Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? - PDF

Description
- Básicos ค ณช วยอะไรฉ นหน อยได ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?) Se usa para pedir ayuda ค ณพ ดภาษาอ งกฤษหร อเปล า? (Khun pood pasa anggrid rue plao?) Para preguntar si una persona habla inglés

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- Básicos ค ณช วยอะไรฉ นหน อยได ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?) Se usa para pedir ayuda ค ณพ ดภาษาอ งกฤษหร อเปล า? (Khun pood pasa anggrid rue plao?) Para preguntar si una persona habla inglés Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? ค ณพ ดภาษา_[ภาษา]_หร อเปล า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?) Para preguntar si una persona habla un idioma en específico Czy mówisz po _ [nazwa języka] _? [form.:] Czy mówi Pan(i) po _ [nazwa języka] _? ฉ นไม พ ด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.) Para aclarar que no hablas un idioma en específico ฉ นไม เข าใจ (Chan mai kao jai.) Para explicar que no comprendes algo. Nie mówię po _ [nazwa języka] _. Nie rozumiem. - Conversación สว สด! (Sawad-dee!) Saludo que se usa de manera regular ว าไง! (Wa-ngai!) Saludo informal สว สด ตอนเช า! (Sawad-dee torn chao!) Saludo que se dice sólo por las mañanas สว สด ตอนเย น! (Sawad-dee torn yen!) Saludo que se dice sólo por las tardes Dzień dobry! Cześć! Dzień dobry! Dobry wieczór! นอนหล บฝ นด นะ! (Norn lub fun dee na!) Dobranoc! Saludo que se menciona al dejar un lugar durante la noche o antes de ir a dormir Página เป นอย างไรบ าง? (Pen yang rai bang?) Pregunta amable para conocer cómo se encuentra la otra persona Jak się masz? [form.:] Jak się Pan(i) ma? สบายด ขอบค ณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.) Respuesta amable a la pregunta cómo estás? Dobrze, dziękuję. ค ณช ออะไร? (Khun chue arai?) Jak się nazywasz? [form.:] Jak się Pan(i) nazywa? Para preguntar el nombre de la persona ฉ นช อ. (Chan chue.) Nazywam się. Para decir tu nombre a otra persona. ค ณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?) Para preguntar el país de origen de una persona ฉ นมาจาก. (Chan ma jark.) Para responder acerca de tu país de origen ค ณอาย เท าไร? (Khun ar-yu tao rai?) Para preguntar la edad de una persona ฉ นอาย ป (Chan aryu pee.) Para decir tu edad. ใช (Chai) Respuesta positiva ไม (Mai) Respuesta negativa กร ณา (Ka ru na) Palabra que denota amabilidad Skąd pochodzisz? [form.:] Skąd Pan(i) pochodzi? Pochodzę z. Ile masz lat? [form.:] Ile ma Pan(i) lat? Mam lat(a). Tak Nie Proszę เอาแล วนะ! (Aow laew na) Proszę bardzo! Se usa para expresar el momento en que una persona entrega algo a otra persona ขอบค ณ (Khob khun) Para agradecer a alguien Dziękuję. Página ขอบค ณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.) Para mostrar profundo agradecimiento. ไม เป นไร (Mai pen rai.) Respuesta amable para Gracias . ฉ นขอโทษ (Chan kor tode.) Para disculparse. ขอโทษนะ (Kor tode na.) Para atraer la atención de otra persona. ไม เป นไร (Mai pen rai.) Para responder al aceptar una disculpa. ไม ม ป ญหา (Mai mee pan ha.) Para responder al aceptar una disculpa. ระว งนะ! (Ra wang na!) Para prevenir del peligro a otra persona. ฉ นห ว (Chan hiw.) Para expresar la sensación de hambre. ฉ นห วน ำ (Chan hiw nam.) Para expresar cuando estás sediento. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo! / Nie ma za co! Przepraszam. Przepraszam. Nic się nie stało. Nie ma sprawy. Uwaga! Jestem głodny/-a. Chce mi się pić. ฉ นเหน อย (Chan na- aeuy.) Jestem zmęczony/-a. Para expresar la sensación de cansancio. ฉ นรไม สบาย (Chan mai sa buy.) Para decir que te encuentras enfermo o mal de salud. Źle się czuję. ฉ นไม ร (Chan mai roo.) Nie wiem. Para explicar que no sabes la respuesta a una pregunta. ย นด ท ได ร จ กค ณ (Yin dee tee dai roo jak khun.) Miło było cię poznać. [form.:] Miło było Panią/Pana poznać. Se dice cuando nos despedimos de alguien después de vernos por primera vez. Página ลาก อน! (La korn! ) Se dice cuando nos despedimos de alguien. Do widzenia! - Quejas ฉ นต องการแสดงความข องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.) Forma amable de dar a conocer tu queja. Chciał(a)bym złożyć skargę. ใครด แลท น? (Krai doo lae tee nee?) Kto tu rządzi? Para saber quién es el responsable. น ร บไม ได อย างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!) To jest absolutnie niedopuszczalne! Para expresar tu descontento. ฉ นต องการเง นของฉ นค นมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!) Para pedir la devolución de tu dinero. เรารอมาช วโมงกว าแล ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.) Para quejarte de largas esperas. Żądam zwrotu pieniędzy! Czekamy ponad godzinę. - Quejas ofensivas อาหารจานน รสชาต แย มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!) Forma grosera para mostrar tu desagrado por la comida. น ำแก วน รสชาต เหม อนฉ เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!) Forma grosera para mostrar tu descontento por las bebidas. ท แห งน เหม อนร งหน เลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!) Forma grosera para mostrar tu descontento por algún lugar. To jedzenie smakuje jak gówno! Ten napój/drink smakuje jak szczyny! To miejsce to obrzydliwa nora! Página Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Viajar รถค นน เน ามาก! (Rod kan nee nao mak!) Ten samochód to wrak! Forma grosera de mostrar tu descontento por el coche. บร การได ห วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!) Obsługa jest do dupy! Forma grosera de mostrar tu descontento por el servicio. น ม นหลอกเอาต งก นช ดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!) Quejarte de manera grosera por precios muy altos. To jest totalne zdzierstwo! น ม นโกหกส นด! (Nee mun ko hok sin dee!) Gówno prawda! Mostrar tu incredulidad por un comentario de forma grosera. ค ณน ม นโง ช บหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.) Kretyn/Kretynka! Criticar la inteligencia de una persona para insultarla. ค ณน ม นไม ร อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!) Criticar el conocimiento de una persona para insultarla. ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!) Gówno wiesz! Odwal się! Forma insultante para pedir a una persona que se vaya inmediatamente. ไปจ ดการก นข างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!) Pedir a una persona que salgan de algún lugar para pelear. Załatwmy to na zewnątrz! Página
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks