ВідїГоловиого Уряду P. H. Союза в Америці. - PDF

Description
- ' M'-. 3 LIBERTY Часопись для руекого народа в Америцї і орган Руекого Народного Союза. Рік X V. Ню Иорк, Четвер, 28-го Марця Число 13 VoL ХУ. New York, N. Y. Thursday, March 28, No. 13.

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 14 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- ' M'-. 3 LIBERTY Часопись для руекого народа в Америцї і орган Руекого Народного Союза. Рік X V. Ню Иорк, Четвер, 28-го Марця Число 13 VoL ХУ. New York, N. Y. Thursday, March 28, No. 13. E n tered as second-class m atter December 21, 1906 a t th e post office a t New York, N. Y. u n der th e A ct of Congress of M arch 3, ВідїГоловиого Уряду P. H. Союза в Америці. Розмет за місяць Фебруар За померших членів, їх жінок і ва случай каліцтва: Відд. 2. Іван Горощак, умер 14-го Я н уара 1907 року дол. Відд. 96. Іосиф Кміцїньский, умер 24 Януара * Відд. 1. Андрей Д арбовский, умер 16-гоіЯнуара Відд. 1. Семан Х удинця, умер 27-го Януара Відд. 38. Дмитро Степчук, умер 7-го Фебруара Відд. 33. Ева Ядвах, ж ена Осипа, у- мерла 23-го Новембра Відд. 10. М арія К узяк, ж ена Д митра, умерла 26-го Я нуара Відд. 19. М арія Беньо, ж ена О нуфрія, умерла 28-го Я н у а р а Відд. 46. К атерина Загора, ж ена Варнави, умерла 7-го Ф ебруара Відд. 67. Катерина Солян, жена Ми- ^хаїла, умерла 12-го Ф ебруара Разом Платня головних урядників за Фебр. Адміністрація Сок 8а за Фебр. Весь ровхід виносить Розмет платить членів записаних на ціле сосмертне і 631 членів записаних на пів посмертного. Крім того кождий член платить sa орґан,,союза ао 10 центів, на Фонд Резервовий по 2 центи, на Фонд Народний по 1 центі, на Фонд Бідних по 1 цнт. Разом платить: член на ціле посмертне $1.05 цнт. а на половину посмертного 60 цнт EL 30 C. 31 Й. 1 H. 2 B. 8 C. К. Кирчів, предсїдатель. С. Ядловский, секретар.* А. Шаршонь, касієр. Н О В И Н К И - Н А Л Є Н Д А Р. М а р в ц ь. Агапія Савина і Юл. Алексія чол. Б. 2 поет. Кирила Ц ьвіт. Хр. і Дарії Л&зарега Якова іспов. Ф Ділимось незвичайно радісною новинкою з читачами Свободи , що в росийскій Думі посли у- країньскі эаходать ся коло скорого видаваня україньскої часописи для українь- -свого народа. Вага такої газети незвичайно велика.,,рада доносить, що посол від поділя о. Гриневич як щирий Українець і п оступ о ви й чоловік головно пра- в Думі між нашими мужиками і відчиняє н езрячим очи, відводячи їх від реавцийних партій на лїву сторону. Квестія україньсвого клюбу в Думі вже яевдовзї буде відома всьому народови україньскому. Ф Ученики у чительского семинара у Віннїпеґу ваду- мали відсьвяткувати память нашого невабутнього ґенїя.т. Г. Шевченка устроенем концерту в его честь. Концерт відбудѳсь дня ч9_го Марця о. р. В гали ИаУч. Тов. ім. Т. Гр. Шевченка , яву товариство відступило даром для відсьвяткован я сего вечера. Вступ вільний, тому і н а діємось, що гал я буде п е реповнена гістьми. Комітет. Ф 3 Дерефіт, Н. Й. д о носять про оден випадок, який скоїв ся з причини неосторожности наш их л ю дий. Трьох 8 них взяли собі стрільбу і почали с тр і ляти до цїли. Оденналаду* вав стрільбу і подав д р у гому. Сей анова неосторожно потягнув за курок, в и стрілив другому в лице і застрілив його на місци. П оліція ареш тувала обох і замкнула до Іванової хати. Застрілений ввав ся Внїчік, а м исливий А. Ватрах. Ф Л єґіслятура стейту пенсильванїйского лагодить о- ден проект, після якого же- лїаницям не вільно буде брати більше за особові тікети як 2 цнт. від милї. Надто вадумують ті самі наложити на компанїї податок углевий. Компанія желївнича Пенсилвенія Р. Ко. мстить ся за се на населеню в сей спосіб, що занехала всяких улїпш ень своїх желївниць на суму 20 мілїонів долярів. Ф В виборах до Фінляндского сойму віднесли соц.- демократи велику побіду. Здобули 81 мандатів суп роти 47 старофінів, 28 молодофінів і 2 приклонників Ш веції. Ф В Румунії зірвалась тепер страш на заверуха. Румуньскі мужики, приведе ні господаркою своїх поміщ иків і їх арендаторів, головно жидів, до крайної нужди, кинулись з зьвірскою жаждою пімсти на своїх гнобителів. Всі двори північної Рум унії в згар и щах, П равительство покликало резерву до помочи,та резервісти в більшій части самі мужики, тому й помо чи від них ніякої. Они ра- 8ом з мужиками нищать паньскі добра. В скрутнім положеню правительство о- біцяло мужикам полагоди ти всі їх кривди і болї, та мужики більше не ві рять словам. Ватагами в два тисячі народа, узброені і зорганізовані по війско вому понищили богато мен ших міст, при тім мордува ли всякого, хто тільки спи рав ся. Н айбільш е потерпіли жиди, які сотками втї Ф Послїдні вістки подають, що чотири тисячі у зброених Румунів машеруе проти столиці краю, Букареш ту. Проклямовано стан облоги, а власти війскові роблять всякі заходи, щ о би мужиків задержати по дорозі. Колиб се не вд а лось, тодї війско вжие ґранатів. Ф В Себсеварі (Персія, А- зія) вибухнули заворушеня, я в і спричинили вм іш а не ся в справу війска російского. Вістка про се о- бурила дооколичних порских мужикіб, які узброївши ся потягли під місто. В борбі забили двох М оскалів, а богато ранили. Звідси і вагал тамтеш них Москалів загрожений. ф В Хінах буш ує тепер страш на пошесть голод В декотрих місцевостях здесперовані Хінцї взяли ся заспокоювати голод мясом своїх ближніх. С траш ний сей випадок страшно затревожив правлячі круги, бож і фонд вапомогоивий в сумі пів мілїона таелїв не в силї десятій части помочи. І хоч пороблено великі замовленя збіжа в Америцї і нрочих частях сьвіта, все )овбиваеть ся о недостачу гроша. М. Победоносцев, б увший ґенеральний п рокуратор сьвятїйш ого Синода і голова росвйскої православ ної церкви помер 23-го марта о 7 ій год. вечером. H u E i a H u n б у Б ГОЛОВНила Л і - дером реакції і деспотивма, а страшним ворогом всякої просьвіти і свободи. Він був власне невідступним дорадником царя, доки вкінци його бувш і приятелі не скинули його 8 так важного становища. Послїдні часи переживав покійник в эабутю і в апатії до всего. Родив ся 1827 р. Похорон його відбув ся 26-го марта. Великий князь Михайло ваступав царя; було присутних кількох міністрів і ви соких урядників. Реакційні посли Думи вислали своїх делеґатіь. Пів швадрону козаків їхало на чолі походу. Похорон його був заразом симболїчним похороном р е акції і безправя. Ф Петербург. Двірські сфери є того погляду, що розвязанє Думи було би небезпечним [і тому уьнають вони конечним окуои- Тя дальш е спокійне поведене Думи якимись уступками. Першою точкою дневно го порядку є проект 8ако кають за границю. За те властиві виновники сидять собі безпечно в Б у к а р етті. Се великі поміщики так христіяне як і жиди. на о особистій ненаруш и мости. В тій справі Дума буде розсмотрювати два проекти: оден виготовлений щэ першою Думою, а другий предложений тепер пра- в е т є л ь с т в о м. Цілий проект завона буде обіймати б ре^ ф'ератів (загальний реферат, о полїцийнім арештованю, о судовій ревізиї, о ненаруш а мости чужоземщв і о відвічальности урядників). Сегодня доносить, що Дума в сій сесиї б у д е 'р а дити о автономії j польського королівства. Рішаючі сфери годять ся на автономію. А ґрарні справи будуть 8 огляду на те вилучені з аграрної дискусиї в Думі і передані компетенциї варшавського ґвнералґубернатора. Столипін розіслав до Генерал-ґубернаторів обіжник, котрий поручае їм, щоби не допускали, щоби хлопи ухвалю вали адреси до Думи. Социяльні демократи знов поставили в суботу внесене в справі амнестиї мимо того, що недавно відступили були від сего і що сему внесеню противили ся всі стороництва. Посла з партиї істиннорусских людей вибрані з минської Губернії заходять ся 8 орґанїзувати в Думі нове,конституцийно-централь- не стороництво і рішучо відступають від правиці. Синод ріш ив заборонити сьвящ еникови П етрову виконувати посольський мандат до думи. На 5 вибраних секретарів до думи ь* 2 кадети а З социялїсти. Дума приняла реґулямін і приступила до верифікациї виборів. Нужда в Росії. В рязанській Губернії вибух голодовий тиф. Селянки продають навіть коси, щоб виживити родини. В татарських селах продають дівчата по цїнї бо до 120 рублів. Страйк вікариїв. Із-Станиславова доносять, що сьвященики, які сповняють обовязки вікариїв при тамошній польській парохії, устроїли від кількох днів страйк, домагаючись зміни условин своїх занять. Польский парох був по тій причині приневолений взяти до помочи ксьондзів емеритів і добровільних охотників. Заборона куреня тютюну. Данський парлямент ухвалив закон, яким заборонено курити тютюн в публичних місцях мо лодим людям понизше іб лїт. Грошеві кари накладає закон на тих, що дають або продають тютюн дітям. Петербург. Синод осудив чоміщувані в часописах видаваних попами статї, взиваючі Росияіі до кервавого самосуду над бунтівниками . Ходить тут о почаївські ґазети. Одного з редакторів вже навіть відправлено. Льондон, В палаті послів п. Дікензон вніс друге читане білю, признаючого жінкам виборче право. Президент міністрів Кампбель Баяерман заявив, що правительство полишає палаті рішене в тій' справі, однак само є за тим, щоби приняти біль, бо виключене жінок від виборчого права не є оправдане і не є політично слушне. Т а в дискусії виринула ріжниця гадок між поодинокими сторонництвами так, що годї було дійти до порозуміня, внаслідок чого відложено дискусию на необмежений час. Загально думають, що правительство не дасть вже нагоди до другої дискусиї над сим більом. Для арештованих руских студентів у Львові : х). Н а руки п. Із. Трача в Тейлор, Па., зложили жертви слідуючі : Федь Яремко, 2 дол., по І дол.: В. Крайківский, І. Трач, Й. Сенюк, (стар.), К. Сенюк, Й. Сенюк, П. Головчак, Г. Семчишин, А. Головчак, Д. Іванцїв, А. Древецкий, по 50 цнт.: С. Сенюк, 0. Курилїв, Н. Кулилїв, Н. Терпливец, М. Марущак, М. Антонів, Й. Монастирский, І. Кравчишин, М. Макарів, Й. Андріїв, 1. Отрок, П. Куйбіда, Е. Головчак. В. Воробець 40 цнт. О. Пилипчук 30 цнт. По 25 цнт.: О. Мельник, Ю. Федорів, М. Клос, І. Терпливець, Г. Дранута, Л. Головчак, О. Почтар, І. Катеринюк, А. Александер, П. Мельник, Р. Молодечин, Н. Куйбіда, Д. Драґун, С. Михайлишин, Н. Іванкевич, П. Обаль, Ю. Крайківский, О. Крайківский, А. Тремко, П. Скрут, І. Головчак, А- Головчак, О. Головчак, П. Скоцень. «Разом $25.20 І 4 У І- Трач. 2). Зложили на руки Гр. Беґара Нанаімо, Б. К. Канада, слїдуч і: Гр. Беґар і дол., Мих. Стечишин, і дол., Мих. Мороз, 50 цнт., Гар. Дегодь 50 цнт. Разом $ ). При мітинґу Бр. сьв. О. Николая в Каліфорнія, Па. зложили дня 17-го мар. слідуючі о- соби: т г ТГ Т Т AJ,n А.. ja.1jja, 1Щ * колай Бибель, Ігнатій Бандровский, Костан. Роґовский, Луць Біляк, Мих. Мельник. По 25 цнт.: Мих. Голубка, Юр. Дьорка, Вас. Бабич, Теод. Чунчяк. Разом $ ). Карнеґі, Па. В часі акафісту зложили: по і дол.: Антоний Астряб, Іван Клїнош, Іван Зарічняк, Матій Ґавроньский, Василь Заґурский, Макарий Симочко, Іван Спящак, Микола Мілько, Стефан Скремский, Андрий Мічак, Михаїл Телеп, Ів. Зажиньский, Томаш Гольман, Дмитро Федочко, Матій Вархоляк і Михаїл Тиман, инші меньшими датками $і5-4ѵ Р аз.$ яі.4!; 5). Джерзі Ситі, Н. Дж. Сте~ фан Милянович, і дол. 6). В Кромптон, Р. Айл. зібрав М. Стельмах секретар Союза відділ 73. $ у). Н а студентів жертвували на руки п. М. Петровского в Desloge, Мо. слідуючі: М. Петровский 2 дол., Гринь Колосович і дол. По 50 цнт.: Анна Петровска, Павло Коваль, Дмитро Гук, Дмптро Андрійовский, Михайло Пашко, Ів. Бейба, Микола Дмитруш, Михайло Шймічек, Іван Пик. По 25 цнт.: Блажко Петровский, Іван Сойко, Михайло Щупляк, Іван Семко, Дмитро Коваль, Іван Коваль, Йосиф Гозияш, Мих. Демко, Стефан Гармич, Василь Бартіш, Микола Синишин, Василь Іваско. Василь Сопко, Василь ІІаращак, Іван Курдяк, Гринь Андибур, Franc Szczesny, W awrzyniec Buczek, Стефан Гук, Василь Мамут, Петро Шрамяк, Мих. Коваль, Андрусь Совяк, Іван Момит. Василь Совяк, Андрусь Хомин, Петро Смола, Микола Хомин, Стефан Хомин 20 цнт. Разом $ ) М
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks