โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค - PDF

Description
โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 47 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ ม ภาค (กปภ.) ได ม การพ ฒนาโปรแกรม คอมพ วเตอร ท อย บนพ นฐานของเว บแอพพล เคช น (Web-based Application) และม การจ ดการข อม ลการ บร หารความเส ยง กปภ. แบบรวมศ นย (Centralization) เพ อเป นการสน บสน นการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ให สามารถด าเน นงานการบร หารความเส ยงได ม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยระบบการบร หารจ ดการความ เส ยงท ท าการพ ฒนาข นน จะเป นเคร องม อส าค ญของฝ ายบร หารความเส ยง ในการจ ดเตร ยมเอกสารท ส าค ญต อการด าเน นก จกรรมเพ อการเก บรวบรวมข อม ล ส าหร บการศ กษา ว เคราะห และประเม นความเส ยง ตลอดจนใช เป นเคร องม อท ส าค ญเพ อการก าก บด แล และควบค มการบร หารความเส ยงอย างเป นระบบ ม มาตรฐานเด ยวก น ซ งจะส งผลให การจ ดท าสร ปผลรายงานการด าเน นการบร หารความเส ยง กปภ. เพ อ น าเสนอต อผ บร หารม ความถ กต อง แม นย า ช ดเจน และท นต อสภาพการณ การปฏ บ ต งานบนพ นฐานระบบบร หารความเส ยงของ กปภ. ท พ ฒนาข นน ม การแบ งส วนงาน ท ส าค ญออกเป น ส วนงาน ค อ งานบร หารความเส ยง และงานควบค มภายใน ซ งเอกสารน ได ถ กจ ดท าข น เพ อน าเสนอว ธ การและข นตอนส าหร บผ ปฏ บ ต งานของระบบด งกล าว โดยล กษณะการน าเสนอของเอกสาร ฉบ บน จ ดท าเป นร ปแบบของการอธ บายถ งว ตถ ประสงค การปฏ บ ต งาน ข นตอนการปฏ บ ต งานของแต ละ หน วยงาน และว ธ การใช โปรแกรมอย างเป นข นตอน (Step-by-Step) พร อมร ปหน าจอและต วอย างรายงาน ประกอบการอธ บาย ส าหร บค ม อผ ใช งานฉบ บน จะกล าวถ งการปฏ บ ต งานระบบงานจ ดการความเส ยงของการ ประปาส วนภ ม ภาค เฉพาะงานบร หารความเส ยง ซ งประกอบด วยผ ปฏ บ ต งานซ งส มพ นธ ก นท งหมด 3 กล ม ได แก ) กล มผ ใช งานท วไป (General User) งานบร หารความเส ยง หมายถ ง ผ ปฏ บ ต งานท ท า หน าท บ นท ก/รวบรวม/จ ดท ารายงาน เก ยวก บข อม ลการจ ดการความเส ยงของแต ละ หน วยงาน รวมถ งหน วยงานในส งก ด (ถ าม ) ได แก ผ ใช งานท วไปของหน วยงาน ระด บ กอง/กปภ.สาขา/ฝ าย/กปภ.เขต/ส าน ก และสายงาน ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค หน า ต อไปน ) กล มระด บจ ดการ (Manager) งานบร หารความเส ยง หมายถ ง ผ ปฏ บ ต งานท ท าหน าท ตรวจสอบและอน ม ต ผลการจ ดท ารายงานต างๆ ตามท ผ ใช งานท วไป (General User) จ ดท ารายงาน เก ยวก บข อม ลการจ ดการความเส ยงของแต ละหน วยงานน าเสนอ ท งน เพ อ น าเสนอผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ระด บ จนถ งผ บ งค บบ ญชาส งส ดของสายงาน ตามล าด บช น เช น ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขา เสนอผ อ านวยการการประปา ส วนภ ม ภาคเขต เพ อให ความเห นชอบและน าเสนอสายงาน (รองผ ว าการ) เป นต น 3) ผ ด แลระบบงานฝ ายบร หารความเส ยง ส วนงานบร หารความเส ยง (Risk Admin) หมายถ ง ผ ปฏ บ ต งานท ท าหน าท รวบรวม/ตรวจสอบ และจ ดท ารายงานสร ป เก ยวก บข อม ลการ จ ดการความเส ยงขององค กร (ท กสายงานและท กหน วยงานท เก ยวข องก บความเส ยง องค กร) รวมถ งการท ายกเล กการอน ม ต ข อม ลในระบบงานบร หารความเส ยง (ตามล าด บ หน วยงานท ม การร องขอ) เพ อปร บปร งแก ไขข อม ลท ผ านการอน ม ต โดยระบบแล ว รายละเอ ยดการปฏ บ ต งานของกล มผ ใช งานท ง 3 กล ม ด งตารางรายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค หน า ตารางรายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ล าด บ กล มผ ปฏ บ ต งาน หน วยงาน รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน โปรแกรมท เก ยวข อง. กล มผ ใช งานท วไป (General User) (งานบร หารความเส ยง) กอง/ กปภ.สาขา/ ฝ าย/ กปภ.เขต/ ส าน ก สายงาน บ นท กข อม ลและจ ดท ารายงานท เก ยวก บงานบร หารความเส ยง - ตรวจสอบรายการส งท ต องท า - ท าแบบส ารวจความเส ยงของหน วยงาน - ท าข อม ลประกอบการประเม นความเส ยงของหน วยงาน หน งส อเว ยน, หน าหล ก - 0 แบบส ารวจความเส ยงของหน วยงาน ข อม ลประกอบการประเม นความเส ยงของแต ละ หน วยงาน - ท าแบบรายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) ของ หน วยงาน - ท าแบบรายงานความก าวหน าและต ดตามผลการบร หาร ความเส ยง (แบบ บส. 0) ของหน วยงาน แบบรายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) รายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) แบบรายงานความก าวหน าและต ดตามผลการบร หาร ความเส ยง (แบบ บส. 0) รายงานความก าวหน าและต ดตามผลการบร หาร ความเส ยง (แบบ บส. 0) ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค หน า 3 ล าด บ ผ ปฏ บ ต งาน หน วยงาน รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน โปรแกรมการท างานท เก ยวข อง. กล มระด บจ ดการ (Manager) (งานบร หารความเส ยง) กอง/ กปภ.สาขา/ ฝ าย/ กปภ.เขต/ ส าน ก สายงาน ตรวจสอบและอน ม ต รายงานท ผ ใช งานท วไป (General User) ส วนงานบร หารความเส ยงจ ดท าข น ได แก - อน ม ต แบบรายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) ของหน วยงาน - อน ม ต แบบรายงานความก าวหน าและต ดตามผลการ บร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) ของหน วยงาน แบบรายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) แบบรายงานความก าวหน าและต ดตามผลการบร หาร ความเส ยง (แบบ บส. 0) ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค หน า 4 ล าด บ ผ ปฏ บ ต งาน หน วยงาน รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน โปรแกรมการท างานท เก ยวข อง 3. Risk Admin (งานบร หาร ความเส ยง) ฝ ายบร หาร ความเส ยง ด แลระบบงานส วนบร หารความเส ยง โดยด าเน นการท เก ยวข องด งน - แจ งเว ยนกรอบบร หารความเส ยงให หน วยงานท เก ยวข องด าเน นการ - ท าข อม ลประกอบการประเม นความเส ยงขององค กร - รวบรวม สร ป และจ ดท ารายงานสร ปภาพรวมแบบรายงานแผนบร หาร ความเส ยง (แบบ บส. 0) ระด บองค กร - รวบรวม สร ป และจ ดท ารายงานสร ปภาพรวมแบบรายงาน ความก าวหน าและต ดตามผลการบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) - ยกเล กการอน ม ต แบบรายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) - ยกเล กการอน ม ต แบบรายงานความก าวหน าและต ดตามผลการบร หาร ความเส ยง (แบบ บส. 0) หน งส อเว ยน ข อม ลประกอบการประเม นความเส ยงของแต ละ หน วยงาน แบบรายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) รายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) แบบรายงานความก าวหน าและต ดตามผลการ บร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) รายงานความก าวหน าและต ดตามผลการบร หาร ความเส ยง (แบบ บส. 0) แบบรายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) แบบรายงานความก าวหน าและต ดตามผลการ บร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) หมายเหต การยกเล กการอน ม ต จะท าเฉพาะของหน วยงานท แจ งขอแก ไขข อม ล กรณ ผ บ งค บบ ญชาของหน วยงานท าการอน ม ต ข อม ลในระบบแล วเท าน น ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค หน า 5 ส าหร บค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยงของ กปภ. ฉบ บน จะกล าวถ งภาพรวมโดย แสดงในร ปผ งการปฏ บ ต งาน และรายละเอ ยดของเน อหาระบบบร หารความเส ยง เฉพาะส วนบร หารความ เส ยง เท าน น และจากตารางรายละเอ ยดการปฏ บ ต งานผ ใช งานสามารถศ กษารายละเอ ยดการใช งาน แต ละโปรแกรมได ในล าด บต อไป ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค หน า 6 ประว ต การปร บปร งเอกสาร ว นท ผ เข ยน/บร ษ ท ล าด บ ค าอธ บาย 6 ธ.ค. 55 วรานนท น ยนานนท 0.0. สร างเอกสาร 4 ธ.ค. 55 ภ ทรพร วาสนะสมส ทธ 0.0. อธ บายข นตอนการปฏ บ ต งานส วนงาน ควบค มภายใน 4 ธ.ค. 55 ภ ทรพร วาสนะสมส ทธ อธ บายข นตอนการปฏ บ ต งานส วนงาน บร หารความเส ยง 6 ม.ค. 553 วรานนท น ยนานนท 0..0 จ ดพ มพ ตรวจสอบ 7 ม.ค. 553 วรานนท น ยนานนท 0..0 ปร บปร งข นตอนการปฏ บ ต งานบนระบบ บร หารความเส ยง กปภ. 7 ม.ค. 553 วรานนท น ยนานนท จ ดพ มพ เพ อตรวจสอบ 8 ม.ค. 553 วรานนท น ยนานนท.0.0 จ ดพ มพ เพ อส งมอบ 0 ม.ค. 553 ภ ทรพร วาสนะสมส ทธ.0. ปร บปร งข นตอนการปฏ บ ต งานบนระบบ บร หารความเส ยง กปภ. ( ส วนงาน) ม.ค. 553 ภ ทรพร วาสนะสมส ทธ..0 จ ดพ มพ เพ อประกอบการฝ กอบรม 4 พ.ค. 553 ท ศณ แดงว จ ตร.0.0 จ ดท าเพ อปร บปร งร ปแบบตามแนวทางของ กปภ. 4 ม.ย. 553 ท ศณ แดงว จ ตร.0. จ ดท าเพ อการส งมอบระบบงาน 9 ก.ค. 553 ท ศณ แดงว จ ตร.0. จ ดท าเพ อปร บปร งร ปแบบตามแนวทางของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค สารบ ญ บทน า... ตารางรายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ งการปฏ บ ต งาน ระบบการบร หารความเส ยงของ กปภ ว ธ การใช งานระบบการบร หารความเส ยงของ กปภ..... ข นตอนการเข าส ระบบบร หารความเส ยง.... ข นตอนการปฏ บ ต งานระบบการบร หารความเส ยงของ กปภ เมน -หน าหล ก เมน -เมน หล ก เมน -รายงาน เมน -ข อม ลผ ใช งาน เมน -ออกจากระบบ โปรแกรมการปฏ บ ต งานระบบบร หารความเส ยง เมน -เมน หล ก หน งส อเว ยน แบบส ารวจความเส ยงของหน วยงาน ข อม ลประกอบการประเม นความเส ยงของแต ละหน วยงาน แบบรายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) แบบรายงานความก าวหน าและต ดตามผลการบร หารความเส ยง (แบบ บส.0) File Manager เมน -รายงาน รายงานสร ปภาพรวมแบบส ารวจประกอบการสร างกรอบการบร หารความเส ยงระด บองค กร รายงาน RiskMatrix รายงานแผนบร หารความเส ยง (แบบ บส. 0) รายงานความก าวหน าและต ดตามผลการบร หารความเส ยง (แบบ บส.0).8 พจนาน กรมข อม ลการบร หารความเส ยง ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค . ผ งการปฏ บ ต งาน ระบบบร หารความเส ยงของ กปภ. ผ งการปฏ บ ต งานระบบบร หารความเส ยงของ กปภ. ประกอบด วย 3 กระบวนการหล ก ได แก ) การจ ดท ากรอบการบร หารความเส ยงระด บองค กร ) การจ ดท าแผนการบร หารความเส ยง 3) การต ดตามผลการด าเน นงานการบร หารความเส ยง โดยจะแสดงผ งการท างานท ง 3 กระบวนการด งกล าว ในล าด บต อไป ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง การประปาส วนภ ม ภาค หน า 7 ) Process Name : การจ ดท ากรอบการบร หารความเส ยง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks