Вісник Запорізького національного університету - PDF

Description
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Please download to get full document.

View again

of 140
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 38 | Pages: 140

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ ПР, 22 червня 2009 р. Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66 Телефони для довідок: (061) (061) Вісник Запорізького національного університету Телефон/факс: (061) Філологічні науки 1, 2014 Запоріжжя 2014 Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, c. Затверджено як наукове фахове видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова президіїї ВАК України від р. 1-05/5). Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet Вченою радою ЗНУ (протокол засідання 2 від р.) Редакційна рада Головний редактор Білоусенко П.І., доктор філологічних наук, професор Заступник головного редактора Павленко І.Я., доктор філологічних наук, професор Відповідальний редактор Хом як Т.В., кандидат філологічних наук, професор РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Азарова Н.М. доктор філологічних наук, професор (Російська Федерація) Галич О.А. доктор філологічних наук, професор Заверталюк Н.І. доктор філологічних наук, професор Зарва В.А. доктор філологічних наук, професор Зацний Ю.А. доктор філологічних наук, професор Корраза Едвард доктор філології, професор (Оттава, Канада) Єнікєєва С.М. доктор філологічних наук, професор Іваненко В.К. доктор педагогічних наук, професор Манакін В.М. доктор філологічних наук, професор Пахомова Т.О. доктор педагогічних наук, професор Погребна В.Л. доктор філологічних наук, професор Приходько Г.І. доктор філологічних наук, професор Приходько А.М. доктор філологічних наук, професор Саплін Ю.Ю. доктор філологічних наук, професор Харитончик З.А. доктор філологічних наук, професор (Республіка Білорусь) Чабаненко В.А. доктор філологічних наук, професор Шевченко В.Ф. доктор філологічних наук, професор ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2014 3 АЛИЗАДЕ А.А. ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТРАГЕДИЯ ОДИНОЧЕСТВА В РОМАНАХ МАРИНЫ ПАЛЕЙ «ЛАНЧ» И «ХОР»... 5 БОБРОВНИЦЬКА Н.В. СПЕЦИФІКА ВІРШУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ (ЗА ЗБІРКАМИ «ПІСНІ РІДНОГО СЕЛА», УКЛАД. А. ПУТЬ; «НАРОДНІ ПІСНІ ЖИТОМИРЩИНИ (З КОЛЕКЦІЙ ЗБИРАЧІВ ФОЛЬКЛОРУ)», УКЛАД. Л. ЄФРЕМОВА) ВЕЛЬМОЖКО Я.Ю. ГУРА Н.П. ДИСКУРС ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ПРО ЛІТЕРАТУРУ В ЙОГО ЩОДЕННИКАХ АРХЕТИПНА ОСНОВА ТА РИТУАЛЬНІ ПАРАЛЕЛІ МІФУ ПРО ІФІГЕНІЮ ІВАННІКОВА Л.І. «УСТНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ» ЗАПОРОЖЦЯ МИКИТИ КОРЖА ЯК ФАКТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ КРАВЧЕНКО А.Г. ПОЕТИКА РОМАНУ «ГЕРТРУДА І КЛАВДІЙ» ДЖ. АПДАЙКА КРАВЧЕНКО В.О., ШАБАЛЬ К.С. РЕТРАНСЛЯЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ НОВИН У «ЗАПИСКАХ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО» ЛІНИ КОСТЕНКО ЛОГВИНЕНКО Ю.В. В ЯЗНИЧНА ЛІРИКА МИКОЛИ РУДЕНКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕПОХИ НІКОЛАЄНКО В.М. СПЕЦИФІКА ОНІРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОВІСТЕЙ І. ФРАНКА «ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА» Й «ОСНОВИ СУСПІЛЬНОСТІ» НІКОЛОВА О.О. ПСЕВД ЯК ОКРЕМИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ТИП: ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ПАВЛЕНКО І.Я. ДУМА «ПРО ФЕДОРА БЕЗРОДНОГО» В КОНТЕКСТІ ЗВИЧАЄВОЇ КУЛЬТУРИ ЗАПОРОЖЖЯ: ДЕЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ САПСАЄНКО Л.В. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Б. ГРІНЧЕНКА СІЧКАР О.М. СПЕЦИФІКА КОМІЧНОГО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ) СТАСИК М.В. ЕПІЧНА МОДЕЛЬ СВІТУ В РОМАНІ У. САМЧУКА «МАРІЯ» ХОМ ЯК Т.В. ЖІНКА НА ВІСТРІ ІСТОРІЇ (ЗА РОМАНОМ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ») ЩЕДРИН И.Л. ПАМЯТЬ ЖАНРА БЫЛИНЫ В ПОЭМЕ Н.М. КАРАМЗИНА «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» БАБАНИНА А.С. РОЗДІЛ 2. МОВОЗНАВСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ПРАВОСЛАВНОЙ ПРОПОВЕДИ: ПРЕДПОСЫЛКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРЕЖНОЙ В.А. ИНТЕРНЕТ-МЕМ И АНЕКДОТ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ БІГДАН М.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОГО КВАЗІБЕЗОСОБОВОГО РЕЧЕННЯ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ ЯЗУВАННЯ Вісник Запорізького національного університету 1, 2014 4 BILOUSENKO P.І. RESULTS AND PROSPECTS OF RESEARCH OF DYNAMICS OF AFFIX DERIVATION OF NOUN БОЙКО Л.П., ОМЕЛЬЧЕНКО В.В. ПЕРИФРАЗИ ЯК ЗАСІБ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ «ЩОДЕННИКІВ» ОЛЕСЯ ГОНЧАРА) БОНДАРЕНКО О.М., ЛИТВИНЕНКО О.К. ОЦІНЮВАЛЬНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ BUDAGOVA А.M. PRAGMATIC ASPECTS OF MASS MEDIA ВОЛКОВА О.М. ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МАКРОКОНЦЕПТУ «ПОРТРЕТ» (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ) ГОЛТВЯНИЦЯ Н.Ю., СЕРГА Н.В. ДІЄПРИКМЕТНИК І ДІЄПРИКМЕТНИКОВІ ЗВОРОТИ У ФРАНЦУЗЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ: ПРАГМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДЖАВАДОВА П.А. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ІВАЩЕНКО В.Л., ТУРОВСЬКА Л.В. СЛОВ ЯНСЬКЕ ОНОМАСІОЛОГІЧНЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ ст КЛИМЕНКО О.Л. АНТРОПОНІМИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ДЕРИВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ КОСТЕНКО Г.М. РЕЦЕПТИВНА ПОЕТИКА В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ (НА ПРИКЛАДІ НАБОКІВСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ «СЛОВА ПРО ІГОРІВ ПОХІД») КОСТЕНКО Н.Д. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА НОМІНАЦІЙ-ВЕРБАЛІЗАТОРІВ ПОНЯТЬ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ KURAGINA L.P. DEUTSCHE SPRACHTABUS: VERSUCH EINER KLASSIFIKATION МАЦЕГОРА И.Л. СИНТАГМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ДЕФЕКТНЫХ ВИДОВЫХ КОРРЕЛЯТОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ МЕДВЕДЬ М.Н. ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ, ВЕРБАЛИЗУЮЩЕЙ КОНЦЕПТ БЫТИЙНОСТЬ МУРАВСЬКА С.М. ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЇ РАДІООБМІНУ ПРАВДА Н.А. СІРИК С.В. СНІЦА Т.Є. УРАХУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХУДОЖНІХ ТА НАУКОВИХ ТЕКСТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НОВОТВОРИ В МОВНО-ХУДОЖНІЙ СИСТЕМІ В.А. ЧАБАНЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ «ОРАТАНІЯ») ПЕРЕКЛАД У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТОВБУР Л.М., ДЕНИСЕНКО М.С. РОЗМОВНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ БЛОГАХ ШМАТКО І.В. ОСОБЛИВОСТІ ОМОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ БДЖІЛЬНИЦЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ФАХОМ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Філологічні науки 5 РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО УДК Ж 82 3 ТРАГЕДИЯ ОДИНОЧЕСТВА В РОМАНАХ МАРИНЫ ПАЛЕЙ «ЛАНЧ» И «ХОР» Ализаде А.А., соискатель Азербайджанская государственная академия художеств, пр-т Алиева Гейдара, 58, г. Баку, Азербайджан Столкновение нравственно-эстетических ценностей с духовным омертвлением современной действительности составляет доминанту прозы М. Палей. Писательница не приемлет нивеляции человеческих ценностей, дегуманизацию, главенствующую в обществе, вбирающую в себя массовое бескультурье, неуважение к человеку, подавление личности. Порядочность атрофируется и в конечном итоге приводит к вырождению личности. На примере героев M. Палей раскрывает трагическую природу человека, демонстрирует вероятность опасности впасть в безысходность и пессимизм. Ключевые слова: неверие, отрешенность, двойственность натуры, бесперспективность жизни, духовное прозрение. ТРАГЕДІЯ САМОТНОСТІ В РОМАНАХ МАРИНИ ПАЛЕЙ «ЛАНЧ» І «ХОР» Алізаде А.А. Азербайджанська державна академія образотворчості, пр-т Алієва Гейдара, 58, м. Баку, Азербайджан Зіткнення морально-етичних цінностей із духовним омертвінням сучасної дійсності складають домінанту прози М. Палей. Письменниця не зносить нівеляції людських цінностей, дегуманізації, що панує в суспільстві, і вбирає в себе масову відсутність культури, неповагу до людини, утиски особистості. Порядність атрофується і врешті призводить до виродження особистості. На прикладі героїв M. Палей розкриває трагічну природу людини, демонструє ймовірність небезпеки впасти в безвихідь та песимізм. Ключові слова: зневіра, відмежованість, двобічність натури, безперспективність життя, духовне прозріння. THE TRAGEDY OF LONELINESS IN NOVELS «LUNCH» AND «CHOIR» BY MARINA PALEI Alizade A.A. Azerbaijan State Academy of Fine Arts, Aliev Geidar avenue, 58, Ваku, Azerbaijan The collision of moral-aesthetic values with non-material ones and destruction of modern reality form the dominant idea of Marina Palei s works. The writer doesn t accept the decrease of human values, dehumanization, which predominates in society, non-respect to human person, it s suppression. So, the human decency atrophies, as a result it leads to degeneration of person. On sample of her personages M. Palei demonstrates tragic aspect of human being nature, and shows the probability of exposure to pessimism and desperation. Existence signs first of all included into the human nature. Abnormal social structure has influence on human development. Unbelief of man shown in the describing of no-named city. Palei s existential novels Lunch and Choir are tragic narration about universe, about the crushing of moral values. All these matters are demonstrated by means of separate person s life. All these personages are bright and many-sided characters. These persons go by their own pathway with insistence, facing with barriers, predeterminated them by fortune itself. The future looks them indefinite and disastrous. Such perception of life gives tragic shade to their mental outlook. It s the reason, that all of them are preoccupied by idea of death. The heroes of Palei s novels see all defects, imperfection of life. But they do nothing in order to root out them. All of them are passive oversees, but not creators. That s why their lives are finished Вісник Запорізького національного університету 1, 2014 6 by suicide, not by naturally occurring death. The idea of death is interpreted by them in philosophic way. These persons perceive the death stoically, not as absolute end of existence itself. They see death as the supreme truth of life. Persons of good morals, misfit persons, who don t want to lick the high and mighties boots, who are incapable to lie and get compromise with conscience cannot easily find understanding and position in real life. Heither love, nor family can help these heroes of M. Palei to overcome existential crisis. The city is the main background of Palei s works. It s a reason, that writer s prose are filled by traditional city attributes-symbols, such as streets, swear-words. The place of inhabitation motivates and dictates the behavior of heroes, form their characters, characterizes the connection with surrounding. The motives of disorder, distrust to life itself, internal condition, penetrated by skepticism all these features are formed by life reality. Moral decline is perceived as norm already; money, loosing of personal foundation, are raised into absolute; all these factors define the behavior of people. Urban motive creates in its turn the motive of darkness, overcolouring and obscurity. The obscurity rules the human life and mutual relations. It also promotes the loosing of moral values. The obscurity rules are not in the streets only. Everything is deprived of light-human soul is dark also. Palei s loneliness is also of metaphysical nature it s based on human being himself. So, the condition of depression, it s display is quite obligate. Negative feelings, such as internal concentration, detachment, restrant, grumpiness, reticence, sharpened sensitivity are logic in such situation. All these soul emotions lead to withdrawn character, self-comprehension, self-digging. Palei s novels are characterized by aphoristic character. Here the intonation of everyday speech is combined with grand style of bookish lexis. Philosophical matter and lyrical shade passes through all narration alike a fil rouge. Many sided demonstration of complicated of human soul motions forms the basis of narration, and is united with thinking and lyrical digression. There are not dialogues, the narration isn t dynamic at all. The retrospection is included into narration, the motion is recreated in memory of heroes. Retrospective view let heroes reconsider their attitude and idea about life. Key words: unbelief, detachment, duality of nature, lack of prospects, moral afterlight. Современная русская литература отображает мировые тенденции развития, но вместе с тем и продолжает традиции. Экзистенциальные проблемы интересовали человека с древних времен. Вопросы жизни и смерти, выбора между моралью и безнравственностью актуальны во все времена. Продолжая традицию русских классиков, М. Палей обнаруживает новые грани в осмыслении проблем бытия человека. Отметим, что проза М. Палей еще достаточно не исследована, чем и обусловлена актуальность данной статьи. Экзистенциальная тематика, обнаруженная еще в цикле рассказов «Фабрика игрушек», достигает своего апогея в романе «Ланч». В поле зрения Марины Палей тема безумия и обреченности как фатума в жизни человека, мотив непрочности и распада человеческих связей, раздвоенности мироощущения. «Человек блуждает. Человек не просто только вступает на путь блужданий. Он находится всегда на пути блужданий, потому что он экзистентно инзистентен, следовательно, уже находится в блуждании. Путь блужданий, которым идет человек, нельзя представить себе как нечто, равномерно простирающееся возле человека, наподобие ямы, в
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks