УЗГОДЖ ЕНО Декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства проф. Попова І.С. 7 «7^» & L р. - PDF

Description
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра англійської філології ЗАТВЕРДЖ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 22 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра англійської філології ЗАТВЕРДЖ ЕНО Проректор ої роботи УЗГОДЖ ЕНО Декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства проф. Попова І.С. 7 «7^» & L р. Програма додаткового вступного іспиту за спеціальністю: «Мова і література» (англійська) 2015 р. Дніпропетровськ СТРУКТУРА ДОДАТКОВОГО ІСПИТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДОДАТКОВОГО ІСПИТУ 1. На виконання завдань білету відведено 180 хвилин. 2. Білет складається з 2-х частин: 25 тестових завдань з основної іноземної мови і 25 тестових завдань з історії зарубіжної літератури. 3. Тестові питання мають тільки одну правильну відповідь. 4. База тестових питань забезпечує 4 варіантів білетів, питання в яких є рівноцінними і не повторюються. 5. Дві бази тестових питань, з яких складається комплексний білет з двох дисциплін, з відповідями наведені в таблиці. Тестова частина з основної іноземної мови (50 балів) Розділ 1 (Лінгвокраїнознавство) - 13 питань по 2 бали Розділ 2 (Вступ до спецфілології) - 12 питань по 2 бали Літературознавча частина додаткового іспиту за спеціальностями «Мова та література (англійська)» передбачає виконання тестового завдання, яке містить 25 питань, що охоплюють всі розділи програми курсу «Історія зарубіжної літератури». У поданому типі тестових завдань правильною є лише одна відповідь із запропонованих декількох. Тестові завдання характеризуються однаковим рівнем складності й передбачають здійснення необхідних аналітичних операцій, пов язаних зі знанням основних закономірностей розвитку літератури, окремих жанрів, стилів, напрямків та творчості провідних письменників. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється у 2 бали. Загальна оцінка за літературознавчу частину додаткового іспиту за умови правильних відповідей на всі тестові питання - 50 балів. Тестова літературознавча частина: Розділ 1 (Історія зарубіжної літератури) - 13 питань по 2 бали Розділ 2 (Проблеми аналізи та перекладу художнього тексту) - 12 питань по 2 бали Вступ Успішне складання комплексних вступних додаткових випробувань є підставою для зарахування бакалавра філології на п ятий курс навчання зі спеціальності «Мова і література (англійська)» для отримання ступеня магістра. Вступне додаткове випробування має на меті діагностику ступеня сформованості філологічної компетенції на основі перевірки системи знань з фундаментально-філологічних та професійно-практичних дисциплін ОПП бакалавра. Даний екзамен передбачає застосування різних форм та засобів перевірки, таких як: тестові завдання, різні види роботи з текстами та ін. На вступному додатковому випробуванні передбачається перевірка знань та вмінь студентів з таких дисциплін: Лінгвокраїнознавство Вступ до спецфілології Історія зарубіжної літератури Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту За підсумками вивчення фундаментально-філологічних та професійнопрактичних дисциплін студент повинен знати: основні напрямки досліджень у галузі англійської філології; термінологію, методи дослідження давніх та сучасних германський мов; основні закони та побудову германських мов; фонетичні, морфологічні і лексичні особливості давньогерманських мов; термінологію і методи дослідження лінгвокраїнознавтсва; праці видатних лінгвістів; будову та закономірності функціонування англійської мови; культурологічну інформацію стосовно країн, що вивчались. За підсумками вивчення фундаментально-філологічних та професійнопрактичних дисциплін студент повинен вміти: використовувати сучасні методи лінгвістичного аналізу; застосовувати знання з англістики при вивченні інших дисциплін: лінгвокраїнознавства, вступу до спецфілології тощо; виділяти основні особливості германських мов у порівнянні з іншими індоєвропейськими мовами; диференціювати базові закони історичної трансформації германських мов; орієнтуватися на історичні закономірності розвитку германських мов при виборі предметного матеріалу у ході викладання англійської мови; орієнтуватися у сучасному культурологічному просторі; виділяти основні особливості культурних реалій; вживати отримані навички при викладанні англійської мови. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ Лінгвокраїнознавство 1. The problem o f multiculturalism in Great Britain. 2. Family identity in Great Britain. 3. Class identity in Great Britain. 4. Geographical identity in Great Britain. 5. Christian religions in Great Britain. 6. Non-Christian religions in Great Britain. 7. Division o f powers in Great Britain. 8. The structure and functions o f the House o f Commons. 9. The structure and functions of the House of Lords. 10.The institution o f monarchy in Great Britain. 1 l.t he National Health Service (NHS) in Great Britain. 12.Social security in Great Britain. 13.Public housing in Great Britain. 14.The organization o f the British secondary education in Great Britain. 15.Education beyond sixteen. Вступ до спецфілології 1. What languages constitute the Germanic group of languages (draw a picturediagram of the three main language groups)? What is the difference between the ancient and contemporary state o f each group? 2. Which factors determine the development o f languages? 3. What did the word rune mean originally? What did they show together with being letters? 4. Is there any similarity between such notions as готський and готичний? 5. Are there any features that Russian and Gothic alphabets have in common? 6. Compare the first and the second consonant shift. Point out the difference between them. 7. What is the essence of the exception to the Grimm s law? 8. How many consonant shifts are pointed out by the scientists? 9. Explain the sound correspondence in the following parallel from Germanic and non-germanic languages: Lat. noctem - MnE night; Lat. duo - MnE two 10.Why do the following adjectives have different endings? 5es goden bek - godas bek 11.Does ablaut have anything to do with morphology? 12.Explain the formation of a Preterite-Present verb magan-meahte. Find the corresponding word in M odem English. 13.Compare MnE keep-kept-kept and OE cepan-cepte-cepte (Present-Past- Participle II). Do they belong to the same group of verbs? 14. What is the origin of all the English verbs of the strong conjugation? 15. What was the effect of Norman conquest on the English grammar and vocabulary? ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ЧАСТИНА I. Мета викладання курсу «Історія зарубіжної літератури»: закласти основи науково-теоретичних та практичних знань курсу «Історія зарубіжної літератури», надати студентам цілісну систему уявлень про актуальні проблеми історії літератури -різних періодів; ознайомити їх з особливостями розвитку художньої культури Західної Європи та США і видатними їхніми представниками. II. Для досягнення поставлено мети здійснено такий обсяг роботи: ознайомлення студентів з актуальними проблемами вивчення історії зарубіжної літератури, науковими досягненнями української школи літературознавства, перекладами класиків зарубіжної літератури різних періодів української мовою; формування у студентів уявлення про міжнаціональні літературні зв язки та шляхи формування світової літератури; формування практичних навичок філологічного аналізу класичних творів різних видів та жанрів; сприяння опануванню студентами загальних закономірностей розвитку зарубіжної літератури та особливостей становлення кожної з національних літератур; ознайомлення студентів з проблематикою та поетикою творів, що входять до списку обов язкових, закріплення на практичних заняттях навичок аналізу художнього тексту. III. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: про актуальні проблеми курсу, що вивчається, про досвід української школи літературознавства; про загальні особливості зарубіжної літератри взагалі та художньої словесності зокрема, історичне місце літератури, що стала класичною; про національну своєрідність європейських літератур та літератури СІЛА і головних представників кожної з них; про твори, що входять у список обов язкових для ознайомлення. IV. Підготовлений фахівець повинен вміти: здійснювати філологічний аналіз творів різного жанру, використовуючи сучасні наукові концепції; пов язувати семантичний рівень осмислення змісту художніх творів з особливостями історичної поетики; критично сприймати методологічні засади, з яких виходили дослідники й автори навчальних посібників. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ПИТАННЯ ЗАРУБІЖ НОЇ ЛІТЕРАТУРИ Історія зарубіжної літератури Англійська література 1. Витоки англійської літератури. Англо-саксонська література. 2. Витоки англійської літератури. Англо-норманська література. 3. «Беовульф» як головний епічний твір давньоанглійської літератури. 4. Історична, культурна та літературна значущість «Кентерберійських оповідань» Чосера. 5. Загальна характеристика англійського Ренесансу: основні напрямки, жанри, імена. 6. Доба Мілтона. Героїко-протестантська епіка поета («Втрачений рай»). 7. Англійська література XVIII ст. Роман доби Просвітництва, сентименталізму й рококо. 8. Періодизація англійського романтизму. 9. Жанрові новації англійського романтизму. 10.Поняття «вікторіанська література», «вікторіанська епоха». 11.Англія XX ст. Школи та течії літературного модернізму. 12.Пошук художньої мови сучасності англійськими романістами х pp. Творчість Дж.Джойса, В.Вулф, Д.Г.Лоуренса. 13.Оновлення класичної поезії поетами-модерністами. Досвід імажистів та Т.С.Еліота. 14.Англійський роман х pp. У передчутті постмодернізму (В.Голдінг, А.Мердок, М.Спарк, Дж.Фаулз). 15.Англійський постмодерністський роман: увага до етики та ігрових стратегій. Тексти П.Акройда, А.М ак юена, Дж.Барнса, А.Картер. Американська література 1. Витоки національної літератури: історичні, політичні та культурні фактори формування. 2. Епоха «нікербокера» в історії американської літератури. 3. Періодизація американського романтизму. Загальна характеристика. 4. Ф.Купер як американський В.Скотт. 5. Вплив трансценденталізму на розвиток американської літератури. 6. Жанрові різновиди роману американського романтизму. 7. Внесок Е.По у формування естетики американського романтизму. 8. Внесок Е.По у розвиток жанрових варіантів короткого оповідання. 9. Новації Волта Вітмена. 10. Американська література на межі XIX - XX ст. Загальна характеристика. 11.Жанрова різноманітність творчості М.Твена. 12.Варіанти втілення міфу про американську мрію у творчості Т.Драйзера. 13.Своєрідність американської новели на межі Х1Х-ХХ ст.. 14.Модернізм у літературі США. Визначні романи та їх автори («Прощавай, зброє!» Е.Хемінгуея, «Великий Гетсбі» Ф.С.Фіцджеральда, «Галас і шаленство» В.Фолкнера). 15.Легендарні тексти літератури США XX ст. «Старий і море» Е.Хемінгуея, «Над прірвою у житі» Дж.Селінджера. Уроки мужності та нонконформізму. Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту 1. Макроструктура художнього тексту. Принципи аналізу. 2. М ікроструктура художнього тексту. Принципи аналізу. 3. Проблеми адекватності/неадекватності художнього перекладу та шляхи досягнення адекватності у перекладі художнього тексту. 4. Історія художнього перекладу як органічна частина історії літератури. 5. Переклад в епоху Середньовіччя. Лінгвофілософська основа перекладу, розуміння іконічної природи Слова. 6. Переклад у добу Відродження. Нові підходи до перекладу Біблії. Нові функції перекладачів художньої літератури. 7. Розквіт вільного типу перекладу у романтичний період. 8. Дофранківська епоха розвитку українського художнього перекладу. 9. Франківський період історії художнього перекладу, осмислення основних тенденцій перекладацької діяльності 10.Сучасний стан художнього перекладу: проблеми, напрямки,концепції, проекти. 11.Основні проблеми перекладу поезії. 12.Основні проблеми перекладу прози. 13.Основні проблеми перекладу драми. 14.Основні проблеми перекладу фольклору. 15.Білінгвіз
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks