VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD Zaslon Uporabniški priročnik - PDF

Description
VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD Zaslon Uporabniški priročnik Številka izdelka: VS15453 Informacije o skladnosti OPOMBA: V tem poglavju so navedene vse povezane zahteve

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 19 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD Zaslon Uporabniški priročnik Številka izdelka: VS15453 Informacije o skladnosti OPOMBA: V tem poglavju so navedene vse povezane zahteve in izjave glede predpisov. Odobrene ustrezne aplikacije se morajo nanašati na imenske ploščice in ustrezne oznake na enoti. Izjava o skladnosti FCC Naprava je v skladu z delom 15 FCC pravilnika. Delovanje je odvisno od naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti kakršnokoli motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje. Ta oprema je bila testirana in se sklada z omejitvami digitalne naprave razreda B, na podlagi dela 15 FCC pravilnika. Te omejitve so načrtovane, da priskrbijo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v domači instalaciji. Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje pri radijskih komunikacijah, če ni nameščena in podvržena uporabi v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile v določeni instalaciji. Če naprava povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemanju, kar se lahko ugotovi z vklopom opreme, je priporočeno, da motnje odpravite z naslednjimi ukrepi: spremenite položaj sprejemne antene. povečajte oddaljenost med opremo in sprejemnikom. priklopite opremo v vtičnico na ločenem od sprejemnika električnem tokokrogu. obrnite se na prodajalca ali na izkušenega radijskega/tv tehnika za pomoč. Opozorilo: Kakršnekoli spremembe ali modifikacije, ki niso odobrene s strani ljudi zadolženih za skladnost, lahko razveljavijo vašo avtoriteto za delovanje z opremo. Izjava Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) CE ustreznost za evropske države Naprava je skladna z Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES in z Direktivo o nizki napetosti 2006/95/ES. Sledeče informacije veljajo le za države članice EU: Znak, prikazan na desni je v skladu z Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/ES (WEEE).Znak nakazuje, da se oprema NE odvrže v nesortirane mestne odpadke, temveč uporaba sistemov vračanja in zbiranja, glede na krajinski zakon. i Informacije o TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high CERTIFIED performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability. Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory. Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels. Low acoustic noise emissions. Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001). Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact. Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance). Both product and product packaging is prepared for recycling. The brand owner offers take-back options. The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT manufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified. For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces For more information, please visit ii Izjava o RoHS2 skladnosti Ta izdelek je bil načrtovan in proizveden v skladu z Directive 2011/65/EU of the European Parliament in Council on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2 direktiva) in je smatran, da je v skladu z vrednostjo maksimalne koncentracije, ki je odredena s strani European Technical Adaptation Committee (TAC), kot je prikazano spodaj: Snov Predlagana maksimalna koncentracija Dejanska koncentracija Svinec (Pb) 0,1% 0,1% Živo srebro (Hg) 0,1% 0,1% Kadmij (Cd) 0,01% 0,01% Heksavalentni krom (Cr 6+ ) 0,1% 0,1% Polibromirani bifenili (PBB) 0,1% 0,1% Polibromirani difenilni etri (PBDE) 0,1% 0,1% Določene komponente izdelkov so izvzeti iz aneksa III RoHS2 direktive, kot je zapisano spodaj: Primeri izvzetih komponent so: 1. Živo srebro v hladnih katodnih fluorescentnih svetilkah in fluorescentnih svetilkah z zunanjo elektrodo (CCFL in EEFL) za posebne namene, ki ne presega (na svetilko): (1) kratke ( 500 mm): se lahko uporablja največ 3,5 mg na svetilko. (2) srednje dolge ( 500 mm in mm): se lahko uporablja največ 5 mg na svetilko. (3) dolge ( 1.500 mm): se lahko uporablja največ 13 mg na svetilko. 2. Svinec v steklu katodnih cevi. 3. Svinec v steklu fluorescentnih sijalk, ki vsebujejo do 0,2 masnih % svinca. 4. Svinec v zlitinah z aluminijem, ki vsebujejo do 0,4 masnega % svinca. 5. Bakrove zlitine, ki vsebujejo do 4 masne % svinca. 6. Svinec pri spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v svinčevih zlitinah, ki vsebujejo 85 masnih % svinca ali več). 7. Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklenih ali keramičnih komponentah, razen dielektrične keramike v kondenzatorjih, npr. piezo-elektronskih naprav, ali v steklenih ali keramičnih matričnih spojinah. iii Opozorila in svarila 1. Preden uporabite opremo, v celoti preberite priložena navodila. 2. Shranite navodila na varnem mestu. 3. Upoštevajte vsa opozorila in navodila. 4. Sedite najmanj 18 od LCD zaslona. 5. Ob premikanju vedno previdno ravnajte z LCD zaslonom. 6. Nikoli ne odstranite zadnjega pokrova. Ta LCD zaslon vsebuje dele z visoko napetostjo. Če se jih dotaknete, se lahko resno poškodujete. 7. Ne uporabljajte opreme v bližini vode. Opozorilo: Da zmanjšate tveganje požara ali električnega šoka, ne izpostavljajte aparata dežju ali vlagi. 8. Izogibajte se izpostavljanju LCD zaslona direktni sončni svetlobi ali ostalim izvorom toplote. Nastavite LCD zaslon stran od direktne sončne svetlobe, da zmanjšate bleščanje. 9. Očistite s mehko in suho krpo. Če je potrebno dodatno čiščenje, glejte Čiščenje zaslona v tem priročniku za nadaljna navodila. 10. Zaslona se raje ne dotikajte. Olja za kožo je težko odstraniti. 11. Zaslona LCD ne drgnite in nanj ne pritiskajte, saj ga tako lahko trajno poškodujete. 12. Ne zapirajte odprtin za prezračevanje. Namestite opremo v skladu z navodili proizvajalca. 13. Ne nameščajte poleg kakršnihkoli toplotnih izvorov kot so radiatorji, regulatorji toplote, štedilniki, ali ostale naprave (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto. 14. Namestite LCD zaslon v dobro prezračeno območje. Na zaslon ne postavljajte ničesar, kar bi preprečilo odvajanje toplote. 15. Ne postavljajte težkih predmetov na LCD zaslon, video kabel ali napajalni kabel. 16. Če se pojavi dim ali zaslišite čuden zvok ali zavohate smrad, takoj izklopite LCD zaslon in pokličite vašega ViewSonic prodajalca. Nadaljna uporaba LCD zaslona je nevarna. 17. Ne zaobidite varnostnih določb polariziranega ozemljitvenega vtikača. Polariziran vtikač ima dve rezili, različnih širin. Ozemljitveni vtikač ima dve rezili in ozemljitveni rogelj. Široko rezilo in tretji rogelj so določeni zaradi vaše varnosti. Če vtikač ne ustreza vtičnici, se obrnite na električarja za zamenjavo vtičnice. 18. Obvarujte napajalni kabel pred stopanjem in stiskanjem, posebno pri vtikaču in točki, kjer prihaja iz opreme. Prepričajte se, da se električni izhod nahaja blizu opreme, zaradi lažje dostopnosti. 19. Uporabljajte samo priključke/pripomočke, ki jih določi proizvajalec. (Nadaljevanje na naslednji strani) iv 20. Uporabljajte le z vozom, stojalom, trinožnikom, konzolo ali mizo, ki jo določi proizvajalec ali z dodatki, ki se prodajo poleg opreme. Ko uporabite voz, bodite pazljivi, ko premikate kombinacijo voz/oprema, da se izognete poškodbam pri padcu. 21. Odklopite opremo, kadar je dalj časa ne uporabljate. 22. Prepustite servisiranje za to usposobljenim ljudem. Servis je potreben, ko je enota kakorkoli poškodovana, kot npr: če je napajalni kabel poškodovan, če se na enoto polije tekočina ali v njo padejo tujki, če je enota izpostavljena dežju ali vlagi, ali če enota ne deluje normalno ali je poškodovana. 23. Monitor ne izpolnjuje kriterijev TCO Certified Display 6.0, če držalo kabla ni pravilno nameščeno na stojalo in če niso skozenj speljani vsi kabli. v Vsebina Informacije o skladnosti Izjava o skladnosti FCC...i Izjava Industry Canada...i CE ustreznost za evropske države...i Informacije o TCO...ii Izjava o RoHS2 skladnosti... iii Opozorila in svarila...iv Informacije o avtorskih pravicah Registracija izdelka...2 Za vašo evidenco...2 Pred pričetkom Vsebina paketa...3 Hitra namestitev...4 Namestitev dodatne programske opreme (po želji)...4 Namestitev na steno (po želji)...5 Uporaba LCD zaslona Namestitev časovnega načina...6 OSD in nastavitve zaklepa vklopa...6 Prilagoditev slike zaslona...7 Kontrole glavnega menija...8 Razlage za glavni meni...8 Upravljanje porabe energije...9 Ostale informacije Specifikacije...10 Čiščenje LCD zaslona...11 Odpravljanje napak...12 Podpora uporabnikom...13 Omejena garancija...14 vi Informacije o avtorskih pravicah Copyright ViewSonic Corporation, Vse pravice pridržane. Macintosh in Power Macintosh so zaščitne znamke podjetja Apple Inc. Microsoft, Windows in Windows logotip so zaščitne znamke podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in ostalih državah. ViewSonic, three birds logotip, OnView, ViewMatch, in ViewMeter so zaščitne znamke podjetja ViewSonic Corporation. VESA je zaščitna znamka združenja Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort in DDC so zaščitne znamke združenja VESA. ENERGY STAR je zaščitna znamka agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kot partner ENERGY STAR, je podjetje ViewSonic Corporation določila, da izdelek ustreza priročilom ENERGY STAR za energijsko efektivnost. Izjava: Podjetje ViewSonic Corporation ne bo odgovorno za tehnične in tiskarske napake ali izpuščenega; niti za slučajno ali posledično škodo, pri opremi materialal, ali učinku ali uporabi izdelka. V interesu z nadaljevanjem izboljšave izdelkov, si podjetje ViewSonic Corporation pridržuje pravice do spremembe specifikacij izdelkov brez predhodnega opozorila. Informacije v tem dokumentu se lahko spremeni brez opozorila. Prepovedano je kopiranje, reprodukcija ali kakršnokoli prenašanje tega dokumenta, zaradi kakršnegakoli razloga, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja ViewSonic Corporation. 1 Registracija izdelka Če boste v prihodnje imeli kakršne koli potrebe glede izdelka ali pa boste želeli dodatne informacije o izdelku, obiščite spletno mesto ViewSonic in izberite svoje območje za registracijo svojega izdelka prek spleta. CD ViewSonic vam omogoča, da obrazec za registracijo izdelka lahko tudi natisnete. Potem ko ga izpolnite, ga po pošti ali faksu pošljite v ustrezno pisarno ViewSonic. Obrazec za registracijo poiščite v imeniku :\CD\Registration. Z registracijo svojega izdelka boste najbolje pripravljeni, če boste v prihodnje potrebovali servisne storitve. Natisnite ta navodila za uporabo in izpolnite podatke v razdelku Za vašo evidenco. Serijska številka zaslona LCD je na hrbtni strani zaslona. Če želite dodatne informacije, glejte razdelek»podpora za stranke«v teh navodilih. Ime izdelka: Številka izdelka: Številka dokumenta: Serijska številka: Datum nakupa: Za vašo evidenco VA2445-LED/VA2445m-LED/VA2446-LED/ VA2446m-LED/VA2446ma-LED ViewSonic Widescreen LCD Display VS15453 VA2445/m-LED-1_VA2446/m/ma-LED-1_UG_SLV Rev. 1C Odstranjevanje izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ViewSonic spoštuje okolje in je predan zelenemu delu in življenju. Hvala, da ste postali del pametnejšega in bolj zelenega računalništva. Za več podatkov obiščite spletno stran ViewSonic. ZDA in Kanada: Evropa: Tajvan: 2 Pred pričetkom Čestitke za nakup ViewSonic LCD zaslona. Pomembno! Shranite originalno škatlo in ves priložen material za bodoče potrebe pri pošiljanju. OPOMBA: Izraz Windows se v teh navodilih za uporabo nanaša na operacijski sistem Microsoft Windows. Vsebina paketa Vaš paket LCD zaslona vsebuje: LCD zaslon napajalni kabel Avdio kabel (stereo mini vtikač, le za VA2445m-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED) D-Sub kabel priročnik za hitri začetek CD ViewSonic -- Uporabniški priročnik -- Datoteke INF/ICM* -- Registracijski podatki -- Dodatna programska oprema (izbirno) OPOMBA: INF datoteka zagotavlja združljivost z operacijskimi sistemi Windows, ICM datoteka (Image Color Matching) pa zagotavlja natančne zaslonske barve. ViewSonic priporoča namestitev tako INF kot tudi ICM datotek. 3 Hitra namestitev 1. Priključite video kabel Prepričajte se, da sta LCD zaslon in računalnik izklopljena. Odstranite pokrove zadnje strani, če je to potrebno. Priključite video kabel iz LCD zaslon na računalnik. Macintosh uporabniki: Modeli, starejši od G3, potrebujejo Macintosh adapter. Priklopite adapter na računalnik in vklopite video kabel v adapter. Za naročilo ViewSonic Macintosh adapterja, se obrnite na ViewSonic podporo uporabnikom. 2. Priključite napajalni kabel (in AC/DC adapter, če je potrebno) OPOMBA: Avdio vhod (le za VA2445m-LED/VA2446m-LED/VA2446ma-LED) DVI (le za VA2445-LED/VA2445m-LED/VA2446-LED/VA2446m-LED) 3. Vklopite LCD zaslon in računalnik Vklopite LCD zaslon, nato všele vklopite računalnik. To zaporedje (LCD zaslon pred računalnikom) je pomembno. OPOMBA: Windows uporabniki lahko prejmejo sporočilo, ki zahteva namestitev INF datoteke. Datoteko poiščite v imeniku :\CD\vsfiles. 4. Vstavite CD ViewSonic v pogon CD računalnika. Sledite navodilom. Če računalnik nima pogona CD-ROM, glejte stran za podporo uporabnikom. 5. Windows uporabniki: Nastavitev časovnega načina (primer: 1024 x 768) Za navodila za zamenjavo časa osveževanja glejte uporabniški priročnik grafične katrice. 6. Namestitev je končana. Uživajte v vašem novem ViewSonic LCD zaslonu. Namestitev dodatne programske opreme (po želji) 1. Vstavite CD ViewSonic v pogon CD/DVD. 2. Dvokliknite mapo Software (Aplikacija) in izberite aplikacijo, če to želite. 3. Dvokliknite datoteko Setup.exe in upoštevajte navodila na zaslonu, po katerih boste dokončali preprosto namestitev. 4 Namestitev na steno (po želji) OPOMBA: Za uporabo s stensko konzolo s seznama UL. Če želite naročiti nastavek za namestitev na steno ali podstavek za nastavitev višine, se obrnite na ViewSonic ali na svojega lokalnega trgovca. Glejte navodila, ki so priložena namestitveni opremi. Za adaptacijo vašega LCD zaslona iz miznega načina, na stenski način, naredite sledeče: 1. Preverite, da je gumb za Vklop izklopljen, nato odklopite napajalni kabel. 2. Položite LCD zaslon z sprednjo stranjo naprej na brisačo ali odejo. 3. Odstranite podnožje (morda boste morali odstraniti vijake). 4. Poiščite enega od naslednjih vmesnikov za namestitev VESA (a, b, c) na hrbtni strani zaslona (za vmesnik za namestitev vašega zaslona glejte stran Specifikacije ). Z vijaki ustrezne dolžine namestite montažni nosilec iz kompleta za stensko namestitev, ki je združljiv z VESA. a. b. c. 75mm 100mm 200mm 100mm 75mm 100mm 100mm 5. Pritrdite LCD zaslon na steno, po navodilih, ki jih dobite poleg opreme za stensko namestitev. 5 Uporaba LCD zaslona Namestitev časovnega načina Nastavitev časovnega načina je pomembna za največjo kvaliteto slike zaslona in najmanjšo obremenjenost oči. Časovni način sestoji iz resolucije (na primer 1024 x 768) in časa osveževanja (ali vertikalna frekvenca, na primer 60 Hz). Po nastavitvi časovnega načina, uporabite OSD (Zaslonski prikaz) kontrole, za nastavitev zaslonske slike. Za optimalno kakovost slike uporabite priporočeni časovni način, ki je na strani Specifikacije določen za vaš zaslon LCD. Za nastavitev časovnega načina: Nastavitev resolucije: V meniju Start odprite nadzorno ploščo in izberite možnost Videz in prilagajanje ter nastavite ločljivost. Nastavitev časa osveževanja: Za navodila glejte uporabniški priročnik vaše grafične kartice. POMEMBNO: Navpična hitrost osveževanja vaše grafične kartice mora biti nastavljena na 60 Hz, kar je priporočena nastavitev za večino zaslonov LCD. Če boste izbrali nastavitev časovnega načina, ki ni podprta, se lahko zgodi, da slika ne bo prikazana, na zaslonu pa bo prikazano sporočilo Izven dosega. OSD in nastavitve zaklepa vklopa OSD zaklep: pritisnite in držite [1] in puščico navzgor za 10 sekund, če pritisnete katerikoli gumb, se na zaslonu za 3 sekund izpiše sporočilo OSD Locked (OSD zaklep). OSD odklep: pritisnite in ponovno držite [1] in puščico navzgor za 10 sekund. Gumb za zaklep vklopa: pritisnite in držite [1] in puščico navzdol za 10 sekund, če je gumb za Vklop pritisnjen, se na zaslonu za 3 sekund izpiše sporočilo Power Button Locked (Gumb za zaklep vklopa), z ali brez te nastavitve, po odpovedi napajanja, se LCD zaslon samodejno vklopi, ko je napajanje ponovno vzpostavljeno. Gumb za odklep vklopa: pritisnite in ponovno držite [1] in puščico navzdol za 10 sekund. 6 Prilagoditev slike zaslona Uporabite gumbe na sprednji nadzorni plošči, da prikažete in prilagodite OSD kontrole, ki se pojavijo na zaslonu. Pripravljenost, vklop/izklop Vklop luči Modro = VKLOP Oranžno = Varčevanje z energijo [1] Prikaže glavni meni ali zapusti krmilni zaslon in shrani prilagoditve. [2] / Prikazuje krmilni zaslon za osvetljen kontrolnik. Preklaplja tudi med dvema kontrolnikoma na zaslonih. Drsi preko možnosti menija in prilagodi prikazani kontrolnik. Audio Adjust (le za VA2445m-LED/VA2446m-LED/VA2446ma-LED) ( ) / Kontrast ( ) Za prilagoditev nastavitev zaslona naredite naslednje: 1. Za prikaz menija Glavni meni, pritisnite gumb [1]. OPOMBA: Vsi OSD meniji in prilagoditveni zasloni samodejno izginejo po 15 sekundah. To je možno nastaviti preko OSD časovne namestitve v nastavitvenem meniju. 2. Za izbiro kontrole za prilagoditev, pritisnite ali, da se pomaknete gor ali dol v meniju Glavni meni. 3. Ko izberete želeno kontrolo, pritisnite gumb [2]. 4. Za shranitev nastavitev in izhod iz menija pritisnite gumb [1], da OSD izgine. Sledeči namigi vam lahko pomagajo pri optimizaciji vašega zaslona: Prilagodite grafično kartico računalnika, tako da bo podpirala priporočeni časovni način (za nastavitev, ki je priporočena za vaš zaslon LCD, glejte stran Specifikacije ). Če želite navodila za spreminjanje hitrost osveževanja, glejte navodila za uporabo grafične kartice. po potrebi izvedite male prilagoditve z upor
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks