Van Depremi (2011) Uydu ve OrtoFoto Görüntülerin Kullanımı

Description
Van Depremi (2011) Uydu ve OrtoFoto Görüntülerin Kullanımı

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Bekir Murat TEK İ N*, Kerem KUTERDEM*, Cenk ERKMEN** Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba ş kanlı ğ ı Deprem Dairesi Ba ş kanlı ğ ı *Deprem Strateji Çalı ş ma Grubu, **Ulusal Deprem Ara ş tırma Programı Çalı ş ma Grubu 6. 23 EK İ M 2011 VAN DEPREM İ NDE UYDU ve ORTOFOTO GÖRÜNTÜLER İ N KULLANIMI Uydu görüntüleri afet yönetiminin her safhasında yo ğ un olarak kullanılmakta ve bu verilerle do ğ al afetlere daha kolay, etkili ve hızlı müdahale imkanı sa ğ lanmaktadır. Do ğ al afet olaylarında uydu görüntüleri afet öncesi; zarar azaltmaya yönelik olarak tehlike ve risk haritalaması, planlama, afet senaryolarının hazırlanması, afet anında; erken hasar tespiti, kriz yönetimi, lojistik destek, kurtarma çalı ş maları için alternatiflerin belirlenmesi, süregelen tehlikenin izlenmesi ve haritalanması, afet sonrası; yeni yerle ş im yerlerinin belirlenmesi, hasar tespit çalı ş malarına destek ve tehlikenin izlenmesi çalı ş malarında kullanılmaktadır. Ülkemizde 1999 depremleri sonrasında dönemin Afet İş leri Genel Müdürlü ğ ünde uydu görüntülerinin kullanımına yönelik çalı ş malar ba ş lamı ş , 2003 yılında meydana gelen Bingöl Depremi ile özellikle afet sonrası olayın boyutunun hızlı bir ş ekilde belirlenmesine yönelik olarak daha sistematik ve düzenli bir ş ekilde kullanımı artmı ş tır. Uluslararası alanda da afetlerde uydu görüntülerinin kullanımına yönelik de ğ i ş ik olu ş umlar ve gruplar bulunmaktadır. Bunlar arasında; International Charter “Space and Major Disasters” (Charter), Birle ş mi ş  Milletler SPIDER (UN Platform for Space-Based Information for Disaster Management and Emergency Response) Programı, Birlemi ş  Milletlere Ba ğ lı UNOSAT-UNITAR (Birle ş mi ş  Milletler Operasyonel Uydu Yönetim Programı), SERTIT Enstitüsü, özellikle afetler sonrası hızlı karto ğ rafya hizmeti veren olu ş umlar arasında gösterilir. Bunlar arasında International Charter, faaliyetlerini 1999 yılından beri sürdürmekte olup, uzayda gözlem uydusu bulunan ülkelerin afet konularıyla ilgili kurulu ş larının bir araya gelmesiyle olu ş mu ş tur. Do ğ al ve/veya teknolojik afetlerde bünyesindeki katılımcı uzay ajanslarının görüntülerini afetlerle ilgili kurumlara ücretsiz olarak aktarmakta olan International Charter olu ş umuna ülkemiz de mülga Afet İş leri Genel Müdürlü ğ ünün ba ş vurusu ile “Yetkili Kullanıcı” olunmu ş tur. Günümüzde bu çalı ş malar AFAD Deprem Dairesi Ba ş kanlı ğ ında yürütülmektedir. Charter günümüze kadar olan süreçte farklı afet türleri için ülkemiz adına Ba ş kanlı ğ ımızca aktive edilmi ş  olup bunlar; 8 Eylül 2009 İ stanbul Su Baskını, 8 Mart 2010 Elazı ğ  Depremi, 10 Ş ubat 2011 Kahramanmara ş  Kömür Oca ğ ı Heyelanı ve 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen Van Depremidir. Charter ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve ülkemizin bu konudaki aktivasyonlarına ait bilgilere gerek olu ş umun internet sayfasından (www.disasterscharter.org), gerekse de AFAD Deprem Dairesi Ba ş kanlı ğ ının internet adresinden (www.deprem.gov.tr) ula ş ılabilmektedir.  23 Ekim 2011 tarihinde AFAD Deprem Dairesi Ba ş kanlı ğ ı tarafından açıklanan Ml: 6.7 (Mw: 7.0) olan Van merkezli deprem sonrasında Charter Ba ş kanlı ğ ımız tarafından depremden ilk bir saat sonrasında aktive edilmi ş tir. Call 379 ça ğ rı kodu ile ba ş layan süreçte Ba ş kanlı ğ ımıza ilk 24 saat içerisinde bölgeye ait genel durumu gösteren haritalar hem i ş lenmi ş  hem de ham veri olarak gönderilmi ş , ilerleyen süreçte de depremin neden oldu ğ u tahribatı belirlemeye yönelik olarak detay analizler ve uydu görüntüleri iletilmeye ba ş lanmı ş tır. Di ğ er ülke örneklerinde de oldu ğ u gibi afet olaylarında Charter olu ş umu ve bu olu ş um tarafından operasyonun yönetiminden sorumlu olan kurulu ş  (Van depremi örne ğ inde proje yönetimi ve hızlı haritaların hazırlanmasında Almanya Uzay Ajansı -DLR- görevlendirilmi ş tir) ile yetkili kullanıcı arasında yo ğ un bir ileti ş im ve bilgi alı ş veri ş i gerçekle ş mekte, yerel merkezlerden (Yetkili Kullanıcılar) gelen bilgilere göre analizler belirli bölgelere daha detay odaklanarak gerçekle ş mektedir. Bu arada analizlerin daha do ğ ru ve hızlı yapılmasındaki acil durum safhasında hız ve mümkün oldu ğ unca do ğ ru bilgi büyük önem ta ş ımaktadır. Yetkili Kullanıcılar tarafından sa ğ lanan afete ili ş kin bilgiler çalı ş manın performansını daha da çok arttırmaktadır. Van Depreminde Charter tarafından ilerleyen bölümlerde detayları verilecek olan çalı ş malara ilave olarak HGK tarafından deprem sonrasında bölgede yapılan çekimler ve daha önce ar ş ivde yer alan 1/5000 ölçekli Ortofoto görüntülerinin kullanılması da depremin etki alanlarını belirlemeye yönelik çalı ş maya en önemli ve do ğ ru katkıyı sa ğ lamı ş tır. 6.1. International Charter “Space and Major Disasters” Faaliyetleri Depremin meydana gelmesinden 1 saat sonra 7/24 esasına göre çalı ş an Charter Operasyon Ça ğ rı Merkezine (COP) talep formu iletilerek süreç ba ş latılmı ş tır. COP, ilerleyen süreçte kendi operasyon ş emasına göre Türkiye tarafından yapılan ça ğ rıyı teyit ederek resmile ş tirmi ş  ve Charter Genel Sekreteri ile birlikte aktivasyonun sonuna kadar Yetkili Kullanıcı, Veri Sa ğ layıcılar ve Hızlı Kartografya Hizmet Sa ğ layıcı birimlerinin e ş güdüm içinde çalı ş malarını sa ğ lamak amacıyla bir Proje Koordinatörü görevlendirilmi ş tir. Depremin ilk haber alınması ve gelen bilgiler ı ş ı ğ ında Van-Erci ş -Bitlis illerini kapsayacak alan için bir programlama yapılması AFAD Deprem Dairesi Ba ş kanlı ğ ı tarafından talep edilmi ş , ilerleyen süreçte, hasarın Erci ş -Van arasında yo ğ unla ş tı ğ ı haberinin yerel kriz merkezlerinden alınması ile uydu görüntülemesinin bu bölgelerde yo ğ unla ş tırılması yönünde Charter bilgilendirilmi ş tir. İ lk 24 saat içinde Charter tarafından Erci ş   İ lçe merkezi, Bitlis ve Van il merkezlerine ait ar ş iv görüntüler iletilmeye ba ş lanmı ş , deprem sonrasına ait programlanan çekimler hakkında AFAD Deprem Dairesi Ba ş kanlı ğ ı bilgilendirilmeye ba ş lanmı ş tır. Deprem öncesine ait ar ş iv uydu görüntüleri ve özellikleri Tablo 6.1'de verilmektedir. Tablo 6.1. Deprem öncesine ait uydu görüntüleri ve özellikleri.  Uydu Görüntüsü Çözünürlük Band Görüntü Tarihi Yeri WorldView-2 2.0 m. Çok bantlı 06 Mayıs 2011 Van WorldView-2 0.5 m. Tek bant 27 Haziran 2011 Erci ş  2.0 m. Çok bantlı WorldView-2 0.5 m. Tek bant 06 Mayıs – 24 Haziran 2011 Güvenli- Alaköy 2.0 m. Çok bantlı QuickBird-2 0.6 m. Tek bant 02 Ekim 2011 Bitlis 2.5 m. Çok bantlı Depremin ilk 24 saatinde gelen görüntüler Ş ekil 6.1. ve Ş ekil 6.2.'de verilmektedir. Bu görüntülere AFAD Deprem Dairesi Ba ş kanlı ğ ı, Charter ve DLR internet sayfalarından de ğ i ş ik çözünürlüklerde ula ş ılabilinir. Bu görüntülerin AO boyutunda çıktı almaya elveri ş li olan yüksek çözünürlüklü versiyonları acil durum çalı ş malarında kullanılmak üzere AFAD Kriz Merkezi ve Van İ l Kriz Merkezi yetkilileri ile payla ş ılmı ş tır. Ş ekil 6.1. Van ili deprem öncesi WorldView-2 (2.0 m çözünürlüklü) görüntüsü.    Ş ekil 6.2. Erci ş  ilçesi deprem öncesi WorldView-2 (0.5 m çözünürlüklü) görüntüsü İ lerleyen süreçte deprem bölgesine ait deprem sonrası görüntüler elde edilmi ş  ve Kurumumuz ile payla ş ılmı ş tır (Tablo 6.2). Deprem sonrası bölgede bulut yo ğ unlu ğ unun fazla olması çok yüksek çözünürlüklü optik görüntülerin elde edilmesinde sorunlar ya ş anmasına neden olmakla beraber, genel olarak Erci ş   İ lçesi için ilçe merkezine yönelik görüntülerden hasar belirlenebilmektedir. Özellikle Erci ş   İ lçesini içine alan 26 Ekim 2011 tarihli QuickBird-2 (0.6 m çözünürlüklü) görüntüsünde yo ğ un bulut ve sis dikkat çekmektedir ( Ş ekil 6.3 ve 6.4). Hava durumunun neden oldu ğ u bu durumun yıkılmı ş  binaların belirlenmesinde kaba bir tahmin sa ğ ladı ğ ı DLR tarafından belirtilmi ş tir. DLR tarafından yapılan hızlı tarama sonucu yıkılmı ş  oldu ğ u belirlenen binalar ile ilgili bilgiler gerek koordinat bilgisi, gerekse vektör veri olarak Ba ş kanlı ğ ımız ile payla ş ılmı ş tır.    Tablo 6.2. Deprem sonrasına ait uydu görüntüleri ve özellikleri Uydu Görüntüsü Çözünürlük Band Görüntü Tarihi Yeri QuickBird-2 0.6 m. Tek bant 26-28 Ekim 2011 Erci ş  2.5 m. Çok bantlı Ikonos 1.0 m. Tek bant 26-28 Ekim 2011 Erci ş  4.0 m. Çok bantlı QuickBird-2 0.6 m. Tek bant 26 Ekim 2011 Erci ş  2.5 m. Çok bantlı QuickBird-2 0.6 m. Tek bant 26 Ekim 2011 Bitlis 2.5 m. Çok bantlı Ş ekil 6.3. Erci ş  ilçesi deprem sonrası QiuckBird-2 (0.6 m çözünürlüklü) görüntü.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks