Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Л.В. Возняк, П.Р.Гімер, Р.Ф. Гімер, М.І.Мердух ГІДРАВЛІКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ - PDF

Description
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Л.В. Возняк, П.Р.Гімер, Р.Ф. Гімер, М.І.Мердух ГІДРАВЛІКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Частина І Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський

Please download to get full document.

View again

of 90
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 76 | Pages: 90

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Л.В. Возняк, П.Р.Гімер, Р.Ф. Гімер, М.І.Мердух ГІДРАВЛІКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Частина І Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра нафтогазової гідромеханіки Л.В. Возняк, П.Р.Гімер, Р.Ф. Гімер, М.І.Мердух ГІДРАВЛІКА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Частина І Контрольні тести для рейтингової оцінки знань студентів вciх спеціальностей 4 Івано-Франківськ 2005 МВ Л.В. Возняк, П.Р Гімер, Р.Ф. Гімер, Мердух М.І. Гідравліка. Тестові завдання. Івано-Франківськ: Факел, стор. Тестові завдання складені згідно з затвердженими програмами курciв «Гідравліка», «Гідравліка і гідропривід», «Гідрогазодинаміка» для спеціальностей всіх напрямків підготовки. В тестових завданнях з контролю знань студентів приводяться контрольні завдання до всіх лабораторних та практичних занять з розділу «Гідростатика». Рецензент д-р техн. наук, проф. В.Я. Грудз Дане видання власність ІФНТУНГ. Забороняється тиражувати та розповсюджувати без відома авторів. 5 Зміст Вступ Фізичні властивості рідин Реологічні властивості рідин Практичне використання основного рівняння гідростатики Прилади для вимірювання тиску Відносний спокій Визначення сили тиску на плоску стінку Визначення сили тиску на криволінійну поверхню. Закон Архімеда Підсумкова контрольна робота з розділу Гідростатика...83 Перелік рекомендованих джерел Вступ Контрольні тести складені на основі курсів, які автори читають для студентів нафтових та механічних спеціальностей в університеті. В методичних вказівках з контролю знань студентів приводяться тести до лабораторних та практичних занять, а також підсумковий контроль з розділу «Гідростатика». При цьому охоплені такі теми: фізичні властивості рідин, гідростатичний тиск та його властивості, відносний спокій, визначення сили тиску на плоску та криволінійні поверхні. При визначенні теми «Фізичні властивості рідин» особлива увага приділяється одиницям вимірювання. В інженерній практиці використовуються одиниці технічної системи /МКГСС/ та фізичної /СГС/. Вони зустрічаються у вимірювальних приладах, у виданих раніше нормативних та літературних матеріалах. Студенти повинні вміти переводити ці величини в CI. Так, наприклад, в завданнях задаються величини, які характеризують фізичні властивості рідин, та чотири відповіді. Необхідно знайти правильну відповідь. В тестах приводяться задачі якісного та кількісного характеру, правильний розв язок яких можливий лише при глибокому вивченні теоретичного матеріалу. 7 1 Фізичні властивості рідин Завдання Виберіть правильну відповідь: γ = 1,02 кгс/л = 1) 1020 гс/см 3 ; 2) 1000 Н/м 3 ; 3) Н/м 3 ; 4) 1020 кгс/м Виберіть правильну відповідь: ρ = 900 кг/м 3 = 1) 0,9 г/см 3 ; 2) 8820 кгс с 2 /м 4 ; 3) 9180 кгс с 2 /м 4 ; 4) 900 г/см Виберіть правильну відповідь: μ = 0,7 Пз = 1) 0,7 Н с/м 2 ; 2) 0,714 кг/(м с); 3) 7, кгс с/см 2 ; 4) 7, кгс с/см Виберіть правильну відповідь: ν = 3 см 2 /с = 1) м 2 /с; 2) 300 сст; 3) м 2 /с. 5. В SІ величини вимірюються: 1) маса кгс с 2 /м; 2) довжина м; 3) час с; 4) сила кгс; 5) динамічна в язкість кг/(м с); 6) густина г/см 3. 8 Завдання Виберіть правильну відповідь: ρ = 90 кгс с 2 /м 4 = 1) 8,82 Н с 2 /м 4 ; 2) 882 кг/м 3 ; 3) 900 кг/м 3 ; 4) 0,882 кг/см Виберіть правильну відповідь: γ = 0,8 гс/см 3 = 1) 7840 кг/(м 2 с 2 ); 2) 784 г/(м 2 с 2 ); 3) 0,8 кгс/м Виберіть правильну відповідь: μ = кг/м с = 1) 6 кгс с/м 2 ; 2) 5, кгс с/м 2 ; 3) 6, кгс с/м 2 ; 4) 6, Пз. 4. Виберіть правильну відповідь: ν = 1,01 сст = 1) 1, м 2 /с; 2) 1, м 2 /с; 3) 1, м 2 /с; 4) 1, м 2 /с. 5. В фізичній системі /СГС/ величини вимірюються: 1) маса кг; 2) довжина см; 3) час с; 4) сила гс; 5) сила дн; 6) густина кг/м 3. Завдання Виберіть правильну відповідь: ν = 3 см 2 /с = 1) 300 сст; 9 2) 0,03 сст; 3) 3000 м 2 /с; 4) 0,03 м 2 /с. 2. Виберіть правильну відповідь: γ = 9500 Н/м 3 = 1) 9500 дн/см 3 ; 2) кгс/м 3 ; 3) 0, кгс/см 3 ; 4) 9,5 дн/см Виберіть правильну відповідь: ρ = 800 кг/м 3 = 1) 81,6 кгс с 2 /м 4 ; 2) кгс с 2 /м 4 ; 3) 0,0816 кгс с 2 /м 4 ; 4) 800 г/см Виберіть правильну відповідь: μ = 3 Пз = 1) 3000 Н с/м 2 ; 2) 30 Н с/м 2 ; 3) 3 Н с/м 2 ; 4) 0,3 Н с/м В SІ величини вимірюються: 1) час хв; 2) довжина см; 3) маса кг; 4) густина Н с 2 /м 4 ; 5) питома вага Н/м 3. Завдання Виберіть правильну відповідь: μ = кгс с/м 2 = 1) 0,687 Пз; 2) 714 Пз; 3) 0,07 Пз; 4) 7, Н с/м 2. 10 2. Виберіть правильну відповідь: ν = м 2 /с = 1) сст; 2) 0,02 сст; 3) 2 сст; 4) сст. 3. Виберіть правильну відповідь: ρ = 0,8 г/см 3 = 1) 0,0008 кг/см 3 ; 2) 0,8 кг/см 3 ; 3) 81,6 кгс с 2 /м 4 ; 4) 8000 Н с 2 /м Виберіть правильну відповідь: γ = 0,95 тс/м 3 1) 0,95 дн/см 3 ; 2) 932 дн/см 3 ; 3) 9, Н/м 3 ; 4) 932 Н/м В технічній системі величини вимірюються: 1) маса кг; 2) довжина м; 3) час год; 4) густина кгс с 2 /м 4 ; 5) сила кгс; 6) питома вага Н/м 3. Завдання Як впливає зміна тиску або температури на густину рідини, яка знаходиться у відкритій посудині? 2. Нафта, питома вага якої дорівнює 830 кгс/м 3, має динамічну в язкість 5,9 мпа с. Визначити її кінематичну в язкість. 3. Перевести в SІ: g = 0, кгс/см 3. 11 4. Вкажіть, якою буде густина суміші з 0,3 л мазуту, густина якого 860 кг/м 3, і 0,7 л бензину густина якого 780 кг/м 3. Поясніть відповідь: 1) 1640 кг/м 3 ; 2) 820 кг/м 3 ; 3) 804 кг/м Перевести в SІ: n = 30 сст. Завдання Що називається тиском насиченої пари рідини? Від чого він залежить? 2. Резервуар повністю заповнений нафтою, яка знаходиться під тиском 0,5 МПа. При випусканні 40 л нафти тиск понизився до 0,1 МПа. Яким є об єм резервуара, якщо коефіцієнт об ємного стиснення нафти рівний 0, /Па? 3. Перевести в CI: m = 4 спз. 4. Два однакові недеформовані взірці породи в лабораторних умовах насичені при пластовому тиску один водою, а другий нафтою. Порівняйте об єми рідин, які витечуть із взірців внаслідок зменшення тиску до атмосферного (b p нафти b p води ): 1) об єми однакові; 2) об єм нафти більший; 3) об єм води більший. 5. Перевести в CI: r = 0,9 г/см 3. Завдання Як впливає зміна тиску та температури на в язкість рідини? 12 2. Абсолютна в язкість моторного мастила становить 20 спз, а густина 800 кг/м 3. Визначити величину кінематичної в язкості мастила. 3. Перевести в CI: n = 5 сст. 4. Виберіть правильну відповідь: g = 0,95 тс/м 3 = 1) 0,95 дн/см 3 ; 2) 9,32 дн/см 3 ; 3) 9, Н/м 3 ; 4) 932 дн/см 3 ; 5) 932 Н/м Якщо коефіцієнт об ємного стиснення однієї рідини b 1 більший за коефіцієнт об ємного стиснення другої рідини b 2, то яка з двох рідин більше стискується? Поясніть відповідь. Завдання Як пов язані між собою абсолютна та кінематична в язкість рідини? 2. В резервуарі знаходиться 15 м 3 нафти, густина якої 800 кг/м 3. Скільки потрібно долити нафти, густина якої становить 824 кг/м 3, щоб отримати суміш густиною 814 кг/м 3? 3. Перевести в CI: g = 0,925 тс/м Виберіть правильну відповідь: m = кгс с/м 2 = 1) 0,687 Пз; 2) 714 Пз; 3) 0,7 Пз; 4) 7, Н с/м Якщо підігріти рідину, що повністю заповнює закриту недеформовану посудину, то що буде з тиском в посудині? Поясніть відповідь. 13 Завдання Що таке коефіцієнт об ємного стиснення? 2. В язкість нафти за температури 10 C рівна 2,3 Н с/м 2, а за температури 40 C 0,3 Н с/м 2. Визначити в язкість цієї нафти за температури 21 C. 3. Перевести в CI: m = кгс с/м Виберіть правильну відповідь: r = 0,8 г/см 3 = 1) 0,0008 кг/м 3 ; 2) 0,8 кг/м 3 ; 3) 81,6 кгс с 2 /м 4 ; 4) 8000 Н с 2 /м Як знайти об єм рідини, для якої відома її питома вага і маса? Завдання Що називається в язкістю рідини? 2. В резервуар, в якому міститься 125 м 3 нафти, густина якої 780 кг/м 3, добавили 224 м 3 нафти густиною 840 кг/м 3. Визначити густину отриманої суміші. 3. Перевести в CI: r = 83,6 кгс с 2 /м Виберіть правильну відповідь: n = 3 см 2 /с = 1) 300 сст; 2) 0,03 сст; 3) 3000 м 2 /с; 4) 0,03 м 2 /с. 5. Якщо модуль пружності однієї рідини K 1 більший за модуль пружності другої рідини K 2, то яка з двох рідин більше стискується? Поясніть відповідь. 14 Завдання Що таке коефіцієнт температурного розширення? 2. Цистерна наповнена нафтою, густина якої становить 0,84 г/см 3. Діаметр цистерни рівний 3 м, довжина 6 м. Визначити масу рідини в цистерні. 3. Перевести в CI: n = 1,01 сст. 4. Виберіть правильну відповідь: g = 0,8 гс/см 3 = 1) 784 кг/(м 2 с 2 ); 2) 7840 кг/(м 2 с 2 ); 3) 0,784 дн/см 3 ; 4) 0,8 кгс/м Що саме, збільшення чи зменшення тиску, призведе до припинення кипіння рідини, яке почалося? Завдання Який зв язок між коефіцієнтом об ємного стиснення і модулем пружності рідини? 2. Визначити густину суміші, такого масового складу: 30% гасу; 70% мазуту. Густина гасу 790 кг/м 3, густина мазуту 900 кг/м Перевести в CI: r = 90 кгс с 2 /м Виберіть правильну відповідь: m = 3 Пз = 1) 3000 Н с/м 2 ; 2) 30 Н с/м 2 ; 3) 3 Н с/м 2 ; 4) 0,3 Н с/м 2 ; 15 5. Якщо допустити, що вода і бензин мають однакову кінематичну в язкість, то чи буде однакова при цьому їх динамічна в язкість? Поясніть відповідь. Завдання Як вплине зміна тиску або температури на об єм рідини, яка знаходиться у відкритій посудині? 2. Кінематична в язкість бензину становить 0,6 сст, а питома вага 800 кгс/м 3. Визначити величину динамічної в язкості бензину. 3. Перевести в CI: n = 50 сст. 4. Виберіть правильну відповідь: m = 0,7 Пз = 1) 0,7 Н с/м 2 ; 2) 0,0714 кг/(м с); 3) 7, кгс с/м 2 ; 4) 7, кгс с/м Вода поступає в насос по всмоктувальній трубі, в якій мінімальний абсолютний тиск перед входом в насос становить 4 кпа. Якщо температура води підніметься до 30 C, чи буде при цьому спостерігатися явище кипіння? (Тиск насиченої пари води при 30 C становить 4214 Па). Поясніть відповідь. Завдання Який взаємозв язок між густиною і питомою вагою рідини? 2. В опалювальний котел поступає 50 м 3 /год води за температури 70 C. Скільки кубічних метрів води виходитиме із котла, якщо вода нагрівається до 90 C, а коефіцієнт температурного розширення води рівний 6, /град? 3. Виберіть правильну відповідь: n = 2,5 см 2 /с = 16 1) 2, м 2 /с; 2) 2, м 2 /с; 3) 250 сст; 4) 2,5 сст. 4. Перевести в CI: g = 1,02 кгс/л. 5. Яким чином за допомогою термометра визначити величину атмосферного тиску? 17 2 Реологічні властивості рідин Завдання Який вигляд має реологічна крива для ньютонівської рідини? t t t t а) du dy б) du dy в) du dy г) du dy 2. Напишіть реологічне рівняння для псевдопластичної рідини. 3. Як залежить в язкість рідин від тиску і температури? 4. Які величини вимірювались під час виконання лабораторної роботи? 5. В результаті досліджень рідини, густина якої 0,84 г/см 3, побудували графік залежності дотичних напружень t, Па від градієнту швидкості du/dy, с -1 (обидві оci розмічені в масштабі 1:1). Це виявилась пряма лінія, яка проходить через центр координат під кутом 1,15. Якій реологічній моделі відповідає дана рідина? Визначити величину динамічної і кінематичної в язкості рідини. Завдання Виберіть правильні положення: 1) в язкопластична рідина характеризується величиною граничного напруження зсуву; 2) в градусах Енглера вимірюють температуру досліджуваної рідини; 18 3) із збільшенням температури в язкість більшості рідин зменшується; 4) для ньютонівської рідини дотичні напруження обернено пропорційні градієнту швидкості; 5) ротаційні віскозиметри призначені для вимірювання в язкості малов язких рідин. 2. Напишіть реологічне рівняння для дилатантної рідини. 3. Які величини розраховувались в лабораторній роботі? 4. Який прилад доцільно використовувати для дослідження реологічних властивостей високов язких рідин? 1) Капілярний віскозиметр. 2) Ротаметр. 3) Віскозиметр Енглера. 4) Ротаційний віскозиметр. 5. Визначити динамічну в язкість бензину, питома вага якого 750 кгс/м 3 і кінематична в язкість 0,7 сст. Завдання Напишіть реологічне рівняння для в язкопластичної рідини. 2. Який вигляд має реологічна крива для дилатантної рідини? t t t t а) du dy б) du dy в) du dy г) du dy 3. В лабораторній роботі для вимірювання в язкості використовувався: 19 1) капілярний віскозиметр; 2) ротаметр; 3) віскозиметр Енглера; 4) ротаційний віскозиметр. 4. Як визначити динамі
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks