Варiант / База тестових завдань для студентiв 3 курсу, ортодонтiя 1 - PDF

Description
Варiант / База тестових завдань для студентiв 3 курсу, ортодонтiя 1 1. Поняття оптимальної iндивiдуальної норми за Ю.М. Малигiним базується на характеристицi: A. 4 ознак норми B. 6 ознак норми C.

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 25 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Варiант / База тестових завдань для студентiв 3 курсу, ортодонтiя 1 1. Поняття оптимальної iндивiдуальної норми за Ю.М. Малигiним базується на характеристицi: A. 4 ознак норми B. 6 ознак норми C. 5 ознак норми D. 2 ознак норми E. 3 ознак норми 2. Переднiй щiчний горбик верхнього постiйного моляра при нормогнатичному прикусi розташований у такий спосiб: A. мiж горбками нижнього першого моляра i другого премоляра B. мiж мезiальним i дистальним щiчним горбками одноiменного нижнього C. над щiчним горбком одноiменного нижнього D. мiж горбками першого i другого молярiв E. над щiчним горбком другого нижнього моляра 3. Пiсля прорiзування тимчасових рiзцiв у дитини зявляється такий тип жувальних рухiв: A. розмелювальнi B. бiчнi C. вертикальне D. дробильнi E. переднє 4. Жувальнi дробильнi рухи, здiйснюються у такiй площинi A. оклюзiйнiй B. сагiтальнiй C. трансверзальнiй D. горизонтальнiй E. вертикальнiй 5. За допомогою ворсинок вати визначають порушення функцiї: A. дихання B. жування C. ковтання D. мовлення E. змикання губ 6. Для носового типу дихання властивi такi лицевi ознаки: A. рухливi крила носа B. спинка носа нормальної конфiгурацiї C. усi вiдповiдi правильнi D. волога червона кайма губ E. спокiйне змикання губ 7. Найчастiше до виникнення дефектiв зубних рядiв призводять: A. травматичнi ушкодження зубiв B. гiпоплазiя та флюороз C. адентiя D. запальннi хвороби щелеп E. карiєс та його ускладнення 8. Деформацiя це: A. вiдхилення вiд норми, яке прогресує з часом пiд впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв B. усi вiдповiдi правильнi C. вроджене вiдхилення вiд норми D. резорбцiя кореня E. порушення будь-якої функцiї органiзму 9. Тортоаномалiя - це: A. вестибулярний нахил зуба B. поворот зуба навколо вертикальної осi C. правильної вiдповiдi немає D. зуби мiняються мiсцями E. високе положення зуба 10. Дистальний прикус це аномалiя прикусу: A. в орбiтальнiй площинi B. в сагiтальнiй площинi C. в трансверзальнiй площинi D. у вертикальнiй площинi E. в франкфуртськiй площинi 11. Яка кiлькiсть горбiв (вiдросткiв) обмежує ротову ямку на прикiнцi першого мiсяця внутрiшньоутробного розвитку: A. шiсть B. три C. чотири D. пять E. два 12. Середня частина обличчя формується iз: A. лобного вiдростка B. верхньощелепних вiдросткiв C. лобного та верхньощелепних вiдросткiв D. нижньощелепних вiдросткiв E. верхньо- та нижньощелепних вiдросткiв 13. Зрощення вiдросткiв, якi утворюють обличчя закiнчуєтьсяч в такi термiни внутрiшньоутробного перiоду: A. на 4-5 тижнi B. на 6-му тижнi C. на 7-му тижнi D. на 3-4 тижнi E. на 8-му тижнi 14. Iнфантильний тип ковтання є фiзiологiчним для: A. старечого вiку B. пiдлiткiв C. дорослого D. немовлят E. школярiв 15. Яку кiлькiсть фолiкулiв тимчасових зубiв нараховує кожна щелепа новонародженого: A. 8 B. 6 C. 12 D. 10 E Визначте фiзiологiчну послiдовнiсть прорiзування постiйних зубiв на нижнiй щелепi: A. 6,1,2,4,5,3,7 B. 6,1,2,3,4,5,7 C. 1,2,3,4,5,6,7 D. 1,6,2,3,4,5,7 E. 1,2,6,3,4,5,7 17. Дизостози - це аномалiї розвитку: A. вушних раковин B. нижньої C. мяких тканин D. кiсток E. язика 18. На якому тижнi внутрiшньоутробного розвитку починається закладка тимчасових зубiв? A. на 10-му тижнi B. на 12-му тижнi C. на 7-му тижнi D. на 3-му тижнi E. на 2-му тижнi 19. До iнфекцiй, що найбiльш часто проникають трансплацентарним шляхом, належать? A. токсоплазмоз B. всi вiдповiдi правильнi C. герпетична iнфекцiя D. цитомегалiя E. хламiдiоз 20. Сутнiсть захворювання на рахiт полягає в порушеннi? A. мiнерального обмiну B. усiх видiв обмiну C. обмiну вуглеводiв D. бiлкового обмiну E. лiпiдного обмiну 21. Яка необхiдна кiлькiсть залiза щодня в рацiонi вагiтної жiнки? A мг B мг C мг D мг E мг 22. Рацiонально збалансоване харчування вагiтної полягає у забезпеченнi в достатнiй кiлькостi органiзму: A. бiлками, жирами B. бiлками, вуглеводами, вiтамiнами C. бiлками, жирами, вуглеводами, мiнеральними солями, вiтамiнами, мiкроелементами D. правильної вiдповiдi немає E. мiнеральними солями, мiкроелементами 23. За шкалою Апгар стан новонародженого вважається добрим? A. 6-7 балiв B. 5 балiв C. 5-6 балiв D балiв E. 9 балiв 24. Яка вiдстань мiж вершинами альвеолярних вiдросткiв щелеп новонародженої дитини в сагiтальнiй площинi? A. 6-8 мм B мм C. 5-6 мм D. 5-7 мм E. 4-5 мм 25. Яка вiдстань мiж вершинами альвеолярних вiдросткiв щелеп новонародженої дитини в вертикальнiй площинi? A. 2,7-3,0 мм B. 2,0-2,5 мм C. 2,5-2,7 мм D. 3,0-3,5 мм E. 1,5-2,0 мм 26. Який м яз щелепо-лицевої дiлянки новонародженого розвинутий найкраще? A. Висковий м яз B. Щiчний м яз C. Власне жувальний м яз D. Коловий м яз E. Пiд язиковий м яз 27. Яка аномалiя прикусу може розвинутись у дитини при неправильному штучному вигодовуваннi (велика дiрка в цмочку)? A. Дистальний B. Вiдкритий у боковiй C. Мезiальний D. перехресний E. Вiдкритий у фронтальнiй 28. Яка кiлькiсть фолiкулiв тимчасових зубiв знаходиться в щелепах новонародженого? A. 8 B. 10 C. 12 D. 16 E Яка аномалiя прикусу може виникнути при високому розташуваннi подушки пiд час сну? A. Перехресний прикус B. Мезiальний прикус C. Вiдкритий прикус D. Дистальний прикус E. Глибокий прикус 30. Яка аномалiя прикусу може виникнути при низькому розташуваннi подушки пiд час сну? A. Перехресний прикус B. Мезiальний прикус C. Вiдкритий прикус D. Глибокий прикус E. Дистальний прикус 31. Яка аномалiя прикусу може виникнути при постiйному положеннi пiд час сну на одному боцi? A. Мезiальний прикус B. Глибокий прикус C. Перехресний прикус D. Дистальний прикус E. Вiдкритий прикус 32. Шкiдливi звички смоктання або так званi зафiксованi руховi реакцiї включають в себе: A. звичку смоктання пальцiв B. звичку смоктання та прикушування губ i щiк C. всi вiдповiдi вiрнi D. звичку смоктання язика E. звичка смоктання рiзноманiтних предметiв 33. При зафiксованих позотонiчних рефлексах не симетричному розвитку щелеп сприяє: A. звичка спати на животi B. всi вiдповiдi вiрнi C. звичка спати з пiдкладанням пiд щоку руки D. звичка спати на спинi E. звичка спати на одному боцi 34. Специфiчна профiлактика рахiту для недоношених дiтей має починатися: A. з другого тижня життя B. з дня народження C. з третього тижня життя D. з першого мiсяця життя E. з другого мiсяця 35. Вiтамiн D активiзує: A. дiяльнiсть остеобластiв B. реабсорбцiю фосфатiв в ниркових канальцях C. всмоктування кальцiю D. всмоктування фосфору E. всi вiдповiдi правильнi 36. Основними засобами профiлактики зубощелепних аномалiй в постнатальному перiодi є: A. оптимальна кiлькiсть вiтамiну Д в органiзмi дитини B. вiдсутнiсть шкiдливих звичок C. вiдсутнiсть ледачого жування D. всi вiдповiдi вiрнi E. правильне вигодовування 37. На якому мiсяцi життя дитини починається прорiзання тимчасових зубiв: A. на 5 мiсяцi B. на 8 мiсяцi C. на 6 мiсяцi D. на 7 мiсяцi E. на 9 мiсяцi 38. На першому роцi життя у дитини налiчується: A. 4 зуба B. 8 зубiв C. 12 зубiв D. 6 зубiв E. 10 зубiв Варiант / База тестових завдань для студентiв 3 курсу, ортодонтiя Перший тимчасовий моляр прорiзується у: A мiс B мiс C мiс D мiс E мiс 40. Порядок та послiдовнiсть прорiзання тимчасових зубiв на нижнiй щелепi: A. I, II, IV, III, V B. I, II, III, V, IV C. I, II, III, IV, V D. I, II, V, III, IV E. I, II, V, IV, III 41. До чинникiв, якi призводять до виникнення аномалiй в постнатальному перiодi належить: A. неправильне вигодовування дитини B. захворювання матерi пiд час вагiтностi C. вживання алкоголю,наркотикiв,палiння D. застосування сильно дiючих лiкiв E. передчасна втрата молочних зубiв 42. У молочному прикусi дистальна поверхня верхнього другого моляра розташовується: A. попереду вiд дистальної поверхнi нижнього другого моляра B. в однiй площинi з дистальною поверхнею нижнього моляра C. позаду вiд дистальної поверхнi нижнього другого моляра D. правильної вiдповiдi немає E. попереду вiд дистальної поверхнi нижнього першого моляра 43. Для молочних зубiв не характерна така ознака: A. виражений емалевий валик B. молочно-бiлий колiр C. бiльш виражена ширина, нiж висота D. виражений екватор E. велика пульпова камера 44. До антенатальних факторiв ризику не вiдноситься: A. вiдмова вiд препаратiв, якi можуть мати негативний вплив на плiд B. вживання алкоголю, курiння C. правильне вигодовування дитини D. запобiгання ускладненням перебiгу вагiтностi E. профiлактика хвороб вагiтної жiнки 45. Яке правильне спiввiдношення верхнiх i нижнiх рiзцiв У III перiодi молочного прикусу? A. Верхнi рiзцi не контактують iз нижнiми рiзцями B. Верхнi рiзцi контактують iз нижнiми в прямому прикусi C. Верхнi рiзцi перекривають нижнi рiзцi на 2/3 D. Нижнi рiзцi перекривають верхнi на 1/3 E. Верхнi рiзцi перекривають нижнi рiзцi на 1/3 46. Яка iз цих ознак не характерна для III перiоду молочного прикусу? A. Стертiсть рiжучих країв i жувальних поверхонь зубiв B. Розташування дистальних поверхонь других молярiв в однiй вертикальнiй площинi C. Резорбцiя коренiв рiзцiв D. Уступ Цилiнського E. Наявнiсть трем i дiастеми мiж зубами 47. У III перiодi молочного прикусу стирання зубiв призводить до зменшення висоти їх коронок, за винятком: A. iклiв нижньої B. других молярiв C. рiзцiв нижньої D. iклiв верхньої E. перших молярiв 48. Стертiсть рiжучих країв та жувальних поверхонь молочних зубiв у III перiодi молочного прикусу сприяє: A. пережовуванню їжi B. зниженню висоти прикусу C. вчаснiй замiнi молочних зубiв постiйними D. пiдвищенню висоти прикусу E. ковзним рухам нижньої 49. Вiдсутнiсть уступу Цилiнського у III перiодi молочного прикусу призведе до виникнення аномалiй у: A. горизонтальнiй площинi B. у всiх площинах C. вертикальнiй площинi D. трансверзальнiй площинi E. сагiтальнiй площинi 50. Якою з ознак не характеризується прорiзування зубiв: A. симетричнiсть B. послiдовнiсть C. всi вiдповiдi вiрнi D. порядок E. парнiсть 51. Постiйнi iкла в нормi прорiзуються у вiцi: A рокiв B рокiв C. 7-8 рокiв D. 6-7 рокiв E рокiв 52. Другi постiйнi моляри в нормi прорiзуються у вiцi: A рокiв B рокiв C рокiв D рокiв E. 7-8 рокiв 53. Одним iз основних чинникiв, що призводять до передчасної втрати зубiв є: A. незрощення пiднебiння B. карiєс i його ускладнення C. травма зубiв D. гiпоплазiя E. запальнi захворювання щелеп 54. Ураження коронок молярiв карiєсом призводить до: A. зменшення довжини зубного ряду B. зниження висоти прикусу C. всi вiдповiдi правильнi D. зубоальвеолярного видовження антагонiстiв E. змiн оклюзiї 55. На скiльки, в середньому, сума мезiо-дистальниих розмiрiв першого та другого премолярiв менша за розмiр першого та другого молочних молярiв на нижнiй щелепi? A. 2,5 мм B. 1,5 мм C. 2,0 мм D. 1,0 мм E. 3,0 мм 56. Якими методами можна визначити кiстковий вiк? A. Флюорографiя B. Прицiльна рентгенографiя C. Рентгенографiя кистi руки D. Ортопантомографiя E. Комп ютерна томографiя 57. Першi премоляри, в середньому, прорiзуються в такому перiодi: A рокiв B рокiв C. 8-9 рокiв D. 7-9 рокiв E рокiв 58. Якi площини використовуються в стоматологiї для морфо-функцiональної характеристики зубощелепної системи? A. Сагiтальна, трансверзальна, вертикальна B. Медiальна, латеральна, трансверзальна C. Сагiтальна, фронтальна, горизонтальна D. Сагiтальна, трансверзальна, медiальна E. Торусальна, сагiтальна, медiальна 59. Як можна охарактеризувати перший ключ оклюзiї? A. Дистально-щiчний горб верхнього 1 моляра в/щ заходить в мiжгорбкову фiсуру нижнього 1 моляра B. Мезiо-щiчний горб верхнього 1 моляра заходить в мiжгорбкову фiсуру нижнього 1 моляра C. Щiчний горб верхнього 2 моляра заходить в мiжгорбкову фiсуру нижнього 1 моляра D. Мезiо-щiчний горб верхнього 1 моляра заходить в мiжапрокимальнi поверхнi нижннiх 1 моляра i 2 премоляра E. Орально-дистальний горб нижнього 1 моляра спiвпадає з верхнiм 2 моляром 60. Якi наслiдки передчасної втрати молочного зуба можуть бути для зубощелепової системи? A. Втрата мiсця для постiйного зуба i неможливiсть його прорiзування на своєму мiсцi B. Жодного негативного впливу для зубощелепової системи не вiдмiчаєт
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks