Version 1. เร ยบเร ยงโดย ดร.ช มพล มณฑาท พย ก ล - PDF

Description
Version 1 เร ยบเร ยงโดย ดร.ช มพล มณฑาท พย ก ล 1 สารบ ญ เน อหา หน า 1. การจ ดการคล งส นค า คล งส นค าและประโยชน ของคล งส นค า (Warehouse and its contributions) การจ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 18 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Version 1 เร ยบเร ยงโดย ดร.ช มพล มณฑาท พย ก ล 1 สารบ ญ เน อหา หน า 1. การจ ดการคล งส นค า คล งส นค าและประโยชน ของคล งส นค า (Warehouse and its contributions) การจ ดการคล งส นค า (Warehouse management) ก จกรรมภายในคล งส นค า ด ชน ว ดประส ทธ ภาพการท างานของคล งส นค า 8 2. การหาท าเลท ต ง ขนาดของคล งและการวางผ งคล งส นค า (Block, Racking) 9 3. การประย กต ระบบ SLP (Systematic Layout Planning) การน าของเข าคล ง การจ ดเก บ การน าของออกจากคล ง ระบบข อม ล และเอกสารท เก ยวข อง อ ปกรณ ขนถ ายว สด บรรณาน กรม 31 2 1. การจ ดการคล งส นค า ในบทท จะกล าวถ งเน อหาเบ องต นของคล งส นค า ก จกรรมเบ องต นในคล งส นค า และการจ ดการคล งส นค าให ม ประส ทธ ภาพซ งรายละเอ ยดจะได กล าวด งต อไปน 1.1 คล งส นค าและประโยชน ของคล งส นค า (Warehouse and its contributions) เน อหาส วนน จะกล าวถ งความหมายของคล งส นค า และประโยชน ของคล งส นค า ซ งม รายละเอ ยดด งต อไปน ความหมายของคล งส นค า คล งส นค า หมายถ ง ส งปล กสร างท ม ไว เพ อใช ในการพ กและเก บร กษาส นค าในปร มาณท มาก ซ งจะเก ยวข องก บการ เคล อนย ายส นค าหร อว ตถ ด บ การจ ดเก บโดยไม ให ส นค าเส อมสภาพหร อแตกห กเส ยหาย ภาพแสดงต วอย างของคล งส นค าแห งหน ง คล งส นค า โดยท วไปจะท าหน าท จ ดเก บว ตถ ด บ หร อ ส นค าส าเร จร ป เป นหล ก หร อบางคร งอาจใช เก บงานระหว างการ ผล ต ช นส วนหร อส นค าก งส าเร จร ปบ าง ซ งในการจ ดเก บส นค าหร อว ตถ ด บจ าพวกน จ าเป นต องม การจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให เก ดการท างานท ม ประส ทธ ภาพส งส ด และไม เก ดความเส ยหายต อส นค าหร อว ตถ ด บท เก บอย ภายในคล งส นค า นอกจากน แล ว คล งส นค าย งแบ งออกได 2 ประเภท ค อ คล งส วนต ว (Private warehouse) และคล งสาธารณะ (Public warehouse) ซ งแต ละประเภทม ข อด ข อเส ย ด งต อไปน ข อด ของคล งสาธารณะ 1. ม การใช ประโยชน ของเง นท นมากข น เน องจากคล งท สร างได ให บร การแก ล กค าหลายคน 2. ม การใช ประโยชน จากพ นท ได ด กว า เพราะม การให บร การแก ล กค าหลายคน 3. เป นการลดความเส ยงจากการว างของคล งส นค า 4. ม การใช ประโยชน เช งเศรษฐศาสตร (Economies of scale) มากกว า 5. ม ความย ดหย นส ง 6. ม ความร และความเช ยวชาญในเร องการจ ดเก บและเคล อนย ายมากกว า ข อเส ยของคล งสาธารณะ 1. อาจม ป ญหาเร องการส อสาร เพราะระบบการส อสารอาจม ความแตกต างก นมาก 3 2. อาจไม ม การบร การพ เศษบางประเภท ซ งเป นความต องการเฉพาะด านของต วส นค า 3. พ นท อาจไม เพ ยงพอในบางช วงของความต องการ ข อด ของคล งส วนต ว 1. ม การควบค มท ท าได ง าย 2. ม ความย ดหย นส ง 3. ม ต นท นต ากว าในระยะยาว 4. ม การใช แรงงานท ม ประส ทธ ภาพส ง ข อเส ยของคล งส วนต ว 1. ขาดความย ดหย น 2. ข อจ าก ดทางด านการเง น 3. ผลตอบแทนต อการลงท นต า ว ตถ ประสงค และประโยชน ของคล งส นค า คล งส นค าม ว ตถ ประสงค หลายๆ ด าน ค อ เพ อร กษาระด บส นค าคงคล งเพ อสน บสน นระบบการผล ตหร อการขาย เป นจ ด รวมผล ตภ ณฑ เพ อด าเน นการจ ดส งส นค าเพ อใช ประโยชน ในการรวบรวมส นค าก อนจ ดส ง หร อท าหน าท เป นศ นย กระจายส นค าได ประโยชน ของคล งส นค าม มากมาย ซ ง สามารถสร ปได ด งต อไปน - เพ อให เก ดประโยชน ในเร องการขนส ง - เพ อให เก ดการประหย ดในระบบการผล ต (Production smoothing) - เพ อให เก ดประโยชน ในเร องการส งซ อในปร มาณมาก (Economies of scale) - เพ อใช เป นแหล งของว ตถ ด บ เพ อรองร บต อความไม แน นอนของการซ อว ตถ ด บ (Supply uncertainty) - เพ อรองร บต อความไม แน นอนของการขาย (Demand uncertainty) - เพ อให เก ดการบร หารต นท นโลจ สต กส ท ต า 1.2 การจ ดการคล งส นค า (Warehouse management) ความหมายของการจ ดการคล งส นค า การจ ดการคล งส นค า หมายถ ง การจ ดระเบ ยบในด านการเคล อนย าย การจ ดเก บ การวางและการร กษาส นค าอย างเป น ระบบ ม ระเบ ยบแบบแผน เพ อป องก นและร กษาส นค าให อย ในสภาพท ด ด วยต นท นการด าเน นงานท ต า เพ อช วยในการด าเน นงาน และก าไรให ก บก จการ การด าเน นงานในล กษณะน จะเก ดจากการบร หารทร พยากรท งหมดภายในคล งส นค าให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ซ งเก ยวข องก บโครงสร างพ นฐานของคล งส นค า ระบบการตรวจต ดตามสถานะ (Tracking system) และการส อสารภายใน คล งส นค า (ด ภาพประกอบด านล าง) ท งน การคล งส นค าม ว ตถ ประสงค ด งต อไปน - เพ อลดระยะทางในการเคล อนย ายให มากท ส ด - เพ อให เก ดการใช พ นท และปร มาตรในการจ ดเก บมากท ส ด - สร างความม นใจได ว าม อ ปกรณ เคร องม อ และระบบสน บสน นต างท เพ ยงพอ - สร างความพ งพอใจในการปฏ บ ต งานของผ ท เก ยวข องท งหมด เช น พน กงานจ ดเก บส นค า พน กงานขน ถ าย เป นต น - เพ อให เก ดการบร หารต นท นพ สด คงคล งให ม ประส ทธ ภาพส งส ด 4 product communication physical warehouse f tracking ภาพแสดงต วอย างของการจ ดการคล งส นค า (Warehouse management) ภาพแสดงต วอย างของการจ ดการคล งส นค าก บก จกรรมภายในคล งส นค า ขอบเขตของการจ ดการคล งส นค า การจ ดการคล งส นค าม ก จกรรมหลายด าน ภาพด านล างแสดงถ งภาพรวมของก จกรรมต างๆ ของการจ ดการคล งส นค า โดย จะเร มท การเล อกท าเลท ต งของคล งส นค า (Location selection) การก าหนดขนาดของคล งส นค า (Sizing) การออกแบบ ผ งของคล งส นค า (Layout) การออกแบบกระบวนการจ ดการคล งส นค า (Warehouse management system) การ ควบค มการปฎ บ ต งาน (Location control) การจ ดส ง (Delivery) และการรายงานและจ ดเก บข อม ล (Record and data) ภาพแสดงภาพรวมของขอบเขตของการจ ดการคล งส นค า 5 ความส มพ นธ ของการคล งส นค าและก จกรรมด านอ นๆ ก) การจ ดการคล งส นค าก บการผล ต การคล งส นค าก บการผล ตม ความส มพ นธ ก นมาก กล าวค อ การผล ตท ผล ตเป นปร มาณน อยแต ท าการผล ตบ อยๆ หร อการ ผล ตท ผล ตตามค าส งซ อของล กค า หร อท เร ยกว าระบบการผล ตแบบตามค าส งซ อ (Make to order) น นจะท าให ต นท นด าน พ สด คงคล งน อย แต ต นท นการต งสายการผล ตส ง (Setup cost) ซ งอาจจะส งมาก จนท าให ต นท นรวมของการผล ตส ง ในทาง ตรงก นข ามในระบบการผล ตท ผล ตต อคร งเป นปร มาณมาก (Make to stock) ซ งจะท าให ต นท นการต งสายการผล ตต า แต ต อง ม ต นท นพ สด คงคล งส ง (Inventory carrying cost) ซ งม ความจ าเป นต องสร างคล งส นค ารองร บ และม ระบบการจ ดการ คล งส นค าท ม ประส ทธ ภาพ ข) การจ ดการคล งส นค าก บการขนส ง การคล งส นค าก บการขนส งม ความส มพ นธ ก นมาก กล าวค อ ในการขนส งท ต องการรวบรวมส นค าก อนการขนส ง (Consolidate) เพ อประโยชน ของการขนส งท เป นปร มาณมาก น นจ าเป นต องใช คล งส นค าเป นจ ดรวบรวมและกระจายส นค า (Consolidate point) ท งน เพ อเป นการประหย คค าขนส ง (Transportation cost) ถ งแม ว าการขนส งบางประเภทจะ ช วยลดต นท นการขนส งลงได โดยไม ต องใช คล งส นค าช วย เช น ระบบการขนส งแบบ Milk run แต ก ต องใช ระบบการจ ดการ ผล ตท ม ประส ทธ ภาพและต องอาศ ยการแบ งป นข อม ลท มาก และย งต องการระบบการจ ดการท ม ประส ทธ ภาพส งด วย ค) การจ ดการคล งส นค าก บการบร การ การคล งส นค าก บการบร การม ความส มพ นธ ก นมาก กล าวค อ ในก จการบางประเภทต องการระด บการตอบสนองต อความ ต องการของล กค าท รวดเร วและแม นย า เช น ระบบ Quick response ในธ รก จส นค าอ ปโภค บร โภค (Consumable product) น น จ าเป นต องใช คล งส นค าและระบบการจ ดการคล งส นค าท ม ประส ทธ ภาพเพ อตอบสนองต อความต องการของล กค า ได อย างรวดเร ว ซ งเป นการเพ มความสามารถในการแข งข นของธ รก จ เป นต น 1.3 ก จกรรมภายในคล งส นค า คล งส นค าม ก จกรรมมากมายเพ อให เก ดการท างานท ม ประส ทธ ภาพ เน อหาต อไปน อธ บายก จกรรมต างๆ ท ส าค ญภายใน คล งส นค า ท ควรได ร บการจ ดระบบการงานเป นอย างด ก) การร บส นค าและการช บ งสถานะของส นค า กระบวนการร บส นค าเข าคล ง ซ งจะเก ยวข องก บการตรวจสอบส นค า (ตรวจปร มาณ) การบ นท กข อม ลท เก ยวข อง และ การช บ งสถานะของส นค า เป นต น ภาพแสดงต วอย างของกระบวนการร บส นค าของบร ษ ทแห งหน ง 6 ภาพแสดงป าย (Tag) แสดงสถานะของส นค า ข) การเคล อนย ายภายในคล งส นค า การเคล อนย ายส นค าภายในคล ง รวมถ งการเคล อนย ายท กประเภท ซ งต องใช อ ปกรณ ขนถ ายต างๆ ท งน รายละเอ ยดของ การเคล อนย ายและอ ปกรณ ท เก ยวข องจะได แสดงไว ในบทท 6 ค) การจ ดเก บ การจ ดเก บส นค าภายในคล งเป นเร องเก ยวการน าส นค าเข าจ ดเก บ ซ งต องไม ท าให ส นค าเส อมสภาพหร อแตกห กเส ยหาย ซ งม ค าแนะน าในการจ ดเก บหลายประการ ค อ การจ ดเก บส นค าท น าหน กมากไว ท ด านล าง หร อการเก บส นค าท เคล อนไหวเร วไว ใกล ประต ซ งรายละเอ ยดของการจ ดเก บจะได แสดงไว ในบทท 4 นอกจากน แล วย งรวมถ งการก าหนดต าแหน งของสถานท จ ดเก บ (Location address) ด วย (ด ภาพประกอบ) ภาพแสดงต าแหน งท อย (Location address) ของสถานท จ ดเก บ ง) การหย บส นค า การหย บส นค าเร องท ส าค ญอ กเร องหน งของการจ ดการคล งส นค า รายละเอ ยดจะได แสดงไว ในบทท 4 แต โดยพ นฐาน แล วการหย บส นค าม หล กการ 3 ประการ ค อ ผ หย บเด นไปย งต าแหน งของส นค า ผ หย บข บข ไปย งต าแหน งของส นค า และ ส นค า เคล อนท มาย งต าแหน งของผ หย บ 7 ภาพแสดงต วอย างของกระบวนการหย บส นค าของบร ษ ทแห งหน ง จ) การบรรจ และห บห อ ส นค าจะได ร บการบรรจ เพ อป องก นการช าร ดระหว างการเคล อนย าย ซ งบรรจ ภ ณฑ ต องค าน งถ งความหลากหลายของ ผล ตภ ณฑ นโยบายและกฎเกณฑ ต างๆ ท เก ยวข องก บการขนส ง ท งทางบก ทางน า และทางอากาศ การเด นทาง การจราจร ส งท ควร พ จารณาค อ กล องหร อต จ ดเก บส นค าและค าใช จ ายท พ งจะเก ดข น ฉ) การขนส ง การขนส งท ด เพ อให ล กค าได ร บส นค าท ถ กต องและตรงตามเวลา ซ งควรพ จารณาส งต อไปน ค อ ปร มาณของส นค าท จะ ขนส งท งหมด น าหน กหร อปร มาตรของส นค าท งหมด จ านวนของจ ดขนส ง ระยะทางเก ยวข อง ร ปแบบการขนส ง ว นท ต องส งส นค า ไปถ ง เอกสารท เก ยวข องก บการขนส ง และความปลอดภ ยจากการขนส ง ช) การช ง ตวง ว ด และ การตรวจน บ การช ว ตวง ว ด และการตรวจน บ ซ งอาจจะท าเป นการตรวจน บป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks