Webové stránky

Description
1. WEBOVÉ STRÁNKY Drábová Simona 2. OBSAH <ul><li>Aktuality </li></ul><ul><li>Historie sboru…

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 13 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. WEBOVÉ STRÁNKY Drábová Simona
 • 2. OBSAH <ul><li>Aktuality </li></ul><ul><li>Historie sboru </li></ul><ul><li>Vedení sboru </li></ul><ul><li>Repertoár </li></ul><ul><li>Fotogalerie </li></ul><ul><li>Nahrávky/CD </li></ul><ul><li>Kontakt </li></ul><ul><li>Informace a zkoušky </li></ul><ul><li>Pozitiva </li></ul><ul><li>Negativa </li></ul><ul><li>Závěr </li></ul>
 • 3. AKTUALITY <ul><li>Seznam aktuálních akcí, koncertů </li></ul><ul><li>Pro koho je určen? </li></ul><ul><li>Pro členy </li></ul><ul><li>Pro rodiče </li></ul><ul><li>Pro potencionální zájemce </li></ul><ul><li>Pro posluchače, diváky </li></ul>
 • 4. Historie sboru <ul><li>Stručný výtah nejpodstatnějších událostí od vzniku sboru po současnost </li></ul><ul><li>Pro koho je určen? </li></ul><ul><li>Pro všechny,které zajímá. </li></ul>
 • 5. Vedení sboru <ul><li>Jméno pana dirigenta </li></ul><ul><li>Stručný popis jeho osobnosti </li></ul><ul><li>Fotografie pana sbormistra </li></ul><ul><li>Jména hlasových vedoucích(fotografie) </li></ul><ul><li>Pro koho je určen? </li></ul><ul><li>Pro potencionální zájemce </li></ul><ul><li>Pro rodiče </li></ul>
 • 6. Repertoár <ul><li>Seznam aktuálně i v minulosti zpívaných skladeb a autorů </li></ul><ul><li>Pro koho je určen? </li></ul><ul><li>Pro členy </li></ul><ul><li>Pro zájemce(vytvoření představy) </li></ul>
 • 7. Fotogalerie <ul><li>Výběr fotek z různých akcí, soutěží, koncertů </li></ul><ul><li>Pro koho je určen? </li></ul><ul><li>Úplně pro všechny  </li></ul>
 • 8. Nahrávky/CD <ul><li>Seznam vydaných CD </li></ul><ul><li>Náhled obalů CD </li></ul><ul><li>MP3(poslech vybraných skladeb) </li></ul><ul><li>Pro koho jsou určeny? </li></ul><ul><li>Pro rodiče </li></ul><ul><li>Pro zájemce </li></ul><ul><li>Pro fanoušky </li></ul>
 • 9. Kontakt <ul><li>Telefonní číslo sbormistra, jeho zástupců </li></ul><ul><li>Adresa zkušebny </li></ul><ul><li>Adresa sbormistra </li></ul><ul><li>Adresy hlasových vedoucích </li></ul><ul><li>Pro koho jsou určeny? </li></ul><ul><li>Pro členy, rodiče, zájemce </li></ul>
 • 10. Informace a zkoušky <ul><li>Informace o připravenosti na zkoušku </li></ul><ul><li>Týdenní rozvrh zkoušek </li></ul><ul><li>Pro koho jsou určeny? </li></ul><ul><li>Pro členy a rodiče </li></ul>
 • 11. Pozitiva <ul><li>Přehledný,celistvý obrázek o sboru </li></ul><ul><li>Větší viditelnost před veřejností </li></ul><ul><li>Všechny informace pro členy a rodiče dostupné a přehledné </li></ul>
 • 12. Negativa <ul><li>Financování </li></ul>
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks