Vag Com Manual Ro 607

Description
Vag com

Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 17 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
  VAG-COM  Program de diagnosticare bazat pe Windowspentru vehicule de tip VW / Audi / Seat / Skoda Ediţie în limba romn! artea utilizatoruluiVA#$ %&$'%( versiunea  )*+,  op-right . ***$**)b- 0we 'oss dba 'oss$1ech2 33 444 Sumne-town Pike3ansdale2 PA 5677) www.Ross-Tech.com Ediţie realizată de Iosif Molnár cu acordul autorului Uwe M. RossCopri!ht  .    ## - ##$ %&##' (f)ntu-*heor!he Rom)nia(tr+ ,usas T. r. $/ 0l+11 (c+2 2p+% www.dia!.ro   Toate drepturile de autor sunt rezer3ate. Este interzisă multiplicarea4 copierea acestei cărţi4 sau parte din ea prin orice metodă fără acordul scris al autorului4 sau al traducătorului. Utilizatorul pro!ramului 52*-C6M ia cunostinţă de faptul că nici autorul 7i nici traducătorul nu-7i asumă responsa8ilitate 9n cazul e3entualelor defecţiuni4 accidente sau daune ce ar lua na7tere 9n timpul folosirii pro!ramului. :iecare utilizator de 52*-C6M-R6;  97i asumă propriul risc 9n folosirea pro!ramului. <acă citez din cartea de utilizare 9n lim8a en!leză+ =52*-C6M este a7a cum este 7i tre8uie luat ca atare>. ,rocedurile descrise 9n această carte sunt 3ala8ile numai pentru 52*-C6M-R6;. ,ro!ramul nu !arantează4 că poate comunica cu toate modulele de comandă din !ama 3ehiculelor 5? @ 2udi @ (eat @ (oda. Toate 3ersiunile de 52*-C6M 9n lim8a Rom)nă =R6; $AA> funcţionează numai cu interfeţe inteli!ente de tip =BE> =DE> sau =Micro>. EAcepţie face 3ersiunea =:> --demo. 52*-C6M este testat pe foarte multe 3ehicule din toate !eneraţiile 7i cola8orarea permanentă cu miile de utilizatori permite autorului eliminarea e3entualelor erori. <ez3oltarea permanentă a 3ehiculelor 9n special 9n domenuil elecronicii are un ritm alert. <in acest moti3 procedurile cele mai noi4 sau funcţiile de dia!nosticare introduse de fa8ricant necesită un timp rezona8il la implementare. 2stfel sunt realizate 3ersiunile 0ET24 care aFută la corectarea e3entualelor pro8leme din pro!ram. <istri8uţiile 9n diferitele lim8i apar numai după finalizarea 3ersiunilor 0ET2 7i scoaterea pe piaţă a 3ersiunii finale din seria respecti3ă. 5ersiunile ulterioare pot fi descărcate !ratuit de pe pa!ina www.3a!-com.ro  In acest moment sunt descărca8ile trei 3ersiuni cu indicati3ele+ =:> =<> =U<>. 5ersiunea =:> este de tip demo. u poate fi acti3ată4 dar poate să fie folosită 7i cu interfeţe simple de tip =I(6>4 sau chiar 7i cu interfeţe construite pe 8ază de optocuploare. 5ersiunea este utilă pentru cei care 3or să-se familiarizeze cu pro!ramul 52*-C6M-R6;. 5ersiunea funcţionează cu limitările de funcţii impuse de autor. 2ceastă 3ariantă >:> nu poate fi folosită 9n re!im de ser3ice4 pentru că nu are implementate toate funcţiile necesare. <in această 3ersiune nu 3oi mai realiza 3ariante noi. 5ersiunea =<> funcţionează su8 ?inG%. ?inG' .T/4 ?in . Millenium sau ,. dar numai cu ca8lu de tip BE-C6MHC2. 5ersiunea =U<> funcţionează cu ca8lu de tip BE-U(0HC2 7i BE-C6MHC24 dar nu suportă sistemele operaţionale ?inG%. si T/. Interfeţele de tip>BE> pentru lim8a rom)nă conţin 7i licenţă 9n lim8a en!leză. 2cest lucru 9nseamnă că4 dacă aţi cumpărat o interfaţă tip BE de la mine 3eţi 8eneficia 7i de accesul !ratuit la 3ariantele 9n lim8a en!leză.    2ceastă carte de utilizare prezintă procedurile specifice pro!ramului 52*-C6M. EAplică acele comenzi 7i proceduri4 care pot fi făcute de 52*-C6M 9n procesul de dia!nosticare su8 protocol 52*. <escrie pro!ramele complementare+ 52*-osciloscop 7i T<I-!raf. u 7i-a propus 9nsă descrierea de proceduri de reparaţii specifice prin care ar 9ncerca să 9nlocuiască cartea de uzină pentru nici un model. Repararea 7i dia!nosticarea fiecărui tip de 3ehicul este descrisă de cartea de uzină proprie. 52*-C6M este un instrument4 care aFută utilizatorul să comunice cu modulele de comandă ale 3ehiculelor la ni3el profesional4 dar nu poate să ofere descriere de proceduri specifice pentru sutele de modele de 5? @2udi @ (eat @ (oda. Este 8ine totu7i4 ca fiecare utilizator de 52*-C6M-R6; să studieze această carte. ,rocedurile 9n protocolul 52* nu necesită o pre!ătire deose8ită4 9nsă este foarte important4 ca să fie eAecutate cu stricteţe. :ără pretenţia că această carte contine tot4 sper totu7i să fie de folos pentru mulţi dintre <3s. Utilizatorii de 52*-C6M4 care au cumpărat de la mine pro!ramul 7i ca8lul4 sau au cumpărat ulterior licenţă pentru lim8a rom)nă4 a3)nd deFa un ca8lu de tip =BE> de la Ross-Tech4 pot solicita prin telefon sau prin E-mail aFutor din partea mea. 2sistenţa se referă la utilizarea pro!ramului 7i nu la depanarea propriuzisă. Instalarea 7i punerea 9n funcţuine a pro!ramului 52*-C6M nu necesită cuno7tinţe deose8ite de informatică. <e aceea am considerat că nu este ne3oie de o descriere 9n acest sens. <acă 9nsă cine3a ar 9nt)mpina !reutaţi 9n punera 9n funcţiune a pro!ramului după citirea acestei cărţi4 ro! să-mi ceară aFutorul cu 9ncredere prin telefon sau prin e-mail.,entru alte detalii sunaţi sau scrieti la+Tel. H/#- &- /#- %% sau faA+ /#-1$ /#& 1&1 e-mail+ infoJ3a!-com.ro    VAG-COM  ,rimul pas <upă instalarea pro!ramului pe calculator primul pas este realizarea de comunicare  9ntre calculator 7i interfaţă. <upă ce conectaţi interfaţa la ma7ină 7i la calculator4 ale!eţi C6M portul potri3it sau U(04 7i apăsaţi pe =Test>. Interfaţa =BE> 3a fi detectată de 52*-C6M-R6;. 2păsaţi pe tasta =(al3eaza> după care 3erificaţi dacă a3eţi licenţa  9n ordine.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks