V roku 2009 je vo všetkých publikáciách ECB použitý motív z bankovky 200 eur. M E S A Č N Ý B U L L E T I N D E C E M B E R - PDF

Description
S K M E S A Č N Ý B U L L E T I N E U R Ó P S K A C E N T R Á L N A B A N K A M E S A Č N Ý B U L L E T I N D E C E M B E R V roku 29 je vo

Please download to get full document.

View again

of 222
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 96 | Pages: 222

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
S K M E S A Č N Ý B U L L E T I N E U R Ó P S K A C E N T R Á L N A B A N K A M E S A Č N Ý B U L L E T I N D E C E M B E R V roku 29 je vo všetkých publikáciách použitý motív z bankovky 2 eur. M E S A Č N Ý B U L L E T I N D E C E M B E R 2 9 Európska centrálna banka 29 Adresa Kaiserstrasse Frankfurt nad Mohanom Nemecko Poštová adresa European Central Bank Postfach Frankfurt am Main Germany Telefón Internet Fax Za zostavenie Mesačného bulletinu zodpovedá Výkonná rada. Preklad zabezpečujú a zverejňujú národné centrálne banky. Záväzným je pôvodné anglické znenie. Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené s uvedením zdroja. Redakčná uzávierka štatistických údajov uvedených v tomto čísle bola 2. decembra 29. ISSN (elektronická verzia) O B S A H ÚVODNÉ SLOVO 5 ROZHODNUTIA RADY GUVERNÉROV O POSTUPNOM ODSTRÁNENÍ NIEKTORÝCH NEŠTANDARDNÝCH OPATRENÍ 9 HOSPODÁRSKY A MENOVÝ VÝVOJ 11 Vonkajšie prostredie eurozóny 11 Menový a finančný vývoj 22 Ceny a náklady 6 Produkcia, dopyt a trh práce 68 Fiškálny vývoj 85 Makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu 92 Vývoj výmenného kurzu a platobnej bilancie 97 ŠTATISTIKA EUROZÓNY PRÍLOHY Chronológia opatrení menovej politiky v Eurosystéme Publikácie Európskej centrálnej banky od roku 28 Slovník pojmov S1 I V XIII Boxy 1 Režimy menovej politiky a makroekonomická stabilita 18 2 Najnovší vývoj v oblasti dohôd o spätnom odkúpení 25 3 Stav likvidity a operácie menovej politiky v období od 12. augusta do 1. novembra Hodnotenie aktuálneho vývoja dlhodobých forwardových rovnovážnych mier inflácie 43 5 Vývoj úverov peňažných finančných inštitúcií nefinančným spoločnostiam 54 6 Vývoj úspor domácností v eurozóne 7 7 Vývoj produktivity v eurozóne 79 8 Európska komisia: správa o udržateľnosti Technické predpoklady pre úrokové miery, výmenné kurzy, ceny komodít a rozpočtovú politiku 92 1 Prognózy iných inštitúcií Zmeny metodiky zostavovania platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny 13 December 29 3 P O U Ž I T É S K R A T K Y K R A J I N Y BE BG CZ DK DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU Belgicko Bulharsko Česká republika Dánsko Nemecko Estónsko Írsko Grécko Španielsko Francúzsko Taliansko Cyprus Lotyšsko Litva Luxembursko HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK JP US Maďarsko Malta Holandsko Rakúsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Fínsko Švédsko Spojené kráľovstvo Japonsko Spojené štáty O S T A T N É BIS Banka pre medzinárodné zúčtovanie CPI index spotrebiteľských cien Európska centrálna banka EER efektívny výmenný kurz EMI Európsky menový inštitút EMU Hospodárska a menová únia ESA 95 Európsky systém účtov 1995 ESCB Európsky systém centrálnych bánk EÚ Európska únia EUR euro HDP hrubý domáci produkt HICP harmonizovaný index spotrebiteľských cien ILO Medzinárodná organizácia práce MMF Medzinárodný menový fond NCB národná centrálna banka OECD Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj PFI peňažné finančné inštitúcie PPI index cien výrobcov ULCM jednotkové náklady práce v priemyselnej výrobe ULTC jednotkové náklady práce v ekonomike V súlade s praxou Spoločenstva sú členské štáty EÚ v tomto bulletine zoradené v abecednom poradí podľa ich názvov v národných jazykoch. 4 December 29 Ú V O D N É S L O V O Rada guvernérov sa na svojom zasadnutí 3. decembra 29 na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy rozhodla ponechať kľúčové úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Súčasná úroveň úrokových sadzieb zostáva primeraná. Na základe všetkých informácií a analýz získaných od predchádzajúceho zasadnutia Rady guvernérov 5. novembra 29 sa očakáva, že cenový vývoj zostane počas obdobia relevantného z hľadiska menovej politiky tlmený. Najnovšie informácie zároveň potvrdzujú očakávané zlepšenie hospodárskej aktivity v druhej polovici tohto roka, keď sa rast reálneho HDP eurozóny v treťom štvrťroku 29 vracia do kladného pásma. Niektoré z faktorov, ktoré v súčasnosti podporujú oživenie, majú však len dočasný charakter. Rada guvernérov očakáva, že hospodárstvo eurozóny bude v roku 21 mierne rásť, ale zároveň si uvedomuje, že proces oživenia bude pravdepodobne nerovnomerný a že tieto vyhliadky sú aj naďalej spojené s vysokou mierou neistoty. Výsledok menovej analýzy potvrdzuje záver o nízkych inflačných tlakoch v strednodobom horizonte. Tie sú spojené s ďalším spomaľovaním menového a úverového rastu. Vzhľadom na tento vývoj Rada guvernérov očakáva zachovanie cenovej stability v strednodobom horizonte, čo podporí kúpnu silu domácností v eurozóne. Strednodobé až dlhodobejšie inflačné očakávania zostávajú pevne ukotvené na úrovni zodpovedajúcej cieľu Rady guvernérov udržať mieru inflácie v strednodobom horizonte na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %. Rada guvernérov tiež na svojom zasadnutí 3. decembra 29 rozhodla, že hlavné refinančné operácie sa budú aj naďalej uskutočňovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou s neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov tak dlho, ako to bude potrebné, minimálne však do konca tretej periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv v roku 21, t. j. do 13. apríla 21. Tento druh tendrov sa bude aj naďalej používať v rámci refinančných operácií so špeciálnou dĺžkou trvania so splatnosťou jednej udržiavacej periódy, a to minimálne po dobu prvých troch udržiavacích periód v roku 21. Rada guvernérov tiež rozhodla, že sadzba poslednej 12-mesačnej dlhodobejšej refinančnej operácie, v rámci ktorej majú byť pridelené prostriedky 16. decembra 29, bude počas trvania tejto operácie stanovená na úrovni priemernej minimálnej akceptovateľnej sadzby hlavných refinančných operácií. A nakoniec, pokiaľ ide o dlhodobejšie refinančné operácie v prvom štvrťroku 21, Rada guvernérov rozhodla, že posledná šesťmesačná dlhodobejšia refinančná operácia sa uskutoční 31. marca 21. Táto operácia sa uskutoční formou tendra s pevnou úrokovou sadzbou s plným objemom pridelených prostriedkov, rovnako ako pravidelné mesačné dlhodobejšie refinančné operácie s trojmesačnou splatnosťou, ktoré už boli ohlásené na prvý štvrťrok 21. Zlepšené podmienky na finančných trhoch naznačujú, že nie všetky opatrenia na poskytovanie likvidity sú v súčasnosti potrebné v rovnakej miere ako v minulosti. Prostredníctvom uvedených rozhodnutí Eurosystém predlžuje obdobie, počas ktorého bude bankovému systému eurozóny dodávať likviditu za veľmi priaznivých podmienok a umožňovať poskytovanie úverov hospodárskym subjektom v eurozóne. Z ekonomickej analýzy vyplýva, že hospodárska aktivita v eurozóne sa v treťom štvrťroku 29 ďalej zlepšila, pričom rast reálneho HDP sa po piatich štvrťrokoch poklesov znova vracia do kladného pásma. Podľa prvého odhadu Eurostatu sa reálny HDP štvrťročne zvýšil o,4 %. Dostupné výsledky prieskumov naznačujú, že oživenie pokračuje aj v poslednom štvrťroku 29. Eurozóna v súčasnosti ťaží z cyklického vývoja stavu zásob a z oživenia vývozu, ako aj z prebiehajúcich významných makroekonomických stimulov a opatrení prijatých na obnovenie fungovania finančného systému. Viacero podporných faktorov má však len dočasný charakter a hospodárska aktivita bude pravdepodobne nejaký čas ovplyvnená prebiehajúcim procesom úprav v súvahách vo finančnom a nefinančnom sektore v rámci eurozóny i mimo nej. Z tohto dôvodu sa očakáva, že hospodárstvo eurozóny bude v roku 21 rásť len miernym tempom a proces oživenia bude pravdepodobne nerovnomerný. December 29 5 Podľa projekcií odborníkov Eurosystému by mal ročný rast reálneho HDP dosiahnuť -4,1 % až -3,9 % v roku 29, +,1 % až +1,5 % v roku 21 a +,2 % až +2,2 % v roku 211. Interval projekcií na rok 21 bol v porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov zo septembra 29 upravený smerom nahor. Decembrové projekcie odborníkov Eurosystému sú zhruba v súlade s prognózami medzinárodných organizácií. Riziká ohrozujúce tento výhľad sú podľa Rady guvernérov aj naďalej celkovo vyvážené. Na jednej strane môže reálny vývoj prekonať výhľad v dôsledku výraznejších než očakávaných účinkov rozsiahlych makroekonomických stimulov a ďalších prijatých opatrení. Zároveň sa môže ešte viac zvýšiť dôvera a oživenie zahraničného obchodu môže byť výraznejšie, ako sa očakáva v projekciách. Na druhej strane však pretrvávajú obavy spojené s výraznejším alebo dlhodobejším pôsobením negatívnej vzájomnej spätnej väzby medzi reálnou ekonomikou a finančným sektorom, opätovným zvyšovaním cien ropy a ďalších cien komodít, zintenzívnením protekcionistických tlakov a možnosťou rušivého vývoja na trhu v dôsledku nesystémovej korekcie globálnych nerovnováh, ktoré by mohli hospodársky rast spomaliť. Pokiaľ ide o cenový vývoj, ročná miera inflácie HICP v eurozóne sa v súlade s očakávaniami po piatich mesiacoch záporných hodnôt znova vrátila do kladného pásma. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla v novembri úroveň +,6 %, pričom v októbri predstavovala -,1 %. Tento nárast odráža najmä bázické efekty vyplývajúce z poklesu svetových cien komodít pred rokom. Očakáva sa, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej stúpať, predovšetkým v dôsledku bázických efektov v energetickej a potravinovej zložke cien. Čo sa týka ďalšieho vývoja, v horizonte relevantnom z hľadiska menovej politiky sa aj naďalej očakáva mierny vývoj inflácie, pričom celkový vývoj cien, nákladov a miezd by mal byť vzhľadom na pomalé oživovanie dopytu v eurozóne i mimo nej naďalej tlmený. V tejto súvislosti je dôležité opätovne zdôrazniť, že inflačné očakávania v strednodobom až dlhodobejšom horizonte zostávajú pevne ukotvené na úrovni zodpovedajúcej cieľu Rady guvernérov udržať mieru inflácie v strednodobom horizonte na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %. Podobný záver vyplýva aj z decembrových projekcií odborníkov Eurosystému, podľa ktorých má ročná miera inflácie HICP predstavovať,3 % v roku 29,,9 % až 1,7 % v roku 21 a,8 % až 2, % v roku 211. V porovnaní s projekciami odborníkov zo septembra 29 zostávajú projekcie inflácie na rok 21 väčšinou nezmenené. Podobný vývoj vyplýva aj z dostupných prognóz medzinárodných organizácií. Riziká ohrozujúce výhľad cenového vývoja zostávajú celkovo vyvážené. Týkajú sa predovšetkým výhľadu vývoja hospodárskej aktivity a vývoja cien komodít. Okrem toho vzhľadom na potrebu rozpočtovej konsolidácie v nasledujúcich rokoch môže dôjsť k vyššiemu rastu nepriamych daní a regulovaných cien, ako sa v súčasnosti očakáva. V oblasti menovej analýzy údaje za október potvrdzujú pokračujúci pokles ročných mier rastu menového agregátu M3 a objemu úverov súkromnému sektoru, a to na úroveň,3 %, resp. -,8 %. Toto súbežné spomaľovanie naďalej podporuje záver o miernom tempe menovej expanzie a nízkych inflačných tlakoch v strednodobom horizonte. Ročná miera rastu menového agregátu M1 zároveň v októbri 29 klesla na 11,8 % (zo septembrových 12,8 %), najmä v dôsledku bázického efektu. Súčasný pokles ročných mier rastu menových agregátov ovplyvňujú viaceré špecifické faktory, preto pravdepodobne nadhodnocuje spomaľovanie základného tempa menovej expanzie. Po prvé, na pokles ročnej miery rastu agregátu M3 posledné dva mesiace vplývajú bázické efekty spojené so zintenzívnením napätia na finančných trhoch na jeseň 28. Druhý, dôležitejší faktor, je strmý sklon výnosovej krivky, ktorý stimuluje presun prostriedkov z menového agregátu M3 do dlhodobejších vkladov a cenných papierov, čo tlmí rast agregátu M3. Súčasná 6 December 29 ÚVODNÉ SLOVO konštelácia úrokových sadzieb zároveň naďalej spôsobuje presuny prostriedkov v rámci agregátu M3, keďže nízke rozpätia sadzieb rôznych krátkodobých vkladov znižujú náklady príležitostí spojené s držbou najlikvidnejších aktív zahrnutých v menovom agregáte M1. Ročná miera rastu bankových úverov poskytovaných nefinančnému súkromnému sektoru dosiahla v októbri o niečo horšie výsledky. V prípade úverov domácnostiam najnovšie údaje znova potvrdzujú stabilizáciu na nízkej úrovni rastu. Čo sa týka úverov nefinančným spoločnostiam, je vhodné poznamenať, že oživenie rastu podnikových úverov spravidla mierne zaostáva za vývojom hospodárskeho cyklu. V tomto smere je pravdepodobné, že stále tlmený vývoj výroby a obchodu ako aj pretrvávajúca neistota vo vyhliadkach podnikového sektora budú aj v nasledujúcich mesiacoch tlmiť dopyt podnikov po bankových úveroch, najmä po krátkodobých úveroch. Celkové podmienky financovania sa však aj naďalej zlepšujú, čo by malo v ďalšom období podporiť dopyt po úveroch. Banky v súčasnosti čelia výzvam spojeným s úpravou výšky a štruktúry svojich celkových súvahových účtov a zároveň zabezpečovaním dostupnosti úverov nefinančnému sektoru. Vzhľadom na ich lepšiu situáciu v oblasti likvidity a prístupu k trhovému financovaniu by mali banky tieto otázky riešiť prijatím vhodných opatrení zameraných na posilnenie svojho kapitálu a v prípade potreby i opatrení umožňujúcich v plnej miere ťažiť z podporných vládnych opatrení v oblasti rekapitalizácie. Celkovo teda možno konštatovať, že súčasná úroveň úrokových sadzieb je aj naďalej primeraná. Na základe všetkých informácií a analýz získaných od zasadnutia Rady guvernérov 5. novembra 29 sa očakáva, že cenový vývoj zostane počas obdobia relevantného z hľadiska menovej politiky tlmený. Najnovšie informácie zároveň potvrdzujú očakávané zlepšenie hospodárskej aktivity v druhej polovici tohto roka, keď sa rast reálneho HDP eurozóny v treťom štvrťroku 29 vracia do kladného pásma. Niektoré z faktorov, ktoré v súčasnosti podporujú oživenie, majú však len dočasný charakter. Rada guvernérov očakáva, že hospodárstvo eurozóny bude v roku 21 mierne rásť, ale zároveň si uvedomuje, že proces oživenia bude pravdepodobne nerovnomerný a že tieto vyhliadky sú aj naďalej spojené s vysokou mierou neistoty. Porovnanie výsledkov ekonomickej a menovej analýzy potvrdzuje záver o nízkych inflačných tlakoch v strednodobom horizonte, keďže menový a úverový rast sa naďalej spomaľuje. Vzhľadom na tento vývoj Rada guvernérov očakáva zachovanie cenovej stability v strednodobom horizonte, čo podporí kúpnu silu domácností v eurozóne. Prostredníctvom všetkých opatrení prijatých v reakcii na zintenzívnenie finančnej krízy Rada guvernérov podporuje dostupnosť likvidity pre bankový sektor i oživenie hospodárstva eurozóny. Vzhľadom na to, že transmisia menovej politiky pôsobí s určitým oneskorením, sa očakáva, že menovopolitické opatrenia sa budú aj naďalej postupne premietať do ekonomiky. Rada guvernérov bude pokračovať v poskytovaní rozšírenej úverovej podpory bankovému systému, ale zároveň bude prihliadať na prebiehajúce zlepšovanie podmienok na finančných trhoch a vyhýbať sa nepriaznivým vplyvom príliš dlhého uplatňovania neštandardných opatrení. Mimoriadne opatrenia na poskytovanie likvidity, ktoré už nebudú potrebné v existujúcom rozsahu, sa v príslušnom čase postupne zrušia. S cieľom účinne zabrániť prípadnej hrozbe pre cenovú stabilitu v strednodobom až dlhodobejšom horizonte sa poskytnutá likvidita bude v prípade potreby absorbovať. Týmto spôsobom bude Rada guvernérov aj naďalej zabezpečovať pevné ukotvenie strednodobých inflačných očakávaní, ktoré je nevyhnutné na podporu udržateľného rastu a zamestnanosti a ktoré prispieva k finančnej stabilite. Preto sa bude aj naďalej veľmi pozorne sledovať vývoj všetkých ukazovateľov. V oblasti rozpočtovej politiky Rada guvernérov znova zdôrazňuje význam toho, aby vlády včas pripravili, oznámili a zaviedli ambiciózne stratégie rozpočtovej konsolidácie. Tieto stratégie musia vychádzať z realistických predpokladov hospodárskeho rastu a zameriavať sa na štruk- December 29 7 turálne reformy výdavkov, a to nielen vzhľadom na potrebu vyrovnať sa s rozpočtovými nákladmi spojenými so starnutím obyvateľstva. V zmysle dohody Rady ECOFIN z 2. decembra 29 musia vlády určiť konkrétne a merateľné adaptačné opatrenia, ktoré povedú k udržateľnej korekcii rozpočtových nerovnováh. Viacero krajín bude musieť s konsolidáciou začať už v roku 21, ostatné najneskôr v roku 211. Pokiaľ ide o štrukturálne reformy, podľa väčšiny odhadov finančná kríza znížila produkčné kapacity ekonomík eurozóny a tento jav bude ešte nejaký čas pretrvávať. Na podporu udržateľného rastu a zamestnanosti bude potrebné zabezpečiť pružnosť trhu práce a účinnejšie pracovné stimuly. Zrýchlenie reštrukturalizácie a investičnej aktivity a tvorba nových podnikateľských príležitostí si zároveň súrne vyžadujú opatrenia na podporu konkurencie a inovácií. V tejto súvislosti by mala dôležitú úlohu zohrať aj primeraná reštrukturalizácia bankového sektora. Kvalita súvahových účtov, účinné riadenie rizík a transparentné, ako aj robustné obchodné modely majú kľúčový význam z hľadiska zvyšovania odolnosti bánk voči šokom, a teda aj budovania základov udržateľného hospodárskeho rastu a finančnej stability. 8 December 29 R O Z H O D N U T I A R A D Y G U V E R N É R O V O P O S T U P N O M O D S T R Á N E N Í N I E K T O R Ý C H N E Š T A N D A R D N Ý C H O P A T R E N Í V reakcii na finančnú krízu Eurosystém (najmä od októbra 28) zaviedol viacero neštandardných opatrení s cieľom zmierniť nepriaznivé vplyvy narušeného fungovania peňažných trhov na stav likvidity solventných bánk v eurozóne. Mimoriadne opatrenia predovšetkým posilnili schopnosť bánk poskytovať úvery hospodárskym subjektom v eurozóne v kritických obdobiach, takže podmienky na peňažnom a úverovom trhu odrážajú nastavenie menovej politiky, o ktorom rozhoduje Rada guvernérov. Tento postup sa označuje ako rozšírená úverová podpora zo strany Eurosystému. Opatrenia vychádzali zo skutočnosti, že bankový systém zohráva hlavnú úlohu vo financovaní hospodárstva eurozóny. Týkali sa najmä všetkých operácií na dodanie likvidity uskutočňovaných formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou s neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov a s uplatnením rozšíreného zoznamu kolaterálu, zvýšenia frekvencie a predĺženia splatnosti dlhodobejších refinančných operácií a rozhodnutia o nákupe krytých dlhopisov denominovaných v eurách vydaných v eurozóne. Počas krízy na finančných trhoch tieto opatrenia prispeli k značnému zlepšeniu stavu likvidity na trhoch. Pomohli predovšetkým zmierniť riziká spojené s financovaním a podporiť financovanie hospodárstva prostredníctvom bánk. Za podmienok tlmených inflačných tlakov a prudkého poklesu hospodárskej aktivity v eurozóne opatrenia rozšírenej úverovej podpory prispeli k vytvoreniu priaznivejších podmienok financovania v eurozóne, ktoré by sa nepodarilo v rovnakej miere dosiahnuť len prostredníctvom rozhodnutí o úrokových sadzbách. Rada guvernérov od samého začiat
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks