ค ม อการใช งานของ User ระบบประช มทางไกลออนไลน - PDF

Description
ค ม อการใช งานของ User ระบบประช มทางไกลออนไลน สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ข อแนะนา 1 Web Conference ค ออะไร 2 ว ตถ ประสงค ของ Web Conference 2 การบร หารการประช มได เสม อนห องประช มจร ง 2 ประโยชน ของ Web Conference

Please download to get full document.

View again

of 64
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 16 | Pages: 64

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานของ User ระบบประช มทางไกลออนไลน สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ข อแนะนา 1 Web Conference ค ออะไร 2 ว ตถ ประสงค ของ Web Conference 2 การบร หารการประช มได เสม อนห องประช มจร ง 2 ประโยชน ของ Web Conference 2 ค ณสมบ ต ของ Web Conference 3 ส ทธ และความสามารถของผ เข าประช ม 4 การกาหนดเง อนไขข อตกลงและการควบค ม 6 ความสามารถของห องประช มแบบ Large Conference Mode 10 ร ปแบบค ณภาพหน าจอว ด โอ (Conference Quality) 13 การปร บค ณภาพของว ด โออ ตโนม ต 14 การหม นเว ยน/สล บหน าจอว ด โอ (Video Rotation) 14 ข อกาหนดทางเทคน คสาหร บเคร องคอมพ วเตอร 14 หมวดข อจาก ดในการใช งาน Web Conference 15 ข อแนะนาในการใช งาน Web Conference 15 บทท 2 การต ดต งและว ธ การเข าใช งาน Conference 16 การต ดต ง Web Conference 17 เปล ยนช อผ ใช งานและรห สผ าน (Change User Profile and Password) 21 การสร างห องประช ม (Create Conference Room) 22 การเป ดห องประช มระบบ Conference 27 ว ธ การเข าใช งาน Conference สาหร บประธานเป ดห องประช ม 28 ว ธ การเข าใช งาน Conference สาหร บผ ได ร บเช ญ 30 การเข าห องประช ม Conference ผ านโปรแกรม AcuConference 32 บทท 3 ฟ งก ช นการใช งานห องประช ม Web Conference 37 ฟ งก ช นการใช งานในห องประช ม Web Conference 38 การนาเสนอเอกสารในท ประช ม 39 การนาเสนอเอกสารท เป น Media File 40 การแบ งป นหน าจอ (Share Screen) 41 การนาเสนอผ านเว บไซต 42 การเช อมต ออ ปกรณ เสร ม 43 การใช เคร องม อสร างข อความ (Annotation) 44 การส งข อความส นระหว างการประช ม 44 การร บ-ส งไฟล เอกสาร และด สถานะของการร บ-ส งไฟล 46 การเล อกม มมองหน าจอ Web Conference 48 การสารวจความค ดเห น (Polling) 51 การบ นท กการประช ม 53 การควบค มหน าจอว ด โอของตนเอง 54 บทท 4 ร ปแบบห องประช ม 55 ร ปแบบห องประช มควบค มโดยเจ าของห อง 56 ร ปแบบห องประช มแบบพ ดค ยอ สระ 57 ร ปแบบห องประช ม Boss/Secretary Mode (ห องประช มขนาดใหญ ) 57 อ ปกรณ ประกอบการประช มผ านระบบ Web Conference 62 บทท 5 FAQs 65 คาถามท พบบ อย (FAQs) 66 ต ดต อสอบถามเก ยวก บการใช งาน Web Conference 70 บทท 1 ข อแนะนา Web Conference ค ออะไร ว ตถ ประสงค ของ Web Conference การบร หารการประช มได เสม อนห องประช มจร ง ประโยชน ของ Web Conference ค ณสมบ ต ของ Web Conference ส ทธ และความสามารถของผ เข าประช ม การกาหนดเง อนไขข อตกลงและการควบค ม ความสามารถของห องประช มแบบ Large Conference Mode ร ปแบบค ณภาพหน าจอว ด โอ (Conference Quality) การปร บค ณภาพของว ด โออ ตโนม ต การหม นเว ยน/สล บหน าจอว ด โอ (Video Rotation) ข อกาหนดทางเทคน คสาหร บเคร องคอมพ วเตอร หมวดข อจาก ดในการใช งาน Web Conference ข อแนะนาในการใช งาน Web Conference 1 Web Conference ค ออะไร ระบบประช มทางไกลออนไลน (Web Conference) ค อ ระบบประช มทางไกลออนไลน ผ านเคร อข าย อ นเตอร เน ตความเร วส ง โดยสามารถทาการประช มแบบเห นภาพ ฟ งเส ยงของผ เข าร วมประช ม ตลอดจนนาเสนอ ข อม ลต อท ประช ม (Presentation) พร อมร บ-ส งข อม ลในร ปแบบต างๆ ได ในเวลาเด ยวก น ด วยการใช ช องส ญญาณ อ นเตอร เน ต (Bandwidth) ได อย างม ประส ทธ ภาพ เหมาะสาหร บการประช มทางไกล การเร ยนการสอน การ ฝ กอบรม การประชาส มพ นธ ส นค าและก จกรรมสนทนาต างๆ ว ตถ ประสงค ของ Web Conference - เพ อใช ในการจ ดการประช มทางไกลออนไลน แบบโต ตอบได ท นท (Real-Time Conference) - เพ อให สามารถขยายขอบเขตการประช มไปย งจ ดต างๆ ท งภายใน และภายนอกองค กรท สามารถต อเช อม ก บ Intranet หร อ Internet - เพ อใช ในการจ ดส มมนาทางไกลออนไลน - เพ อใช ในการจ ดการเร ยนการสอนทางไกลออนไลน (Distance Learning) - เพ อใช คอมพ วเตอร และเคร อข ายอ นเตอร เน ตท ม อย แล วในองค กรให เก ดประโยชน มากข น - เพ อขยายผลนาเน อหาท ใช ประช มหร อการเร ยนการสอน มาเป ดชมเพ อทบทวนได ตามอ ธยาศ ย การบร หารการประช มได เสม อนห องประช มจร ง ผ ท เป นประธานการประช มสามารถควบค มห องประช มได เสม อนห องประช มจร ง โดยสามารถ เป ด- ป ด เส ยงของผ เข าร วมการประช มระหว างการประช ม หร อเช ญสมาช กคนหน งคนใดออกจากห องประช มได และผ ท เป นประธานการประช มสามารถให ส ทธ ในการบรรยายและการนาเสนอต อท ประช ม รวมถ งการโอนส ทธ ความเป น ประธานการประช มให ก บผ เข าร วมประช มหร อสมาช กท านอ นในห องประช มทาการแทนได ประโยชน ของ Web Conference - ลดค าใช จ ายในการจ ดประช ม และประสานงานน ดหมาย - ลดค าใช จ ายในการเด นทางเพ อมาประช ม - เพ มประส ทธ ภาพในการประช มด วยฟ งก ช นการใช งานท จาเป นและหลากหลาย - เพ มประส ทธ ภาพของงาน และผลผล ตทางธ รก จ - เพ มการใช ประโยชน จากการลงท นด านเคร อข ายอ นเตอร เน ต เพ มประส ทธ ภาพการส อสารขององค กร 2 ค ณสมบ ต ของ Web Conference ห องประช มพกพา ประช มได ในท กท ท กเวลา ท วโลกผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต น ดหมายง าย ใช สะดวก การน ดหมายและการบร หารการประช มสามารถทาได อย างสะดว ก รวดเร ว และบ อยเท าท ต องการ โดยการน ดหมายผ านทาง เคร องม อช วยสนทนา ม เคร องม อใช งานท หลากหลายเพ อรองร บการประช ม เช น กระดาน อ เล คทรอน คส การแชร ไฟล การส งข อความ การจ ดทาโพลล สารวจความ ค ดเห น การแชร หน าจอคอมพ วเตอร เป นต น ควบค มการประช ม การควบค มสามารถทาได เสม อนการประช มจร ง โดยประธานการประช ม สามารถป ดเส ยงผ เข าร วมประช มท านอ น และอน ญาตเฉพาะผ ม ส ทธ พ ด สามารถพ ด หร ออาจเช ญผ เข าร วมประช มหร อสมาช ก ท านใดท านหน ง ออกจากห องประช มได บ นท กการประช มออนไลน สามารถบ นท กการประช มออนไลน ได และสามารถนาเน อหาการประช ม กล บมาทบทวนใหม ได Variable Bit Rate Unicode Support สามารถบร หารการใช ช องส ญญาณอ นเตอร เน ต (Bandwidth) ได อย างม ประส ทธ ภาพ รองร บการประช มได หลากหลายภาษา Animation Support รองร บภาพเคล อนไหว และประเภทไฟล ท สาค ญเพ อใช ในการประช ม Full Conference ม ฟ งก ช นรองร บการประช มครบคร น เช น Whiteboard Pointer WiFi, WiMax Support รองร บการใช งานท ง Wifi และ WiMax 3 ส ทธ และความสามารถของผ เข าประช ม ในการประช มผ านระบบประช มทางไกลออนไลน ผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ตความเร วส ง สามารถแบ งห อง ประช มออกเป น 4 ร ปแบบ ค อ 1. ห องประช มแบบควบค มโดยเจ าของห อง/ประธาน (Host Controlled) ค อ ห องประช มล กษณะน เม อผ เข าร วมประช มได ทาการล อคอ นเข าระบบเพ อทาการเข าร วมประช ม เร ยบร อยแล วน น ผ เข าร วมประช มท กท าน ยกเว นเจ า ของห อง /ประธานห องประช มจะย งไม สามารถมองเห น หน าจอภาพและไม สามารถสนทนาโต ตอบก บเจ าของห อง /ประธานห องประช มและผ เข าร วมประช มท านอ นใน ระหว างการประช มได เน องจากต องขอส ทธ เพ อควบค มหร อต องให เจ าของห อง/ประธานห องให ส ทธ ในการควบค ม ก อน จ งจะสามารถเห นหน าจอภาพและสามารถสนทนาโต ตอบก บเจ าของห อง /ประธานห องประช มและผ เข าร วม ประช มท านอ นในระหว างการประช มได 2. ห องประช มแบบอ สระ (Interactive) ค อ ห องประช มล กษณะน เม อผ เข าร วมประช มได ทาการล อคอ นเข าระบบเพ อทาการเข าร วมประช ม เร ยบร อยแล วน น ผ เข าร วมประช มท กท านจะสามารถมองเห นหน าจอภาพและสามารถสนทนาโต ตอบก บผ เข าร วม ประช มท กท านระหว างการประช มได โดยไม ต องรอให เจ าของห อง /ประธานห องประช มอน ญาตให ใช ส ทธ การ ควบค ม 3. ห องประช มแบบว ด โอออนไลน (Video Conference) ค อ ห องประช มล ก ษณะน จะม การนาเสนอว ด โอออนไลน โดยผ านโปรแกรม โดยท ผ เข าร วมประช มท ก ท านจะไม สามารถเห นหน าจอภาพและไม สามารถสนทนาโต ตอบก บผ เข าร วมประช มท านอ นได ส งท ผ เข าร วม ประช มท กท านจะเห นเหม อนก นน นค อ ว ด โอท นาเสนอออนไลน เท าน น 4. ห องประช มแบบควบค มโดยประธานและเลขาน การ (Large Conference) ค อ ห องประช มล กษณะน จะม ผ ท สามารถควบค มส ทธ การใช งานห องประช มอย 2 คน ค อประธานห อง ประช ม และผ ช วยประธาน /เลขาน การ โดยหน าท ของประธานห องประช มน นจะควบค มด แลภาพรวมการประช ม เป นแค เพ ยงผ ชมอย างเด ยว แต ไม เหม อนก บผ ช วยประธาน/เลขาน การห องประช ม ซ งต องทาหน าท ในการนาเสนอ ข อม ล/เอกสาร, สามารถให ส ทธ ก บผ เข าร วมประช มท านใดท ต องการจะเป นผ บรรยายหร อผ นาเสนอ โดยจะ ควบค มการประช มให ดาเน นไปจนกว าการประช มจะแล วเสร จ ส วนผ เข าร วมปร ะช มท านท ล อคอ นเข าระบบ เร ยบร อยแล วน นจะไม สามารถเห นหน าจอภาพและไม สามารถสนทนาโต ตอบก นระหว างการประช มได 5. ห องประช มแบบ ควบค มโดยเจ าของห อง หร อ Host Conntrol ค อ การใช งานการประช ม เม อ Login เข าใช งานการประช มผ เข าร วมประช มไม พ ดค ยและแสดงจอภาพโดยถ กจาก ดส ทธ โดยเจ าของห อง หาก ต องการพ ดค ยหร อแสดงจอภาพต องขออน ญาตจากเจ าของห องเส ยก อน เหมาะสาหร บการประช มแบบการส มนา โดยสามารถแบ งลาด บส ทธ ของผ เข าประช มไว 7 ลาด บต อไปน ค อ 4 เจ าของห อง ค อ ผ ท เป ดห องประช มหร อผ ท ม สถานะเป นประธานหร อผ ควบค มการประช ม Co-host ค อ ผ ท ม สถานะเป นผ ช วยประธานหร อผ ช วยควบค มการประช ม ผ นาเสนอ ค อ ผ ท ม สถานะเป นผ บรรยายและนาเสนอเอกสารในท ประช ม ผ บรรยาย ค อ ผ ท ม สถานะเป นผ บรรยายสามารถพ ดโต ตอบในท ประช ม ผ เข าร วมประช ม ค อ ผ ท ม สถานะเป นผ เข าร วมการประช มไม สามารถพ ดโต ตอบได ถอนส ทธ ค อ การถอนส ทธ ของผ ท ม สถานะเป นผ บรรยาย ไล ออกจากห อง ค อ การถอนส ทธ ของผ ท ม สถานะเป นผ บรรยายด วยการป ดระบบ 6. ห องประช มแบ บ ค ยอ สระ หร อ Interactive ค อ การใช งานการประช มได อย างอ สระเม อ Login เข าใช งานการประช มผ เข าร วมประช มสามารถพ ดค ยและแสดงจอภาพได อย างอ สระโดยไม ถ กจาก ดส ทธ ใดๆ ท งส น โดยสามารถแบ งลาด บส ทธ ของผ เข าประช มไว 7 ลาด บต อไปน ค อ เจ าของห อง ค อ ผ ท เป ดห องประช มหร อผ ท ม สถานะเป นประธานหร อผ ควบค มการประช ม Co-host ค อผ ท ม สถานะเป นผ ช วยประธานหร อผ ช วยควบค มการประช ม ผ นาเสนอ ค อ ผ ท ม สถานะเป นผ บรรยายและนาเสนอเอกสารในท ประช ม ผ บรรยาย ค อ ผ ท ม สถานะเป นผ บรรยายสามารถพ ดโต ตอบในท ประช ม ผ เข าร วมประช ม ค อ ผ ท ม สถานะเป นผ เข าร วมการประช มไม สามารถพ ดโต ตอบได ถอนส ทธ ค อ การถอนส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks