VladimirLosskyTeologiaMisticaaBisericiideRasarit.pdf

Description
Vladimir Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’Eglise d’Orient © Les Editions du Cerf, 1990 ISBN: 973-96697-5-1 VLADIMIR LOSSKY Teologia mistică a Bisericii de Răsărit Traducere din limba franceză de Pr. Vasile Răducă Editura Bonifaciu 1998 Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfin

Please download to get full document.

View again

of 108
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 108

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Vladimir Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’Eglise d’Orient © Les Editions du Cerf, 1990 ISBN: 973-96697-5-1 VLADIMIR LOSSKY Teologia misticăaBisericii de Răsărit Traducere din limba franceză dePr. Vaile !ăducă  Editura onifa!iu199 #i$%rit% !u &ine!u'(ntarea )rea *fin+itului )%rinte -L-C#.O/, E$is!o$ul -leandriei i #eleormanului  #$er%a: Ic#n#%aul &ănă%irii Pan%#'ra%#r(&un%ele )%*# +ec. VI( de%aliu,Prezen%a eriune re$rezin%ă# %raducere n#uă( mbună%ă/i%ă 0i adăui%ă.2ifuzare:S. . SP4!!)P S.!..%r. )finel#r nr. 8( ec%#r (Bucure0%iTi$ări%ă la TIP!);I) &I!NTel. 335.<<.85= 336.33.>!edac%#r: #rina ăeanu #nilier edi%#rial: )nca )ndrei ;anea  Capitolul 1Itroducere!Teologie i mistică # tradi$iaBisericii de Răsărit ?n acea%ă lucrare ne $r#$unem ă analizăm c%ea a$ec%e ale $iri%uali%ă/ii răări%ene referi%#are la %emele fundamen%ale ale %radi/iei d#ma%ice #r%#d#@e. ?n cazul de fa/ă( %ermenul de A%e#l#ie mi%ică nu deemnează a0adar nimic al%cea dec% # $iri%uali%a%e care e@$rimă # a%i%udine d#c%rinară.?n%r-un anume en( #rice %e#l#ie( n%ruc% face ară%area %ainei dumnezeie0%i( deci a da%el#r reela/iei( e%e # %e#l#ie mi%ică. Pe de al%ă $ar%e( adeea %e#l#ia e%e #$uă mi>%icii( acea%a din urmă fiind #c#%i%ă ca un d#meniu inacceibil cun#a0%erii( ca # %aină nerăi%ă( cea acun care $#a%e fi mai derabă %răi% dec% cun#cu% 0i care nu e dezăluie a%% $rin re# $u%ere de $erce$ere a im/uril#r au a $rice$erii n#a%re( c% $rin%r-# e@$erien/ă anume( care e%e mai $reu de facul%ă/ile n#a%re de n/eleere. 2acă ne-am nu0i n%ru %#%ul acea%ă ul%imă $ărere( #$unnd n m#d *#%ăr% mi%ica %e#l#iei( am aCune n cele din urmă la %eza lui Ber#n care( n e deu@ #urce de la m#rale e% de la relii#n( de#ebe0%e Areliia %a%ică a Biericil#r D reliie #cială 0i c#nera%#are D de Areliia dinamică a mi%icil#r( reliie $er#nală 0i nn#i%#are. ?n ce măură aea dre$%a%e Ber#n cnd afirma # a%are #$#zi/ieE 4%e reu de dezlea% # a%fel de n%rebare( cu a%% mai mul% cu c% la Ber#n cei d#i %ermeni $e care i $une n #$#zi/ie n d#meniul relii# e n%emeiază $e cei d#i $#li ai iziunii ale fil##fice de$re unier: na%ura 0i elanul i%al. 2ar( inde$enden% de a%i%udinea  ber#niană( adeea e e@$rimă $ărerea c#nf#rm căreia mi%ica ar fi un d#meniu rezera% c%#ra( # e@ce$/ie de la reula c#mună( un $riileiu ac#rda% c%#ra ufle%e ce -ar bucura de %răirea adeărului( $e c%ă reme celelal%e ar %rebui ă e mul/umeacă d#ar cu # u$unere mai mul% au mai $u/in #arbă fa/ă de d#mă( care -ar im$une din afară( ca # au%#ri%a%e c#erci%iă. )dncind acea%ă #$#zi/ie( e mere $rea de$ar%e( mai ale dacă e c#n%rne $u/in reali%a%ea  i%#rică= e aCune a%fel la un c#nflic% n%re mi%ici 0i %e#l#i( n%re du*#nici 0i $rela/i( n%re fin/i 0i Bierică. 4%e uficien% ă ne amin%im de numer#aele $aaCe din arnac'( de Via/a Sfn%ului ;rancic a lui Paul Saba%ier( $recum 0i de al%e lucrări( crie cel mai adeea de că%re i%#rici $r#%e%an/i.?n %radi/ia răări%eană nu -a făcu% nici#da%ă # di%inc/ie ne%ă n%re mi%ică 0i %e#l#ie( n%re %răirea $er#nală a %ainel#r dumnezeie0%i 0i d#ma afirma%ă de Bierică. uin%ele r#%i%e acum un eac de că%re un mare %e#l# #r%#d#@( &i%r#$#li%ul ;ilare% al &#c#ei( e@$rimă e@ac% acea%ă a%i%udine: ANici una din%re %ainele n/ele$ciunii celei mai acune a lui 2umnezeu nu %rebuie ă ne $ară %răină au cu %#%ul mai $reu de n#i +%rancenden%ă,( ci e cade ă ne $#%riim min%ea cu %#a%ă merenia $re c#n%em$larea cel#r dumnezeie0%i1. )l%fel $u( d#ma care e@$rimă un adeăr reela%( care ne a$are ca # %aină de ne$ă%run( %rebuie ă fie %răi%ă de n#i ca # lucrare n decurul căreia( n l#c ă ada$%ăm %aina m#dului n#%ru de n/eleere( a %rebui( dim$#%riă( ca n#i ă e*em $en%ru ca ă e $e%reacă # c*imbare adncă( # $refacere lăun%rică a du*ului n#%ru( $re a aCune ca$abili de %răire mi%ică. 2e$ar%e de a fi #$ue( %e#l#ia 0i mi%ica e $riCină 0i e n%reec reci$r#c. na e%e cu ne$u%in/ă fără cealal%ă: dacă %răirea mi%ică e%e # $unere n al#are $er#nală a c#n/inu%ului credin/ei c#mune( %e#l#ia e%e # e@$reie( $re f#l#in/a %u%ur#r a ceea ce $#a%e fi ncerca% de fiecare. ?n afara adeărului $ă%ra% de Bierică n %#%ali%a%ea ei( e@$erien/a $er#nală ar fi li$i%ă de #rice iuran/ă( de #rice #biec%ii%a%e= ar fi un ame%ec de adeăr 0i minciună( de reali%a%e 0i iluzie( ar fi Ami%icim n n/eleul $ei#ra%i al cun%ului. Pe de al%ă $ar%e( nă/ă%ura Biericii nu ar aea nici # influen/ă au$ra ufle%el#r dacă nu ar e@$rima # %răire #arecum lăun%rică a adeărului da% n%r-# măură diferi%ă fiecărui credinci#. )0adar( nu e@i%ă mi%ică cre0%ină fără %e#l#ie( dar( mai ale( nu e@i%ă %e#l#ie fără mi%ică. Nu din n%m$lare %radi/ia Biericii de !ăări% a rezera% denumirea de A%e#l#ul numai $en%ru %rei crii%#ri acri( din%re care $rimul e%e Sfn%ul I#an( cel mai Ami%ic din%re cei $a%ru ean*eli0%i( al d#ilea( Sfn%ul ri#rie de Nazianz( au%#r de $#eme c#n%em$la%ie( al %reilea( Sfn%ul Sime#n( u$ranumi% AN#ul Te#l#( care $r#lăe0%e unirea cu 2umnezeu. &i%ica e%e( a0adar( #c#%i%ă dre$% deăr0irea au $icul n%reii %e#l#ii( dre$% %e#l#ia $rin e@celen/ă.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks