Van Gölü Havzası Hıristiyan Dini Mimarisi'nde Taçkapı Formları (The Portal Forms in The Christian Religious Architecture of The Van Lake Basin)

Description
Van Gölü Havzası Hıristiyan Dini Mimarisi'nde Taçkapı Formları (The Portal Forms in The Christian Religious Architecture of The Van Lake Basin)

Please download to get full document.

View again

of 203
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Supply Chain Management

Publish on:

Views: 2 | Pages: 203

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ   SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI   VAN GÖLÜ HAVZASI   HIRİSTİYAN DİNİ MİMARİSİ’NDE   TAÇKAPI FORMLARI   (The Portal Forms in The Christian Religious Architecture of The Van Lake Basin) YÜKSEK LİSANS TEZİ   MURAT ŞEN  VAN-2009 ŞEN, Murat,   “Van Gölü Havzası Hıristiyan Dini Mimarisi’nde Taçkapı Formları”, Yüzüncü Yıl Üniverisitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi , 2009.    İÇİNDEKİLER    İÇİNDEKİLER    ÖNSÖZ  KISALTMALAR 1- GİRİŞ  1.1. KONUNUN NİTELİĞİ VE ÖNEMİ  1.2. KONUYLA İLGİLİ KAYNAK VE ARAŞTIRMALAR 1.3. METOD VE DÜZEN  2- VAN GÖLÜ HAVZASI’NIN COĞRAFİ DURUMU VE TARİHÇESİ   2.1. COĞRAFİ DURUMU   2.2. TARİHÇESİ  3- TAÇKAPI KAVRAMI, UNSURLARI ve ERMENİ MİMARİSİ’NDE TAÇKAPI GELENEĞİ  4- KATALOG 4.1. Bitlis 4.1.1 Bitlis-Merkez Sai nt Jean (Porayvank) Manastırı Taçkapısı  4.1.2 Ahlat Saint Etienne (P’rxus) Kilisesi Taçkapısı  4.1.3 Hizan Saint Croıx   Manastırı Taçkapısı  4.1.4 Hizan Papazlık Bölgesi Kilisesi Taçkapısı  4.2. Van 4.2.1. Van-Merkez Varagavank Manastırı -Surb Astuacacin Kilisesi Taçkapısı  4.2.2. Van-Merkez Varagavank Manastırı -Saint Georges Jamatunu Taçkapısı  4.2.3. Van-Merkez Ktuc’anapat   Manastırı -Saint Jean Baptiste Kilisesi Taçkapısı  4.2.4. Van-Merkez Ktuc’anapat  (Ktouts-Ktuc) Manastırı   Jamatun Taçkapısı  4.2.5. Van-Merkez Saint Georges (Lim) Manastırı Jamatun Taçkapısı  4.2.6. Bahçesaray Saintes Femmes Manastırı Taçkapısı      4.2.7. Başkale Saint Bartholomeus Manastırı - Jamatun Taçkapısı  4.2.8. Çatak Albıçak (Cunik) Manastırı  Kilise Taçkapısı  4.2.9. Çatak Albıçak (Cunik) Manastırı Jamatun Taçkapısı  4.2.10. Gevaş Sain t Thomas Manastırı Taçkapısı   5. KAYNAKLARDA ADI GEÇEN ANCAK GÜNMÜZE ULAŞAMAYAN TAÇKAPILAR   5.1. KATALOG 5.1.1. Bitlis - Adilcevaz Ardzgue Manastırı   Taçkapısı  5.1.2. Bitlis - Tatvan Saint Hizdbouzid Kilisesi Taçkapısı  5.1.3. Van - B aşkale Saint Bartholomeus Manastırı Kilise Taçkapısı  6. DEĞERLENDİRME  6. 1. TAÇKAPILARIN YAPIDAKİ YER  LER  İ  6.2. TAÇKAPILARDA MALZEME ve TEKNİK   6.3. TAÇKAPILARIN TİPOLOJİSİ  6 .3.1. Cephe Düzenleri  6 .3.1.1. Dikdörtgen ve ya Kareye Yakın Formda   Olan Taçkapılar   6 .3.1.2. Kemerli Taçkapılar   6 .3.2. Plan Özellikleri  6 .3.3. Süsleme  6.4. TAÇKAPILARDA ÜSLUP  7- SONUÇ  8- ÖZET  9- KAYNAKLAR 10- HARİTALAR    LİSTESİ  11- ÇİZİMLER LİSTESİ  12- RESİMLER LİSTESİ  13- HARİTA, ÇİZİM ve RESİMLER       ÖNSÖZ   İnsanlık tarihi ile yaşıt olan kültürün ve bu paralelde düşünülen , geleceğe iz  bırakma çabasının, Van Gölü Havzası dediğimiz kadim coğrafyada da kendini apaçık ortaya koyduğu bir gerçektir.   Binlerce yıl öncesinden günümüze kadar bölgeye yerleşen toplumlar arasınd a, Ortaçağ’da önemli izler bırakanlardan biri de Ermeni toplumudur ki; bu toplum Hıristiyanlığın maddi kültür varlıklarının bölgedeki taşıyıcısı durumundadırlar. Gerek kendileriyle birlikte getirdikleri gelenekler ve gerekse de Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetleri ile girdikleri ilişkiler sonucu bu coğrafyada önemli mimari eserler bırakmışlardır. Bu eserlerin bir bölümünde  bulunan taçkapıları incelerken, bu etkileşimin yarattığı kültürel zenginliği Van Gölü coğrafyası şahsında izlemek ayrıca bir sevinç kaynağı   olmuştur.   “Van Gölü Havzası Hıristiyan Dini Mimarisi’nde Taçkapı Formları” adlı çalışma sadece bir yüksek lisans tezi olmayıp aynı zamanda , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı’nca  kabul edilen bir proje halini almıştır.   Bu çerçevede; projeyi üstlenerek, tezin konusunun belirlenmesinden son çalışmalara kadar, gerek yönlendirmeleri ve gerekse de değerli katkılarından dolayı danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARACA şahsında tüm Sanat Tarihi Bölümü hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca tezin projelendirilmesi aşamasında katkılarını esirgemeyen, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU’na ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP’a teşekkür ederim.   Kapsamlı bir yayın taraması yaptığımız çalışmamızda, İstanbul Alman ve Fransız Arkeoloji Enstitülerindeki çalışmalarda yardımcı olan Merve SARILAR’a; ayrıca İstanbul’daki teknik konularda gereken yardımları esirgemeyen değerli dostlarım Mehmet ve Muhsine ERTAŞ’a; Türkiye’de ulaşamadığımız bazı kaynakların temini konusunda yoğun emek harcayan ve bu kaynakları elde etmemizi sağlayan Ece TURNATOR’a;   Arazi çalışmalarının tüm ağırlığını benimle paylaşan değerli dostlarım Hüsnü ERTAŞ’a, Gülnaz GÜZEL’e ve Eda KARACAN’a; yine arazi çalışmalarında, Metis    Harita ve Mimarlık     bürosunun   tüm teknik olanaklarını seferber eden ve desteğini hiç esirgemeyen İsa ŞEN’e   ve Mete KARAM’a minnettarlıklarımı ve teşekkürü bir borç  bilirim. Ayrıca, çalışmanın teknik çizimleri konusunda oldukça yoğun emek sarf eden ve mimari çizimlerin tamamlanmasında büyük rol oynayan Mete KARAM’ a teşekkür ederim. Değerli dostum Mete olmazsa bu çalışma olmazdı.   Ayrıca; bazı kaynakların temininde ve verimli eleştirileriyle katkılarını sunan Amorium Kazıları Başkanı, değerli hocam Cristopher S. LİGHTFO O T’a ve  benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen değerli aileme;   Son olarak; sadece bu çalışmada değil, tüm yaşamım boyunca benden desteğini esirgemeyen ve bu çalışma süreci içerisinde aramızdan ayrılan Babam’a sonsuz minnettarlığımı ve teşekkürü bir borç  bilirim. Murat ŞEN   Eylül  - 2009 VAN
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks