ค ม อการใช บร การ V-SERVETRACK.COM - PDF

Description
ค ม อการใช บร การ V-SERVETRACK.COM โปรแกรมต ดตามสถานะใบขนส นค าขาออก / ขาเข า e-customs Tracking Status (Export / Import) Disclaimer: ระบบโปรแกรมน เป นบร การฟร สงวนส ทธ เฉพาะล กค า V-Serve เท าน น ทางบร

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 22 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช บร การ V-SERVETRACK.COM โปรแกรมต ดตามสถานะใบขนส นค าขาออก / ขาเข า e-customs Tracking Status (Export / Import) Disclaimer: ระบบโปรแกรมน เป นบร การฟร สงวนส ทธ เฉพาะล กค า V-Serve เท าน น ทางบร ษ ทฯ ของสงวนส ทธ ในการปร บปร ง เปล ยนแปลง แก ไข เพ มเต ม ระบบโปรแกรมท งหมด ได ตลอดเวลา เพ อการใช งานท ด ข น โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า. 1 V-SERVETRACK โปรแกรม V-SERVETRACK ค ออะไร V-SERVETRACK เป นซอฟต แวร ซ ง V-SERVE พ ฒนาข นมาสาหร บล กค าเพ อ ใช ในการต ดตามสถานะของข อม ลระบบพ ธ การศ ลกากรไร เอกสาร (Paperless Customs) ซ งไม ม เอกสารให ต ดตามเหม อนระบบ EDI ด งน น Status หร อข อม ลจ ง เป นส งสาค ญและเป นข อม ลท จะช วยให ท านได ทราบถ งสถานะของใบขนส นค าว าอย ใน สถานะใด ส นค าผ านเข า Subgate หร อย ง ส นค าร บบรรท ก/ส งออก หร อย ง รวมถ ง สามารถแสดงให เห นว าใบขนส นค าท ยกเล กผ านระบบ Paperless เป นโปรแกรมท ใช ร วมก บเว บไซต ซ งเป น Web ท ออกมารองร บโปรแกรม V-SERVETRACK ท าให ล กค าสามารถ Track ต ดตามสถานะใบขนส นค าท งขาออก-ขา เข า การค นอากร 19 ทว และการปล อยส นค าในระบบ Job Electronic โดยล กค าย ง สามารถ Save ไฟล รายงานออกเป นข อม ลในร ปแบบ Excel ไฟล เพ อน าไปใช งาน ต อไปได อ กด วย โดยการท างานของระบบน เป นล กษณะ Real-time Online ล กค า สามารถเห นการเปล ยนแปลงสถานะข อม ลโดยตรงจากกรมศ ลกากรโดยจะม การบ งช สถานะต างๆ เช น สถานะของใบขนจะกระพร บเป นส แดงอย ตลอดเวลาจนกว าสถานะ จะเปล ยน โปรแกรม V-SERVETRACK ประกอบไปด วยระบบอะไรบ าง e-customs Declaration Tracking Status : โปรแกรมต ดตาม สถานะการผ านพ ธ การศ ลกากรส งออก / น าเข า แบบไร เอกสาร ซ งถ อเป น บร การหล กของระบบน e-truck Call Center : โปรแกรมต ดตามสถานะรถขนส ง แบบออนไลน (โปรดศ กษาค ม อสาหร บระบบงาน e-truck Call Center โดยเฉพาะ) 2 ประโยชน ท ล กค าจะได ร บจากโปรแกรม V-SERVETRACK 1. ล กค าสามารถตรวจสอบสถานะของใบขนส นค าขาออก/น าเข า ได แบบ Online ว าได ผ านพ ธ การศ ลกากรส งออกแบบไร เอกสาร (Status 00 / Declaration Accepted ) เร ยบร อยหร อย ง ซ งหากทาง V-SERVE ได จ ดท าใบขน ส นค าขาออกและส งข อม ลในระบบ PAPERLESS เร ยบร อยแล วสถานะก จะเป น 00 ค อ Declaration Accepted ซ งหมายความว าส นค าของท านได ผ านกระบวนการ แรกของพ ธ การส งออกแบบไร เอกสารเร ยบร อยแล ว โดยในหน าจอในส วนของสถานะ 00 จะข นเป นส แดง กระพร บเต อน อย จนกว าจะม การผ านกระบวนการตรวจปล อย ส นค า 2. ล กค าสามารถตรวจสอบสถานะการตรวจปล อยส นค า (Status 03 / Released ) เม อเจ าหน าท ศ ลกากรได ค ย เลขท ใบก าก บการขนย ายส นค าแล ว ระบบจะท าการ Matching ก บข อม ลใบขนส นค าขาออก พร อมตรวจสอบ รายละเอ ยดตามใบช งต ส นค า (EIR) ว าถ กต อง ตรงตามเอกสารหร อไม หากส นค า และเอกสารตรงก น ระบบจะเปล ยนสถานะเป น 03 : Goods Checked หร อ Goods Transition Control Already Checked น นหมายความว า ส นค า ของท านได ถ กตรวจปล อย ตรงตามก าหนดการตาม Closing Time หร อ กาหนดการค นต เร ยบร อยแล ว ม นใจได ว าส นค าของท านจะไม ตกเร ออย างแน นอน 3. ล กค าสามารถตรวจสอบสถานะการร บบรรท ก / ส งออกจร ง (Status 04 / Actual Loaded) โดยหล งจากท ส นค าได ผ านการบรรท ก หร อม การส งออกจร ง เร ยบร อยแล วน น สถานะจะถ กเปล ยนไปเป น 04 น นก หมายความว าได ม การส งออก สมบ รณ แล ว 4. ล กค าสามารถตรวจสอบสถานะการยกเล กใบขนส นค า (Status 99 / Declaration Canceled) ซ งได ร บการตอบกล บจากกรมศ ลกากรเร ยบร อยแล ว 5. ล กค าสามารถตรวจสอบ (Tracking) ข อม ลย อนหล งได ต งแต เร มใช จนป จจ บ น 6. ล กค าสามารถส งออกรายงาน (Export File) ไปเป นร ปแบบ Excel, PDF เพ อ น าข อม ลไปใช ประกอบการขอค นอากร และใช ส ทธ ประโยชน ต างๆ เช น ชดเชย, 19 ทว, BOI, VAT เป นต น 3 7. ล กค าสามารถม นใจได ว าส นค าของท านได ผ านกระบวนการศ ลกากรต งแต ต น จนถ งส นค าได ร บบรรท กข นเร อ / ส งออกจร งเร ยบร อยแล ว หากต ดข ดใน กระบวนการใด ล กค าสามารถต ดต อศ นย DCC ได ตลอด 24 ช วโมง 8. ล กค าสามารถตรวจสอบสถานะรถขนส ง ผ านระบบ e-call Center ได ตลอดเวลา ส งท ล กค าจะต องจ ดเตร ยม ก อนการใช โปรแกรม V-SERVETRACK 1. ค ณสมบ ต ของเคร องคอมพ วเตอร และเคร อข ายอ นเตอร เน ต Computer PC โดยสเปคท แนะนา *** ค อ - CPU Duo core (or above) - RAM (Minimum 1 Gb) - Hard Disk (Minimum 250 Gb) - Windows XP SP2 or above (Licensed) - Internet Network System *** หมายเหต : เป นเพ ยงสเปคท แนะนาเท าน น หากท านม คอมพ วเตอร ท ใช งานอย แล ว ซ ง อาจจะม Performance / Capacity ท ส งหร อต ากว าน ก สามารถใช งานได เช นก น INTERTNET : แนะนาว าให ใช Hi-Speed Internet เพราะจะม การ Refresh ข อม ลอย ตลอดเวลา 2. โปรแกรมมาตรฐานในคอมพ วเตอร ของล กค า Internet Web Browser แนะนาให ใช INTERNET EXPLORER 6 ข นไป หร อ Google Chrome ได ท กเวอร ช น Acrobat Reader (สาหร บเป ด.PDF File) ใช ได ท กเวอร ช น 4 ว ธ ขอใช โปรแกรม V-SERVETRACK 1. ต ดต อก บแผนก IT หร อ CS ท ให บร การล กค า 2. หร อแจ งความประสงค ใช งาน ไปย งฝ ายการตลาด / ฝ ายล กค าส มพ นธ ของ บร ษ ท 3. ทางแผนก IT. V-SERVE จะจ ดส ง รห สผ ใช งาน (Username) และรห สผ าน (Password) ไปให ก บล กค า และสามารถใช งาน/เปล ยนรห สผ านได เอง ท นท 5 ว ธ การเร มต นการเข าใช งานโปรแกรม V-SERVETRACK.COM 1. เป ด WEB BROWSER และพ มพ หร อเข าผ านเว บไซต หล กของ V-Serve ท แล วคล กท เมน E-TRACKING เล อก แล วคล ก ท เมน V-Serve Track ด งร ป 2. เข าส หน าจอหล ก ของระบบ V-Serve Track (ด งร ป) คล กท ป ม CUSTOMER เพ อเข าส ระบบ 6 3. ใส ผ ใช และรห สผ าน (User Name / Password) แล วคล กท ป ม Login เพ อ เข าส ระบบ โดยเม อเข าส ระบบแล ว สามารถเล อกใช งานได ท ง 1. โปรแกรมต ดตามสถานะใบขนส นค า ในระบบ Paperless e-customs (ท งขาออก และขาเข า) 2. โปรแกรมตรวจสอบสถานะรถขนส งส นค า ในระบบ E-Truck Call Center (ท งขาเข า และขาออก) ซ งในค ม อเล มน จะกล าวเฉพาะในส วนของระบบ โปรแกรมต ดตามสถานะใบ ขนฯ เท าน น ซ งในส วนระบบ E-Truck Call Center จะม ค ม อแยกต างหากอ กเล มคร บ เน องจากม รายละเอ ยด การใช งานท แตกต างและม รายละเอ ยดเฉพาะด านขนส งคร บ.. 7 โปรแกรมต ดตามสถานะใบขนส นค าขาออก / ขาเข า e-customs Tracking Status (Export / Import) เหต ผลและความจาเป นของผ ส งออก จากการท ระบบพ ธ การศ ลกากรส งออกแบบไร เอกสาร ได ถ กบ งค บใช ส าหร บ ส นค าท ร บบรรท ก ณ. ท าเร อแหลมฉบ ง เม อหลายป ท ผ านมาน น ด เหม อนจะง ายไม ม อะไร แต ในระบบหล งบ าน (Back Office) ในการตรวจสอบว าส นค าท เข าท าเร อว าได ผ านข นตอนตามระเบ ยบของทางกรมศ ลกากรครบถ วนหร อไม โดยระบบไร เอกสาร เอกสารหร ออ เล กทรอน กส ในทางปฏ บ ต ก ย งคงม ข นตอนในการท จะต องผ านพ ธ การ ศ ลกากรต งแต การจ ดทาใบขนส นค าขาออก และกระบวนการต างๆ ในการท จะน าต เข า ไป ในท าเร อจนถ งการยกต ข นเร อเพ ยงแต ไม ม เอกสารใบขนส นค าในร ปท เป นกระดาษ แต เป นการท ต องเป ดจอ Monitor คอมพ วเตอร และค ย ข อม ลหร อ Process ข อม ลก ย ง เป นเร องของคนก บคนอย ด เพราะหากส นค าเข าไปในท าเร อหร อส งออกไปแล ว แต ไม 8 ปรากฎว าม ข อม ลแสดงสถานะว าส นค าได เข าท าก เท าก บว าเสม อนหน งส นค าย งไม ได ออกไป ซ งจะม ผลต อความผ ดตามกฎหมายและการขอค นภาษ ในร ปแบบต างๆ อย างไรก ตาม ในข นตอนปฏ บ ต งานก ย งคงต องใช ช ปป งในการประสานงานใน การนารถบรรท กไปช งน าหน กและเอาใบช ง (EIR) มาให เจ าหน าท ค ย เพ อกระทบข อม ล ในใบก าก บการขนย ายส นค า (Goods Transition Control) ก บข อม ลใบขนส นค าขา ออก (e-export Declaration) ซ งในทางปฏ บ ต จร งก คงค ย ข อม ลได ไม ท น ต องอย า ล มว าระบบใหม ท จะน ามาใช เป น Paperless ค อ ไม ม เอกสารสล กการบรรท กให ผ ส งออก จ งต องม ระบบควบค ม สถานะของข อม ล Status Identified แบบ Online ก บ กรมศ ลกากร แทนการควบค มด วยกระดาษและเอกสารท งส น ประเด น ค อ ล กค าจะ ต ดตามงานอย างไรว าได ม การดาเน นพ ธ การศ ลกากรหร อไม หร อสาแดงเอกสารและ ส ทธ ประโยชน ครบถ วนบร บ รณ หร อไม V-SERVE ได เห นความส าค ญในเร องด งกล าว จ งได ท าการจ ดต ง ศ นย ควบค ม และต ดตามข อม ลหล งการตรวจปล อย ท เร ยกว า Data Control Center หร อ DCC มาใช ควบค มการท างาน โดยม บ คลากรต ดตามสถานะใบขนส นค า ผ าน หน าจอคอมพ วเตอร ซ งผล ดเปล ยนเป นกะ 24 ช วโมง และได พ ฒนา โปรแกรม ต ดตามสถานะของข อม ลในระบบพ ธ การศ ลกากรส งออกแบบไร เอกสาร หร อท เร ยกว า V-SERVETRACK น ข นมาส าหร บใช ก บงานน เป นการ ซ งจะบ งช สถานะการท างาน (Status Identified), ควบค ม และตรวจสอบให ส นค า ของล กค า ท ก Shipments ว าถ กตรวจปล อย และบรรท กข นเร อไปโดยเร ยบร อย ท งน ศ นย ควบค มและต ดตามข อม ลหล งการตรวจปล อยของ V-SERVE ท จ ดต งน เป นเพ ยงส วนหน งในการปร บปร งระบบ e-logistics ท V-SERVE ได ค ดค นเป นนว ตกรรม เพ อรองร บระบบไร เอกสาร PAPERLESS ซ งไม ใช เพ ยงก บกรม ศ ลกากรเท าน น ระบบต างๆ ถ กออกแบบให ท างานร วมก นก บล กค าได อย างบ รณาการ (Integration) โดยย งเน นการเช อมโยง และแลกเปล ยนข อม ลก บล กค าแบบ Businessto-Customers (B2C) ซ งล กค าก สามารถ Login เข ามาตรวจสอบข อม ลแบบ Online Real Time ผ านท ได ตลอด 24 ช วโมง โดยระบบน การใช งานท งขาออก และขาเข า จะเหม อนก น ต างก นตรงแค ขา เข าจะสามารถกรองข อม ล Status ท เป น G: Green Line, R: Red Line ได โดยการใช งานอย างอ นก จะม ขาออก ในค ม อน จ งแสดงร ปภาพและว ธ การจากขาออกเป นหล ก 9 การใช งาน โปรแกรมในการต ดตามสถานะใบขนขาออก / ขาเข า (ebxml TRACKING STATUS) 1. การ Login เข าใช งานโปรแกรม V-SERVETRACK (ebxml Tracking Status) - ให ใส Username / Password แล วคล กท ป ม Login เพ อเข าส ระบบ - หน าจอแสดง กรณ ทาการ Login ล มเหลว แสดงว าใส UserName/Password ไม ถ กต อง กร ณาป อนใหม อ กคร ง - ในกรณ ท ทาการ Login ผ าน เป นคร งแรกระบบจะบ งค บให ท านทาการ เปล ยน UserName และ Password ด งภาพ กำหนด Password ใหม ย นย น Password ใหม 10 - ให ทาการกดป ม Save เพ อเปล ยน Password ใหม ท ท านต องการ กดเซฟ 2. ส วนประกอบของโปรแกรม ebxml Tracking Status เม อล กค าได Login เข าส ระบบได แล ว จะพบก บหน าจอหล กของระบบ ซ งจะ แสดงสถานะของใบขนส นค าท เป น 00, 03, 98 และจะ Default ช วงว นใน การแสดงผลให 3 เด อนย อนหล งน บจากว นท ป จจ บ น โดยล กค าสามารถกด Filter, Search ข อม ลได ตามต องการ * Remark : Declaration Status 00 = Declaration Accepted / 03= Released Load (Goods Checked) / 04 = Actual Export (Goods Loaded) / 98 = Wait for Cancel / 99 = Declaration Canceled หน าหล ก ebxml Tracking Status 11 อธ บายความหมายของแต ละช องตามตารางด านบน ด งน Ref No.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks