Varianta 1_IX-X Liceu Teoretic

Description
plan cadru 9-10

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  PLAN-CADRU DE ÎNV ĂŢĂ MÂNT CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a ș i a X-a FILIERA TEORETIC Ă , PROFIL REAL SPECIALIZ Ă RILE: MATEMATIC Ă -INFORMATIC Ă , Ş TIIN Ţ ELE NATURII VARIANTA 1 Aria curricular ă  / Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a TC CD TC+CD CD Ș  TC CD TC+CD CD Ș  LIMB Ă   Ş I COMUNICARE 6 2 8 1-2 6 1 7 1-2 Limba ş i literatura român ă   3 1 4 3 - 3 Limba modern ă  1   2 - 2 2 - 2 Limba modern ă  2   1 1 2 1 1 2 MATEMATIC Ă   Ş I Ş TIIN Ţ E ALE NATURII 6 5 11 6 5 11 Matematic ă   2 2 4 2 2 4 Fizic ă   2 1 3 2 1 3 Chimie 1 1 2 1 1 2 Biologie 1 1 2 1 1 2 OM Ş I SOCIETATE   4 - 4 5 - 5 Istorie 1 - 1 1 - 1 Geografie 1 - 1 1 - 1 Discipline socio-umane 1 - 1 1 - 1 Educa ţ ie antreprenorial ă  - - - 1 - 1 Religie 1 - 1 1 - 1 ARTE   - 2 2 - 2 2 Educa ţ ie muzical ă   - 1   1 - 1   1 Educa ţ ie vizual ă  -   1   1 -   1   1 EDUCA Ţ IE FIZIC Ă , SPORT Ș I S Ă N Ă TATE   1 - 1 1 - 1 Educa ţ ie fizic ă   ș i sport 1 - 1 1 - 1 TEHNOLOGII 1 2 3 - 3 3 Tehnologia informa ţ iei ş i a comunica ţ iilor 1 - 1 - 1 1 Informatic ă  - 2 2 - 2 2 CONSILIERE Ş I ORIENTARE   1 - 1 1 - 1 Consiliere ş i orientare 1 - 1 1 - 1 Total ore/ s ă pt ă mân ă  TC/ CD/ CD Ş   19 11 30 1-2 19 11 30 1-2 Total ore/ s ă pt ă mân ă  TC+CD+CD Ş   31-32 31-32 TC = trunchi comun; CD = curriculum diferen ţ iat; CD Ş  = curriculum la decizia ş colii NOTE: -   Pentru înv ăță mântul în limbile minorit ăț ilor na ț ionale, disciplina  Limba  ș i literatura matern ă  are alocat un num ă r de ore egal cu cele pentru disciplina  Limba  ş i literatura român ă . -   Disciplinele socio-umane pentru fiecare an de studiu vor fi specificate în cadrul unei note la Planul-cadru. -   CDS se poate constitui din discipline ofertate la nivel na ţ ional ș i/sau din discipline ofertate la nivelul unit ăţ ii de înv ăţă mânt. Abord ă rile acestor discipine de CDS pot fi monodisciplinare sau integrate (interdisciplinar/transdisciplinar).  PLAN-CADRU DE ÎNV ĂŢĂ MÂNT CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a ș i a X-a FILIERA TEORETIC Ă , PROFIL UMANIST SPECIALIZ Ă RILE: FILOLOGIE, Ş TIIN Ţ E SOCIALE  VARIANTA 1 Aria curricular ă  / Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a TC CD TC+CD CD Ș  TC CD TC+CD CD Ș  LIMB Ă   Ş I COMUNICARE 6 5 11 1-2 6 4 10 1-2 Limba ş i literatura român ă   3 1 4 3 1 4 Limba modern ă  1   2 1 3 2 1 3 Limba modern ă  2 1 1 2 1 1 2 Limba latin ă  - 2 2 - 1 1 MATEMATIC Ă   Ş I Ş TIIN Ţ E ALE NATURII 6 - 6 6 - 6 Matematic ă   2 - 2 2 - 2 Fizic ă   2 - 2 2 - 2 Chimie 1 - 1 1 - 1 Biologie 1 - 1 1 - 1 OM Ş I SOCIETATE   4 4 8 5 4 9 Istorie 1 1 2 1 2 3 Geografie 1 1 2 1 1 2 Discipline socio-umane 1 2 3 1 1 2 Educa ţ ie antreprenorial ă  - - - 1 - 1 Religie 1 - 1 1 - 1 ARTE   - 2 2 - 2 2 Educa ţ ie muzical ă   - 1   1  - 1   1   Educa ţ ie vizual ă   - 1   1  - 1   1  EDUCA Ţ IE FIZIC Ă , SPORT Ș I S Ă N Ă TATE   1 - 1 1 - 1 Educa ţ ie fizic ă   ș i sport 1 - 1 1 - 1 TEHNOLOGII 1 - 1 - 1 1 Tehnologia informa ţ iei ş i a comunica ţ iilor 1 - 1 - 1 1 CONSILIERE Ş I ORIENTARE   1 - 1 1 - 1 Consiliere ş i orientare 1 - 1 1 - 1 Total ore/ s ă pt ă mân ă  TC/ CD/ CD Ş   19 11 30 1-2 19 11 30 1-2 Total ore/ s ă pt ă mân ă  TC+CD+CD Ş   31-32 31-32 TC = trunchi comun; CD = curriculum diferen ţ iat; CD Ş  = curriculum la decizia ş colii NOTE: -   Pentru înv ăță mântul în limbile minorit ăț ilor na ț ionale, disciplina  Limba  ș i literatura matern ă  are alocat un num ă r de ore egal cu cele pentru disciplina  Limba  ş i literatura român ă . -   Disciplinele socio-umane pentru fiecare an de studiu vor fi specificate ulterior în cadrul unei note la Planul-cadru. -   CDS se poate constitui din discipline ofertate la nivel na ţ ional ș i/sau din discipline ofertate la nivelul unit ăţ ii de înv ăţă mânt. Abord ă rile acestor discipine de CDS pot fi monodisciplinare sau integrate (interdisciplinar/transdisciplinar).
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks