Vrste Modeliranja Tehnoloških Obradnih Procesa

Description
projektovanje tehnoloških procesa

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 12

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  VRSTE MODELIRANJA TEHNOLOŠKIH OBRADNIH PROCESA  ã Tehnološko oblikovanje i projektiranje modernih procesa obrade zahtjeva analizu svih tehničko tehnoloških parametara procesa i primjenu znanstvenih metoda u cilju modeliranja i definiranjaoptimalnih uslovaa obradnih procesa i sistema  Metode modeliranja usavršene su razvojem primjenjene matematike, statistike, operacijskih istraživanja, eksperimentalnih i informatičkih metoda.  ã Koja će od postojećih metoda biti primijenjena u procesu ovisi o zahtjevnom stepenupouzdanosti modela, o samom objektu modeliranja, vrsti procesa, raspoloživoj opremi, potrebi optimalnosti i izgradnji sistema upravljanja. ã Postoje dvije osnovne metode modeliranja: ã determinstičke metode ã stohastičke metode.  ã Deterministički model se izražava pomoću različitih matematskih struktura, a to su: algebarske,obične diferencijalne, parcijalne, integralne i druge jednadžbe.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks