ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก ในประเทศไทย (VGT) - PDF

Description
ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก ในประเทศไทย (VGT) จ นทร เพ ญ ลาภจ ตร ผ อานวยการกล มระบบเคร อข ายและคอมพ วเตอร ศ นย สารสนเทศ กรมพ ฒนาท ด น ห วข อการบรรยาย Overview การเร ยกใช

Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 25 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก ในประเทศไทย (VGT) จ นทร เพ ญ ลาภจ ตร ผ อานวยการกล มระบบเคร อข ายและคอมพ วเตอร ศ นย สารสนเทศ กรมพ ฒนาท ด น ห วข อการบรรยาย Overview การเร ยกใช งานระบบบร หารจ ดการ โครงการปล กหญ าแฝก สาหร บเจ าหน าท (ฟ งก ช น นาเข า/ปร บปร งตาแหน ง ค นเพ อแก ไข) สาหร บประชาชนท วไป การรายงานผล รายงานผลในร ปแบบ GIS รายงานผลในร ปแบบ MIS 2 ระบบการบร หารการจ ดการการต ดส นใจเช งพ นท (Executive information System EIS ด านการพ ฒนาท ด น) ศ นย สารสนเทศ ได นาระบบเทคโนโลย ทางด านการจ ดการ ข อม ลเช งพ นท มาใช งานการบร หารจ ดการก จกรรมต าง ๆ โดยระบบ ด งกล าว จะเป นการผสมผสานเทคโนโลย ท งในร ปแบบของระบบ สารสนเทศภ ม ศาสตร และการบร หารจ ดการฐานข อม ล ตลอดจนการ พ ฒนาโปรแกรมประย กต ท ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศภ ม ศาสตร ทางานร ปแบบของ Web Application ในแต ละโปรแกรมผ ใช งาน สามารถเข าถ ง เร ยกด และส บค นข อม ล ผ านทางช องทาง Internet Tablet หร อ Smart Phone ได ม องค ประกอบ 3 ส วนหล ก 3 ส วนท 1 ระบบฐานข อม ล ประกอบด วยข อม ลเช งพ นท และข อม ล อธ บาย โดยจะม ข อม ลอย ด วยก นอย 2 ล กษณะ ข อม ลในร ปแบบของ Static Map เป นข อม ลท ไม ม การ เปล ยนแปลง จะถ กนามาจ ดทาให อย ในร ปแบบของ Tile Image (Map Cache) ซ งไม สามารถแก ไขได แต ม ประโยชน ในด านการ แสดงภาพ โดยสามารถแสดงภาพได อย างรวดเร ว ข อม ลท นามาจ ดทา เป น Map Cache ข อม ลในร ปแบบของ Dynamic ข อม ลด งกล าวจะเป นข อม ล ท ม การเปล ยนแปลงได เช น ข อม ลงานโครงการ, ข อม ลการใช ประโยชน ท ด น เป นต น ซ งข อม ลด งกล าว ผ ใช งานสามารถทาการ แก ไข เพ มเต ม ปร บปร งได 4 ส วนท 2 ระบบซอฟต แวร ด านภ ม สารสนเทศ ประกอบด วย ซอฟต แวร ท ใช ในการบร หารจ ดการข อม ลภ ม สารสนเทศ ม อย ด วยก น 2 ประเภท ได แก 2.1 ซอฟต แวร จ ดการและบร การข อม ลภ ม สารสนเทศผ านระบบ เคร อข าย (GIS Server) ใช ในการบร หาร จ ดการ และ เผยแพร ข อม ลผ านระบบเคร อข ายของกรมพ ฒนาท ด น ซ ง สามารถให บร การได ท งในร ปแบบของ Intranet และ Internet 2.2 ซอฟต แวร จ ดการการปร บปร งข อม ลภ ม สารสนเทศ (GIS Editor) ใช งานบนเคร องคอมพ วเตอร Desktop สาหร บการ ปร บปร งฐานข อม ลภ ม สารสนเทศ ให ม ความเป นป จจ บ น ตลอดจนการว เคราะห ข อม ลในร ปแบบของการซ อนท บ 5 ส วนท 3 การพ ฒนาโปรแกรมประย กต ระบบการบร หารจ ดการการต ดส นใจเช งพ นท (Executive Information System - EIS ด านการพ ฒนาท ด น) ม การแสดงผล ข อม ลท งในล กษณะเป นระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ค อแสดงในร ปของ แผนท และระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ให บร การข อม ลผ านทาง เว บไซต โดยรองร บการแสดงผลผ าน Internet Explorer 8 (IE8) หร อ Mozilla Firefox หร อ Google Chrome 6 องค ประกอบของระบบ (Project Overview) 7 ระบบการบร หารการจ ดการการต ดส นใจเช งพ นท Click to edit Master title style (Executive information System EIS ด านการพ ฒนาท ด น ระบบบร หารและต ดตาม โครงการปล กหญ าแฝก ระบบตรวจสอบการใช ประโยชน แปลงท ด น ระบบนาเสนอช ดด น ระบบเต อนภ ยธรรมชาต ระบบบ นท กตาแหน ง เก ดเหต ผ านโทรศ พท ม อถ อ ระบบบร หารจ ดการข อม ล เกษตรอ นทร ย ลดใช สารเคม ทางการเกษตร/เกษตร อ นทร ย ระบบบร หารจ ดการข อม ล โรงงานผล ตป ยอ นทร ย Internet ระบบจ ดการ ผ ใช งาน Intranet ผ ด แลระบบ ระบบบร หารต ดตามศ นย ถ ายทอด และเทคโนโลย การพ ฒนาท ด นและ แปลงสาธ ตจ ดเร ยนร การพ ฒนาท ด น ประจาตาบล ระบบบร หารและต ดตามโครงการ ปล กหญ าแฝก ระบบตรวจสอบการใช ประโยชน แปลงท ด น ระบบนาเสนอช ดด น ระบบเต อนภ ยธรรมชาต ระบบบ นท กตาแหน ง เก ดเหต ผ านโทรศ พท ม อถ อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลเกษตร อ นทร ย ลดใช สารเคม ทางการเกษตร/ เกษตรอ นทร ย ระบบบร หารจ ดการข อม ล โรงงานผล ตป ยอ นทร ย ระบบรายงาน ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก Vetiver Grass Tracking : VGT ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก (Vetiver Grass Tracking) เป นระบบหน งท อย ภายใต ระบบการบร หารจ ดการการ ต ดส นใจเช งพ นท EIS ด านการพ ฒนาท ด น ท กรมพ ฒนาท ด น พ ฒนาข น โดยระบบฯ ด งกล าวน จะแสดงข อม ลแผนท จากข อม ล ภาพถ ายออร โธส ของ กรมพ ฒนาท ด น และสามารถแสดงข อม ลแผนท ภายนอกท ให บร การ ได แก ArcGIS Online, Bing Maps และ Google Maps และรองร บการแสดงผลผ าน Internet Explorer 8 (IE8) ข นไป หร อ Mozilla Firefox หร อ Google Chrome 9 องค ประกอบของระบบบร หารต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก VGT การเร ยกใช งานระบบบร หารจ ดการ โครงการปล กหญ าแฝก สาหร บเจ าหน าท สาหร บประชาชนท วไป 11 การเร ยกใช งานสาหร บเจ าหน าท สามารถเข าส ระบบได โดย 1. เข าท เว บไซต กรมพ ฒนาท ด น ท ห วข อ ระบบการ บร หารจ ดการการต ดส นใจเช งพ นท EIS - ด านการพ ฒนาท ด น ตรงกลางหน าจอ ให คล กเล อก ระบบบร หารและต ดตาม โครงการปล กหญ าแฝก (Vetiver Grass Tracking) 2. เข าใช งานได โดยตรงให พ มพ URL ค อ ท ห วข อ เฉพาะเจ าหน าท 12 ปรากฏหน าจอ ให ผ ใช กรอก ช อ ผ ใช งาน และ รห สผ าน จากน น กดป ม ล อกอ น เพ อเข าส ระบบ เม อเข าส ระบบเร ยบร อยแล วจะ ปรากฏหน าจอเมน ให คล กเล อก ระบบบร หารและต ดตามโครงการ ปล กหญ าแฝก สาหร บเจ าหน าท 13 การบ นท กข อม ล (นาเข าข อม ล) ม 3 ว ธ 1. น าเข าต าแหน งโครงการปล กหญ าแฝกจากไฟล Excel 2. เพ มตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝกจากตาแหน งป จจ บ น (Tablet Smart Phone) 3. น าเข า/ปร บปร งตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝก 3.1 จากการก าหนดจ ดบนแผนท 3.2 จากการกรอกค าพ ก ดเพ อกาหนดจ ด (GPS) 14 1 นาเข าตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝกจาก Excel ไฟล 27 พ.ค 2 เพ มตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝกจากตาแหน งป จจ บ น 27 พ.ค 3 นาเข า/ปร บปร งตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝก เจ าหน าท เล อกเมน นาเข า/ปร บปร งตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝก เพ อกาหนดตาแหน งในการบ นท กข อม ล 27 พ.ค ผ ใช กรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบถ วนตามแบบฟอร มท กาหนด (ช องท ม ดอกจ นส แดง * ต องกรอก ข อม ลให ครบ) จากน นกดป ม บ นท ก และสามารถแนบภาพถ ายจ ดท ปล กหญ าแฝกและว ด โอได 18 4 การค นหาข อม ลการปล กหญ าแฝก เพ อแก ไข เจ าหน าท เล อกเมน ค นหาโครงการปล กหญ าแฝก เพ อกาหนดตาแหน งในการบ นท กข อม ล กรอกเง อนไข สาหร บการค นหา 19 จะปรากฏผลการค นหา ด งภาพ สามารถคล กท รายการเพ อด จ ดปล ก รายละเอ ยด และ สามารถแก ไขได 27 พ.ค 27 พ.ค Download ค ม อฉบ บย อ 22 การเร ยกใช งานสาหร บประชาชนท วไป ม เมน การใช งาน 2 เมน ประกอบด วย สอบถามข อม ลโครงการปล กหญ าแฝก รายงานข อม ลโครงการปล กหญ าแฝก 23 11. คล กเล อกเมน สอบถาม ข อม ลโครงการปล กหญ า แฝก ระบบจะแสดง หน าต าง เง อนไขการ ค นหา 24 2 1. เม อระบ เง อนไขการค นหา เร ยบร อยแล ว ระบบจะแสดง ผลล พธ ตามเง อนไขท ระบ หมายเหต ประชาชนไม บ นท ก/ แก ไขข อม ลได 25 3 แสดงข อม ลร ปแบบแผนท ได 5 ประเภท ค อ 3.1 แผนท ฐาน 3.2 แผนท ภาพถ ายทางอากาศ 3.3 แผนท Arcgisonline 3.4 แผนท Bing maps 3.5 แผนท Google maps 26 ประเภทของแผนท สามารถเล อกได จากน แผนท ฐาน 27 แผนท ภาพถ ายทางอากาศ 27 พ.ค แผนท Arcgisonline 29 แผนท Bing maps 30 แผนท Google maps 27 พ.ค คล กในรายการเพ อแสดงจ ดพร อมร ปถ าย 27 พ.ค การรายงานผล รายงานผลใน ร ปแบบ GIS รายงานผลใน ร ปแบบ MIS 33 1 การรายงานผลในร ปแบบ GIS คล กเล อกท เมน รายงานข อม ลโครงการปล กหญ าแฝก กาหนดเง อนไขท ต องการสร ปรายงาน โดยสามารถระบ เง อนไข ระด บของเขต ได หลายประเภท เช นระด บ ภาค จ งหว ด อาเภอ ตาบล สาน กงานพ ฒนาท ด น จากน น กาหนดช วงว นท ปล ก ระบบจะแสดงผลล พธ ตามเง อนไขท กาหนด และสามารถแสดงในร ปแบบกราฟได 27 พ.ค แสดงผลบนแผนท Online 27 พ.ค 27 พ.ค 27 พ.ค 2 การรายงานผลในร ปแบบ MIS ใช สาหร บต ดตามและตรวจสอบการบ นท กข อม ลการปล กหญ าแฝก เข าส ระบบโดยคล กเล อก ท เมน ข อม ลการต ดตามการปล กหญ าแฝก ในหน าแรกเว บไซต กรม 38 ระบบข อม ลการต ดตามการปล กหญ าแฝก ประกอบด วย 2 ห วข อหล ก สร ปข อม ลตามโครงการปล กหญ าแฝก ตรวจสอบการบ นท กข อม ล 39 1 สร ปข อม ลตามโครงการ ปล กหญ าแฝก ประกอบไปด วย 3 ห วข อย อย ได แก 1.1 สร ปข อม ลแบบหลายเง อนไข 1.2 สร ปข อม ลจาแนกตามหน วยงานหล ก/จ งหว ด 1.3 แสดงรายละเอ ยดการปล กหญ าแฝก เล อกเง อนไขเพ อแสดงข อม ล กาหนด ว นท เร มปล ก และ ถ งว นท ต องการทราบ ระบ ข อม ล จ งหว ด ท ต องการค นหา ระบ ข อม ล หน วยงานหล ก จากน น กด แสดงข อม ล จะปรากฏตารางสร ปข อม ลโครงการปล กหญ าแฝกตามเง อนไขท กาหนดไว ทางด านขวาม อ ผ ใช สามารถ Export ข อม ลเป นไฟล Excel โดยคล กท Icon 41 คล กท ส ญล กษณ จะปรากฏภาพแผนท พร อมจ ดท ปล กภาพรวม แผนท ฐาน 42 2 ตรวจสอบการบ นท กข อม ล ประกอบไปด วย 2 ห วข อย อย ได แก 2.1 ตรวจสอบการบ นท กข อม ลของหน วยงานต างๆ 2.2 เร ยกด ข อม ลจาแนกตามหน วยงานท บ นท ก เมน ตรวจสอบการบ นท กข อม ลของหน วยงาน ต าง ๆ ให ระบ ช วงว นท ต องการค นหา กดป ม แสดงข อม ล จะปรากฏตารางการบ นท กข อม ล ของแต ละหน วยงาน ผ ใช สามารถ Export ข อม ล เป นไฟล Excel ได 44 ค ม อใช งานโปรแกรมข อม ลการต ดตามการปล กหญ าแฝก (รายงานท งแบบ MIS และ GIS) 45 ความร วมม อก บหน วยงานภายนอก 26 หน วยงาน 1. กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช 2. กรมป าไม 3. กรมทางหลวง 4. กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 5. กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 6. กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ 7. กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม 8. สาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน 9. กองท พบก 10. หน วยบ ญชาการทหารพ ฒนา 11. กองบ ญชาการตารวจตระเวนชายแดน 12. บร ษ ท ปตท. จาก ด (มหาชน) 13. สถาบ นว จ ยและพ ฒนาท ส ง 14. กปร. 15. กรมปศ ส ตว 16. กรมว ชาการเกษตร 17. กรมชลประทาน 18. กรมส งเสร มการเกษตร 19. สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา 20. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาเขาห นซ อนฯ 21. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาพ ก ลทองฯ 22. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาห วยทรายฯ 23. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ าวค งกระเบนฯ 24. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาภ พานฯ 25. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาห วยฮ องไคร ฯ 26. ศ นย อานวยการและประสานการพ ฒนา พ นท ล มน าปากพน งฯ ศ นย สารสนเทศ ได ก าหนด Username และ Password สาหร บเข าส ระบบ ม จานวน 84 Account 46 ต ดต อสอบถาม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks