ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАСКУЛІННИХ І ФЕМІННИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ - PDF

Description
УДК Т.Ф. Осіпова ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАСКУЛІННИХ І ФЕМІННИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У статті окреслено вербалізовані в сучасній українській мові (мовленні) фемінні й маскулінні

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 39 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК Т.Ф. Осіпова ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАСКУЛІННИХ І ФЕМІННИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У статті окреслено вербалізовані в сучасній українській мові (мовленні) фемінні й маскулінні комунікативні стратегії й тактики, які виразно репрезентують гендерний параметр невербальної комунікації, що «омовлено» в фольклорних жанрах (прислів я, приказки, афоризми, анекдоти). Вони не лише моделюють відповідні смисли (частіше імпліцитні), але й актуалізують лінгвокреативну діяльність мовців у процесі комунікації, упливають на формування комунікативної компетенції вишуканої мовної особистості. Досліджуваний матеріал репрезентує стереотипні уявлення про невербальні стилі поведінки чоловіка й жінки за статевими й соціальними ознаками, транскультурну природу людини, що мотивована соціокультурними, часо-просторовими й психологічними факторами, унікальністю кожної мовної особистості. Ключові слова: фемінні й маскулінні комунікативні стратегії, гендерний параметр, мовна особистість, невербальна комунікація, смисл, невербальні стилі поведінки, транскультурна природа людини, комунікативна компетенція. Осипова Т.Ф. Вербализация феминных и маскулинных стратегий и тактик невербальной коммуникации. В статье описаны феминные и маскулинные коммуникативные стратегии и тактики, вербализированные в современном украинском языке (речи), репрезентирующие гендерный фактор невербальной коммуникации, параметры которой «прописаны» в фольклорных жанрах (пословицы, поговори, афоризмы, анекдоты). Они не только моделируют определенные смыслы (чаще имплицитные), но и актуализируют лингвокреативную деятельность говорящих в процессе коммуникации, влияют на повышение коммуникативной компетенции изысканной языковой личности. Исследовательский материал репрезентирует стереотипные представления о невербальных стилях поведения мужчины и женщины по половым и социальным признакам, транскультурную природу человека, мотивированную социокультурными, психологическими, хронотопными факторами, уникальностью каждой языковой личности. Ключевые слова: феминные и маскулинные коммуникативные стратегии, гендерный фактор, невербальная коммуникация, невербальные стили поведения, смысл, транскультурная природа человека, коммуникативная компетенция, языковая личность. Osipova T. Verbalization of Masculine and Feminine Strategies and Tactics in Non-Verbal Communication. The article outlines feminine and masculine communication strategies and tactics verbalized in the modern Ukrainian language (speech) that brightly demonstrate gender options of non-verbal communication represented in folklore genres. They model the appropriate meanings (often implicit) and at the same time actualize linguistic-creative speaking activities of individuals in the communication process, influence forming of communicative competence of a refined linguistic personality. Non-verbal communication options, intertwined into live spontaneous speech, which not only affects the corresponding meaning, but also creates communicative competence of a linguistic personality, his/her communication strategies and tactics. Non-verbal behavior styles of women and men depend mainly on gender stereotypes, particularly when using kinetic means (gestures, facial expressions, postures, body motions, habits). Among the dynamic non-verbal means optical parameter is also represented. Individual success in communication depends on his/her ability to send signals and recognize sent ones. Non-verbal communication options, represented in Ukrainian proverbs, sayings, anecdotes, songs, poetry, live 188 Осіпова Т.Ф., 2014 Осіпова Т.Ф. Вербалізація маскулінних і фемінних стратегій і тактик невербальної комунікації spontaneous speech, form implicit meanings that represent communication strategies and tactics, reflecting primarily the national gender specific. The researched material represents the stereotype insights of non-verbal behaviour styles of men and women, motivated by socio-cultural, temporal-spatial and psychological factors, uniqueness of each linguistic personality. Keywords: feminine and masculine communication strategies, gender option, linguistic personality, non-verbal communication, meaning, non-verbal behaviour style, transcultural human nature, communicative competence. Невербальна комунікація соціальний продукт, оскільки вона пов язана зі стереотипними уявленнями про комунікативну поведінку людини. Універсальні та культурно-специфічні комунікативні стереотипи фіксують норми та правила поведінки в усіх знакових невербальних каналах. В умовах посиленого інтересу до таких процесів людської онтології, як взаєморозуміння, національна самоідентифікація, лінгвоментальна реалізація потенціалу окремих етносів, набуває актуальності дослідження мовної інтерпретації невербальної поведінки, поглиблення комунікативної компетенції загалом, зокрема при цьому визначено й специфіку: а) вербальних номінацій невербальних елементів (Г. Блінова, Є. Верещагін, С. Гончаренко, В. Костомаров, О. Красильникова); б) їхньої семантичної структури (І. Абрамець, Т. Железанова, І. Крим, Л. Ройзензон, А. Філіппов); в) взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікації (Н. Грейдіна, І. Мікаберидзе, Л. Солощук); г) невербальних форм відображення емоцій (Н. Багдасарова, М. Маякіна) та поведінки людини (К. Баєва, І. Голованова); д) кінетичної мови (Е. Бадраа, Т. Глущенко, Н. Накашидзе, А. Пахар). Низка наукових студій спроектована на компаративістичні розвідки, що ззосереджуються на зіставленні невербаліки різних мов (О. Мудра, Н. Смирнова), а також репрезентації невербальних елементів у художніх текстах (О. Кобзева, О. Мішин) [5: 2]. В Україні вивчення невербальної комунікації в її семіотичному вияві вважають одним із пріоритетних питань української гендерної лінгвістики, що потребує глибокого дослідження, тож актуальність цієї студії визначається також потребами навчання молодого покоління особливостям невербального спілкування, що, безумовно, сприятиме активізації успішної комунікації, порозумінню між протилежними статями, нейтралізації конфліктів. Чоловіки й жінки, як відомо, різняться наявністю відповідних комунікативних стратегій і тактик, що пояснюється передусім особливостями їхньої фізіології та психології, що реалізуються в певних соціальних умовах, а отже, мета цієї статті описати фемінні й маскулінні комунікативні стратегії й тактики, що вербалізовані в сучасній українській мові (мовленні) та репрезентують гендерний аспект невербальної комунікації. Параметри маскулінності (лат. masculinus чоловічий) й фемінності (лат. femina жінка) в гендерній теорії не пов язують з біологічною статтю чоловіка й жінки, а розуміють як «нормативні уявлення про соматичні, психологічні, поведінкові властивості, елемент статевого символізму, пов язаний з диференціацією статевих ролей. ( ). Як системне ціле образи 189 лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Вип. 38 маскулінності й фемінності є історичними й етноспецифічними» [1]. Факт використання невербальних засобів у комунікації пов язаний з етикетом, що приписував або забороняв певні їхні вияви в спілкуванні: наприклад, для чоловіків-арабів ходити під руку національна звичка, тоді як будь-які дотики між жінками так само, як і потиски рук на знак вітання, там виключені. У слов янській культурі, навпаки, жінки, які йдуть під руку й розмовляють, це звичне явище. У США за руки на людях тримаються закохані пари [9: 217]. Комунікативні норми, як відомо, вербалізовані у формі правил, приписів, рекомендацій, настанов, але їхнє засвоєння на мовленнєвому (прикладному рівні) є більш ефективним. Невербальні параметри комунікації, «омовлені» в прислів ях і приказках, афоризмах, анекдотах, зафіксовані фразеологічно й «уплетені» в живе спонтанне мовлення, що не лише впливає на утворення відповідного смислу, але й формує комунікативну компетенцію МО, стратегії й тактики спілкування. Мовний матеріал репрезентує ці параметри відповідно до загальної паралінгвістичної класифікації. З давніх-давен жінки фарбують волосся, відтінять брови, використовують різноманітні головні убори. Як відомо, зовнішність людини є одним із потужних невербальних параметрів комунікації. Чоловіки, які використовують ці засоби для зміни зовнішності, викликають, як правило, негативне ставлення, чого не можна сказати про жінок. Заради успіху білявками стали Мерилін Монро, Мадонна, Кім Бессинджер Узагалі, чоловіки повинні враховувати статистику на 15 білявок припадає лише одна справжня [14: 132]. Жанр анекдоту репрезентує гендерний стереотип білявок як осіб розумово обмежених, занадто емоційних, по-дитячому наївних, що, насправді, не завжди відповідає реальності, але, «омовлене» в анекдоті, створює іронічний образ. Білявки сприймають такий образ і застосовують відповідну модель комунікативної поведінки, порівн.: Кредо блондинки: Не знаєш, що сказати? Просто посміхнись і поправ зачіску невербальні параметри виконують захисну функцію, а принади образу білявки нейтралізують загрозу девіації. Від гендерних стереотипів переважно залежать і невербальні стилі поведінки чоловіка або жінки, зокрема під час використання кінетичних засобів (жести, міміка, пози, порухи тіла й манери, звички). Ґрунтуючись на теоретичних методологічних засадах, розроблених фахівцями з невербальної комунікації (С. Григор єва, Н. Григор єва, Г. Крейдлін, А. Піз та деяк. ін.), дослідники гендеру (І. Баженова, А. Кириліна, Е. Чувіліна) умовно розрізняють кінетичні засоби за статевою приналежністю, зважаючи на стереотипні уявлення про невербальну поведінку чоловіка й жінки, зокрема це стосується й типових чоловічих жестів. До них фахівці зараховують такі, як, наприклад, чухати потилицю в стані подиву, порівн.: Поповчив сусід сусіда і подибав далі. Цей потилицю почухав, натис на педалі [4]; потирати руки як ілюстрація позитивних очікувань, порівн.: Двоє билися, а третій потирав руки [2]; бити кулаком об стіл, розлютившись або доводячи свою рацію тощо, порівн.: Порошенко в Раді бив кулаком по столу та захищав українську армію [16]; Лазар став як скажений, бив кулаками у стіл і ревів дико: 190 Осіпова Т.Ф. Вербалізація маскулінних і фемінних стратегій і тактик невербальної комунікації подать самовара! (М. Коцюбинський). Вираження гніву чоловіки, зокрема, можуть супроводжувати жестами, пов язаними з рухами кулаком: показати кулак, погрожувати кулаком, стиснути кулаки, порівн.: Падалка підніс перед собою два міцно стиснуті кулаки і закінчив: Не личить нам, Остапе, вішати носа (Д. Бедзик). Ці жести, як бачимо, репрезентують деяку агресію. Для жінок такі жести не характерні: типово жіночими вважають інші пози й жести, що супроводжують гнів: тупати ніжкою (чобітком) на вимогу свого бажаного, порівн.: Мене ця ідея дуже зацікавила і я почала пищати, кричати, тупати ногами і сказала, що я теж хочу долучитись [15]. Питомо жіночими вважають жест сплеску руками, що виражає подив, порівн.: Утім, періодично «включати» жінку можна і потрібно. Наприклад, в їдальні, на сходах, у ліфті. Можна це робити й тоді, коли вам не вигідно бути колегою на роботі ви можете на короткий час стати жінкою (сплеснути руками, розплакатися і сказати: «Ой! Я забула»). Якщо цим користуватися зрідка це працює [6]; закривати обличчя руками (хустинкою, пальцями) в стані засмучення, плачу, порівн.: Як хочеться закрити обличчя руками, І закричати, щоб чула земля НЕ ЙДИ! Поверни тепло, посмішку, радість! НЕ ЙДИ! Мені важко без тебе! [10]. Серед динамічних невербальних засобів репрезентовано й оптичний параметр (окулесика). З метою реалізації деяких фемінних стратегій, жінка вдається до системи невербальних засобів, що передаються з покоління в покоління, порівн.: Погляд один з перших сексуальних стимулів, яким можна скористатися при зустрічі з чоловіком. Коли увага прикута до вас, потрібно відвернутися і опустити очі, посміхнутися і знову подивитися на нього. Цей «бабуси
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks