ภายใต การกาก บ ตรวจสอบ ตลอดจนให คาปร กษา แนะนา และเสนอแนะว ธ การแก ไขปร บปร งการปฏ บ ต งาน และปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย โดยม ล กษณะงานท ปฏ บ ต ในด านต างๆ ด งน 1. ด านการปฏ บ ต การ (๑) ปฏ บ ต งานช วยและสน บสน นงานบร หารต างๆ เช น งานบ นท กข อม ลเพ อใช ก บเคร อง คอมพ วเตอร งานธ รการ งานสารบรรณ งานประชาส มพ นธ งานงบประมาณ งาน การเง นและบ ญช งานพ สด งานสถ ต งานเวชสถ ต งานบร การท วไปธ รการ เพ อ สน บสน นให งานต างๆ ดาเน นไปได โดยสะดวก (๒) ต ดต อประสานงานก บบ คคลภายในหน วยงานเด ยวก นหร อหน วยงานท เก ยวข องเพ อให การ ปฏ บ ต งานเป นไปด วยความราบร น (๓) ผล ตเอกสารต างๆ เพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานตามภ ารก จของหน วยงาน และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข องตามท ได ร บมอบหมาย 2. ด านการบร การ (๑) ให คาแนะนา ตอบป ญหา แก ไขป ญหาในการปฏ บ ต งานให แก ผ ร บบร การ ท งภายในและ ภายนอกหน วยงาน เพ ออานวยความสะดวก และเสร มสร างความร ความเข าใจในงาน บร หารงานท วไป (2) ประสาน แลกเปล ยนความร และข อม ลต างๆ เก ยวก บงานในหน าท ท งภายในและ ภายนอกหน วยงาน เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวกรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ 2.2 ล กษณะงานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานเก ยวก บงานพ สด เช น งานจ ดซ อวารสารภาษาไทย และวารสารต างประเทศ งานจ างเหมา บร การท วไป จ างเหมาทาความสะอาด งานจ างซ อมแซมและบาร งร กษาทร พย ส น งานจ ดซ อคร ภ ณฑ (โดย ปฏ บ ต งานตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม) งานข อม ลสถ ต 5 งาน ควบค ม งาน ทะเบ ยนพ สด ต างๆ ตลอดจน ประช ม ต ดตาม ประสานงานท งภายในและภายนอก หน วยงาน และปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย รายละเอ ยดด งน งานประจา 1. งานจ ดหา 1.1 จ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา 1.2 จ ดซ อว สด โดยว ธ สอบราคา 1.3 จ ดซ อว สด โดยว ธ พ เศษ 1.4 จ ดซ อคร ภ ณฑ โดยว ธ ตกลงราคา 1.5 จ ดซ อคร ภ ณฑ โดยว ธ สอบราคา 1.6 จ ดซ อคร ภ ณฑ โดยว ธ พ เศษ 1.7 การจ ดจ างพ สด โดยว ธ ตกลงราคา 1.8 การจ ดจ างพ สด โดยว ธ สอบราคา 1.9 การจ ดจ างพ สด โดยว ธ พ เศษ 2. งานส ญญา ข อตกลง หล กประก น 2.1 จ ดทาข อตกลงซ อ 2.2 จ ดทาข อตกลงจ าง 2.3 จ ดทาส ญญา 2.4 ฝาก เบ ก หล กประก น 3. การส งมอบ การตรวจร บพ สด การเบ กจ ายเง นค าพ สด 3.1 ตรวจร บพ สด 3.2 เบ กจ ายเง นค าพ สด 4. งานควบค ม งานทะเบ ยน 4.1 ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ต ากว าเกณฑ 4.2 ทะเบ ยนประว ต การซ อมบาร ง 4.3 ทะเบ ยนการ ย ม ค น พ สด 5. งา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks