УРОК ФІЗИКИ В СИСТЕМІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ - PDF

Description
Сиротюк Володимир доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова УРОК ФІЗИКИ В СИСТЕМІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОГО

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 34 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Сиротюк Володимир доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова УРОК ФІЗИКИ В СИСТЕМІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У статті представлена класифікація уроків фізики, які проводяться у школах і класах інтенсивної педагогічної корекції. Запропонована методика підготовки вчителя фізики до роботи з учнями із затримкою психічного розвитку. Ключові слова: урок фізики, навчання фізики, учні із затримкою психічного розвитку. В статье представлена классификация уроков физики, которые проводятся в школах и классах интенсивной педагогической коррекции. Предложена методика подготовки учителя физики к работе с учащимися с задержкой психического развития. Ключевые слова: урок физики, обучение физике, учащиеся с задержкой психического развития. In the article classification of lessons is presented physicists which are conducted in schools and classes of intensive pedagogical correction. The method of preparation of teacher of physics is offered to work with students time-lagged psychical development. Key words: lesson of physics, studies of physics, students time-lagged psychical development. В основу організації навчальних занять у школах і класах інтенсивної педагогічної корекції покладена класно-урочна система. Уроки проводяться чітко за розкладом. Урочна система навчальних занять дозволяє вчителю фізики здійснювати найбільш раціональну послідовність занять з відповідної теми або розділу фізики, визначати в кожному випадку педагогічно доцільні методи і прийоми повідомлення нових знань. Завдяки цьому вдається також коригувати розвиток учнів, привчати їх до самостійної діяльності, виховувати ініціативу і допитливість, готувати учнів до практичного життя в процесі корекційно-розвиткового навчання. Система занять з фізики (вона є єдиною організаційною системою корекційно-розвиткового навчання і виховання учнів із затримкою психічного розвитку з фізики), крім уроків, включає в себе додаткові заняття для усунення прогалин у знаннях учнів, домашні заняття, екскурсії та різні форми позакласних занять. При плануванні навчальної роботи необхідно враховувати всі форми навчальних занять, залишаючи за уроком головну і провідну роль. Ні в якому разі не можна допускати штампів під час проведення різних форм занять з фізики. Вибір форми заняття визначається головним чином корекційними, навчально-виховними завданнями і змістом навчального матеріалу. Перед кожним уроком фізики вчитель висуває основну навчальновиховну мету, головні корекційні завдання. Раціональне розв язання їх залежить від правильного вибору методів і прийомів навчання, типу уроку і його структури. Урок як головна ланка у системі корекційно-розвиткового навчання будується відповідно до принципів дидактики, методики і психології. Він є поєднанням різноманітних елементів в один складний і узгоджений комплекс дій учителя і учнів. Тому під час виявлення особливостей уроків важливо визначити зміст і послідовність розміщення цих структурних елементів. Питанням структури і типології уроків присвячено багато педагогічних досліджень [1 4]. У них розглянуті різні підходи, які залежать від того, що приймається за основу побудови уроку: зміст, методи навчання, основні етапи процесу навчання, цілі навчання. Однією з найбільш поширених у методичній теорії і практиці є класифікація уроків за дидактичною метою [3]. Одним із варіантів класифікації уроків є такий: 1) урок засвоєння нових знань; 2) урок засвоєння навичок і вмінь; 3) урок застосування знань, умінь і навичок; 4) урок узагальнення і систематизації знань; 5) урок контролю і корекції знань, умінь і навичок. 6) комбінований урок. Під час планування уроку засвоєння нових знань для учнів із затримкою психічного розвитку може бути намічена приблизно така його структура: 1. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів. 2. Мотивація навчальної діяльності учнів. 3. Повідомлення теми і завдань уроку. 4. Сприймання, його корекція і первинне усвідомлення нового матеріалу. 5. Осмислення об єктивних зв язків і відношень у навчальному матеріалі і розкриття його внутрішньої суті. 6. Повторення, узагальнення і систематизація знань. 7. Підведення підсумків уроку. 8. Повідомлення домашнього завдання. Структура уроку засвоєння умінь і навичок може мати таку найбільш загальну схему: 1. Актуалізація опорних знань і практичного досвіду учнів (попередні вправи). 2. Мотивація навчальної діяльності учнів. 3. Повідомлення теми і завдань уроку. 4. Вивчення нового матеріалу (ввідні вправи). 5. Первинне застосування набутих знань (пробні вправи). 6. Застосування учнями знань і навичок у стандартних умовах (тренувальні завдання). 7. Творче перенесення знань і навичок у нові умови з метою формування умінь (творчі завдання). 8. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання. Структура уроку застосування знань, умінь і навичок: 1. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок, необхідних учням для успішного виконання практичних завдань. 2. Мотивація навчальної діяльності учнів. 3. Повідомлення учням теми, мети і завдань уроку. 4. Осмислення змісту і послідовності застосування практичних дій. 5. Самостійне виконання учнями завдання під контролем і за допомогою вчителя. Корекція виконання завдань. 6. Узагальнення учнями результатів роботи. 7. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи і теоретичне обґрунтування отриманих результатів. 8. Підведення підсумків уроку. 9. Домашнє завдання. Структура уроку узагальнення і систематизації знань: 1. Мотивація навчальної діяльності учнів. 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 3. Узагальнення окремих фактів, подій, явищ. 4. Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань. 5. Повторення і систематизація основних теоретичних положень і провідних ідей науки. 6. Підсумки уроку. 7. Домашнє завдання. Структура уроку контролю і корекції знань, умінь і навичок: 1. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу. 2. Перевірка осмислення теоретичних знань учнів. 3. Корекція знань учнів. 4. Застосування знань у нестандартних умовах. 5. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання. Комбінований урок включає ті чи інші структурні елементи, які входять до вищезгаданих уроків. Але в даному випадку існують певні труднощі. По-перше, у багатьох випадках важко визначити основну дидактичну мету уроку, тому що навчальний процес є багатогранним; на уроці розв язуються різні навчальновиховні і корекційні завдання, які тісно пов язані між собою. По-друге, різні методи і прийоми навчання фізики настільки своєрідні, що у багатьох випадках вони самі собою визначають структуру уроку (наприклад, розв язування вправ і задач, фронтальні лабораторні роботи). Тому під час класифікації уроків за дидактичною метою можуть бути випадки, коли уроки різних типів будуть ззовні подібні за своєю будовою. Не дивлячись на це, у нашому випадку прийняти таку класифікацію корисно, тому що, визначаючи основну дидактичну мету для кожного уроку, вчитель кожного разу буде правильно оцінювати свій урок. На основі дидактичної мети урок фізики в спеціальних загальноосвітніх школах і класах інтенсивної педагогічної корекції (для учнів із затримкою психічного розвитку) можна розділити на такі типи: 1. Урок засвоєння нових знань. 2. Урок повторення і закріплення знань. 3. Урок розв язування вправ і задач. 4. Урок проведення фронтальних лабораторних робіт. 5. Урок узагальнення і систематизації знань. 6. Урок контролю і корекції знань, умінь і навичок. 7. Комбінований урок 8. Урок-змагання (урок-гра). 9. Урок-екскурсія. Чітка класифікація і структура уроків з фізики дає можливість учителям добре підготуватися до того чи іншого уроку: вибрати відповідні методи і прийоми роботи, створити систему дидактичних засобів для організації корекційно-розвиткового навчання і виховання учнів із затримкою психічного розвитку. Успішне проведення уроку фізики в школах і класах інтенсивної педагогічної корекції і досягнення поставленої мети корекційно-розвиткового навчання визначається узгодженою діяльністю вчителя й учнів, яка, в свою чергу, залежить від їх підготовки. У підготовці вчителя до уроку слід розглядати два етапи: попередній та безпосередній. Попередня підготовка до уроку включає в себе: 1. Вивчення вчителем спеціальної, психологічної, педагогічної та методичної літератури. 2. Ґрунтовне ознайомлення зі змістом та вимогами навчальної програми з фізики, з підручниками та іншими навчальними посібниками. 3. Вивчення досвіду роботи інших учителів й аналіз свого власного досвіду. 4. Визначення місця даного уроку в системі уроків з розділу або теми. Першим етапом у підготовці вчителя фізики до роботи в будь-якій школі є складання тематичного (календарного) плану. Тематичне (календарне) планування це дуже відповідальний етап роботи вчителя. При цьому розробляється весь комплекс роботи вчителя, спрямованої на здійснення завдань, покладених на фізику як навчальний предмет, плануються заходи, які забезпечують корекцію, розвиток і виховання учнів, озброєння їх знаннями, практичними вміннями і навичками. Перед тим як приступити до складання тематичного (календарного) плану, вчитель повинен провести підготовчу роботу: проаналізувати навчальну програму з фізики, уважно вивчивши пояснювальну записку; досконало вивчити підручники; проаналізувати виконання плану за минулий рік, що дасть змогу виявити помилки і включити все те, що приведе до позитивних результатів. Підручники з фізики призначені не тільки для учнів. Для вчителя вони є мірою глибини і всебічності вивчення того чи іншого питання навчальної програми з фізики. Під час планування навчальний матеріал програми розподіляється між окремими уроками. Певною мірою цього розподілу є зміст підручника, враховуючи при цьому не тільки обсяг того чи іншого параграфа, а й те, які будуть виконуватися досліди, як і скільки буде розв язано вправ і задач, яких знань, умінь і навичок повинні набути учні на уроках тощо. Планування включає виділення окремих уроків на проведення лабораторних, контрольних і самостійних робіт, уроків повторення, узагальнення і систематизації знань, уроків-екскурсій. Плануючи систему уроків, учитель повинен наперед бачити наслідки своєї роботи через рік, що знатимуть і вмітимуть його учні через рік. Планування роботи на рік це пошуково-творчий процес. Безпосередня підготовка вчителя до уроку фізики полягає в конкретизації тематичного (календарного) планування стосовно кожного уроку, продумуванні і складанні планів окремих уроків. План уроку (його називають також робочим планом уроку) необхідний для кожного вчителя, незалежно від його ерудиції й досвіду роботи, тому що в процесі складання плану вчитель здійснює прогнозування майбутнього уроку, готує його сценарій. Об єм плану, так само як його зміст і структура, не регламентується. Учителям, які починають працювати варто складати плани-конспекти, а досвідченим обмежитися підготовкою коротких і стислих планів. І все ж наявність докладного плану уроку свідчить про глибоке і всебічне продумування вчителем всіх деталей майбутнього уроку. Урок це тв
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks