Uvod ležaj točka

Description
Ležaj točka

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Uvod  Ležajevi točka su vitalni deo suspenzije vozila.   Obično smešteni u čvorište, rotor ili kočioni bubanj točkova, ležajevi pomažu točno okretanje točkova kada se vozilo kreće. Ako primetite buku ili bujnu buku dok vozite ili se vaše ABS svetlo uključi, možda je vrijeme da promenite vaše ležajeve. Možete uštedjeti novac zamjenom sopstvenih ležajeva točka, a ne odlazak kod mehaničara, ali ako to učinite, obratite pažnju - ležajevi mogu biti mali, ali su vrlo važni.  1. Parkirajte vozilo na ravnu  površin u kod dizalice. Kao i kod ve ćine tipova auto održavanja,   želit ćete da preduzmete sve neophodne mjere predostrožnosti kada menjate ležajeve vašeg vozila kako biste osigurali svoju bezbednost. Najgora stvar koja može da se desi prilikom promjene ležišta leži u tome da se vaše vozilo naglo pomeri ili odbaci. Pre nego što započnete, parkirajte vozilo na ravnoj površini. Stavite vozilo u park (ili, za ručne, prve, unazad ili neutralne) i obavezno stavite parkirnu kočnicu.  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks