VAFTİZ EDİLEN ÇOCUKLAR (YEHOVA ATIF)

Description
VAFTİZ EDİLEN ÇOCUKLAR (YEHOVA ATIF)

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Foreign Language

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    VAFTİZ EDİLEN ÇOCUKLAR (YEHOVA)  Ne kadar doğrudur  veya yanlıştır , bunu kestirmek oldukça güçtür. Konunun önemi, din tabanlı  bir ilişki   olduğu  içindir ki, kaçınılmaz  ve bilinmesi çok büyük istek ve önem arz eden durumu yansıtmaktadır . İste  bu nedenledir ki, bu müzakere içinde din’ in  yeri bir başkadır  ve dahası  vaftiz olgusu İsa ‘as’  kökenli bir talep midir ? Yoksa değil midir?  onlara bakıp  pozitif ve negatif yönleri ile ele almaya çalışacağız . Kızım  Yeh ova’nın bir hizmetçisi olduğu için çok mutluyum ve onun da bundan mutluluk duyduğunu biliyorum.” Bu sözler, Filipinler’de yaşayan ve İsa’nın bir takipçisi olan Carlos’a ait. Yunanistan’da yaşayan bir baba ise duygularını şöyle ifade ediyor: “Eşim ve ben, çocuklarımızın üçünün de ergenlik çağında vaftiz edilip Yehova’nın Şahidi olmalarından dolayı çok mutluyuz. Şimdi ruhen ilerliyorlar ve Yehova’ya hizmet etmekten sevinç duyuyorlar.”  Ve ilginçtir, bu vaftiz olayının   ardında birçok  neden de aranmaktadır . Yani sadece Hristiyanlığa ilk adimin yanı   sıra , bir de olaya ruhani ve dünyevi anlamda bakarlar ki, şöyle  sözleri duyarsınız ; ‘Acaba çocuğum maddecilikle ilgili herhangi bir ayartmayla karşılaştığında Tanrı’ya sevinçle ve gayretle hizmet etmeye devam edebilecek mi?’ O halde Kutsal Kitaptaki hangi ilkeler, çocuklarının vaftiz edilmeye hazır olup olmadığına karar vermeleri için anne babalara yardım edebilir?   Burası   sıkıntılı  bir durum olmasına   rağmen , o bebeğin   özgürlüğü  elinden al ı nm ıştı r artık . Buradaki dini inanç kanadı  hiç şüphe  yok ki, Yehova Şahitleri  ile bizzat bağlantılıdır . Peki, ama yeni doğan  bir çocuğa  hiç sorduk mu? Vaftiz edilip edilmek istemediğini !?. Yahut o yasta bir bebek konuşamıyor , anlayamıyor, idrak  edemiyor ve hakkini arayamıyorken , nasıl  olurda, o bebeğin   özgürlüğüne  vaftiz ile zincir vurup, o masumane kalbini pörsülemeye kalkarız ? Sanırım  bu İsa’nın  talebi olmasa gere. Ama tam bu esnada bakin önümüze neyi sürüyorlar: Tanrı’nın Sözü vaftiz edilmek için belirli bir yaş sınırlaması koymaz, fakat bu adımı atmaya yeterli kişilerin ruhi durumunun nasıl olması gerektiğini tarif eder. İsa, takipçilerine şöyle dedi: “Bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin; o nla rı . . . . vaftiz edin” (Matta.   28:19). Dolayısıyla vaftiz, zaten İsa’nın öğrencisi olan kişiler içindir.  Top tekrardan taca atıldı , nasıl mı ? şöyle  ki, benim yaşadığım  ve gezdiğim   kaldığım  tüm ülkelerde, vaftiz olayını  en 100 kere görmüş  ve şahit   olmuşumd ur. Ben onlara neden bebek iken bu vaftizlik kurumu islemeye başlıyor  diye sorduğumda , yoo! Hayır  sonradan da vaftizlik isliyor ve sonraki yaslarda da bebeğin   isteği  soruluyor yalanına  maruz kalmışımdır . Bu öyle bir yalandır  ki, buradaki bebeğin   özgürlüğü ne hançer vuran mantık , böyle sorular karşısında  bu zihniyet ve cevaplar ile yol kat etmektedir. Oysaki, bebek doğduğunda  vaftiz edilir ve 10-12 yaşlarında  komünite edilir, yani vaftizlik devam edilmiş  ve toplumda yeri oluşturulmuştur . Ve son olarak da, Konfirme edilir, yani artık SEN bir Y ehova, Hristiyan, vs.. diye Kabul onayı   makamı   sıradan  bir Kardinal tarafından   yapılır . Yani vaftiz edilme düsturunun son deminede, İsa’ya   artık   öğrenci   olmuş   ve O’nun yolundan giden birey olarak yerini alır . Çocuğunuz sözünüzü dinliyor mu? (Kol. 3:20). Evde ona verilen görevleri yerine getiriyor mu? Kutsal Kitap, İsa’nın yaklaşık 12 yaşındayken nasıl bir tutuma sahip olduğunu şu sözlerle gösterir: “*Anne babasının+ sözünden çıkmadı” (Luka 2:51). Şüphesiz, bugü n hiçbir çocuk anne babasına kusursuz şekilde itaat edemez. Ancak İsa’nın gerçek takipçileri, İsa’nın ‘adımlarını izlemelidir.’ Dolayısıyla vaftiz edilmek isteyen çocuklar, anne babalarına itaat ediyor olmalıdır (1. Pet. 2:21). Bu yukarıdaki  sözler, değiştirilmiş  ve bozulmuş  olan İncil’in   yansımalarıdır . Biz Müslümanlar olarak, yeryüzünde mevcut tüm din ve inançlara saygılı  ve hoşgörülü   insanlarızdır . Lakin yalan ile  helal bir arada yürümez. Haram k ı l ı nm ış  olan vaftizlik kurumu ve kendi özü, yüzyıllardır , Hristiyan kilise tarafından  halen yapılmaktadır . Benimin hanimim İrlandalı  bir Katolik ama kendisi bile hem bu kuruma karşı , hem de bebeklerin özgürlüğünden   yanadır . işte  bu mantıklı  ve hoşgörülü  olma durumudur. Hiçbir çocuk ne Yehova’ y ı  yüceltebilir, nede kendisini. Allah, ana rahminde iken, bebekle konuşur , sohbet eder ve bu vaftizlik ise bana göre, bu konuşmaya  inat ant içilmiş  bir kurumu ve durumu aksettiriyor. O halde, İslam  dinini iyi okurken, diğer   anlayış  ve dinleri de iyi analiz etmek gerekir diye düşünüyorum . Bırakın  çocuklar kendi dünyaları  içerisinde, okudukları  alemi ve evreni iyi analiz edebilsinler ve vaftiz olup olmayacaklarına  kendileri karar versinler. Hz. Isa, hiç bir zaman ve hiçbir yerde, ne böyle bir talebi oldu, nede böyle kendine öğrenci   istedi. O’ Allah tealinin Hristiyan dünyasına   göndermiş   olduğu  bir İsevi’ydi , Peygamberdi ve Allah’ın   birliğini, bütünlüğünü  anlatmaya çalışan, Allah’tan geldiğine   inanan ve tekrardan O’na döndürüleceğini  bilen ve gene Allah tarafından   göğe  çekilen zarif bir peygamberdi. Çarmığa  gerilen o değil , bizzat Allah’ın   İsa’nın  suretinde çarmığa   gerdiği  havarisi Yahuda ’dı r.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks