การใช งาน Visio 2010 โดยคร ภ ร ว ฒน เก อทาน - PDF

Description
การใช งาน Visio 2010 โดยคร ภ ร ว ฒน เก อทาน เร มการใช งาน Microsoft Visio 2010 โดยจะม ห วข อในการน าเสนอด งต อไปน 1. แนะน าโปรแกรมไมโครซอฟท ว ซ โอ แนะน าเคร องม อท ใช งาน 3. แสดงการปร บแต งเชพ

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 20 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช งาน Visio 2010 โดยคร ภ ร ว ฒน เก อทาน เร มการใช งาน Microsoft Visio 2010 โดยจะม ห วข อในการน าเสนอด งต อไปน 1. แนะน าโปรแกรมไมโครซอฟท ว ซ โอ แนะน าเคร องม อท ใช งาน 3. แสดงการปร บแต งเชพ 4. แสดงการท างานของคอนเนกเตอร (Connector) 5. เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 แนะน าโปรแกรมไมโครซอฟท ว ซ โอ 2010 ไมโครซอฟท ว ซ โอ 2010 (Microsoft Visio 2010) หร อโปรแกรมสร าง แผนผ งสารพ ดชน ด เป นโปรแกรมท ม ค ณสมบ ต ส าหร บการวาดแผนภาพต าง ๆ ไม ว าจะ เป นภาพวงจรทางไฟฟ าและอ เล คทรอน กส ม, Flow Char, ภาพองค กร, แผนผ งอาคาร หร อห องท างาน เป นต น ซ งในโปรแกรมจะม ร ปร างของอ ปกรณ ส งของต าง ๆ เพ อใช เป นเคร องม อส าหร บการวาดร ปท หลากหลาย ต งแต ร ปพ นฐาน จนถ งร ปเฉพาะทาง 1 ม ต หร อ 3 ม ต อ กท งสามารถใช ร วมก บโปรแกรมอ น ๆ ในช ดของ ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microsoft Office) ได ด วย แนะน าโปรแกรมไมโครซอฟท ว ซ โอ 2010 (ต อ) เน องจาก Visio เป นเคร องม อในการสร างไดอะแกรม, โฟวชาร ท, แบบแปลน ท ใช งานง ายและราคาไม แพงจนเก นไป จนได ร บความน ยมในการน าไปใช งานด านต าง ๆ ด งน 1. ไดอะแกรมท วไป 2. ผ งองค กร และงานด านธ รก จ 3. ระบบเคร อข าย 4. แผนภ ม ชาร ท กราฟ 5. แผนงานโครงงาน 6. โครงร างเว บไซต 7. แปลนบ าน ออฟฟ ศ โรงงาน 8. วงจรไฟฟ า วงจรอ เล กทรอน กส 9. โมด ลซอฟท แวร แนะน าเคร องม อท ใช งาน องค ประกอบส าค ญของการใช งานโปรแกรม แม แบบท ม ให เล อก แม แบบท ใช ก บงานด านต าง ๆ แนะน าเคร องม อท ใช งาน (ต อ) องค ประกอบส าค ญของการใช งานโปรแกรม แม แบบ (Template) ค อ แบบต าง ๆ ท โปรแกรมเตร ยมไว รองร บร ปแบบ การสร างงานโฟลชาร ต หร อไดอะแกรมไว ให แล ว จ งสามารถเล อกแม แบบได ต งแต ตอน เป ดโปรแกรมคร งแรก (ด งร ปท ) ให ตรงก บความต องการการใช งาน แนะน าเคร องม อท ใช งาน (ต อ) องค ประกอบส าค ญของการใช งานโปรแกรม Stencils Shape Drawing Area แนะน าเคร องม อท ใช งาน (ต อ) องค ประกอบส าค ญของการใช งานโปรแกรม Drawing Area ค อ เป นพ นท ท ใช ในการออกแบบงาน เชพ (Shape) ค อ ร ปภาพต าง ๆ ท โปรแกรมเตร ยมไว ใช ในการวาดช นงาน โดยการลากไปวางบน Drawing Area สเตนซ ล (Stencils) ค อ กล มของ Shape ซ งจะถ กก าหนดมาให หล งจาก การเล อกเทมเพลท แต เราสามารถเพ ม Stencils เข าไปได อ กตามความต องการใช งาน แถบเมน แนะน าเคร องม อท ใช งาน (ต อ) แถบเมน แนะน าเคร องม อท ใช งาน (ต อ) เมน (Menu) ค อ ส วนท รวบรวมค าส งท งหมดท เร ยกใช ได ส าหร บเมน ใน โปรแกรม Visio 2010 น ม ด งน - เมน File ท างานก บไฟล งานไดอะแกรม เช น การสร างไฟล ใหม การ เป ดไฟล ข นมาแก ไข การบ นท กไฟล การป ดไฟล งาน เป นต น - เมน Home เป นเคร องม อแสดงค าส งท ใช บ อย ๆ โดยแทนป มร ปภาพ - เมน Insert แทรกว ตถ ต าง ๆ ลงในไฟล งาน เช น ร ปภาพ แนะน าเคร องม อท ใช งาน (ต อ) - เมน Design กล องรวบรวมค าส ง (Task Pane) รวมค าส งเก ยวก บงาน ท เราก าล งท าอย เพ อช วยให เราท างานได สะดวกข น - เมน Data ท เคร องม อท ช วยในการล งข อม ลจากเอกสารอ น เช น Microsoft Excel workbook - เมน Process เป นเคร องม อท ใช ส าหร บ Check Diagram Import และ Export - เมน Review เป นเคร องม อส าหร บน าเสนอ - เมน View ก าหนดม มมองในการท างานก บไฟล ข อม ล แถบเคร องม อ แนะน าเคร องม อท ใช งาน (ต อ) ค อ แถบของป มไอคอนท ใช แทนค าส งการท างานต าง ๆ ซ งเราสามารถเร ยกใช งานได โดยการคล กเมาส ท ป มน น ท าให ไม ต องเล อกค าส งจากเมน ท ม ข นตอนมาก แสดงการปร บแต งเชพ การเปล ยนแปลงร ปเชพ Control Point จะเก ดข นเม อเราใช เคร องม อ Pencil Tool แล วคล กท เชพ ซ งช วยให เราสามารถเปล ยนแปลงร ปร างของเชพได (ใช ได เฉพาะเชพซ ง ไม ได ก าหนดร ปร างไว ตายต ว) 1. ลากเชพมาวางบนพ นท วาด แสดงการปร บแต งเชพ (ต อ) 2. คล กเล อก Pencil Tool จะเห นได ว าจ ดรอบ ๆ เปล ยนไป แสดงการปร บแต งเชพ (ต อ) 3. จะเห น Control Point ท เชพ เราสามารถใช เมาส ปร บท จ ดน ได เพ อเป นการ เปล ยนแปลงเชพ 4. ร ปเชพท เปล ยนแปลงไป แสดงการปร บแต งเชพ (ต อ) แสดงการปร บแต งเชพ (ต อ) Eccentricity Point ใช ในการปร บม มและขนาดความโค งของ ภาพ จะปรากฏอย บนเส นท เราวาด โดยใช เคร องม อ Arc Tool, Freefrom Tool ร วมก บการใช เคร องม อ Pencil Tool 1. ลากเส นโดยใช Arc Tool แสดงการปร บแต งเชพ (ต อ) 2. คล กท Pencil Tool แล วคล กท จ ดเส นโค ง 3. เส นท เปล ยนแปลงไป แสดงการปร บแต งเชพ (ต อ) การท างานก บคอนเนกเตอร ในไดอะแกรมบางประเภท คอนเนกเตอร (Connector) ม ความส าค ญเป น อย างมาก เพราะคอนเนกเตอร เป นเส นท ใช บอกท ศทางความส มพ นธ ระหว างเชพต าง ๆ บนไดอะแกรม ร ปแบบของคอนเนกเตอร แบ งได 2 ร ปแบบ ค อ การเช อมต อแบบ Dynamic และการเช อต อแบบ Static ซ งแต ละร ปแบบม ค ณสมบ ต การใช งานท แตกต างก น ด งน การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) Dynamic Connector การเช อมต อแบบน เม อภายหล งเรา เปล ยนแปลงต าแหน งของเชพ จ ดท ใช ในการเช อมต อจะเปล ยนแปลงไปโดย อ ตโนม ต ตามความเหมาะสม ไม ย ดต ดก บจ ดหร อ ต าแหน งใด Static Connector การเช อมต อแบบน ไม ว าเราจะเปล ยนแปลง ต าแหน งของเชพไว ท ใด จ ดท เช อมต อก ย งเป นจ ดเด มเสมอ การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) การเช อมแบบ Dynamic Connector สร างเส นคอนเนกเตอร จาก Connector Tool 1. เล อนเมาส ไปท เชพหมายเลข 1 จะเห นกรอบส แดงล อมรอบเชพ การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) 2. คล กท เชพเลข 1 ลากเมาส มาย งเชพเลข 2 ให ปรากฏ กรอบส แดง 3. เส นคอนเนกเตอร ท ได จะเป นแบบ Dynamic การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) การเช อมแบบ Static Connector สร างเส นคอนเนกเตอร จาก Connector Tool 1. เล อนเมาส ไปท เชพหมายเลข 1 ให เห นเป นจ ดแดง การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) 2. คล กเมาส ท เชพหมายเลข 1 ลากเมาส มาย งเชพหมายเลข 2 ให เห นจ ด ส แดง การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) 3. เส นคอนเนกเตอร ท ได จะเป นแบบ Static เม อเราท าการเคล อนย าย เชพ จ ดท เช อมต อก ย งอย ท จ ดเด มเสมอ การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) การเปล ยนร ปของคอนเนกเตอร การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) Right Angle Connector เป นคอนเนกเตอร ชน ดม มฉาก ใช ในการ เช อมต อเชพท ต าแหน งการวางไม ตรงก น โดยเราสามารถท าการปร บขนาดของคอนเนก เตอร ได เหม อนเชพ การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) Straight Connector เป นคอนเนกเตอร ชน ดเส นตรง หร อเส นเฉ ยง ม กใช เป นล กศรท บอกท ศทาง หร อเส นตรงท เช อมต อระหว างเชพ การท างานก บคอนเนกเตอร (ต อ) Curved Connector เป นคอนเนกเตอร ชน ดเส นโค ง คอนเนกเตอร แบบน สามารถด ดความโค งของเส นคอนเนกเตอร ให ม ร ปทรงตามต องการ และเหมาะก บงาน ของเราได เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 ข นตอนในการสร างผ งงาน ในห วข อน จะเป นรายละเอ ยดของข นตอนแต ละข นในการสร างผ ง งาน เพ อให ได ผ งงานท ม ค ณภาพ และผ ดผลาดน อยท ส ด ควรสร างตาม ข นตอนท ง 4 ข นตอน ด งน เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) ก าหนดโครงร างของผ งงาน เล อก Template ใน Visio สร างผ ง และปร บแต ง น าผ งงานไปใช งานตามจ ดประสงค เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) ข นตอนท 1 ก าหนดโครงสร างของผ งงาน เป นการร างโครงสร างของผ งงานท เราต องการจะสร างไว ในกระดาษก อน เพ อ ป องก นความผ ดพลาดเม อต องสร างงานโดยใช โปรแกรม Visio ข นตอนท 2 เล อกเทมเพลตใน Visio การเล อกเทมเพลต โปรแกรม Visio จะน าเอาสเตนช ลและเชพท เหมาะสมก บ งาน ท เราต องการสร างให โดยอ ตโนม ต เพ อความสะดวกในการท างาน ด งต วอย างเป น การสร าง UML Activity ซ งเราจะเล อกเทมเพลตท อย ในหมวดหม Softwave and Database เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) การสร างไดอะแกรมข นมาใหม ในโปรแกรม Visio สามารถท าได 2 ว ธ 1. เล อกจากเทมเพลต (Template) เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) 2. เล อกจากแถบเคร องม อ โดยการเล อกท More Shape Softwave and Database UML Activity เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) ข นตอนท 3 สร างผ ง และปร บแต ง เร มต นสร างผ งงานในโปรแกรม Visio จากการน าเชพในสเตนซ ลต าง ๆ ท อย ในเทมเพลตท เราเล อกจากข นตอนท ผ านมา มาสร างเป นช นงาน จากน นท าการ ปร บแต งส วนต าง ๆ ให ตรงก บแบบท เราได ร างไว 1. สร างโฟวชาร ท โดยเร มจากคล กเล อกเชพจากสเตนซ ลทางด านซ ายม อมา วางบนพ นท วาดตามจ านวนท เราได ก าหนดโครงร างเอาไว แล วจ ดวางต าแหน งให เหมาะสม เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) เล อกท Shap Swimlane เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) เล อกท Initial State พร อมลากมาวางเพ อสร างจ ดเร มต น เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) เล อกท State และลากไปวาง โดยขนาดของ State จะข นอย ท ต วอ กษรข างใน เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) เล อกท Decision และลากไปวาง เพ อใช เป นส ญล กษณ ในการ ตรวจสอบ เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) เล อกท Final State และลากไปวาง เพ อใช เป นส ญล กษณ บอกว า จบกระบวนการ เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) 2. คล กเมาส ท ป ม เพ อสร างข อความบรรยายในแต ละเชพ เล อกท A และคล กท เชพเพ อเป นการใส ข อความ เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) 3. คล กเมาส ท ป ม และ เพ อสร างคอนเนก เตอร ส าหร บเช อมต อแต ละเชพ เล อกท Connector และเล อกท Control Flow จากน นจ งลากไปเช อมต อก บเชพ เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) 4. ให คล กเมาส ท เชพต วแรก แล วลากมาย งเชพต วถ ดไป จะพบว าม เส น ล กศรเช อมต อระหว างเชพท งสอง หล งจากน นให ลากเส นเช อมต อให ครบท กเชพ เล อกท Control Flow และลากไปวาง เพ อเป นการเช อมต อเชพในแต ละเชพ เร มต นสร างผ งงานด วย Visio 2010 (ต อ) 5. ลากเส นเช อมต อให ครบท กเชพ เม อลากเส นจากเชพต วแรกไปย งเชพส ด ท ายจนครบแล ว เราก จะได Activity ท เสร จสมบ รณ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks