VA925-LED LCD displej Návod na obsluhu - PDF

Description
VA925-LED LCD displej Návod na obsluhu Model No. VS14203 Informácie týkajúce sa TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 25 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
VA925-LED LCD displej Návod na obsluhu Model No. VS14203 Informácie týkajúce sa TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability. Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory. Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels. Low acoustic noise emissions. Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001). Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact. Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance). Both product and product packaging is prepared for recycling. The brand owner offers take-back options. The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and ITmanufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified. For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces For more information, please visit Obsah Informácie o zhode... 1 Dôležité bezpečnostné pokyny... 2 Prehlásenie o zhode so smernicou RoHS... 3 Informácie o autorských právach... 4 Registrácia výrobku... 4 Začíname Obsah balenia... 5 Bezpečnostné opatrenia... 5 Rýchla inštalácia... 6 Montáž na stenu (Voliteľné)... 7 Používanie LCD displeja Nastavenie režimu synchronizácie... 8 Nastavenia obrazovkového displeja OSD a sieťového zámku... 8 Nastavenie obrazu na obrazovke... 9 Ovládače hlavného menu Ďalšie informácie Špecifikácie Riešenie problémov Zákaznícka podpora Čistenie LCD displeja Obmedzená záruka... 19 Informácie o zhode Pre USA Toto zariadenie je v zhode s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie môže spôsobiť škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijímanú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú prevádzku. Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Toto zariadenie vyvíja, využíva a môže vyžarovať rádiovo frekvenčnú energiu a v prípade, ak nie je nainštalované a nepoužíva sa podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivú interferenciu v rámci rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení: Zmeniť orientáciu alebo polohu antény pre príjem. Zvýšiť odstup medzi zariadením a prijímačom. Pripojiť zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač. Prekonzultovať túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže. Výstraha: Dávajte si pozor, pretože zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu by mohli mať za následok zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie. Pre Kanadu Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme ŕ la norme NMB-003 du Canada. CE zhoda pre Európske krajiny Zariadenie vyhovuje smernici o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES a Smernici o nízkom napätí 2006/95/ES. Nasledujúce informácie sa týkajú iba členských štátov EÚ: Značka zobrazená vpravo je v zhode so Smernicou o nakladaní s elektrozariadeniami a elektro odpadom 2002/96ES (WEEE). Značka znamená požiadavku NELIKVIDOVAŤ zariadenie vo forme netriedeného komunálneho odpadu, ale využiť vratné a zberné systémy, a to v súlade s miestnymi zákonmi. 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 1. Pred používaním zariadenia so kompletne prečítajte tieto pokyny. 2. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste. 3. Dbajte na všetky varovania. 4. Dodržiavajte všetky pokyny. 5. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. Výstraha: Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom nevystavujte výrobok účinkom dažďa či vlhkosti. 6. Čistite mäkkou, suchou tkaninou. Ak je potrebné ďalšie čistenie, pozrite si časť Čistenie displeja, ktorá je súčasťou tohto návodu. 7. Nezakrývajte žiadny z vetracích otvorov. Inštaláciu zariadenia vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu. 8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, zásobníky tepla, pece a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. 9. Nepokúšajte sa obchádzať bezpečnostné zabezpečenia polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemnený typ zástrčky má dva kolíky a tretí uzemňovací kolík. Široký kolík a tretí kolík sú kvôli vašej bezpečnosti. Ak zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, ohľadne výmeny zásuvky sa poraďte s elektrotechnikom. 10. Chráňte sieťový kábel tak, aby sa po ňom nechodilo alebo aby nedošlo k jeho privretiu, hlavne pri zástrčke a v bode, kde kábel vychádza z prístroja. Presvedčte sa, že sieťová zásuvka sa nachádza v blízkosti zariadenia a je ľahko dostupná. 11. Používajte iba doplnky alebo príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca. 12. Používajte iba vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stolík odporúčaný výrobcom alebo predávaný spolu s výrobkom. Ak používate vozík, dávajte pozor pri presúvaní zostavy vozík/zariadenie, aby ste predišli prevrhnutiu. 13. Ak zariadenie nebudete počas dlhšej doby používať, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky. 14. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom. Vykonanie servisu sa požaduje v prípade akéhokoľvek poškodenia jednotky, napríklad: ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka, ak sa na zariadenie rozliala tekutina alebo ak na jednotku spadol nejaký predmet, ak jednotka bola vystavená účinkom dažďa alebo vlhkosti, alebo ak jednotka nefunguje normálnym spôsobom alebo spadla. 2 Prehlásenie o zhode so smernicou RoHS Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený v zhode s Smernicou 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Smernica RoHS) a považuje sa, že spĺňa maximálne hodnoty koncentrácií, ktoré boli vydané Európskym Technickým adaptačným výborom (TAC) a sú uvedené dolu: Látka Navrhovaná maximálna koncentrácia Skutočná koncentrácia Olovo (Pb) 0,1% 0,1% Ortuť (Hg) 0,1% 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% 0,01% Šesťmocný chróm (Cr 6+ ) 0,1% 0,1% Polybrómované bifenyly (PBB) 0,1% 0,1% Polybrómované difenyl estery (PBDE) 0,1% 0,1% Určité zložky výrobkov uvedené hore sú vyňaté v rámci prílohy smerníc RoHS, ako je to uvedené ďalej: Príklady vyňatých zložiek sú: 1. Ortuť v kompaktných žiarivkových lampách nepresahujúca 5 mg na lampu a v iných lampách nie špecificky uvedených v prílohe Smernice RoHS. 2. Olovo v skle katódových trubiciach, elektronických komponentoch, žiarivkových trubiciach a elektronických keramických súčiastkach (napr. piezoelektrické zariadenia). 3. Olovo vo vysoko teplotnom type zliatin (t.j. zliatiny na báze olova obsahujúce 85% a viac hmotnostných percent olova). 4. Olovo ako element ohodnotenia v oceli obsahujúcej maximálne 0,35 hmotnostných percent olova, zliatina hliníka obsahujúca maximálne 0,4 hmotnostných percent olova ako aj zliatina medi obsahujúca maximálne 4 hmotnostné percentá olova. 3 Informácie o autorských právach Autorské práva ViewSonic Corporation, Všetky práva sú vyhradené. Macintosh and Power Macintosh sú registrované obchodné značky spoločnosti Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows NT, a logo Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ostatných krajinách. ViewSonic, logo s troma vtákmi, OnView, ViewMatch a ViewMeter sú registrované obchodné značky spoločnosti ViewSonic Corporation. VESA je registrovaná obchodná značka Asociácie pre štandardy video elektroniky - Video Electronics Standards Association. DPMS a DDC sú obchodné značky VESA. ENERGY STAR je registrovanou obchodnou značkou amerického federálneho Úradu pre ochranu životného prostredia (EPA). Spoločnosť ViewSonic Corporation ako partner ENERGY STAR stanovila, že tento výrobok je v súlade s predpismi ENERGY STAR týkajúcimi sa energetickej efektívnosti. Vylúčenie zodpovednosti a záruk Spoločnosť ViewSonic Corporation nebude zodpovedná za technické alebo vydavateľské chyby tohto návodu; nebude zodpovedná ani za následné poškodenia vyplývajúce z dodania tohto materiálu, alebo vyplývajúce z fungovania alebo používania tohto výrobku. V záujme neustáleho vylepšovania výrobku si spoločnosť ViewSonic Corporation vyhradzuje právo na zmenu technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.k zmene informácií uvedených v tomto dokumente môže dôjsť bez upozornenia. Žiadnu časť tohto dokumentu nie je možné kopírovať, reprodukovať alebo prenášať akýmikoľvek prostriedkami a za akýmkoľvek účelom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ViewSonic Corporation. Registrácia výrobku Aby sme dokázali splniť vaše potreby v budúcnosti a aby ste mohli dostávať všetky dodatočné informácie týkajúce sa výrobku po ich uvoľnení do obehu, zaregistrujte prosím svoj výrobok na adrese: CD-ROM so sprievodcom ViewSonic taktiež ponúka možnosť vytlačiť registračný formulár, ktorý môžete zaslať alebo faxovať do spoločnosti ViewSonic. Názov výrobku: Číslo modelu: Číslo dokumentu: Výrobné číslo: Dátum zakúpenia: Pre vaše vlastné záznamy VA925-LED ViewSonic Widescreen LCD Display VS14203 VA925-LED_UG_SLO Rev. 1A Likvidácia výrobku po skončení jeho životnosti Spoločnosť ViewSonic si váži životné prostredie a zaväzuje sa vykonávať svoje aktivity bez poškodzovania životného prostredia. Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou inteligentnejšieho a ekologickejšieho procesu používania výpočtovej techniky. Viac informácií nájdete na webovej stránke ViewSonic. USA a Kanada: Európa: Taiwan: 4 Začíname Blahoželáme vám k zakúpeniu LCD displeja ViewSonic. Dôležité! Pôvodnú škatuľu a obalový materiál uschovajte pre možné použitie pri odosielaní v budúcnosti. POZNÁMKA: Slovo Windows používane v rámci tohto návodu sa vzťahuje na nasledujúce operačné systémy od spoločnosti Microsoft: Windows XP, Windows Vista, a Windows 7. Obsah balenia Balenia vášho LCD displeja obsahuje: LCD displej Sieťový kábel Kábel D-sub CD-ROM s sprievodcom ViewSonic Rýchly sprievodca pre spustenie POZNÁMKA: Toto CD obsahuje PDF súbory návodu na obsluhu a súbory na optimalizáciu displeja INF/ICM. INF súbor zabezpečuje kompatibilitu s operačnými systémami Windows a súbor ICM (Image Color Matching (zhoda farieb obrazu)) zabezpečuje presné farby na obrazovke. Spoločnosť ViewSonic odporúča, aby ste si súbory INF a ICM nainštalovali. Bezpečnostné opatrenia Sadnite si aspoň 18 stôp (50 cm) od LCD displeja. Obrazovky sa nedotýkajte. Olej obsiahnutý v pokožke sa ťažko odstraňuje. Nikdy nesnímajte zadný kryt. Tento LCD displej obsahuje súčasti s vysokým napätím. Ak sa ich dotknete, môžete sa vážne poraniť. Zabráňte vystaveniu LCD displeja účinkom priameho slnečného žiarenia alebo iných tepelných zdrojov. Aby ste znížili odlesk, LCD displej umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla. Pri prenášaní s LCD displejom manipulujte opatrne. LCD displej umiestnite na dobre vetrané miesto. Na LCD displej neumiestňujte nič, čo by mohlo zabraňovať odvádzaniu tepla. Zabezpečte, aby bola plocha okolo LCD displeja čistá a suchá. Na LCD displej, video kábel alebo sieťový kábel neumiestňujte ťažké predmety. V prípade výskytu dymu, nezvyčajného šumu alebo silného zápachu LCD displej okamžite vypnite a spojte sa so svojim predajcom alebo so spoločnosťou ViewSonic. Ďalšie používanie LCD displeja je nebezpečné. LCD panel nešúchajte ani na neho nevyvíjate tlak, pretože môže dôjsť k trvalému poškodeniu obrazovky. 5 Rýchla inštalácia 1. Pripojte sieťový kábel (a ak sa požaduje aj adaptér striedavého/jednosmerného prúdu) 2. Pripojte video kábel Zapnite ako LCD displej, tak aj počítač. Ak je to potrebné, odstráňte kryty zadnéhopanelu. Video kábel pripojte od LCD displeja k počítaču. Užívatelia Macintoshs: Modely staršie ako G3 potrebujú adaptér Macintosh. Adaptér pripojte k počítaču a video kábel zastrčte do adaptéra. Macinotsh adaptér ViewSonic si môžete objednať na zákazníckej podpore spoločnosti ViewSonic. 3. Zapnutie LCD displeja a počítača Zapnite LCD displej a následne zapnite počítač. Toto poradie (LCD displej pred počítačom) je dôležité. POZNÁMKA: V prípade užívateľov Windows sa môže zobraziť hlásenie požadujúce nainštalovanie súboru INF. Nachádza sa na CD. 4. Do CD mechaniky počítača vložte CD so sprievodcom ViewSonic. Postupujte podľa pokynov na obrazovke Ak váš počítač nie je vybavený CD-ROM mechanikou, pozrite sa na stránku podpory pre zákazníkov. Počkajte na automatické spustenie CD- ROMu. Vstup striedavého prúdu POZNÁMKA: Ak sa CD-ROM automaticky nespustí: V prehliadači Windows Explorer dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM a následne dvakrát kliknite na viewsonic.exe. Postupujte podľa pokynov na obrazovke 5. Užívatelia Windows: Nastavenie režimu synchronizácie (rozlíšenie a obnovovací kmitočet) Príklad: 1280 x 1024 pri 60 Hz. Pokyny pre zmenu rozlíšenia a obnovovacieho kmitočtu nájdete v grafickom návode na obsluhu. Inštalácia je kompletná. Potešte sa so svojim novým LCD displejom ViewSonic. Aby ste boli čo najlepšie pripravený na akékoľvek potreby týkajúce sa zákazníckeho servisu: vytlačte si tento návod na obsluhu a zapíšte si do časti Pre vaše záznamy na strane 4 sériové číslo (Pozrite sa na zadnú stranu LCD displeja). Svoj výrobok môžete zaregistrovať online na stránke spoločnosti ViewSonic pre váš región. Pozrite sa tabuľku podpory zákazníkov v tomto návode. CD-ROM so sprievodcom ViewSonic taktiež ponúka možnosť vytlačiť registračný formulár, ktorý môžete zaslať alebo faxovať do spoločnosti ViewSonic. DVI D-SUB Sieťový kábel Zásuvka striedavého prúdu (Zásuvka na stene) Sieťový kábel počítača 6 Montáž na stenu (Voliteľné) Pre použitie so sponou pre montáž na stenu uvedenú v UL Súpravu pre montáž na stenu získate u svojho miestneho predajcu, alebo sa spojte so spoločnosťou ViewSonic. Pozrite si pokyny dodávané so základnou montážnou súpravou. Aby ste mohli zmeniť svoj LCD displej zo stolového na nástenný, vykonajte nasledujúce: Krok 1. Presvedčte sa, že hlavný vypínač je vypnutý a následne odpojte sieťový kábel. Krok 2. LCD displej položte čelom dolu na uterák alebo prikrývku. Krok 3. Odmontujte 4 skrutky pripájajúce základňu. Krok 4. Pomocou skrutiek správnej dĺžky pripevnite montážnu sponu z montážnej súpravy pre montáž na stenu, ktorá je kompatibilná s podmienkami VESA (100 mm x 100 mm vzdialenosť). Krok 5. LCD displej namontujte na stenu, a to podľa pokynov pre montážnu súpravu pre osadenie na stenu. Krok 4. 4 otvory určené pre skrutky VESA Krok 3. 4 skrutky pripájajúce základňu. 7 Používanie LCD displeja Nastavenie režimu synchronizácie Nastavenie režimu synchronizácie je dôležité pre maximalizovanie kvality obrazu na obrazovke a minimalizácii namáhania očí. Režim synchronizácie pozostáva z rozlíšenia (príklad 1280 x 1024) a hodnoty obnovovacieho kmitočtu (alebo vertikálneho kmitočtu; príklad 60 Hz). Po nastavení režimu synchronizácie pomocou ovládačov OSD (obrazovkový displej) nastavíte obraz na obrazovke. Pre získanie obrazu najlepšej kvality nastavte režim synchronizácie pre svoj LCD displej na: VESA 1280 x 1024 pri 60Hz. Nastavenie režimu synchronizácie: 1. Nastavenie rozlíšenia: Pravým tlačidlom kliknite na plochu Windows Properties (Vlastnosti) Settings (Nastavenia) Set the resolution (Nastaviť rozlíšenie). 2. Nastavenie obnovovacieho kmitočtu: Pokyny nájdete v návode na obsluhu pre grafickú kartu. VÝSTRAHA: Grafickú kartu vo svojom počítači nenastavujte tak, aby presiahla maximálny obnovovací kmitočet 75Hz; v opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu LCD displeja. Nastavenia obrazovkového displeja OSD a sieťového zámku Zablokovanie obrazovkového displeja OSD: Stlačte a počas doby 10 sekúnd podržte [1] a šípku nahor. Ak dôjde ku stlačeniu ktoréhokoľvek z tlačidiel, počas doby 3 sekúnd sa zobrazí hlásenie OSD Locked (OSD je zablokovaný). Odblokovanie obrazovkového displeja OSD: Opätovne stlačte a počas doby 10 sekúnd podržte [1] a šípku nahor. Tlačidlo sieťového zámku: Stlačte a počas doby 10 sekúnd podržte [1] a šípku nadol. Pri stlačení sieťového vypínača sa na dobu 3 sekúnd zobrazí hlásenie Power Button Locked (Sieťové tlačidlo je zablokované). S týmto nastavením, alebo bez tohto nastavenia sa pri zlyhaní dodávky elektrickej energie LCD displej automaticky po obnovení dodávky elektrickej energie zapne. Odblokovanie tlačidla sieťového zámku: Opätovne stlačte a počas doby 10 sekúnd podržte [1] a šípku nadol. 8 Nastavenie obrazu na obrazovke Pomocou tlačidiel na prednom ovládacom paneli dokážete zobraziť a nastavovať ovládače obrazovkového displeja OSD zobrazené na obrazovke. Ovládače obrazovkového displeja OSD sú vysvetlené v hornej časti nasledujúcej strany a sú definované v časti Ovládače hl
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks