URSS 1945-1964

Description
URSS

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  TEMA 2Rere el “Teló d’acer”': inseguretat i repressió a l’URSS i al “Bloc de l'Est” de la darrera etapa de l'estalinisme a la desestalinitació ! #$%& #$(2) *a URSS i l'Europa oriental en la darrera etapa de l'estalinisme ! #$%& #%+( – *’e,pansió del comunisme a l’Europa oriental: o-ensi.a o de-ensi.a per part de l'URSS/Els guan0s territorials de la URSS a Europa i al món .an ser espectaculars !12 )% 3m 2 i 2$4 5 milions de persones() 6al a dir 7ue L’Europa oriental i la URSS concentraren els percentatges m8s ele.ats de p9rdues umanes i de destrucció material durant la ;uerra) <estrucció molt important a ciutats com Stalingrad !6olgograd(4 Mins34 =ie.4 6ars>.ia4 =aliningrad) Entre #$ i #$#4 els .uit pa?sos 7ue 7uedaren sota la in-lu9ncia so.i9tica a la -i de la guerra @ Alnia4 Aleman0a Criental4 Bulgria4 Dongria4 ol>nia4 Romania4 T,ecoslo.7uia4 Fugosl.ia& s'anaren con.ertint de democràcies populars  en dictadures) Am l’e,pressió “<emocrcia opular”4 la URSS .olia suratllar 7ue no era necessari recórrer a la “<ictadura del roletariat” i 7ue es podia admetre un cert marge de -uncionament pluralista de les institucions) A les democrcies populars es dona.a una posició clau dins el poder de l'Estat a persones de l'mit treallador !artistes4 camperols i intelectuals() A la classe orera i als comunistes se'ls dona.a el paper dirigent de la societat dirigint el poder real) <'a7uesta manera es .an prendre mesures com la nacionalitació de ancs4 indGstries pesades i transports) Els go.erns els -orma.en  fronts 4 con-igurats per coalicions de comunistes4 socialistes i altres -orces anti-ei,istes) Tot i la .oluntat re.olucionria d'a7uests grups4 es centra.en en -er re-omes allun0ant&se de la polHtica de l'antic r9gim) *es democrcies populars eren de tend9ncia m8s general4 aporta.a solucions progresistes a l'economia i la polHtica4 i dona.a m8s paper a les masses 7ue durant les democrcies anteriors4 tot a.anIant cap al model socialista) – luripartidisme anti-ei,ista: go.erns de coalició) – artits comunistes a posicions clau de go.ern i ministeris m8s importants) – Jstig a -ei,istes i colKlaoradors) – Lacionalitaació de sectors clau de l'economia) – Re-orma agrria) – Economia mi,ta) – Admissió de .ies nacionals al socialisme)El paradigma re.olucionari&imperial estalinista comina messianisme tradicional rus i uni.ersalisme re.olucionari comunista) 6a mostrar4 per>4 una manca de pla gloal d'e,pansió i d'oportunisme) *a recerca de seguretat condicion la .oluntat de la URSS d'implantar r9gims comunistes als estats de l'Europa oriental) orma.a un enorme loc euroasitic4 7ue a m8s de prestigi representa.a seguretat)A octure de #$1 es crea el Jomin-orm com a instrument de control del Bloc de l'est) Es considera una resposta a la doctrina de Truman i al pla Marsall 7ue s'a.ia apro.at a Nun0 del matei, an0) Es tracta d'una o-icina d'in-ormació comunista on .an participar ranIa4 Ftlia4 Romania4 Dongria4 T,ecoslo.7uia4 ol>nia4 Bulgria4 Fugosl.iai la URSS) Es cerca.a una uni-icació de condicions polHti7ues) *a -inalitat4 segons Mastn04 era mostrar -orIa a la lluita am EEUU) Es .a dissoldre discretament el #% da.ant la -alta d'unitat real) Fn-orme Oidano. sore la situación del mundo !22 de septiemre de #$1( “*a terminación de la segunda guerra mundial a producido camios esenciales en el conNunto de la situación mundial !)))() En consecuencia4 el sistema capitalista mundial4 en su conNunto4 a su-rido nue.amente un duro re.8s !)))( el resultado de la Gltima contienda4 con el aplastamiento del -ascismo4 con la p8rdida de las posiciones mundiales del capitalismo 0 con el roustecimiento del mo.imiento anti-ascista4 a sido la separación del sistema capitalista de toda una serie de paHses de la Europa central 0 sudoriental !)))() *a importancia 0 la autoridad de la URSS an aumentado consideralemente despu8s de la guerra) *a  URSS a sido la caea rectora 0 el alma del aplastamiento militar de Alemania 0 Papón) *as -ueras progresistas del mundo entero estQn agrupadas en torno a la Unión So.i8tica !)))() *a -inalidad 7ue plantea la nue.a corriente e,pansionista de los EEUU es el estalecimiento de la dominación uni.ersal del e,pansionismo americano) Esta nue.a corriente apunta a la consolidación de la situación de monopolio de los EEUU sore los mercados internacionales4 monopolio 7ue se a estalecido como consecuencia de la desaparición de sus dos ma0ores competidores @Alemania 0 Papón(& 0 por la deilidad de los socios capitalistas de los EEUU: Fnglaterra 0 rancia !( ero en el camino de sus aspiraciones a la dominación mundial4 los EEUU se an encontrado con la URSS4 con su creciente in-luencia internacional4 7ue constitu0e un astión de la polHtica anti-ascista 0 antiimperialista de los paHses de nue.a democracia 7ue an escapado al control del imperialismo anglonorteamericano con los oreros de todos los paHses4 comprendidos los de la misma Am8rica4 7ue no desean una nue.a guerra imperialista en pro.eco de sus propios opresores !() *as -ueras antiimperialistas 0 anti-ascistas -orman otro campo) *a URSS 0 los puelos de la nue.a democracia son su -undamento) *os paHses 7ue an roto con el imperialismo 0 7ue resueltamente se an incorporado a la democracia4 como RumanHa4 DungrHa4 inlandia4 -orman parte de este campo al 7ue se an aadido4 ademQs4 Fndocina4 el 6ietnam 0 la Fndia) Egipto 0 Siria son simpatiantes”)ont: Puan Jarlos ereira Jastaares: *os orHgenes de la ;uerra rHa ! ##1(4 p) 5&#( *a clau residia al poder4 no a la legalitat) *es tcti7ues comunistes es .an anar -ent men0s respetuoses am els lHmits Nudicials o polHtics -ins i tot perdent simpatHes de l'e,terior4 un cop es .a .eure 7ue la .ict>ria electoral no esta.a assegurada) Stalin .a tenir di-icultats en estalir la ,ar,a de seguretat i .igilncia 7ue usca.a respecte els pa?sos occidentals) a?sos am arrelament -ele del comunisme: Aleman0a Criental4 Dongria4 ol>nia4 Romania)a?sos am arrelament marcat del comunisme: Alnia4 Bulgria4 Fugosl.ia4 T,ecoslo.7uia)El cas de ol>nia: – A l'Gltima estapa de la ;uerra !estiu&tardor de #$$( .a -acilitar als so.i9tics l'allierament de les tropes nais i la no inter.enció durant la se.a ocupació) Els so.i9tics .an -er repartiment de 7ue.iures as ciutadans polonesos) – Els can.is teritorials a ol>nia aocaren el paHs a la protecció so.i9tica) 6an can.iar les -ronteres a #$%: des de l'est de la lHnia Brest @ *emerg passa a mans de la URSS el nord coincidei, am lalHna de costa ltica a-egint la ciutat lliure de ;dans3 es cedei, territori aleman0 augmentant la -rontera oest am una part de l'antiga rGssia des de Breslau -ins a Stetten) – El go.ern de coalició controlat pel artit Jomunsta .a promoure la celeració d'unes eleccions lliures) 6an ser precedides d'un re-er9ndum -raudulent 7ue a.ia de demostrar la solidaritat de la nació am les autoritats comunistes) – *a consolidació de la so.ietitació a ol>nia es con-igura: a #$ Re-er9ndum -raudulent V Eliminació de l'oposició V usió -orIada de comunistes i socialistes en el artit Crer Uni-icat olon9s ! #$5( V Apro.ació del pla se,ennal ! #%(4 7ue intensi-icar la trans-ormació socialista de les estructures e,on>mi7ues)El cas de Dongria: – Da.ia estat aliada d'Aleman0a) – Els comunistes eren minoritaris al paHs) 6an aplicar l'anomenada “tctica del salami”) Jonsistei, en -ragmentar els ri.als -ins 7ue la se.a oposició 8s mHnima) Es mantenia l'oposició di.idida i es prenien mesures de manera molt gradual) rimer s'accepta.a a la inter.enció de l'Estat als ancs4 despr8s es passa.a a la nacionalitació dels tres m8s importants) En l cas de la indGstria primer inter.enció de les mines4 despr8s tam8 de les  industries de ma7uinria i -inalment la nacionalitació) <'a7uesta manera en di-erents sectors clau) 6an dei,ar cap al -inal la part m8s di-Hcil: la religió) 6an prendre la di.isió entre cat>lics i protestants4 .an perseguir la protestant i despr8s la cat>lica am l'arrest i Nudici del Jardenal Mindsent0) – Aans de la tctica del salami Na a.ian pres el control del Ministeri d'Fnterior4 l'C-icina de seguretat de l'Estat i la policHa secreta)El cas de T,ecoslo.7uia: – El artit Jomunista .a otenir el +5W dels .ots a les eleccions de #$) – El cop d'estat dels comunistes de -erer de #$5 posa -i a la democrcia -ormal) A7ues no .a ser reut am consternació de manera unnime)El cas d'Aleman0a Criental !R<A(: – A setemre de #$ es .a crear la “Biona” occidental) Recordem 7ue a Nun0 del #$1 s'aplica el la Marsall) – Cposició per part de la URSS de la creació d'un estat -ederal aleman0) – Legati.a dels aliats occidentals a la proposta so.i9tica de celerar un re-er9ndum sore el go.ern aleman0 comG i la preparació d'un tractat de pau) – A desemre de #$1 els aliats occidentals acorden la creació d'un go.ern -ederal i la integració al la Marsall) – A marI de #$5 es celera el acte de BrusselKles4 emrió de l'CTAL) Aandó per part dels so.i9tics del Jomit8 de Jontrol aliat) – A Nun0 de #$5 s'introduei, la re-orma monetria a les ones occidentals) – <e Nun0 de #$5 a maig de #$# Blo7ueig de BerlHn per part de la URSS) Agost de #$5 di.isió polHtica de BerlHn) El SE< !artit Socialista Uni-icat d'Aleman0a( adopta el model estalinista) – Maig de #$# es constituei, la RA) – Ccture de #$# Es constituei, laR<A)<emocrcies populars<ictadures comunistes luripartidisme anti-ei,ista4 go.erns de coalicióUnipartidisme o coalició estalerta encapIalada pel artit Jomunistaartit comunista en els llocs de go.ern i ministeris clauMonopoli del poder pel “partit”) Julte a la personalitatJstig a -ei,istes i colKlaoradorsersecució d'opositors4 dissidents4 purgues internes) Crtodo,ia ideol>gica i culturalLacionalitació sectors clau de l'economiaLacionalitació de tota l'economiaRe-orma agrriaJolKlecti.itació de l'agriculturaEconomia mi,taEconomia centralitada plani-icadaAdmissió de “.ies nacionals” al socialismeersecució de les “.ies nacionals” *a di.isió d'Europa 7ue a #$# s'a.ia a-ermat -ou un dels sHmols m8s precisos de la ;uerra reda) ins #4 l'e,pansió del comunisme .a ser limitada) En tot cas4 no era un loc monolHtic4 l'Europa de l'Est no era una ona per-ectament controlada pels so.i9tics4 no .a di,ar de ser una -ont de prolemes per a Moscou) – *a primera es7uerda en el loc: la .ia cap al socialisme de TitoEls partisans comunistes sota el lideratge de Tito gaudien d'un -ort recolament popular pluri9tnic a Fugosl.ia) Tito .a allierar el paHs sense l'aNut dels so.i9tics) Era una RepGlica -ederal composta per: Eslo.9nia4 Jrocia4 S9ria !7ue incloia 6o0.odina i =oso.o(4 Maced>nia4 Montenegro i B>snia i Derego.ina) *es -ronteres4 per>4 no re-lectien la di.ersitat cultural) Jap nació domina.a per sore  del 12W a la se.a repGlica am l'e,cepció d'Eslo.9nia)*'ampli suport popular .a -acilitar a Tito l'inici de reclamacions i polHti7ues aut>nomes en.ers la URSS) *a lHnia de reclamacions de Tito era: reclamació territorial sore Trieste4 rotectorat sore alnia4 edereció Balcnica4 ANut econ>mic4 .ia nacional)Stalin .a e,pulsar Fugosl.ia el # de Nun0 de #$5 degut a a7uestes reclamacions 7ue troa.a 7ue no tenien sentit) Di a consens considerant 7ue Tito .a .oler aplicar l'estalinisme de manera 7ue es sorepassa.a) *a percepció de Stalin sore a7uest comportament .a acaar -ent incompatile la se.a relació)Malgrat el rela,amanet del centralisme econ>mic i els e,periments d'autogestió des de #%24 els lHmits a l'e,pressió polHtica es .an mantenir a Fugosl.ia)<es de mitNans dels %4 tito .a esde.enir un dels principals lHders del mo.iment del “no&alineament”) Els -onaments d'a7uest grup eren: independ9ncia nacional4 <ret d'autodeterminació i independ9ncia dels poles4 “no” adesió als locs militars4 reuig estaliment ases militars estrangeres4 reclamació desarmament) Alguns dels lHders m8s destacats .an ser4 Nunt am Tito4 Lasser !Egipte(4 Leru i Fndira ;andi !Fndia()*a URSS reacciona da.ant el curs propi de Tito am una onada de repressió a les “.ies nacionals cap el comunisme” 7ue .a incloure purgues massi.es i processos espectaculars al conNunt de l'Europa oriental) A7uestes purgues .an tenir un marcat carcter anitsemita) A Dongria4 entre #$5 i #%+4 es .an e,ecutar $5 -igures pGli7ues i es .a empresonar a m8s de %) perones !d'una polació in-erior als # milions)Els processos es caracterita.en per: ri.alitats i amicions internes del partit com a moti.ació4 .iol9ncia -Hsica i e,trema pressió psicológica4 super.isió de consellers so.i9tics4 carcter pGlic d'alguns Nudicis4 sumissió dels partits comunistes als dictats de Stalin com a oNectiu) E,emples: proc8s a Rudol- Slans30 a T,ecoslo.7uia4 e,ecutat el #%2) S'arria.a a -er desaper9i,er gent de les -otogra-Hes)Tots a7uests esde.eniments .an causar desa-ecció a Europa de l'est) – <e l'espectacular recuperació econ>mica a l'agonia de l'estalinisme a la URSSA la Segona ;uerra mundial l'es-orI de la URSS .a ser espectadular4 no nom8s a ni.el militar4 tam8 productiu) Fncrements a #$% respecte a #$: agricola $W4 acer %4 petroli %4 caró #) En relació a preguerra: caró #W4 acer 14 petroli 2) A #% s'a.ia recuperat i superat la producció de di-erents sectors de l'economia so.i9tica) 6a tenir 9,it el primer pla 7uin7uenal de postguerra ! #$ @ #%() A #%2 s'inaugura el canal 6olga @ <on4 7ue permetia conectar el mar Jaspi4 el Legre4 el d'Ao.4 el Bltici el Blanc) El seu crei,ement es pot e7uiparar al dels pa?sos occidentals4 tot i no participar al pla Marsall) A la darrera etapa de l'estalinisme es comenIa a 7Xestionar: – E-ectes del culte a la indGstria pesada) A7uest .a ser un tret comG am l'europa de l'est) – racs de les polHti7ues agrries) E-ectes similars a l'europa de l'est) – EmpitNorament de les condicions de treall i de .ida) Fncrement de les ores setmanals4 limitacions per can.iar de lloc de treall i manca de 8ns de consum) – aper de les -onts e,ternes de la recuperació: apropiació de 8ns d'e7uip en concepte de reparacions4 el JCMEJCL4 presoners de guerra aleman0s4 el gulag)*'estructura de poder de la URSS es -unda.a en el “centralisme democrtic” 7ue implica.a el “partit Gnic” i la “nomenclatura”) *'estructura territorial de la URSS era -ederal am di.erses categorHes d'entitats am di-erent grau d'autonomia: RepGli7ues de la Unió4 RepGli7ues aut>nomes4 Regions aut>nomes i <istrictes) artit4 estat i societat4 tenien una separació imperceptiles) *a polHtica interna de la URSS passa de la “;ran ;uerra atri>tica” a l'estricte “Julte a Stalin” de la postguerra) *a progressi.a paranoia de Stalin i les purgues cHcli7ues redu?ren els seus colKlaoradors estrets a un nucli d'una desena de super.i.ents) Els m8s notoris .an ser:
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks