ว ด โอช วยสอน (VAI) หล กส ตร การสร างส อ ว ด ท ศน เพ อการเร ยนการสอน โครงการป ดเทอมเต มความร คร งท / สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 - PDF

Description
ว ด โอช วยสอน (VAI) ว ด โอช วยสอน (VAI) ค ออะไร VAI (VAI = Video Assisted Instruction) ค อ ส อม ลต ม เด ย หร อส อผสมท ใช นำเสนอ รำยละเอ ยดแต ละบทเร ยนตำมแผนกำรสอน สำมำรถใช เป นส อ ประกอบกำรสอนให ผ เร ยนศ

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 37 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว ด โอช วยสอน (VAI) ว ด โอช วยสอน (VAI) ค ออะไร VAI (VAI = Video Assisted Instruction) ค อ ส อม ลต ม เด ย หร อส อผสมท ใช นำเสนอ รำยละเอ ยดแต ละบทเร ยนตำมแผนกำรสอน สำมำรถใช เป นส อ ประกอบกำรสอนให ผ เร ยนศ กษำได ด วยตนเอง สำมำรถใช ประกอบกำร บรรยำยท งก อนบรรยำยแล วจ บประเด นสำค ญมำขยำยควำมในช นเร ยน หร อหล งบรรยำยในกรณ ท น กเร ยนตำมบทเร ยนไม ท น แล วย งช วยให น กเร ยนได กล บไปทบทวนด วยตนเอง หร อช วยน กเร ยนท ไม ม โอกำสเข ำ เร ยนในช วโมงบรรยำยปกต โครงการป ดเทอมเต มความร คร งท / สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 อบรมส อว ด โอ เพ อกำรเร ยนกำรสอน กำรหำแหล งข อม ล สำหร บงำนว ด โอ 1. จำกกำรถ ำยภำพจำกกล อง 2. Download โครงการป ดเทอมเต มความร คร งท 6 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 กำรหำแหล งข อม ล สำหร บงำนว ด โอ 1.กำร download vdo จำก you tube ส งท ท ำนต องกำรสำหร บงำนว ด โอ 1. บ นท กเส ยงท ด สดใส 2. ต องกำรเส ยงเพลงประกอบ 3. ต องกำร VDO จำก YouTube 4. ม file VDO อย แล วแต อยำกนำเข ำโปรแกรมต ดต อ 5. ม file VDO อย แล ว ต องกำรแปลงไปเป นเพลง MP3 โครงการป ดเทอมเต มความร คร งท 6 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 กำรหำแหล งข อม ล สำหร บงำนว ด โอ 2.กำรแปลง Format file 1.ม file เพลง ว ด โอ โครงการป ดเทอมเต มความร คร งท 6 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 ในแผ น DVD ม อะไรบ ำง Jingle Music Midi VDO_sample โปรแกรม เพลง MP3 ดนตร นา ดนตร ประกอบ ต วอย าง VDO โปรแกรมใช งานสร าง VDO เพลงคร Format file ภำพ.jpg ภาพถ ายจากกล อง Digital.Gif ภาพท เก ดจากการสร างงาน.Png.PSD จากโปรแกรม graphic Format file VDO.WMV windows Movie.DAT ภาพยนตร แผ น CD.VOB ภาพยนตร แผ น DVD อ นๆ เช น (.VOB.AVI MPA MPEG.3PP.MP4 ) Format file VDO.AVI ค อ เป นไฟล ว ด โอ ร ปแบบหน งท ถ ก บ บอ ดให เล กลง ได จากการถ ายกล อง Digital กำรสร ำง ว ด ท ศน เพ อกำรเร ยนกำรสอน การรองร บ File VDO ของแต ละ โปรแกรมแตกต างก น โปรแกรมจ ดกำรเก ยวก บภำพ Photoshop PhotoScape ACDsee ฯลฯ PowerPoint (ย อ ขยาย พล ก ซ อน อ นๆ) โปรแกรมจ ดกำร FILE Fc_Setup ค ดลอก ลบ ด file ซ อน WinRAR บ บอ ด รวม file โปรแกรมจ ดกำรเก ยวก บเส ยง Nero wavedtor Sound Forge Audacity Adobe Audio (อ นๆ) Format file เส ยง.WAV เป นไฟล ข อม ลท เป นคล น เส ยงท ได จากการบ นท กเส ยง.cda (CD Audio) อ นๆ เช น.MP3.MIDI.MP4 ) โปรแกรม สร ำง /ต ด /ต อ VDO 1. Windows Movie Maker 2. Ulead Video Studio 3. Avidemux 4. Camtasia Studio 5. Corel Video Studio Pro 6. Adobe Premiere Pro 7. SONY VEGAS ฯลฯ โปรแกรม สร ำง /ต ด /ต อ VDO โปรแกรม Avidemux ภายในโปรแกรมได รวม codec ต างๆ เช น Xvid (MPEG-4 ASP), x264 (H.264 aka AVC), libavcodec (MPEG-4 ASP, MPEG-2, MPEG-1, FLV, HuffYUV, FFV1, MJPEG, H.263, DV) and mpeg2enc (MPEG-1, MPEG-2) เป นต น ม ระบบ Video Filter รองร บด วย เช น Crop, หร อ Resize เป นต น สามารถปร บแสง จากว ด โอท ม ด ให สว างได รองร บไฟล AVI, DVD compatible MPEG files, MP4 and ASF รองร บระบบปฏ บ ต การ Linux, BSD, Mac OS X และ Microsoft Windows และอ นๆ อ กมากมาย โปรแกรม สร ำง /ต ด /ต อ VDO สามารถต ดต อว ด โอ ได หลากหลาย เช น MPEG-I, MPEG-I, DVD NTSC, DVD PAL, Flash for Video (FLV), AVI Video สามารถเปล ยนร ปแบบว ด โอได หลายแบบ เช น avi, wmv, asf, mpg, mp4, กำรสร ำง ว ด ท ศน เพ อกำรเร ยนกำรสอน Adobe Premiere Pro กำรสร ำง ว ด ท ศน เพ อกำรเร ยนกำรสอน Ulead Video Studio โปรแกรม สร ำง /ต ด /ต อ VDO Keyword Fro VDO EDIT Import Export (นาเข า ส งออก) Media (ภาพ เส ยง ) Audio (เส ยง ) Images (ภาพ) Project (งานท งหมด) Keyword Fro VDO EDIT Timeline (เส นทางเวลา) Storyboard (บทดาเน นเร อง) Effect (ล กเล นภายใน) Transition (บทดาเน นเร อง) กำรส ง ออก FILE VDO Camtasia Export VDO Format ต าง ๆ ของ File VDO ขนำด จอภำพ ท ว ร นเก า ส ดส วน 16:9 4:3 หร อ 1024x768 การกาหนดจอภาพม ท ว ร นใหม จอแบน ความสาค ญในการสร าง VDO ป ญหำท จะพบ สำหร บ ม อต ดต อม อใหม 1. การเข ยนบทไม ด 2. อายเส ยงตนเอง 3. ม เวลาน อย 4. อ ปกรณ ไม พร อม กล อง คอมฯ ไมค 5. ว ตถ ด บ (ภาพน งภาพเคล อนไหว เส ยง) กำรเตร ยมต วสำหร บ กำรใช โปรแกรม 1. สร าง Folder สาหร บเก บงาน 2. ไฟฟ าม นคง 3. เส ยง/ส งรบกวนน อยน อย 4. เผ อเวลาสาหร บท กส ง ท กอย าง กำร SAVE File VDO การ SAVE File โปรแกรมสร างว ท ศน ม 2 ล กษณะ 1. Save Project สามารถแก ได ให ระว งการ เคล อนย ายเคร องทางาน 2. การ Save file ในร ปแบบ VDO เช น.WMV ซ งต องใช เวลา และห ามไฟฟ าด บ กำรบ นท ก VDO ลงแผ น CD Nero Burn ข อพ งระว งในกำรใน VDO ไปใช งำน เตร ยมแผ น VDO หลายๆ สาเนา หากฉายจาก notebook ต องทดลอง ม โปรแกรมเป ดว ด โอ ท ค นเคย ทดลองระบบเส ยง /ภาพ ให แน นใจ ว ทยากร ไอซ ท ขอนแก น Facebook.com/ictkk2 โทร โครงการป ดเทอมเต มความร คร งท 11 27/04/58 ขนำด จอภำพ ขนำด จอภำพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks