ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - PDF

Description
ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В оперативному управлінні Житомирського державного технологічного університету знаходяться будівлі загальною

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 22 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В оперативному управлінні Житомирського державного технологічного університету знаходяться будівлі загальною площею м 2. Це навчальні та лабораторні корпуси, гуртожитки, допоміжні та службові приміщення різного призначення (табл. 5.1). Всі споруди є державною власністю Міністерства освіти і науки України, закріплені за ЖДТУ на правах оперативного управління. Санітарно-технічний стан споруд в цілому і окремих приміщень повністю задовольняє існуючі санітарні норми і правила, відповідає нормам протипожежної та виробничої безпеки. Це підтверджується актами перевірки відповідних служб. Загальну інформацію про наявність матеріально-технічної бази для проведення освітньої діяльності подано в таблиці 5.2. Підготовка фахівців зі спеціальності 184 «Гірництво», спеціалізація «Маркшейдерська справа» ( Маркшейдерська справа ) здійснюється на базі гірничо-екологічного факультету, який має все необхідне технічне забезпечення, укомплектований засобами обчислювальної техніки, а рівень професійної діяльності навчально-допоміжного та технічного персоналу дозволяє гарантувати відповідний рівень підготовки студентів. При підготовці студентів-маркшейдерів використовуються навчальні мультимедійні аудиторії для проведення лекційних занять загальною площею 282,6 м 2 (ауд. 316, 248) та лекційні приміщення загальною площею 276,6 м 2 (308, 310, 311, 421, 5-п), предметні кабінети загальною площею 167,3 м 2 (4-п, 301, 302, 305). Крім того, гірничо-екологічний факультет, до складу якого входить випускаюча кафедра маркшейдерії, має у своєму розпорядженні 13 спеціалізованих навчальних лабораторій та аудиторій, 3 спеціалізовані комп ютерні класи (ауд. 302, 306, 320). Перелік, характеристика приміщень та наявне обладнання для проведення навчального процесу згідно розробленого навчального плану по підготовці фахівців зі спеціальності 184 «Гірництво», спеціалізація «Маркшейдерська справа» ( Маркшейдерська справа ), наведена у таблиці 5.3. Спеціалізовані лабораторії, у яких буде проходити фахова підготовка, мають достатню кількість приладів, макетів та інших демонстраційних матеріалів. Згідно з вимогами техніки безпеки окремі лабораторії мають додаткові службові приміщення для підготовки до лабораторних робіт. Професорсько-викладацький склад має у своєму розпорядженні 4 робочі приміщення загальною площею 75 м 2 (кім. 402, 314, 6п, 7п). У навчальному процесі ЖДТУ широко застосовуються комп ютерні технології. В університеті наявне мультимедійне, відео та інше обладнання, необхідне для проведення лекцій, практичних занять, презентацій, наукових конференцій та інших заходів. Всі комп ютери, які безпосередньо використовуються в навчальному процесі, мають вихід в Internet. В ЖДТУ функціонують 4 локальні комп ютерні мережі, 3 з них приєднані до глобальної мережі Internet. Мережі є як в навчальних корпусах, так і в гуртожитках. Кожен викладач і студент ЖДТУ має нелімітований безкоштовний доступ до мережі Internet в режимі реального часу. При викладанні дисциплін соціально-гуманітарної підготовки та дисциплін професійної та практичної підготовки широко застосовується різноманітне програмне забезпечення, у т.ч. спеціалізовані програми гірничого призначення (Surfer 9, K-Mine, AutoCAD, МГ-Сети), що дозволяє студентам оцифровувати різні карти, створювати моделі родовищ корисних копалин, проводити їх аналіз, виконувати аналіз відеозображень відсканованих поверхонь зразків порід, виконувати підрахунок об ємів запасів у надрах, проводити планування гірничих робіт, створювати проекти різних гірничих робіт та вирішувати ще цілий ряд задач, які постають перед спеціалістами з гірництва. Інформаційні технології використовуються при викладанні дисциплін «Геоінформаційні системи в маркшейдерії», «Фотограмметрія», «Проектування та аналіз точності маркшейдерських мереж». Прикладне програмне забезпечення, яке не має офіційної ліцензії, використовується у демо-версії, що цілком задовольняє потреби навчального процесу. На сервері встановлено систему Moodle, яка дозволяє забезпечити онлайн-доступ до навчальних матеріалів дисциплін, що викладаються в університеті. На даному сервері викладачі розміщують навчально-методичні матеріали з різних дисциплін. Даний освітній портал також призначений для організації електронного навчання із застосуванням інтерактивних методів. В ЖДТУ обладнані 1 електронний читальний зал та 20 спеціалізованих комп ютерних класів, два з яких (ауд. 302, 306) використовуються при фаховій підготовці фахівців за спеціальністю 184 «Гірництво», спеціалізація «Маркшейдерська справа» ( «Маркшейдерська справа»), при викладанні дисциплін «Геоінформаційні системи в маркшейдерії», «Методологія наукових досліджень і математичне моделювання». Інформація про обладнання, устаткування та програмне забезпечення, яке використовується у навчальному процесі подана у таблиці 5.4. Для проведення лекційних занять для студентів зі спеціальності 184 «Гірництво», спеціалізація Маркшейдерська справа ( Маркшейдерська справа ) будуть використовуватися 2 поточні аудиторії, які мають проектори, мультимедійну дошку та інші сучасні засоби подачі інформації. Для забезпечення самостійної і індивідуальної роботи студентів, виконання курсових та магістерських робіт при ЖДТУ створено електронний читальний зал з бібліотечним сервером та 40 терміналами, виходом до мережі Internet і периферією (сканери, принтери, копіювальні пристрої). У Житомирському державному технологічному університеті приділяється велика увага розвитку соціально-побутової інфраструктури, яка може задовольнити потреби сучасного студентства у морально-фізичному та духовноестетичному розвитку. Навчальний процес нерозривно пов'язаний з вихованням високоморальних якостей громадянина та патріотизму майбутнього фахівця. Кафедра маркшейдерії розробила та узгодила з проректором з науковопедагогічної і соціальної роботи план виховної роботи зі студентами. Він реалізується через систему кураторства. Кафедра активно співпрацює з студентським самоврядуванням ЖДТУ. Для духовного розвитку у розпорядженні студентів є студентський центр при якому функціонують численні художні колективи (танцювальні, хорового співу, оркестрові), працює гурток театрального мистецтва, поетичний гурток та команди КВН. Інформація про наявність власних об єктів соціальної інфраструктури: їдалень, буфетів, гуртожитків, актового залу, медичного пункту, бази відпочинку тощо подано у таблиці 5.5. На території ЖДТУ розташовано 11 спортивних споруд, у тому числі власний спортивний комплекс (до його складу входять: два спортивних зали, тренажерний зал, шаховий клуб), тенісний корт площею 1369 м 2 поблизу головного навчального корпусу, 2 стадіони (1 із них зі штучним покриттям) та 1 спортивний майданчик (майданчик силових тренажерів). Для задоволення побутових потреб спортсменів функціонують 4 роздягальні. Розташування спортивних споруд поблизу навчальних корпусів та гуртожитків дозволяє проводити спортивні заходи під час навчальних занять і у вільний час. В рекреаційній зоні поблизу міста Житомира на території Левківської селищної ради на площі 6,8 га розташований літній спортивно-оздоровчий табір ЖДТУ. Харчування студентів та співробітників забезпечують їдальня і буфет ЖДТУ, загальна площа яких (власна та орендована) складає 2271 м 2. Кількість студентів, що припадає на 1 місце в їдальні і буфеті складає 12 осіб на посадкове місце. До послуг студентів ЖДТУ з інших міст три гуртожитки площею м 2, що дозволяє забезпечити потреба іногородніх студентів у житлі на 100 %. Санітарно-технічний стан гуртожитків ЖДТУ відповідає вимогам, в приміщеннях та житлових кімнатах проводяться поточні ремонти, за потребою замінюються меблі та інше обладнання. Кількість побутових та допоміжних приміщень задовольняє потреби мешканців. В гуртожитках створені локальні комп ютерні мережі з виходом на глобальну мережу Internet. Таким чином, можна стверджувати, що стан матеріально-технічної забезпечення та соціально-побутової сфери у Житомирському державному технологічному університеті повністю відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до вищих навчальних закладів. Таблиця 5.3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа Аудиторне приміщення з мультимедійним обладнанням (ауд. 316), 203,1 м 2 Аудиторне приміщення з мультимедійним обладнанням (ауд. 248), 79,5 м 2 геотехнологій та аерології (ауд. 4-п), 45,6 м 2. геодезії і топографії (ауд. 5-п), 47,5 м 2 Найменування навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень і математичне моделювання Інтелектуальна власність Вища освіта України і Болонський процес Менеджмент (маркшейдерських і гірничих робіт) Керування стійкістю відвалів та бортів кар'єру Гірничий аудит Вища геодезія Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт в небезпечних зонах Маркшейдерська забезпечення гірничих робіт на родовищах нерудної будівельної сировини Найменування обладнання, устатковання, їх кількість - Проектор ACER P Проектор Epson EB-410W - Інтерактивна дошка Board Ultra - Маркерно-магнітна дошка 120х120 - Ноутбук ASUS X54L - Акустична система Work Pro W XPB-2 - Мікшер MIXEP 16 Channel Usb - Комп'ютер; - Мультимедійний проектор; - Екран. Макет підйомної шахтної установки (1 шт.); Макет вертикального шахтного стволу (1 шт.); Макет підйомної копрової установки (1 шт.); Серія макетів підземних систем розробки (3 шт.); Стенд кріплення гірничих виробок (1 шт.); Макет технології проходження шахтного стволу (1 шт.); Макет кар єру; Депресіометр (2 шт.); Шахтний інтерферометр ШН-3 (1 шт.); Шахтний інтерферометр ШН-5 (1 шт.). Навчальні карти М 1:10000 (200 шт.); Теодоліт 2Т30П (1 шт.); Нівелір НС3 (1 шт.); Нівелір Н3 (1 шт.); Рейка геодезична телескопічна (1 шт.); Рейка геодезична дерев яна (3 шт.); Штатив дерев яний ШР-160 (2 шт.); Штатив дерев яний для нівеліру (5 шт.); Планіметр полярний однокареточний (7 шт.); Гравіметр (2 шт.); Транспортир геодезичний ТГ тип А (5 шт.); Психрометр аспіраційний (2 шт.); Анемометр крильчастий (2 шт.); Анемометр чашковий (2 шт.); Гігрометр (1 шт.). геодезичних і маркшейдерських приладів та інструментів (ауд. 301), 42,1 м 2 Проектування та аналіз точності маркшейдерських мереж Кіпрегель КН (7 шт.); Кіпрегель КА-2 (4 шт.); Теодоліт ТБ-1 (4 шт.); Теодоліт ТБ-3 (1 шт.); Теодоліт ОТ-2 (1 шт.); Теодоліт ОТ-58 (1 шт.); Теодоліт 2Т30П (4 шт.); Теодоліт ТМ-30 (1 шт.); Теодоліт ТН (1 шт.); Теодоліт Т-02 (1 шт.); Теодоліт Т-058 (1 шт.); Тахеометр електронний Та-5 (1 шт.); Гіротеодоліт Gi-B2 (2 шт.); Нівелір НС3 (4 шт.); Нівелір Н3 (4 шт.); Нівелір Ni0B3/360 (4 шт.); Нівелір Н-05 (2 шт.); Прилад вертикального проектування ПВП-3 (1 шт.); Рейка геодезична дерев яна (10 шт.); Рейка геодезична телескопічна (9 шт.); Штатив дерев яний ШР-160 (3 шт.); Штатив дерев яний (для нівеліра) (8 шт.); Штатив металевий ШР-140 (2 шт.); Стрічка металева геодезична 30 м. (6 шт.); Стрічка металева геодезична 50 м. (8 шт.); Шукач трубопроводів ИТ-5 (2 комп.); Прилад ОПМ-2 (3 комп.); Екзаменатор рівнів ЭУ (1 комп.); Барометр-анероїд (2 шт.); Психрометр аспіраційний (3 шт.); Екліметр (6 шт.); Курвіметр КУ-А (10 шт.); Екер двохдзеркальний (2 шт.); Бусоль Шмалькальдера БШ-1 (2 шт.);
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks