ВО РЕ Н БА К Л А Н Д ( WA R R E N BUC K L A N D), ро ђен го ди не. - PDF

Description
А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДРА ГАН БА БИЋ, ро ђен у Кар лов цу, Хр ват ска. Основ не и мас т е р с т у д и је з а в р ш ио н а Од с ек у з а а нгл ис т ик у Ф илоз о фског ф ак у лт ет а у Но вом

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 108 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДРА ГАН БА БИЋ, ро ђен у Кар лов цу, Хр ват ска. Основ не и мас т е р с т у д и је з а в р ш ио н а Од с ек у з а а нгл ис т ик у Ф илоз о фског ф ак у лт ет а у Но вом Са ду, где је тре нут но на док торским сту ди ја ма. Пи ше књи жевн у к р и т и к у, е с е је, к р а т ке п р ич е и Тв ит е р п р оз у, п р е в о д и с е н г л е с ко г. Об ја вио је зби р ку Тв и т е р п р и ч е, ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је за вр шио на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа култе та у Но вом Са ду. Пи ше филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и текс т о в е, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. ВО РЕ Н БА К Л А Н Д ( WA R R E N BUC K L A N D), ро ђен го ди не. Ба ви се те о ри јом фил ма, ис тра жи ва њем са вре ме не хо ли вуд ске про дукци је, на ра то ло ги јом фил ма и проучава њем акту ел них трен до ва у филмској умет но сти. При ре дио је и на пи сао ве ћи број књи га ко ји се ба ве и з у ч а в а њ е м фи л м а и в е з ом фи л м а и је зи к а. Та ко ђ е је у р ед н и к ч а с о п и с а Ne w Re v i e w o f Fil m a n d Te le v i si o n S t u d i e s. О б ја вио је с ле де ће к њи г е: The Film Spec ta tor, 1995; Te ach Your self Film Stu di es, 1998; The Cog ni ti ve Semi o tics of Film, 2000; Studying Con tem po rary Ame ri can Film: A Gu i de to Mo vie Analysis, 2002; Di rec ted by Ste ven Spi el berg: Po e tics of the Con temp o r a r y Holl y w o o d Blo c k b u s t e r, 2006; Puz zle Films: Com plex Storytel ling in C o n t e m p o r a r y C in em a, 2009; F i l m T h e o r y & C o n t e m p o r a r y H o l l y w o o d Mo v i e s, 2009; Fil m T h e o r y: R a t i o n a l Re c o n s t r u c t i o n s, 2012; T h e Ro u t le d ge Encyclo pe dia of Film The ory, 2014; Hollywo od Puz zle Films, Ње го ве књи ге и есе ји пре ве де ни су на ја пан ски, ви јет нам ски, ко реј ски, италијански и дру ге је зи ке. Пре да је на Уни вер зи те ту Окс форд Брукс у Ен гле ској. (Д. Б.) Л У К А БА Љ, ро ђен у Су бо т и ц и. Ба ви се с рп ском к њи жев но ш ћу ХХ ве ка, пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци. С ЛО Б О Д А Н ВЛ А Д У Ш И Ћ, р о ђ е н у С у б о т и ц и. П и ше п р о з у, студије, есеје и књижевну крити ку. Од године је главни и одговорни уред ник Ле т о п и с а. О б ја в љ е не к њи г е: Де г у с т а ц и ја с т р а с т и, 1998; 925 На п р о м а ји, 2007; По р т р е т х е р м е н е у т и ч а р а у т р а н з и ц и ји, 2007; Ко је убио мр т в у дра г у? ис то ри ја мо т и ва мр т ве дра ге у срп ском пе сни ш т в у, 2009; Fo r w a r d к р и м и ко м е д и ја, ро ман, 2009; Ц р њ а н с к и, Ме г а л о п о л и с, 2011; Ми, и збр и са н и в и де о - и гра, ро ман, 2013; Ко ш а р ка т о је Па р т и з а н мит о Ко шар ка шком клу бу Пар ти зан, Б OРИС Л А В ВУ КО Ј Е ВИ Ћ, р о ђ е н у С а р а је ву, Би Х. Ви ш и је асистент на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бањој Лу ци. Ба ви се предмет ом ја в но с т и, ја в не с ф е р е, ис т р а ж и в а њи м а ја в ног м њ е њ а, но ви м ме д и ји м а и к у л т у р н и м с т у д и ја м а. П и ше к ри т и ке, п ри к а з е и н а у ч не р а до в е, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. ВЛА ДИ МИР ВУЧ КО ВИЋ, ро ђен у Ни шу. Исто ри чар, правн и к, п р о у ча в а на ц и о н а л н у п р а в н у ис т о ри ју Ср би је, к а о и п р облемат ик у и з ис т о ри је С рп ске п р а в о с л а в не ц р к в е с а по с е б н и м о св р т ом н а л и ко в е и до га ђа је из исто ри је Ни шке епар хи је. Пи ше сту ди је, мо но графије, кратку про зу и поезију. Об ја вље не књи ге: О рган из ац ија Српс ке п рав ос л а вн е ц р кв е у н о в и м к р а је в и м а К н е ж е в и н е Ср б и је п о с л е Бе р л и н с ко г ко н г р е с а, 2007; Ни шка еп а р х и ја к ра т к и ис т о р иј ск и п ре г лед, 2011; Ст а ра Ср би ја и Макед он и ја о с л о бо ђе ње и у ре ђе ње, К њи г е п ри по в ед ак а: Тур ски а м а н е т, 2013; Ср о д н е д у ш е, Књига песама: Израз душе, Л УН А Г РА Д И Н ШЋ А К, ро ђе на у Су бо т и ц и. Основ не и ма с т е р с т у д и је з а в р ш ил а н а Одс ек у з а с рпск у к њи же в но с т и је зи к. Тр е н у т но je док т о р а н д н а Ф и ло з о ф ском ф а к у л т е т у у Но в ом С а д у где и з р а ђу је доктор ску ди сер та ци ју у ве зи са пе сни штвом Ива на В. Ла ли ћа. Ба ви се прозом, есе ји ма, кри ти ком, про свет ним ра дом, об ја вљу је у пе ри о ди ци. ГОЈ КО ЂО ГО, р о ђен у Вла хо ви ћ и ма код Љу би њ а, Би Х. П ише по е зи ју, е с е је и к ри т и ч ке т е к с т о в е. К њи г е пе с а м а : Т у г а п и н г в и н а, 1967; Мо др и ца, 1974; Ку к у т а, 1977; Ву не на в ре ме на, 1981; Иза бра не и но ве п е сме, 1986; Ц р но р у но, 2002; Вунен а в ре мен а са Опт уж н ицом и Одбраном на с уд у, 2005; Ку к у т ин в р т и за бра не и но ве п е с ме, 2009; Гра на од облака иза бра не и но ве пе сме, Књи ге есе ја и ко мен та ра: По е з и ја ка о апо криф, 2008; Ву не на в ре ме на п ро цес и ко ме н т а р и, књ. 1 2, Год и не су у че т и ри к њи г е об ја в ље на Де ла Гој ка Ђо га Пе с ме, Есе ји, По п уд б и н а, Од б р а н а п о е з и је. П Е Р О ЗУ БА Ц, р о ђ е н у Не в е си њу, Би Х. П и ше по е зи ју, е с е је, к њи же в н у и л и ков н у к ри т и к у, пе сме з а де ц у и д р а ме. О б ја в љ ене к њиг е: Ne ve r m o re, 1967; Ра з г о в о р и с а г о с п о д и н ом, 1971; Ра з л о г бл а г о с т и, 1975; М о с т а р с к е к и ш е, 1981; И з а б р а н е п е с м е I V I, 1988; П о ј м о в н и к, 1990; По р о д и ч н а в е ч е р а, 1993; Б у д и п р и ја т е љ в е т р у, 1996; Ово сам ја, 1997; 926 Ле т и з над де т ињ с тва, 1998; Но ћас сам те бе са њао, 1999; Љу бав је веч на, 1999; Та мне р име, 2001; Ти си ми све из бор нај леп ших љу бав них пе са ма, 2001; Пт и ц е у г р у д и м а (иза бра не и но ве пе сме), 2001; Мо ли тва за Слађ ан у Ђ о рђев и ћ, 2002; Из а б р а н е п е с м е I V (Пе с м е и з ш е з де с ет и х, Пес м е и з с е д а м д е с е т и х, Пе с м е и з о с а м д е с е т и х, Пе с м е и з д е в е д е с ет и х и Нов е п е с м е), 2003; Ко те са да љу би, 2003; Б а ш т ов и т е п е с м е, 2004; На ј л е п ш е пе сме Пе ре Зупца, 2004; Како се расте, 2004; Мо литвеник сна, 2004; Разл ог бл а го с т и, 2005; По в ра т а к Мо с т а р у, 2005; К ра ље в и ћ и п е с н и к, 2007; Лен ка Дун ђер ска лир ска с т у ди ја, 2009; Пе ро ди је, 2011; О вре ме ну и невремену, есе ји, 2012; Хор беч ких де ча ка у си на го ги, 2012; При родопис, СВЕ ТО ЗАР КО ЉЕ ВИЋ (Ба ња Лу ка, 1930 Нови Сад, 2016). Ан глиста, академик, писао сту ди је, есе је, кри ти ку и огле де из књи жев но сти, прево д ио с ен гле ског. Об ја в ље не к њи г е: Т р и јумф ин т е л и ге н ц и је, 1963; Хумор и мит, 1968; Наш ју нач ки еп, 1974; П ут е в и р еч и, 1978; The Epic in the Ma k i ng, 1980; Пр и п о в е т ке Ив е Ан д р и ћ а, 1983; Ен г л е с ка к њи ж е в н о с т 3 (г руп а аут ор а), 198 4; Виђ ењ а и с н ов иђ ењ а, 1986; Хи р о в и р о м а н а, 1988; Пр и п о в е т ка , 1991; По бе лом све ту за пи си и се ћа ња, 1997; Пос тање еп а, 1998; Енг леско - српск и речник (коа у тор И. Ђу ри ћ Па у но ви ћ), 1999; Ен г ле ск и п е сни ци два де сет ог века ( ) од Ви л фре да Ове на до Фи ли па Лар ки на, 2002; Ен гле ски роман си јери двадесетог века ( ) од Џеј мса Џој са до Ви ли ја ма Гол дин га, 2003; Вјеч на зу бља од је ци ус ме не у п и са ној књи жев но с т и, 2005; Вав илонск и и за зо в и о с у сре т и ма р а з л и ч и т и х к ул т у р а у к њи ж е в н о с т и, 2007; Од је ц и р е ч и, 2009; Из м е ђ у за ви ча ја и ту ђи не су сре ти раз ли чи тих кул ту ра у срп ској књи жев ности, МА ЈА МЕ ДАН, ро ђе на у Мо ста ру, БиХ. Основ не и ма стер с т у д и је з а в р ш ила на Од с е к у з а ком па р а т и в н у к њи жев но с т Ф и ло з о ф ског фа кул те та у Но вом Са ду, где ра ди као аси стент. Ба ви се мо дер ном српском и св е т ском к њи же в но ш ћу, н а р о ч и т о н а д р е а л и змом и а в а н г а р дом у европ ском кон тек сту, об ја вљу је у пе ри о ди ци. ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на у Но вом Са ду. Основ не и мас т е р с т у д и је с рп ске к њи жев но с т и з а вр ш и ла на Фи ло зоф ском фа к ул т е т у у Новом Саду. Пише студије, есеје и књи жевну кри ти ку, пре во ди с ен глеског, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. ЏЕЈМС МО НА КО (JA MES MO NA CO), ро ђен у Њу јор ку, САД. Ф и л м ск и к ри т и ч а р, ау т о р, и зд а в ач и п р оф ес о р. Б ави с е п р об лем ат иком фил ма и на ту те му је на пи сао и об ја вио ви ше књи га од ко јих су нај позн а т и је: The New Wa ve: Truf fa ut, Go dard, Cha brol, Roh mer, Ri vet te, 1976; How To Read A Film, 1977; Ame ri can Film Now, 19 79; T h e C o nn oi ss eu r s 927 Gu i de to the Mo vi es, 1985; The Dic ti o nary of New Me dia, 2000; Salt of the Earth: The Story of a Film, Књи ге су му пре во ђе не ма мно ге свет ске је зи ке. М А Р КО Н ЕД И Ћ, р ођ ен у Гајт а н у код Ле сков ц а. П и ше п р о з у, к њи же в н у к ри т и к у и е с е је. О б ја в љ е не к њи г е: Ку ћ а у п о љу, п ри по в е т ке, 1970; Ма г и ја п о е т с ке п р о з е. С т у д и ја о Ра с т к у Пе т р о в и ћ у, 1972; Но в а кри т ич ка оп редељења, 1973; Пи сци по сле I све тског рата као крит ичари, 1975; Ста ра и но ва про за. Огле ди о срп ским про за и сти ма, 1988; Кри тика но вог с т и ла, 1993; Осно ва и п ри ча ог ле ди о са в ре ме ној српској п роз и, 2002; Про за и по е ти ка Ми ро слава Јоси ћа Ви шњи ћа, 2008; Стил ска препли та ња сту ди је и огле ди о срп ској про зи дру ге по ло ви не XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка, 2011; Из ме ђу ре а ли зма и пост мо дер не сту ди је и огледи о срп ским пи сци ма дру ге по ло ви не XX ве ка, При ре дио више књига. С Т Е ФА Н П А ЈО ВИ Ћ, р о ђ е н у Ч ач к у. А н гл и с т а, т р е н у т но је докторанд на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду где из ра ђу је док торск у д и с е р т а ц и ју ко ја з а т е м у и м а пе сн и ш т в о Ше ј м у с а Х и н и ја. Б а ви с е н а у чн и м, п р осв е тн и м и у ме тн и ч к и м р адом, п и ше к њи же в н у к ри т и к у и п р е в о д и с е н гле ског, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. М И Х А Ј ЛО П А Н Т И Ћ, р о ђ е н у Б е о г р а д у. П и ше п ри по в е т ке, к њи же в н у к ри т и к у, е с е је и с т у д и је. К њи г е п ри ч а : Х р о н и ка с о б е, 1984; Вон де р у Бе р л и н у, 1987; Пе с н и ц и, п и с ц и & о с т а л а м е н а ж е р ија, 1992; Не мо гу да се се тим јед не ре че ни це, 1993; Но во бе о град ске при че, 1994; Седм и да н ко ш а в е, 1999; Ј у т р о п ос л е, 2001; Ако је то љу бав, 2003; На ј л е п ш е п р и ч е Мих а јл а Па нт ић а, 2004; Же на у му шким ци пе ла ма the best of (из бор), 2006; Пр в и х д е с е т г о д и н а, 2006; О в о г а п у т а о б о л у, 2007; Све при че Ми хај ла Пан ти ћа I IV, 2007; При че на пу ту, 2010; Хо да ње по облац и м а, Сту ди је, кри ти ке, огле ди, кри тич ка про за, пу то пи си: Ис к у ш е њ а с а ж е т о с т и, 1984; Алек сан дриј ски син дром 1 4, 1987, 1994, 1999, 2003; Про тив систематичности, 1988; Шум Ва ви ло на (ко а у тор В. Павко вић), 1988; Де с е т п е с а м а, д е с е т р а з г о в о р а (ко а у т о р С. З уб ан ов и ћ), 1992; Но в и п р и л о з и з а са в ре м е н у с рп с к у п о е з и ј у, 1994; Pu z zle, 1995; Шта чи там и шта ми се до га ђа, 1998; Киш, 1998; Мо дер ни стич ко при по ве дање, 1999; Тор т у ра т ек с т а ( p u z zle II), 2000; Ог ле ди о сва ко днев ици ( p u zzle III), 2001; Свет иза све та, 2002; Ка п е т ан соб не п ло в ид бе ( pu z zle IV ), 2003; Св а ко д н е в н и к ч и т а њ а, 2004; Жи вот је упра во у то ку (puz zle V), 2005; Пи сци го во ре, 2007; Дру ги свет иза све та, 2009; Не и з г у бље но време, 2009; Слан ка мен (puz zle VI), 2009; Дн е в н и к је д н о г у ж и в а о ц а ч и т а њ а, 2009; A sho rt hi story of Ser bian li te ra tu re (г ру па ау т о ра), 2011; Би т и ро ке н рол (коа у т о р П. По по ви ћ), 2011; Стан без адре се (puz zle VII), 2014; Од сти ха до сти ха свет иза све та 3, 2014; При че од во де све ри бе Ср би је (ко а у т ор 928 М. Ту цо вић), 2014; Ос н о в и с рп с ко г п р и п о в е д а њ а, При ре дио ви ше к њи г а, а н т о ло г и ја и з б о р н и к а. Ж И В КО ПО ПОВИ Ћ, рођен у Бео г рад у. Фи лмолог и т еат ролог, д и п ло м и р а о је и н т е р ме д и ја лн у р еж и ју (поз ор и ш т е, фи л м, т е ле в и з и ја, ра дио) на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, ма ги стар ски рад из облас т и к њи же в но с т и од б р а н ио н а Ф и ло з о ф ском Ф а к у л т е т у у Но в ом С а д у, а док тор ску те зу из обла сти фил мо ло ги је на Ака де ми ји умет но сти у Новом Са ду. Ре жи рао је ви ше позо ришних предста ва, фил мо ва, те ле ви зијск и х и р а д ио е м и си ја. П и ше с т у д и је, н а у ч не и с т ру ч не р а до в е, п р е в о д и с е н г л е с ко г и ф р а н ц у с ко г. О бјав љ ен е к њи г е: Ун и в е р з а л н е в р е д н о с т и ре д и т е љ ског с т и ла Ро бе ра Бре со на, 2002; Ст е р и ји но о б л и ко ва ње а р хе т и п с ко г л и ка т в р д и ц е С т е р и ји н Тв р д и ц а у п о р е ђ е њу с П л а у т о в и м, Д р ж и ће в и м, Мо л и је ро в и м и Пуш к инов и м комадом о т в р д и ц и, 2006; Улаз с л о б о д а н п о з о р и ш н а м у з и к а Пр е д р а г а Вр а н е ш е в и ћ а (коаут о рк а И р а Про да
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks