ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ. ВИПУСК 2, том 1 (107) Ж УРНАЛ виходить 1 раз на квартал - PDF

Description
/ ISSN ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ Український науково-практичний журнал засновано у листопаді 1993 року Ж УРНАЛ виходить 1 раз на квартал ВИПУСК 2, том 1 (107) Рекомендовано до друку

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 47 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
/ ISSN ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ Український науково-практичний журнал засновано у листопаді 1993 року Ж УРНАЛ виходить 1 раз на квартал ВИПУСК 2, том 1 (107) Рекомендовано до друку Вченою радою ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Протокол 8 від р. Включений до Російського індексу цитування (РІНЦ) на базі Наукової електронної бібліотеки elibraryru та Google Scolar на базі Наукової електронної бібліотеки CyberLeninka Відповідно до постанови президії ВАК України від 11 жовтня 2000 р. N21-03/8, від 13 грудня 2000 р. N21-01/10, від р. N21-05/4журнал пройшов перереєстрацію і внесений до Переліку 6 і N2 7 фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук В Д Н З У «У М С А» (м. П о л та в а ), 2013 П ідписа но д о д р у к у р. Зам овлення N8 35 Тираж п р и м ір н и к ів Біологічні і медичні науки РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЖДАН В. М., д. мед. Н. - головний редактор (м. Полтава) ПРОНІНАО. М., д. мед. н. - заступник головного редактора (м. Полтава) ЧАЙКОВСЬКИЙ Ю. Б., д. мед.н. (Київ) КИКАЛИШВИЛИ Л.А., д.мед.н. (Тбилиси, Грузия) КОЧИНА М. Л., д.б.н. (Харків) КУРСЬКИЙ М.Д.,д.б.н. (Київ) ОЛІЙНИКС. А., д.б.н. (Seoul, SouthKorea) ПОХОДЕНЬКО-ЧУДАКОВА И. О., д. мед. н. (Минск, Беларусь) РИБАКОВ С. Й., д. мед. н. (Washington DC - Київ) ШАПОШНИКОВ A.A., д. б. н. (Белгород, Россия) ANDREJ KIELBASSA (Krems, Austria) РЕДАКЦІЙНА РАДА АВЕТІКОВ Д. C., д.мед. н. (Полтава) АХТЕМІЙЧУК Ю.Т., д.мед.н. (Чернівці) БАБІЙЧУКГ.А., д.б.н. (Харків) БАЙРАК О. M., д.б. н. (Полтава) БЕЗШАПОЧНИЙ С.Б., д.мед.н. (Полтава) БОБИРЬОВ В. М., д. мед. н. (Полтава) БОНДАРЕНКО В. А., д. б. н, (Харків) ГАСЮК А. П., д, мед. н. (Полтава) ГРОМОВА А. М., д. мед. н. (Полтава) ДУБІНІН C. І., д. мед. н. (Полтава) ДУДЕНКО В.Г., д.мед. н. (Харків) ДУДЧЕНКО М.О., д.мед.н. (Полтава) ЖЕГУНОВ Г. Ф д. б. н. (Харків) КАТЕРЕНЧУК І. П., д. мед. н. (Полтава) КОСТИЛЕНКО Ю. П., д.мед. н. (Полтава) 5 ЛОБАНЬ Г.А., д. мед.н. (Полтава) ЛУЗІН В. І., д. мед. н. (Луганськ) ЛЯХОВСЬКИЙ В.І., д.мед.н. (Полтава) МІШАЛОВ В.Д., д.мед.н. (Київ) МІЩЕНКО І. В., д. мед. н. (Полтава) -ТНЕПОРАДА К.С., д. мед. н. (Полтава) НОВІКОВ В. М., д. мед. н. (Полтава) ПОХИЛЬКО В. І., д.мед.н. (Полтава) ПОПОВ О. Г., д. мед. н. (Одеса) СКРИПНИК І. М., д. мед. н. (Полтава) СКРИП НИКОВ A. М., д. мед. н. (Полтава) СКРИПНИКОВ П. М., д. мед. н. (Полтава) СОБОЛЄВ В. І., д. б. н. (Донецьк) ТКАЧЕНКО П. І., д. мед. н. (Полтава) ТОПКА Е.Г., д.мед, н. (Дніпропетровськ) ЦЕБРЖИНСЬКИЙ 1.0 Д.б.н. (Полтава) ДАНИЛЬЧЕНКО C. І. - зав. редакції ЗАСНОВНИКИ: ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ) МЕДИЦИНИ Українська академія наук Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Порядковий номер випуску і дата його виходу в світ: 2, том 1 (107)від р. Адреса редакції: 36024, м. Полтава, вул Шевченка, 23, УМСА кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії Свідоцтво про Державну реєстрацію: КВ від ЗО р. Відповідальний за випуск: О. М. Проніна Технічний секретар: C. I. Данильченко Комп ютерна верстка та замовник: А. І. Кушпільов Художнє оформлення та тиражування: Ю, В. Мирон Секретар інформаційноїслужби журналу: C. І. Данильченко м. Полтава, тел. (05322) , , , (095) ЗМІСТ ; ^с л? л э р о в й о й и ^ ^ ^ А к р а * :. ; ж і Ш І Ш и ї Ш т д а ю г о і Ш й» Ш Ш Ш їш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ж Л. О Д а х н о, Р. П. Криниць кий, X. і Павлів, М асна, О, 3. М асна-чала ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ КОМІРКОВИХ ВІДРОСТКІВ ЩЕЛЕП ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ 3 КОРЕНЯМИ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ВІКОВОМУ АСПЕКТ! Я. & Д у р * ф а г В, Ії. Ссдия, О Ж Д ороф є& щ ш с й с т е м й іго та а р й р ш ш щ н Щ Щ ОДНОЧАСЖМУРрСЄННЯМ І Щ І 11 Ж Ш щ р т т я ь і с с п р при ПОЄДНАННІ i Ä Ä ж ; ::;;4ЛсН»1ёлТ^гиЬ1Е$Ь^Апасг!УЫк;Шсг«!!»г; /С. 132 Dental Шдаей;«' -/S? п н н м ш я н 136 СсОгТФТ. 140 'Ш V ^ -Ті, Vж *:- 'Ь- У!Щ О. В. Є лісєєва, /. 1 Соколова МІКРОФЛОРА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІ308АНИЙ ПАРО ДОНТИТ НА ТЛІ ЧЕРВОНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ Ш т Щ Ш Ш ; тшшііщіїящші : Щ & І яа&кщц; ^ р о л ь а ш ю і ^ Щ Ь ^ о о т т ш І 8ИНИКМІШ1 СПОВІЛЬНЕНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ 'Ч ПЕРЕЛОМІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Н. В. Іленко, Т. О. Петрушанко, Н. М. іленко КОЕФІЦІЄНТ СТАЛОСТІ МІКРОФЛОРИ ЯСЕННОІ РІДИНИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ОСІБ С. В. Ш а к о ^ -Г. Я. Щ Ш Щ а : ^ ч ж т щ ф ш щ Ф ш ш т, *! хронй«к и х ф о р м лє йо$онти щ Щ Ц Л. Ф. Каськова, Л. 1. Амосова, 0. Е. Бережка, Ю. і. Салош енко, Н. А. Моргун ПОЧАТКОВІ ФОРМИ ФЛЮОРОЗУ ЗУБІВ - ЛІКУВАТИ ЧИ Ні? т щ ш ш т т іїв щ т і - і ш Іфе-КТІВНІСТЬ ОТАБіЛІЗАІ $1 о гкір н и х З ^ ІіІР... ' л г а ж з а и д е й н я і ж і и ї Ц \ ч ї V С. С. Кобыляк, Л и Сяокунь ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАСЕТОК ПАТОЛОГИЧЕСКОГО СТИРАНИЯ ЗУБОВ ПРИ УДАЛЕНИИ ПЕРВЫХ МОЛЯРОВ 'Ш т Ш Ш Й Ш ш ш ф ш в Ш Ш Щ ОДОНТШЬГРИЧТВ 1Ю Ш Н И К И ' к о ї п ^ л ы т и 7 2? и щ д о ш іх '.л я ЛІКУВАН1ЧЯ У ПАЦІЄНТОК ШТ0Л0ПЧ1ЮЮ ІШ Е Р ЇІІШ зуйз ' і Я М І... / / і?*.г:глія С. В. Коломієць ВИКОРИСТАННЯ ПОВ ЯЗОК ЛЕЗО- РАС В ПАРОДОНТАЛЬНІЙ ПЛАСТИЧНІЙ СЛИЗОВО-. ЯСЕНЕВІЙ ХІРУРГІЇ 146 у.щшф, ш р:я 155 Dakhno L. О., K ryn ytskyiя. Р., P a rity K. 1., Masna Z. Z., Masna-Chata 0. Z. Peculiarities of the Alveolar Process of the Jaws Rebuilding and their Correlation with the Roots of Permanent Teeth in Age Aspect Dtoty$$kieL. HL $ & ä $ k b V, Щ IfytfPfeeva Ö, V. C o Ä om ym tn and 1 я щ ferinumtyof, ЩМщЩ,^АЩЩМи^ашои^ Ctefeat of Ttsues-pf 1 Mucous Ш т Ш? Of an OraJ * Cavrty wait QepresSw&FrdSTratians f 11 Yeliseeva О. V., Sofro/ova 1. I. Oral Cavity Microflora in Patients with Chronic Generalized Periodontitis Accompanied by Lichen Planus The Roto of Г«*е Radic^Oxidafton m Ceus- %actures i.. '.s r«!:? «', : : хяашш?. Ilenko N. V., Petrushanko T. A., Ilenko N. M. Factor of Microflora Stability of the Gingival Liquid in HIV- Infected Patients t- т Ш ' l l l p ^ 1Ы : ' Modem Tre^fertentot Ctvoolc-Fbrrnl-llf. -^;5Щ: Ш Р %. Л -Ä? 164 ; йіїі# ; : х ::: 51 XV І 170 Kaskova L. F., Amosova L. 1., Berezhnaja 0. E., Solos henko Yu. L, M orgun N. A. Initial Forms of Dental Fluorosis - to Treat or Not? к ш ^ ъ х U 5 ; m t#.perdaw. * ш Ш в Teeth tb Oithodon {o Tfsatnnentwith ^ ^ p S I I I ) ^ cci-;::. ^ Ж ж т Ш ^ & г. KobylyakS. S., Lee Syaokun Peculiarities'of Formation of Pathological Tooth Wear Facets after First Molars Extraction -m :;' я а, Cdontometric indexes of tiiuirajveoiahtbstanc. C. V'ХЯ 1:74 I l l l i j S l l l C;. witb the ^thplogi«at:4,gh Teeth Attrrtton а b i i l d, r'liilst:, f i r. ;:ч: - is»: 177 Kolom iec S. V. Using of Reso рас Bandages in Periodontal Muco-Gingival Plastic Surgery 6 вісник проблем біологи і медицини Вип. 2, Том 1 (107) O.S. Єлісєєва, і. і Соколова У Д К[61б ] О. В, Є л іс є є в а, 1.1 С о к о л о ва МІКРОФЛОРА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ТЛІ ЧЕРВОНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ Харківський національний м едичний універ си те т (м. Харків) Дана робота є фрагментом НДР «Удосконалення та розробка нових індивідуальних методів діагностики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та дорослих», держ. реєстрації 0112( Вступ. На сьогодні роль мікробного фактора в розвитку пародонтита не викликає сумніву, хоча роботи, присвячені порівняльному аналізу мікрофлори порожнини в здорових людей і в пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом (ХГІ1), нечисленні [1,4,5 ]. Ще менше вивчена мікробне обсіменіння ротової порожнини в людей із поєднаним перебігом ХГП і червоного плоского лишаю (ЧПЛ), який у цей час визнаний одним з найбільш маніфестних захворювань слизової оболонки порожнини рота (СОПР) і який більш ніж в 80% випадків супроводжується розвитком ХГП [2, 3, 7]. Тому метою нашого дослідження став порівняльний аналіз якісної й кількісно? структури мікробіоценозу порожнини рота в здорових людей і у хво- 1 рих із поєднаним перебігом ХГП і ЧПЛ. Об є кті методи дослідження. Було обстежено 60 осіб, які були розділені на 3 групи. В 1 групу (14 осіб) увійшли пацієнти із ХГП початкового й легкого ступеня тяжкості без ЧПЛ. 26 пацієнтів із поєднаним перебігом ХГП (початковий і легкий ступені тяжкості) на тлі ЧПЛ (типова форма) склали 2 групу. Контрольну, 3-ю групу, представили пацієнти з інтактним пародонтом і здоровою СОПР (20 осіб). Матеріал для дослідження забирали ранком натще, до процедури чищення зубів. У день узяття проби обстежуваний повинен був утриматися від чищення зубів, застосування лікарських препаратів і полоскання порожнини рота. Техніка узяття проби матеріалу була наступна; змив з пародонтальних кишень здійснювали одним тампоном фірми «Сорап», який просували до дна пародонтальної кишені. Після забору матеріалу він негайно поміщався в пробірку із транспортним середовищем. Доставку матеріалу в мікробіологічну лабораторію виконували протягом трьох годин у спеціальних контейнерах, поміщених у термосумку. Для визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) з досліджуваного матеріалу готували серію десятикратних розведень в ізотонічному розчині натрію хлориду. З відповідних розведень робили посіви з урахуванням умов культивування на чашки Петрі з живильними середовищами: ЖСА, Сабуро, Ендо, Колумбія агар, лактоагар, кров яний агар. Після закінчення терміну інкубації підраховували число вирослих колоній і визначали загальне мікробне число (число колонієутворюючих одиниць (КУО) в 1 мл). Ідентифікацію виділених мікроорганізмів здійснювали загальноприйнятими методами на підставі вивчення морфологічних, культуральних і біохімічних властивостей за допомогою наборів «Mikro-la-test Plrva-Lachema» (Приказ Министерства Здравоохранения СССР 535 от 22 апреля 1985 г «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений») [6]. Результати досліджень та їх обговорення, Обстеження 60 пацієнтів дозволило виділити 1087 штамів мікроорганізмів, представників 32 видів (табл. 1). таких як Streptococcus salivarius. Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes, Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus anaerobic, Staphylococcus aureus, Staphyiococcus haemoiyticus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Stomatococcus muciaginosus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter clocae, Hafnia alvei, Sarcina ventriculi, Citrobacter freund». Porphyromonas asaccharolytica, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium necroforum. Fusobacterium nucieatum, Prevotella bivia, Prevotella oralis, Prevotella melaninogenica, Prevotella intermedia, Prevotella buccalis, Bacteroides fragilis, Leptotrchia buccalis, Veillonellae alcalescens, Actinobacillus actinomicitemcomitans, Propionibacterium granulosum і неідентифїкованих представників родів Micrococcus, Lactobacillus, Corynebaoterium і грибів Candida. Проведені бактеріологічні дослідження також показали (табл. 1), що з ротової порожнини від пацієнтів всіх трьох груп в 100% випадків виділяються наступні мікроорганізми - Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, Fusobacterium nucieatum, Prevotella intermedia. Bacteroides fragilis, Lactobacillus spp. Однак аналіз щільності колонізації цими ж видами в пацієнтів 146 Вісник проблем біології* медицини Вип. 2, Том 1 (107) Частота зустріче льності мікроорганізмів у порожнині рота Таблиця 1 Частота видтення Мікроорганізми ХГП ХГП+ЧПЛ Контроль n = 14 п=26 п=20 або. % абс. % абс. % Streptococcus salivarius Streptococcus sanauis Streptococcus mitis Streptococcus mutans Streptococcus Dvoaenes 1 7,1 9 34,6 - Staphylococcus aureus 9 64, , Staphylococcus haemolvticus 4 28, ,5 Staphylococcus eoidermidis Ф - Staphylococcus saprophvticus Stomatococcus muciaainosus 1 7». -. Escherichia coli 2 14,3 3 1Т5 Proteus mirabilis 3 21,4 3 11,5.. Enterobacter clocae 1 7,1 3 11,5 Halnia alvei ,5. Sarcina ventriculi Citrobacter freundii Peotostreptococcus micros 3 21,4 3 11, Peptostreotococcus anaerobic 8 57, ,7 - Porphyromonas asaccharolytica 11 78, , Porphyromonas ainqivalis 2 14, Fusobacterium necroforum 7 / , Fusobacterium nucleatum , Prevotella bivia 8 57,1 2 7, Prevotella oralis 10 71, , Prevotella meianinocienica 12 85, , Prevotella intermedia , Prevotella buccalis Bacteroides traqilis т 96, Leptotrchia buccalis 13 92,8 24 92, Vetllonellae alcalescens 11 78, , Actinobacillus actin om ic i te m со m ita ns , Propionibacterium qranulosum 2 14,3 7 26,9 - - Micrococcus spp. 3 21, , Lactobacillus spp Corvnebacterium spp. 1 M - Candida spp. 9 64, , Разом: Таблиця 2 Щ ільність колонізаціїосновним и представникам и Мікроорганізми м ікроф лори порожнини рота ХГЛ n = 14 КУО/од. суб. ХГП+ЧПЛ n=26 Контроль n=20 Streptococcus sanauis * 105 Streptococcus mitis Streptococcus mutans B 103 Fusobacterium nucleatum 10s 10е 10b Prevotella intermedia 10T 10* 10* Bacteroides fraoilis * 102 Lactobacillus spp. 10s 10э 10: різних груп продемонстрував, що їхня кількість сильно варіює (табл. 2). Так кількість умовно- патогенних грамлозитиених стрептококів у здорових осіб в разів менше ніж у пацієнтів із ХГП і в десятки тисяч менше, ніжу хворих із ХГП на тлі ЧПЛ. Така ж тенденція спостерігається при порівняльному аналізі щільності обсіменіння ротової порожнини анаеробними умовнопатогенними мікроорганізмами, тільки різниця в показниках ще більш значима. Крім того,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks