VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC

Description
VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

Please download to get full document.

View again

of 88
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 4 | Pages: 88

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG ÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG Hà Nội – 2011   Chịu trách nhiệm nội dung:  Viện Khoa học Khí tượng Tủy văn và Môi trường   Chịu trách nhiệm xuất bản: Ts. Nguyễn Chân Huyền  Biên tập: Ông Lê Nguyên ường  , Ông rần Văn Sáp  Tiết kế, chế bản: Hs. Phạm rung Hiếu Số đăng ký KHXB: 19-2011/CXB/04-583/BĐ - In xong nộp lưu chuyển tháng 4 năm 2011In tại: Xí nghiệp In Đông Bắc - Số lượng: 1000 cuốn, kích thước 20,5x29,5 cm   ài liệu hướng dẫn “ Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng  ” được Viện Khoa học Khí tượng Tủy văn và Môi trường (IMHEN) xây dựng với sự tài trợ của Chương trình Phát triển của Liên Hợp 󰁑uốc (UNDP).Ấn phẩm này có thể được tái xuất bản một phần hoặc toàn bộ nội dung để cung cấp thông tin phục vụ giáo dục hoặc phi lợi nhuận mà không cần xin phép bản quyền, miễn là có lời cảm ơn và dẫn nguồn xuất bản. Viện Khoa học Khí tượng Tủy văn và Môi trường cũng như Chương trình Phát triển của Liên Hợp 󰁑uốc đánh giá cao nếu nhận được một bản sao của bất cứ ấn phẩm nào được phát hành có sử dụng tài liệu này để tham khảo.Ấn phẩm này không được sử dụng để bán lại hoặc vì bất cứ mục đích thương mại khác trước khi được sự cho phép bằng văn bản của Viện Khoa học Khí tượng Tủy văn và Môi trường cũng như của Chương trình Phát triển của Liên Hợp 󰁑uốc.  iii Lời cảm ơn Viện Khoa học Khí tượng Tủy văn và Môi trường xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Chương trình Phát triển của Liên Hợp 󰁑uốc (UNDP) đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc  xây dựng tài liệu Hướng dẫn này; cảm ơn các đơn vị/cá nhân đã cung cấp số liệu, thông tin cũng như các tổ chức/chuyên gia đã tham gia xây dựng và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn này.Đặc biệt xin cảm ơn: Nhóm cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Tủy văn và Môi trường: PGS.S. rần TụcS. Nguyễn Văn Tắng S. Nguyễn Tị Hiền TuậnTs. rần Tanh Tủy Ts. Nguyễn Lê Giang  Nhóm chuyên gia trong nước: Nhóm chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Châu Á do S. Nguyễn Hương Tùy Phấn chủ trì.Nhóm chuyên gia thuộc Dự án “ ăng cường năng lực quốc gia ứng phó với BĐKH ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải KNK  ” do Ông Lê Nguyên ường chủ trì.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks