vutvytc

Description
lkj

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  SARCINA DE LUCRU Petre Ș tefan Anul II Grupa2  PLANUL LUCRĂRII ã STILURI DE PREDARE ã BENEFICIILE IDENTIFICĂRII ȘI DEZVOLTĂRII STILURILOR DE PREDARE ã STILURI DE PREDARE DIN PERSPECTIVA ROLURILOR PROFESORULUI ã CONCLUZII  STILURI DE PREDARE ã Stilul democratic ã Stilul autoritar ã Stilul permisiv sau laissez-faire ã Stilul de comandă sau directiv ã Stilul practic ã Stilul de reciprocitate  BENEFICIILE IDENTIFICĂRII ȘI DEZVOLTĂRII STILURILOR DE PREDARE ã reprezintă o formăde manifestare a srcinalității în activitatea didactică; ã au valoare strategică; ã îmbogățesc practica şcolară, introduc variație, favorizând o activitate mai vie, mai nuanțată în clasă; ã valorifică diferite stiluri de învățare ale cursanților; ã sugerează interpretarea predării drept abilitatea profesorului de a se comporta utilizând diferite stiluri educaționale în vederea atingerii obiectivelor; ã  pot scoate la iveală şi supune verificării noi tipuri de competenţe pedagogice.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks